Pengenalan

‡

Dimulakan pada tahun 2002 Dua taksiran dilaksanakan iaitu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Pelajar ditaksir berasaskan aktiviti individu dan aktiviti kumpulan. Dilaksanakan semasa P&P atau semasa aktiviti kokurikulum.

Objektif Pentaksiran
‡ Membolehkan pelajar berkomunikasi

dengan fasih dan lancar. Membolehkan pelajar berinteraksi dalam aktiviti individu dan aktiviti berkumpulan. Membolehkan pelajar menggunakan sistem tatabahasa dan kosa kata yang tepat. Membolehkan pelajar membaiki kelemahan semula ULBS yang dijalankan.

Laporan Prestasi Calon Tatabahasa dan kosa kata - Kekuatan :
1. Dapat berkomunikasi dengan ayat yang gramatis dan bermakna. 2. Kosa kata luas dan tepat penggunaannya serta relevan dengan tajuk yang dibicarakan. 3. Dapat menyerlahkan kematangan melalui idea yang disampaikan. 4. Dapat mengemukakan pendapat yang relevan dengan tajuk perbincangan.

- Kelemahan :
1. Lemah dalam pembinaan ayat.

2. Kosa kata terhad dan kadangkala salah penggunaannya.

3. Menggunakan dialek atau pengaruh bahasa ibunda.

4. Menggunakan kosa kata bahasa Inggeris semasa berlisan.

5. Tidak menjawab soalan kerana tidak mengetahui kosa kata.

6. Kurang atau tidak mampu membina ayat majmuk
atau ayat kompleks. 7. Menggunakan bahasa slanga dalam ULBS. 8. Melakukan kesalahan bahasa termasuklah kata hubung, kata sendi nama, dan imbuhan.

- Kesilapan :
1. Contohnya : Itu remaja makan kopi setiap pagi. 2. Contohnya : Saya suka main basikal dengan kawan bila petang. 3. Contohnya : Bapa teman pegi mesjid subuh tadi. Kita olang suka tolong semua bangsa. 4. Contohnya : Rakan saya fed up dengan kerja rumah yang guru beri. : Mereka tak setuju so mereka tak ambil bahagian dalam pertandingan itu.

5. Contohnya : Antara pelajar-pelajar.
6. Contohnya : Saya datang satu kali latihan koko. 7. Contohnya : Emak mereka turun ke Bau. 8. Contohnya : Perkara itu tidak bagus untuk kesihatan.

Sebutan Baku / Tidak Baku / Intonasi dan nada - Kekuatan :
1. Pelajar yang baik dapat menggunakan bahasa

baku dalam taksiran. - Sebutannya jelas dan tepat. - Intonasi dan nada tepat. - Pelajar dapat menguasai semua aspek dan bertutur seperti penutur jati berdasarkan aktiviti dan model yang digunakan.

-

Kelemahan :

1. Pelajar terpengaruh dengan dialek daerah. 2. Pelajar terpengaruh dengan bahasa ibunda. 3. Pelajar tidak dapat membezakan sebutan huruf. 4. Sukar menyebut perkataan yang diakhiri dengan imbuhan i

- Kesilapan :
1. Contohnya : loli , terpengaluh , olang . 2. Contohnya : fed up , then , dan so 3. Contohnya : memperoleh tetapi disebut memperolehi 4. Contohnya : Perkataan menganggap tetapi disebut mengganggap .

Keupayaan Berkomunikasi / Kefasihan - Kekuatan :
1. Komunikasi sesama ahli kumpulan dengan pentaksir berlangsung dengan baik, lancar dan berkesan. 2. Pelajar yang baik dapat bertutur dengan sangat petah, fasih, dan lancar. 3. Idea yang disampaikan matang, sesuai, dan disertai contoh-contoh yang jelas. 4. Pelajar yang baik dapat berkomunikasi dengan berkesan. 5. Tiada kelihatan tanda-tanda pelajar berkenaan menghafal.

- Kelemahan :
1. Komunikasi agar terhad dan pelajar menggunakan bahasa yang tidak gramatis. 2. Pelajar menggunakan ayat tunggal atau satu / dua patah perkataan sahaja. 3. Pelajar dalam kumpulan kurang bersedia dan tidak bersungguh-sungguh semasa ujian dijalankan. 4. Sebilangan pelajar membaca teks dan ada juga yang terlalu bergantung pada teks yang disediakan. 5. Banyak murid kurang mengusai tajuk yang dibincangkan terutamanya dalam aktiviti kumpulan.

- Kesilapan :
1. Contohnya : Masyarakat hari ini tidak gemar semangat jiran.

2. Contohnya : Pelajor mase ni gemo tiru budaya barat.

3. Contohnya : Mengapakah anda berminat untuk bermain badminton? Suka-suka

Bermakna - Kekuatan :
1. Murid yang baik dapat mengemukakan idea dengan cemerlang.

