Adam František Kollár

* 15.04.1718 Terchová
† 10.07.1783 Viedeň, Rakúsko
Kalendárium zo života

• 15. 04. 1718 - Adam František Kollár sa narodil v
Terchovej.
1723 - sa presťahoval s rodičmi do Banskej Bystrice.
1736 - ukončil štúdium na kolégiách v Banskej
Bystrici, v Banskej Štiavnici a Trnave.
1737/39 - absolvoval vo Viedni repetítio humaniorum,
patriace k profesorskému vzdelaniu.
1740/47 - štúdium filozofie, práva, klasických a
orientálnych jazykov Viedeň.
Kalendárium zo života
• 1755 - vydal vzácny rukopis tureckej kroniky
Saadeddini scriptos Annales turcici... s latinským
prekladom.
1756 - doplnil a vydal gramatiku tureckého jazyka
od Fr. Mesgnien-Meninskiho Institutiones linguae
turcicae... Zložil príležitostné verše venované
cisárskym manželom Musae Francisco et Maria
Theresia.
1. 5. 1758 - vymenovaný za prvého kustóda
Dvorskej knižnice.
1758/66 - vypracoval štvorzväzkový systematický
katalóg teologických tlačí Dvorskej knižnice.
Kalendárium zo života
• 27. 4. 1759 - prefekt Dvorskej knižnice Gerard van
Swieten poveril Kollára doplnením a vydaním
Lambeckovho starého súpisu rukopisov Dvorskej
knižnice.
1760 - vydal súpis rukopisných kódexov Dvorskej
knižnice Ad viros sacra et profana eruditione claros
de commentariis in manu exaratos codices aug.
bibliothecae Vindobonensis propediem prelum
subituris epistola.
1761/62 - vydal zbierku dokumentov z viedenských
archívov Analecta monumentorum omnis aevi
Vindobonensia v dvoch zväzkoch, v ktorých publikoval
neznáme dokumenty, kroniky a archívny materiál. Toto
dielo mu získalo meno medzi vzdelancami na celom
svete.
Kalendárium zo života
• 1763 - prihováral sa za vytvorenie Učenej
spoločnosti vo Viedni. Vypracoval aj plán na
založenie Uhorskej akadémie vied.
/Propositum, quod a. 1763 cum eruditis
communicat in quo eos ad jucundam societaem
litterariam invitat quae in historia Hungariae
naturali oeconomica et civili illustranda
occuparetur/.
Vydal spis Mikuláša Oláha: Hungaria et Attilla,
seu de originibus gentis Hungariae /Uhorsko a
Attila, alebo o pôvode maďarského národa/.
1764 – uverejnil zakázaný spis De originibus et
usu perpetuo potestatis legislatoriae circa
sacra apostolicorum regum Ungariae libellus
singularis.
Kalendárium zo života
• 1766 - prednášal diplomatiku, dejiny a štátne
právo archivárom a knihovníkom.
Vydal prvý zväzok prepracovaného Lambeckovho
súpisu pod titulom Petri Lambecii hamburgensis
Commentariorum de aug. Bibliotheca caesarea
vindobonensi liber primus...Editio altera opera et
studio Adami Francisci Kollarii Fol. s bohatými
poznámkami, ktoré hĺbkou a rozsahom ďaleko
prevyšujú Lambeckove rozbory.
1767 - preložil do slovenčiny tereziánsky urbár.
1769 - dokončil dejiny karpatoruských Rusínov a
ich cirkevného života De ortu, progressu et
incolatu nationis Ruthenicae in Hungaria
Kalendárium zo života
• 24. 7. 1772 - Kollár poverený riadením C. k. Dvorskej
knižnice po smrti prefekta Gerarda van Swietena /18.
6. 1772/.
Vypracoval požiadavky Iurum Hungariae in
Russiam... /Oprávnenie Uhorska v Rusku.../
Zložil báseň na oslavu ruskej panovníčky Kataríny Na
rieku Volgu.
6. 2. 1773 - na Kollárov návrh odstúpili duplikáty
kníh Dvorskej knižnice Univerzitnej knižnici v Prahe.
1773 - vypracoval knižničný poriadok pre Knižnicu
akademického kolégia vo Viedni.
18. 12. 1773 - dostal za úlohu preskúmať fondy
knižníc zrušenej jezuitskej rehole v celej monarchii.
