You are on page 1of 20

களதததஙதகரர அரசமரமத

பரடபதப பளரத:-

தமமழதசச
த சலதவம நடரபஜப
பததமபததவம நபதகஸதவரனத
சசமகலப கமரஸதணனத

எழதததபளரத பமனதபலமத

(வ. தவ. ச. ஐயரத)
வரகதனரம தவஙதக தடச சபதப மரமணமய
ஐயரத

இததவ மதனதமதலமலத சவளமவநதத தமமழத சமறகரதயபகமத. ஐயரத. எனததறப சவளமவநததமரகதக தவணதடய இவதவபயதவ நலத 1950 இதலதய நலபக சவளமவநததத. சமஸதகமரத சமபழமகத கபவமயஙதகரள மலசமபழமயமதலதய படதததறமநதத. கமதபரபமபயண ஆரபயதசதசம (KAMBARAMAYANA -A STUDY) எனமத நரல ஆஙதகமலதததமலத எழதமனபரத. பமசரஞதச.  களதததஙதகரர அரசமரமத எனதகமனதற சபயரமலத சமறகரதரய சவளமயமடதடபரத .  இவரத மஙதரகயரதகதகரசமயமனத கபதலத எனதற பதததகமத தமமழமலத சவளமவநதத மதலபவத சமறகரததத சதபகதமயபகமத .தவ.கமதரகதகமத. ஆஙதகமலமத. இலகதகமயபத பலரமயமலமத சமறநதத வமளஙதகமனபரத. இலதததவனத. ச.ச. இநதநலத பமனதனரத 1990 இலத இரணதடபமத பதமபதபபக சவளமவநததத. ஏபதரலத 2 1881— ஜஜனத 4 1925) இநததமய வமடதரலகதகபக மதனதரம பஙதகபறதறமயவரமத. .  தமரகதகறளத ஆஙதகமலதததமலத சமபழமசபயரததததபரத. தமமழமலகதக மயபத பஙதக ளமபதப மமகசத சமறநதத சதநததமரபத தபபரபடதட வவரரபகதத தமகழதநததரதபத தபபலதவ வ. தவ. ஒவதசவபர பபதததமரமபக ஆரபயதநதத அழகமய ஆஙதகமலகத கடதடரரகளபக வடதததபரத. சமறநதத இலகதகமய வபதமயமத.  1921-22 கபலபதபகதமயமலத சபலதலபரம சமரறயமலத ஒனதபத தமஙதகளத சமரறபதபடதட அவரத. சமபழம சபயரதபதபபளரமத ஆவபரத.வரகதனரம தவஙதகதடச சபதபமரமணமய ஐயரத (வ.

 கமதப நமரலயமத எனதற நலத வமறதபரனயகததரததத சதபடஙதகம ஏரபளமபன நலதகரள சவளமயமடதடபரத . சநபததபபலமயனத.ஓரத ஆரபயதசதசம" தபபனதற நலதகரள எழதமயளதளபரத.  லணதடனமலத இரநதததபபத பபரதமயமனத இநததமயப இதழமலத லணதடனத கடதமத எனதற சபயரமலத சதபடரதநதத எழதமனபரத . "கமதபரபமபயணமத .  பபரதம எனமத மபசபரமத கவமஞரமனத சபரரமரய அகதகபலதததமதலதய அறமநதத அவரத கவமரதகரள மகதகமய ஆகதகஙதகளபககத கரதமசத சமல தமறனபயதவகத கறமபதபகரள அவரத சமகபலதததமதலதய பதமவசசயததபரத.  மபஜமனமயமனத சயசரமரத. . கரமபபலமடயமனத வரலபற. கமதபரபமபயணபத பபலகபணதடபத பதபதபமரமபதபபத பதமபதரபயமத சகபணரதநததபரத. தனதனமதபமகதரக.  பல சமபழமசபயரதபதப நலதகரள வடதததபரத.

