| 


(Formerly Achi Corporation) 
 :
Noor Zakri Bin Abdul Ghani
Datin Wira Hajah Halimuntun Binti Abdul Ghani
Dato Wira Haji Onn Bin Mahmud
Siti Hajar Haminah Onn
Omar Yaakub bin Onn 
 

Datin Wira Hajah Halimuntun (1 Share)
(Taib¶s sister in law)
Dato Wira Haji Onn Bin Mahmud (99.99%)
(Taib¶s brother in law)

100%
23.165%

|  
(Formerly CMS Transportation)

|  
 : 

 : 

 

Tan Sri Dato Abdul Aziz bin Haji Taha
Azmi Bin Abdul Ghani
(Taib¶s brother-in-law)
Noor Zakri Bin Abdul Ghani
(Taib¶s brother-in-law)
Datin Wira Hajah Halimatun Binti Abdul Ghani
(Taib¶s Sister-in-law)
Dato Wira Haji Onn Bin Mahmud
(Taib¶s brother-in-law)
Siti Hajar Hamidah Binti Onn
(Taib¶s niece)
Monhd Draim Bin Abdul Latip

Achi Jaya Holdings (100%) 

 

Dato Wira Haji Onn Bin Mahmud
(Taib¶s Brother)
Chiew Chee Hung
Dato Haji Mohamed Tufail Bin Mahmud
(Taib¶s borther-in-law)
Datin Amar Hajjah Fredahanam Binti Mahmud
(Taib¶s Sister)
Noor Zakri Bin Abdul Ghani
(Taib¶s brother-in-law)

52%

Dewan Niaga Sarawak

Achi Jaya Holdings (23.165%)
Datin Wira Hajah Halimatun Binti Abdul Ghani (1 Share)
Dato Wira Onn Bin Mahmud (15.19%)
Herolite Investment Ltd (Hong King) (30.8175%)
Grand Shine Trading Ltd (Hong Kong) (30.8175%)

8.8%

100%

|   
(Formerly Achi Jaya Services Sdn Bhd) 
 :

|   

(Formerly Achi Industries)

Tan Sri Dato Abdul Aziz bin Haji Taha
Noor Zakri Bin Abdul Ghani
(Taib¶s brother-in-law)
Datin Wira Hajah Halimatun Binti Abdul Ghani
(Taib¶s Sister-in-law)
Dato Wira Haji Onn Bin Mahmud
(Taib¶s brother-in-law)
Kasim Bin Nani @ Abd Ghani
Monhd Draim Bin Abdul Latip

Noor Zakri Bin Abdul Ghani
(Taib¶s brother-in-law)
Datin Wira Hajah Halimatun Binti Abdul Ghani
(Taib¶s Sister-in-law)
Dato Wira Haji Onn Bin Mahmud
(Taib¶s brother-in-law) 

  

 

Achi Jaya Holdings (8.8%)
Datin Wira Hajah Halimatun Binti Abdul Ghani (1 Share)
Dato Wira Onn Bin Mahmud (5.43%)
Herolite Investment Ltd (Hong King) (42.88%)
Grand Shine Trading Ltd (Hong Kong) (42.88%)

Achi Jaya Holdings (100%) 

 :

Dato Wira Haji
Onn Bin Mahmud

Herolite Investments Ltd
(Hong Kong Based)
Grand Shine Trading Ltd
(Hong Kong Based)
(Ownership Unknown)

61.635%
(mix of
ordinary
and
preference
shares

85.76%
(mix of
ordinary
and
preference
shares

100%
15.19%
Directly

23.165%

Achi Jaya
Plantations

8.8%

Achi Jaya
Properties

Achi Jaya
Plantations
100%

Achi Jaya
Properties

5.43% Directly

Achi Jaya
Holdings

Achi Jaya
Industries

100%
Achi Jaya
Transportation

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful