You are on page 1of 27

EKONOMISTA

MILTON FRIDMAN

NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU 1976

Meunarodno obeleavanje dana Miltona Fridmana


Nacionalni dogaaj u Srbiji
Petak 29. 07.2016.
Milton Friedman

Njujork, 31. jul 1912 San Francisko, 16. novembar 2006

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


OSNOVNI DOPRINOS

Teorija cena
Inflacija
Monetarna politika

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


TEORIJA CENA I INFLACIJA

INFLACIJA- lat. inflatio znai: nadimanje,


naduvavanje, jednostavno bolesno stanje organizma

U ekonomiji upotrebljen kao termin


naduvavanje cena

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


DVA PRISTUPA INFLACIJI

PRVI: monetarna pojava

DRUGI: globalana neravnotea izmeu ponude i


tranje( ne mora u svim sluajevima da se ispolji u
optem rastu cena)

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


PRVI: Monetaristi

Inflacija: nesrazmerno poveanje novca u opticaju


prema kretanju proizvodnje

MILTON FRIDMAN
monetarista, nobelovac, tvorac savremene
kvantitativne teorije novca

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Delo Kontrarevolucija u monetranoj teoriji

...inflacija je uvek i svuda monetrani fenomen, u tom


smislu to se ona stvara i moe da se stvori samo
rastom koliine novca koji je bri od stope rasta
proizvodnje

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Delo Ponuda novca i promene u cenama proizvodnji

Moda ne postoji ni jedna takva stabilna empirijska


povezanost izmeu ekonomskih pojava, koja je
zasnovana na toliko opipljivih dokaza u tako velikom
rasponu moguih okolnosti kao to je sluaj sa
povezanou izmeu veih promena u koliini novca i
promena u nivou cena.

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


pa nastavlja Koliko je meni poznato, nije nikada i
nigde dolo do neke znatne promene u koliini novca
po jedinici proizvoda a da pri tom nije dolo i do znatne
promene u nivou cena, i to u istom pravcu. Primeri na
osnovu kojih se vidi da se cene i koliina novca kreu
naporedo, mogu se pratiti u mnogim stoleima u toku
ljudske istorije, u zemljama na raznim delovma sveta, i
u raznovrsnim oblicima monetarnih institucionalnih
okvira

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


REENJE PROBLEMA INFLACIJE

RESTRIKTIVNA monetrana politika, odnosno


svoenje koliine novca u opticaju na skladan odnos
prema kretanju proizvodnje

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Fridman kae: ...nijedna zemlja nije uspela da
zaustavi inflaciju bez preduzimanja mera koje su imale
za dejstvo kontrolisanje ukupne koliine novca

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


SMANJENJEM KOLIINE NOVCA U OPTICAJU
ZAUSTAVLJENE SU INFLACIJE:

Italija 1947
Nemaka 1948
SAD 1951
Velika Britanija 1951
Grka 1951
Francuska 1960

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


HIPERINFLACIJA SR JUGOSLAVIJA 1992-1994

pojava koja je po duini, intenzitetu i razornim


posledicama faktiki nezabeleena u privrednoj istoriji

ekstremni stadijum razvoja inflacije, s rastom cena na


mesenom nivou iznad 50%

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Inflacija u SR Jugoslaviji iznosila je ak 19.810,2 %,
Narodna banka SRJ krajem 1993. godine na vrhuncu
hiperinflacije izdala je novanicu od 500 milijardi
dinara sa likom Jovana Jovanovia Zmaja.

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Cene su se udvostruavale svakih 16 sati

Pakla cigareta 1 000 000 000, 00

Decembar 1993
Koverat 3 500 000 000, 00
Krastavci 2 100 000 000, 00
2 l mleka 500 000 000, 00

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


INFLACIJA

SIROMANI MILIJARDERI

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Bio je i u poseti Jugoslaviji 1973. godine i odrao
predavanje u Narodnoj Banci Jugoslavije, ali je pitanje
koliko su u SFRJ paljivo sluali njegovo predavanje

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


NISU

SLUALI

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Knjig

Kapitalizam i Sloboda i Sloboda Izbora

LIBERALNE IDEJE

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


FRIDMANOVA ZALAGANJA

Korienje droga- ekonomska prednost legalizacije


marihuane i prostitucije

Dobrovoljno sluenje vojske- "neskladu sa slobodnim


drutvom."

Prava LGBT osoba

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


PRIVATNE

ILI

DRAVNE
KOLE

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


VAUERSKI SISTEM OBRAZOVANJA

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


KRAJNJI CILJ:

PRIVATIZACIJA KOLA

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


VAUERSKI SISTEM OBRAZOVANJA

VEDSKA

DANSKA

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Nobelovu nagradu za ekonomiju dobio je 1976.
godine, za svoj doprinos na polju analize potronje,
monetarne istorije i teorije i za demostraciju sloenosti
stabilizacione politike

Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.


Nema besplatnog ruka."
Inflacija je uvek i svugde novani fenomen."
Inflacija je jedna forma oporezivanja koja moe biti
uvedena bez zakona."
Dravno reenje nekog problema obino je loe koliko
i sam problem."
Socijalna odgovornost biznisa je da poveava svoj
profit."
Ako posmatramo prohibiciju droge sa isto ekonomske
take gledita, uloga vlade je da titi narko kartele."
Nacionalni dogaaj u Srbiji - 29. 07.2016.
HVALA NA PANJI!

Veljko Rakovi
veljko.rakovic@yahoo.com