Roditeljsko pravo

Vršenje roditeljskog prava
Lišenje roditeljskog prava
Prestanak roditeljskog prava
Produženje roditeljskog prava

. majke i deteta  Najbolji interes deteta  Država dužna da preduzima mere za zaštitu deteta od zanemarivanja.. fizičkog. . seksualnog i emocionalnog zlostavljanja i eksploatacije  Zaštita deteta u porodičnoj sredini kada je moguće  Zabrana zloupotrebe roditeljskog prava  Zabrana nasilja u porodici  Pravo i dužnost obaveštavanja javnog tužioca ili organa starateljstva o razlozima za zaštitu prava deteta i razlozima za lišenje roditeljskog prava. Osnovna načela/pravila  Posebna zaštita porodice.

da vaspitavaju dete 3. da dete izdržavaju 6. Nadzor nad vršenjem roditeljskih prava ostvaruje organ starateljstva (preventivni i korektivni nadzor) . da obezbede obrazovanje detetu 4. da upravljaju i raspolažu imovinom deteta . da čuvaju i podižu dete 2. Roditeljsko pravo  Roditelji imaju pravo i dužnost da se o detetu staraju: 1. da zastupaju dete 5.

Pravo na razvoj 5. a ukoliko stiče zaradu i ima prihode od imovine – dužno je da delimično podmiruje potrebe svog izdržavanja. Pravo da zna svoje poreklo 2. te potrebe roditelja i maloletnog brata ili sestre. . Pravo na mišljenje . Pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi 4. u skladu sa zakonom. Pravo na obrazovanje 6. Prava deteta 1. Dete je dužno da pomaže roditeljima u skladu sa svojim godinama i zrelošću. Pravo na život sa roditeljima 3.

ili  kada roditelji zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava za koji sud proceni da je u najboljem interesu deteta (sporazum obavezno određuje šta će se smatrati prebivalištem deteta)  Samostalno vršenje roditeljskog prava:  kada je drugi roditelj nepoznat.Oblici vršenja roditeljskog prava  Zajedničko vršenje roditeljskog prava:  kada roditelji žive zajedno. kada roditelji ne žive zajedno  kada roditelji zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava za koji sud proceni da je u najboljem interesu deteta . umro. lišen roditeljskog prava. odnosno poslovne sposobnosti  na osnovu odluke suda.

ili o Kada roditelji zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava za koji sud proceni da je u najboljem interesu deteta (sporazum obavezno određuje šta će se smatrati prebivalištem deteta) .Zajedničko vršenje roditeljskog prava o Kada roditelji žive zajedno.

kada roditelji ne žive zajedno o kada roditelji zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava za koji sud proceni da je u najboljem interesu deteta . lišen roditeljskog prava.Samostalno vršenje roditeljskog prava Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo: o kada je drugi roditelj nepoznat. odnosno poslovne sposobnosti o na osnovu odluke suda. umro.

Postupak u sporu za vršenje roditeljskog prava  Tužbu za vršenje roditeljskog prava može podneti:  Dete  Roditelj  Organ starateljstva  Kolizijskistaratelj / privremeni zastupnik deteta  Pravo deteta na mišljenje  Nalaz i stručno mišljenje organa starateljstva  Odluka o vršenju roditeljskog prava  Najbolji interes deteta .

Lišenje roditeljskog prava  Roditelj može biti lišen roditeljskog prava ukoliko: a) zloupotrebljava prava i grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava (razlog za potpuno lišenje roditeljskog prava) b) nesavesno vrši prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava (razlog za delimično lišenje roditeljskog prava)  Odluku o lišenju donosi sud u parničnom postupku (na osnovu tužbe za lišenje roditeljskog prava)  Roditelj se može lišiti svih prava i dužnosti osim dužnosti da izdržava dete!  Roditelju se može vratiti roditeljsko pravo kada prestanu razlozi za lišenje .

zdravlje ili ili da održava lične odnose sa obrazovanje deteta. sadržine roditeljskog prava.. seksualno ili  ako je napustio dete.  na drugi način grubo zanemaruje dužnosti. odn.. izbegava da stvori uslove za  ako navikava dete na zajednički život sa detetom odavanje rđavim sklonostima. kojim dete ne živi.Roditelj zloupotrebljava Roditelj grubo zanemaruje prava.  ako se uopšte ne stara o detetu sa kojim živi.  ako fizički.. odnosno detetom sa kojim ne živi.  ako podstiče dete na vršenje  ako s namerom i neopravdano krivičnih dela. dužnosti. koje se nalazi u ustanovi  ako na drugi način socijalne zaštite za smeštaj zloupotrebljava prava iz korisnika. emocionalno zlostavlja dete. ako sprečava održavanje ličnih na rad koji je zabranjen odnosa deteta i roditelja sa zakonom.  ako izrabljuje dete sileći ga na preterani rad. ... ili na rad koji  ako izbegava da izdržava dete ugrožava moral..

) .. usvojenje. hraniteljstvo. Postupak u sporu za lišenje roditeljskog prava  Tužbu može podneti:  Dete  Drugi roditelj  Organ starateljstva  Javni tužilac  Kolizijski staratelj / privremeni zastupnik deteta  Roditelj se može lišiti svih prava i dužnosti osim dužnosti da izdržava dete  Roditelju se može vratiti roditeljsko pravo kada prestanu razlozi za lišenje  Potpuno lišenje roditeljskog prava oba roditelja aktivira druge mehanizme porodičnopravne zaštite (starateljstvo..

Prestanak roditeljskog prava  Roditeljsko pravo prestaje:  kada dete navrši 18 godina  kada dete stekne potpunu poslovnu sposobnost  usvojenjem deteta  kada roditelj bude potpuno lišen roditeljskog prava  smrću roditelja ili deteta .

• da se stara o zaštiti svojih prava i interesa ILI o ako svojim postupcima ugrožava sopstvena prava i interese  Odluku o produženju roditeljskog prava donosi sud u vanparničnom postupku (na osnovu predloga za produženje roditeljskog prava)  Produženo roditeljsko pravo prestaje kada prestanu okolnosti zbog kojih je bilo određeno . Produženje roditeljskog prava o Roditeljsko pravo se može produžiti posle punoletstva deteta ukoliko dete zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju nije sposobno: • da se samo o sebi stara.