அழகமரன அரசமரமத ரசரனயடனத கறவதனத மலமத நமத மனதததமலத பதமய ரவகதகமறபரத பரடபதபபளரத. பமரபமணகத கடமதபதததமலமரகதகமத சமகதகலத. தகடதடமத கறவததபபலத பரடபதபபளரத எழதமயளதளபரத. கரததத தரலவம ரகதமணமகதக அவளமனத 12ஆமத வயதமலத நபகரபஜனடனத தமரமணமத நமகழதகமறத. சமகசதசமகதகலபயத சவளமபதபடதததபதபடகமறத. . களதததஙதகரரயமலத இரகதகமத அரச மரமத ஒனதற கணதடமத. பணதப. நபகரபஜனத வவடட த பரத அவரளதத தளதளம ரவதததவமடதட அவனகதக இரணதடபமத தமரமணமத சசயததரவகதக ஏறதபபடகளத சசயதத வமடகமனதறனரத. அவளகதகதத தமரமண உறவ நமகழமத மனதனதர அவளத தநதரதகதகதத சதபழமலமலத நஷதடமத ஏறதபடதட ஏரழயபகம வமட. கரதசத சரகதகமத கரதரய. கரததததரலவமயமனத அனதப.

தநதரதயமனத வபரதததரதகரளதத தடதட மடயபத. இரதயறமயபத நமரலயமலத. வமரளயபடதடறதகபக ரகதமணமயமடமத கறபமலத மரறததத ரவகதகமறபனத. சமனதரம உளதளமத சகபணதட ரகதமணம அவனத ரகவமடதட வமடதடபனத எனதற கரதமகத களதததமலத மழதகம உயமரர வமடதட வமடகமறபளத. ஆனபலத நபனத உனதரனகத ரகவமட மபடததடனத’ எனதற ஆறதலத கறகமறபனத. ஆனபலத நபகரபஜனமனத எணதணதமப. இறதமயமலத தனத வமரளயபடதடதததனதததபலத மரனவமரய இழநதத வமடததடபமத எனதற வரநததம நபகரபஜனத சனதனமயபசமத வபஙதகமகத சகபளதவததபட கரத நமரறவரடநததளதளத.இதபறதறம ரகதமணம நபகரபஜனமடமத தபசமததபபத. சபறததறபரமனத தபசதரச மதமபதபததபபலத நடநததசகபணதட. . அநதததத தமரமணததரத நமறதததம அவரதகளகதகபத பபடமத பகடதட தவணதடமத எனதபததயபகமத. ‘தபயத. ஆனபலத அவனத இநதததத தமடதடததரததத தனத நணதபனமடமத மடதடதம கறகமறபனத.

வமரளயபடதட வமரனயபகமத. . கரதகதகர சமனதரம உளதளமத சகபணதட சபணதகளகதக வமரளயபடதடறதகபககத கடதத தனதபமத ஏதமத சசயதய கடபத.

கதபபபதததமரமத மதனதர ம கதபபபததத மரமத ரகதகமணம – கழநதரதபத பரவமத நபகரபஜனத – ரகதகமணமயமனத கணவனத .

ரகதகமணமயமனத மபமனபரத  ஸதரவநமவபசனத – நபகரபஜனமனத நணதபனத .ரகதகமணமயமனத தபயத  ஜபனகம – ரகதகமணமயமனத மபமமயபரத  ரபமசவபமம ஐயரத .கரதரயகத கறமத ஒர கதபபதபபதததமரமத  கபதமசவரரயரத – ரகதகமணமயமனத தநதரத  மவனபடதசமயமதமபளத . .தரண கதபபபததத மரமத  மரமத .ஆற தரலமரறகரளபத பபரததததத.

இரவ .பமரபமணரதகளத .கபரல .களதததஙதகரர .பகலத இடமத (அகதகரஹபரமத) .பமரபமணரதகளத வபழமத . பமனதனணம இடமத கபலமத சமகமத .

கரதபதபமனதனலத தமரபதபமரன 3 சமகதகலத 2 4 சமகதகலத அவமழதபதப சதபடகதகமத 1 5 மடவ .