Kalendárium zo života
• 7. 1. 1774 - vymenovaný za riaditeľa C. k. Dvorskej
knižnice vo Viedni, za člena Dvorskej študijnej komisie,
za riaditeľa gymnázií v celej ríši a dvorského radcu.
1774 - vypracoval katalogizačné pravidlá pre Knižnicu
bývalého jezuitského kolégia v Olomouci. Osobne riadil
dve gymnáziá vo Viedni. Cisárovná Mária Terézia
schválila Kollárov návrh učebnej osnovy nižších
latinských škôl. Zostavil a vydal gramatiku latinčiny
Anfangsgrunde der lateinschen Sprache /1780
preložená do češtiny ako Uvedení v latinské řeči/.
1774/75 - zostavil tri učebnice latinčiny.
1774/77 - spolupracoval ako člen Dvorskej študijnej
komisie na školských reformách, ktoré vyšli r. 1777
ako školský poriadok pod názvom Ratio educationis.
Kalendárium zo života
• 1775 - povýšený do šľachtického stavu s titulom de
Keresztén. Dostal majetok Keresztén.
1775 - vydal spis Instructio privata /Vlastný návrh/
zameraný na organizáciu školstva. Žiadal v ňom
zavedenie materinskej reči v školách, úpravu
technického vzdelávania a priblíženie školy k reálnemu
životu. Súčasne navrhol úpravu vysokoškolského
štúdia na Trnavskej univerzite. Vydal učebnice
Etymologicum linguae latinae a Tirocinium analyticum.
Vypracoval návrh na úpravu štúdia stredoškolských
profesorov Instructo privata pro Humaniorum
literarum professoribus publicis in Regnis et
Provinciss Austiacae.
Kalendárium zo života
• 1777 - vyšla organizácia školstva Ratio educationis
totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et
provincias etiam adnexas /pedagogickú časť
vypracoval tajne Kollár/.
25. 11. 1777 - za prefekta Dvorskej knižnice bol
vymenovaný Gottfried Freiherr van Swieten. Kollár mu
odovzdal riadenie knižnice.
11. 5. 1778 - Kollár zostavil zoznam vykonávaných
prác a jednotlivých pracovníkov Dvorskej knižnice.
1778 - vydal prepracovanú a doplnenú čítanku
francúzskeho autora P. Chomprého Selecta latini
sermonis exemplaria /Vybrané príklady latinskej
reči/.
Kalendárium zo života
• 1778 -Zásluhou Kollára ustanovená Akadémia
orientálnych jazykov vo Viedni. Akadémia orientálnych
jazykov vydala Kollárovu perzskú antológiu
Anthologica persica seu selecta e diversis persicis
auctoribus fabularum... s latinským prekladom.
1782 - na privítanie pápeža vo Viedni zložil báseň In
jucundissimum Vindobonam adventum Pii pp. VI.
carmen.
1783 - začal písať, ale nedokončil spis Historiae
jurisque publici regni Ungariae anivenitates
/Pôvabnosť dejín verejného práva uhorského
kráľovstva/. Tretí zväzok ostal rozpracovaný.
Kalendárium zo života
• 10. 7. 1783 - Adam František Kollár zomrel vo
Viedni, na 2 poschodí v byte na Am Stockameisenplatz
č. 1090 /po 35 ročnej činnosti v Dvorskej činnosti/.
Túto správu uverejnil Wiener Zeitung dňa 16. 7. 1783.
1783 - po Kollárovej smrti vyhotovili a vydali
Catalogus praestentissimorum librorum nec
rarissimorum manuscriptorum bibliothecae Kollarianae
/Katalóg najvynikajúcejších kníh, ako aj
najvzácnejších rukopisov Kollárovej knižnice/.
29. 9. 1783 - sa konala dražba Kollárovej knižnice.
Kalendárium zo života
• 1790 - vyšiel prvý zväzok Kollárových
doplnkov ku Lambeckovým komentárom A. F.
Kollarii ad Petri Lambecii comentarium de aug.
Bibliotheca caes. Vindob. Libros VIII.
Supplementorum liber primus. Obsahuje súpis
138 kódexov. Druhý zväzok ostal v rukopise.
Väčšina Kollárových historických prác ostala v
rukopisoch /50 fóliových zväzkov/. Väčšina
Kollárových prác nie je preložená do
slovenského jazyka.