You are on page 1of 8

Kế hoạch định biên nhân sự Trụ Sở Chính

Hồ Chí Minh, 26/04/2017

1

Đối tượng 3. Định hướng thực hiện 4. Lộ trình GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 2 . Mục đích 2.Nội dung 1.

Mục đích Xác định số lượng nhân sự cần thiết Phân công nhân sự phù hợp Phân bổ chi phí hiệu quả & công bằng GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 3 .

Đối tượng Tất cả các Phòng/Ban trực thuộc Trụ Sở Chính. ngoại trừ:  Ban BH Dự Án  Ban KD 1  Ban KD 2 GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 4 .

nhân lực o Định tính o Định lượng  Đánh giá năng suất lao động theo các tiêu chí o Thời gian làm việc o Độ phức tạp và quan trọng o Các tiêu chí bổ sung đề xuất bởi các bộ phận GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 5 . kinh doanh. chức năng của từng Bộ phận  Phân tích công việc.Định hướng thực hiện  Dựa trên mô hình tổ chức.

nghiên kết định biên Phương xác định mô tả cứu kết luận pháp số lượng công việc quả định định định nhân sự biên biên biên 20 / 04 03 / 05 08 / 05 19 / 05 22 / 05 20 / 06 30 / 06 HR TG HR Nhân viên BP HR Nhóm định Nhóm định Đ Quản lý BP biên biên Quản lý BP HR BP chức năng GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 6 . đánh giá. công việc.Lộ trình thực hiện Xây dựng Thành lập Phổ Thực hiện Tập hợp Phân Báo tiêu chí. cáo biểu mẫu định biên hoạch. nhóm biến kế mô tả bảng tích.

GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 7 .

Q&A GIC tự hào là đối tác chính thức của ERGO 8 .