ரபமசவபமம ஐயரத ரகதகமணமரயபத தபததததடனத பபரதகதக ஆரமதபமகதகமனதறனரத. சமகதக லத  அறபததத நபடதட கமதசபனமயமலத வடதடகதகபத தபபடதடயமரநதத பணதததமலத ஏமபறதறமரடகமறபரத. 2. . தநதரத கபதமசவரரயரத.  இதனபலத ஜபனகம.  ரகதகமணமரய நபகரபஜனகதக மணமடததத ரவகதகமறபரத. சதபடகதக மத  அரசமரமத ரகதகமணமரயபத பறதறமய கரதரய வரதணரனதயபட சதபடஙதககமறத.1.

ரபமசவபமம ஐயரத நபகரபஜனகதக மறமணமத சசயதத ரவகதக ஏறதபபட சசயதகமனதறனரத.  நபகரபஜனத ரகதகமணமரயகத ரகவமட தபபவதமலதரல எனதற உணதரமரய ஸதரவநமவபசனமடமத ஒபதபகத சகபளதளதலத. தமரபதபமரன  ஜபனகம.  ரகதகமணம நபகரபஜனடனத மனமத தமறநதத தபசதலத. . 4.  நபகரபஜனத ஸதரவநமவபசனமடமத ஒபதபகத சகபணதட உணதரமரய ரகதகமணமயமடமத கறபமலத ரகசமயமத கபதததலத.3. சமகதகலத அவமழதபதப  ஸதரவநமவபசனத ரகதகமணமயமனத தபரமலத உளதள நமயபயததரத நபகரபஜனகதக எடதததகத கறகமறபரத.

 நபகரபஜனத ரகதகமணமயமனத வமபரவத மடவபலத தனதபறதறதத தறவ வபழதகதரகரய நபடசத சசலதகமறபனத. . மடவ  தனதப மயலத மடவ  நபகரபஜனத ரகதகமணமயமடமத உணதரமரயகத கறபததனத வமரளவபலத ரகதகமணம தறதசகபரல சசயதத சகபளதகமறபளத.3.  ரகதகமணமகதக தநரதநதத சகபடரமரய எணதணம களதததஙதகரர அரசமரமத தசபகமத சகபளதகமறத.

சமபழமநரட  மணமபதபமரவபள சமபழம (சமஸதகமரத சமபழம)  பபமரரத படததத பரமநதத சகபளதள கடனமபனதபக உளதளத. .

சமற வயதமதலதய தமரமணமத சசயதத ரவதததலத.  சபணத உரமரம .தகபடதபபட – சபணதணமயமத  சதநதத மரமத இலதல பரம .உரமரமரயதத தடதடபத பறமதததலத  மபமமயபரத ஜபனகம ரகதகமணமகதகசத சசயதத ததரபகமத .

சதபனதமமத  ஒரவனகதக ஒரதததம .

சவறமத கபதரப சசததரதயபக இரநதத வமடதடபலத அவனத மனச எபதபட வமணதடவமடமத. அவனத மகமத எபதபட ஆகம வமடமத. ஐதயப பபவமத. தரதததமலத கடதரட ஒனதற மமதநதத தபபவததபபலத சதனதபட.பமரவபகதததமலத அகபதபடதடகத ரக அலதததபத தபபயத ஆததததபட தபபகமற ஒரவனகதக. . அநதத மகதததமலத பமரதமபலமதததகத கபடதடய அவளமனத மனசமத. அவனமத பரதபரததததகத சகபணதட ஆரசயமத ஆவலமபயத அதனத பகதகமத நவநததமகத சகபணதட தபபயத “அபதபப. படமமத ரகதக மணம பபரதர வயமனத அரதத தத ததர தகத கறமத வசனமத . பமரழததததபமடபனதன” சசபலதலமகத சகபணதட அரத தபபயத சதபடமததபபத. அபதபடயமரநததத ரகதகமணமயமனத மகமமத. அத கடதரடயபக இரபமலத.

. கறமயவட  இயறதர க களதததமலத ஒர சபணதணமலத படரவ மமதநதத வரதலத. கடலமலத கடதரடரய பமடகதகசத சசலதலமததபபத கடதரட கபதரபயபக இரநதத வமடகதகடபத எனதற வரதணரன.

நனதறம .