2. Keseluruhan idea mencapai maksud, tepat dan bertatasusila.

3. Idea yang dikemukakan mengikut urutan dan disertakan dengan contoh yang sesuai.

- Kelemahan :
1. Jawapan yang dikemukakan tidak memenuhi makna yang dikehendaki. 2. Murid tidak dapat memahami tugasan soalan ketika berlisan. 3. Murid bergantung penuh kepada teks yang telah disediakan.

- Kesilapan :
1. Contohnya : Kenapakah remaja pada masa ini kurang bertatasusila? Sebab mereka tidak memahami tatabahasa. 2. Contohnya : Mengapakah sebab masyarakat pada masa ini kurang mengamalkan sikap berbaik-baik dengan jiran ? Sebab jiran tak tahu sesama jiran.

PRESTASI KESELURUHAN CALON BERDASARKAN SKOR
Peringkat Skor Bil. Calon Peratus 66835 106171 75659 13725 1995 318387 20.99 50.31 23.75 4.31 0.63 100%

Sangat Baik 36-40 Baik Memuaskan 28-35 20-27

Kurang 12-19 Memuaskan Pencapaian 4-11 Minimum Jumlah Besar

Komen Tentang Instrumen Pentaksiran Model
7.1 Model yang digunakan oleh murid - Ulasan komsas untuk aktiviti idividu dan kumpulan sangat berkesan. - Model individu dapat menguji kemahiran berbahasa murid secara berkualiti- Model berkumpulan dapat mewujudkan interaksi yang sihat dan sikap tolong-menolong dalam kalangan ahli. - Murid dapat memupuk sikap jati diri dan yakin ketika

7.2 Kesesuai Model Dengan Murid Bagi Murid yang lemah , model satu dan tiga dapat digunakan dengan berkesan. Model empat sesuai untuk murid yang lemah kerana guru turut serta dalam perbincangan dan dapat membantu murid. Bagi murid yang cemerlang mereka dapat menyesuaikan diri dalam mana-mana model yang telah disediakan.

-

-

Saranan Kepada Calon
1. Murid mesti membuat persediaan awal dan memilih tajuk yang sesuai sebelum sesi ULBS. 2. Murid perlu berbincang dengan guru tentang tajuk yang telah dipersetujui. 3. Murid perlu berlatih di rumah sebelum menjalani ULBS di kelasnya. 4. Murid perlu banyak membaca bahan ilmiah sebagai persediaan untuk menghadapi ULBS.

Saranan Kepada Guru
1.

2.

3.

Para guru mesti menguasai dan memahami model dan aktiviti dalam ULBS Bahasa Melayu. Aktiviti ULBS mestilah dilaksanakan secara berterusan sejak tingkatan 4 hingga tingkatan 5 Guru sebaik-baiknya memberi tajuk tugasan lebih awal supaya pelajar bersedia.

Isu Dan Saranan Penambahbaikan ULBS
Menganjurkan kursus dalaman bagi memantapkan pengurusan dan pengendalian ULBS 2. Pentaksir kawasan mesti menjalankan aktiviti penyelarasan dan penataran sepanjang tahun bagi tingkatan 4 dan 5. 3. Pemantauan mestilah dilakukan mengikut ketetapan yang disarankan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. 4. Jawatankuasa Kes Khas Sekolah yang dipengerusikan oleh pengetua mesti berfungsi dalam membuat keputusan.
1.

Hal-hal Lain :
1. Masih terdapat guru yang menggunakan borang profil individu lama. 2. Pentaksir sekolah bersikap tidak serius dalam menjalankan ULBS walaupun sudah diberikan pendedahan. 3. Murid kurang memberikan kerjasama terhadap taksiran ke-3 setelah mengetahui bahawa dia mendapat markah yang tinggi. 4. Sekolah agama persendirian menjalankan ULBS sendiri tetapi guru yang melaksanakannya tidak terlatih.

5. Pentaksir masih ragu-ragu untuk memberikan markah maksimum iaitu 40 markah kepada murid yang layak menerima markag itu. 6. Pelaksanaan ULBS disarankan agar menjadi kaedah kaedah yang menjamin keesahan dan kebolehpercayaan ujian.

SKOR ULBS 
   

SANGAT BAIK 9-10 BAIK 7-8 MEMUASKAN 5-6 KURANG MEMUASKAN 3-4 LEMAH 1-2

Pemarkahan Baru
Cemerlang / Sangat Baik Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Pencapaian Minimum (01 (34 (25 (16 40) 33) 25) (07 06) 15)

1. Perubahan skor dan kriteria perlu dilakukan secara holistik agar keupayaan berlisan calon dapat ditaksir dengan lebih cepat. 2. Perubahan borang profil indiividu perlu dilaksanakan untuk disesuaikan dengan perubahan skor dan kriteria permakahan yang baru. 3. Perubahan borang penyelarasan skor perlu dilaksanakan untuk tujuan pemantauan agar pengiraan markah menjadi lebih mudah.

ALAMAT KPK 

EN MUSTAFA KAMAL BIN RAMLEE SMK TANJONG RAMBUTAN 31250 TANJONG RAMBUTAN PERAK

TEL: 012 5780699

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful