You are on page 1of 29

Informatyczne Wspomaganie Eksploatacji

Przykady analizy danych pomiarowych


Obiekty rozwaane w pracy

Dwie rne turbiny parowe:


upustowo-przeciwprna obiektu Pock
kondensacyjna obiektu Ostroka
Turbina upustowo-przeciwprna
- obiektu Pock
4b 4c

1a

3 5c 5d

5a 5b

1b 4a
- pomiar temperatury
2a - pomiar cinienia
- pomiar strumienia masy
2
Turbina kondensacyjna
- obiektu Ostroka
1 5

2a

4
- pomiar temperatury
- pomiar cinienia
- pomiar strumienia masy
2 3 6 7 8 9 10 11
Analiza archiwizowanych
danych
Dane pomiarowe:
z biecych pomiarw i ze zbiorw archiwalnych
bardzo liczny ich zbir ponad ptoramilionowy
czas prbkowania co jedn minut
z wyrywkowo wybranych okresw pracy instalacji
nie jest znana ich jako
pomiary najczciej dla biecego nadzoru i sterowania ruchem
instalacji
Archiwizacja danych :
Sposb archiwizacji wartoci pomiarw
Dostp do danych z systemu
Sposb archiwizacji danych

specjalne algorytmy
odpowiednia czstotliwo pobierania
danych z systemu DCS
dead bend
nieokrelone odstpy czasu zapisywania
danych
Schemat zapisywania danych z systemu
DCS
t t t
530
515
500
rzeczywiste zmiany
485 wartoci mierzonej
na

wielkoci
o

470
e z
r

wartoci zapisane do bazy


m

455
i

danych
z

440

wartoci odczytane przez


o
t

system PI i niezapisane
r

425
a
w

410 dead bend


395
t krok prbkowania
380
10:00 10:01 10:02 10:03
czas
Dostp do danych z systemu

liniowa interpolacja
wartoci wolnozmienne
wartoci szybkozmienne
Interpolacja na podstawie danych
archiwizowanych w bazie
530 warto rzeczywista
515
500 warto uzyskiwana z RTDB
485
iennej

470
warto zm

455
440
425
410
395
380
10:00 10:01 10:02 10:03
czas
Przykad wartoci szybkozmiennych

warto rzeczywista
615
600
585 warto uzyskiwana z RTDB
570
555
warto zmiennej

540
525
510
495
480
465
450
435
420
405
390
14:02 14:03 14:04 14:05
czas
Rwnania fizyczne opisujce prac
turbin parowych:
rwnanie bilansu masy

l l
i j r

gdzie: li wartoci pomiarw strumieni


czynnikw dopywajcych,
lj wartoci pomiarw strumieni
czynnikw wypywajcych,
r wartoci residuum (niezbilansowania)
Residuum rwnania bilansu masy
turbiny wyraone w procentach masy
pary wieej
30
residuum w procentach masy

25

20
pary wieej %

15

10

20
5

residuum w procentach masy


0 15

-5
10

pary wieej %
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas
5

Turbina 1 0

-5

-10
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas

Turbina 2
rwnanie przelotnoci grupy stopni
turbinowych

2
m Tao pa p 2
b

m o Ta pao p
2 2
bo

gdzie: pa cinienie na wlocie na stopie turbinowy


pb cinienie na wylocie ze stopnia turbinowego
Historia zmian wartoci
dotyczcych rwnania przelotnoci
w arto rnicy w procentach w artoci

4
w yznaczanej z rw nania %

-2

-4

-6

-8
00:00 03:00 06:00 09:00
czas
Schemat turbiny 1 z zaznaczonymi
grupami stopni poddanymi analizie
4b 4c

1a

3 5c 5d

5a 5b

1b 4a
- pomiar temperatury
2a - pomiar cinienia
- pomiar strumienia masy
2
Schemat turbiny 2 z zaznaczonymi
grupami stopni poddanymi analizie
1 5

2a

4
- pomiar temperatury
- pomiar cinienia
- pomiar strumienia masy
2 3 6 7 8 9 10 11
Bdy wielkoci mierzonych
wielkoci mierzone bezporednio
wielkoci wyznaczane porednio
Wartoci bdw wzgldnych
pomiarw strumieni masy
4

3
wzgldny bd %

1 Turbina 2
0
0,1 0,3 0,5 6

klasa przyrzdu pomiarowego % 5

wzgldny bd %
4

Turbina 1 3

0
0,1 0,3 0,5
klasa przyrzdu pomiarowego %
Metoda eliminacji
pomiarw bdnych
Algorytmy filtrowania pomiarw bdnych
filtr na warto residuum
filtr na gradient
filtr na rwnanie przelotnoci grupy stopni

turbinowych
Filtr na residuum (turbina 1)
re siduum w proce nta ch m a sy pa ry

15
dla drugie j grupy stopni %

12,5

10

7,5

2,5

-2,5
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas
Filtr na residuum (turbina 2)
re siduum w proce nta ch m a sy pa ry

10
dla drugie j grupy stopni %

7,5

2,5

-2,5

-5

-7,5
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas
Filtr na gradient
Gradient iloraz rnicy wartoci strumienia
masy w dwch kolejnych krokach prbkowania i
wartoci redniej strumienia masy z tych krokw
prbkowania.
1 m
m 2
grad
m r1, 2

m 1 m (t1 )
m 2 m (t 2 )
t 2 t1 t
Filtr na gradient (turbina 1)
g ra d ie nt strum ie n ia m a sy p a ry

7,5
d la II grup y stop ni %

2,5

-2,5

-5
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas
Filtr na gradient (turbina 2)

10
gra die nt strum ie nia m a sy pa ry

7,5
dla II grupy stopni %

2,5

-2,5

-5

-7,5

-10
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas
Filtr na rwnanie przelotnoci
II grupy stopni turbiny 1
w arto rnicy w procentach w artoci

4
w yznaczonej z rw nania %

-1

-2

-3

-4
00:00 03:00 06:00 09:00

czas
Filtr na rwnanie przelotnoci
II grupy stopni turbiny 2
w a rto rnicy w proce nta ch w a rtoci

4
w yzna czone j z rw na nia %

-2

-4
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00
czas
Porwnanie trzech metod
eliminacji
skuteczno odrzucania pomiarw
bdnych
zgodno odseparowywania przez filtry
tych samych danych pomiarowych
Trzy metody eliminacji
Turbina 1
% 100

75

50
Turbina 2
25

% 100
0

1 2 3 4 75

50
1 wszystkie trzy filtry
25
2 filtr na gradient i rw. przelotnoci
3 filtr na residuum i rw.przelotnoci 0

4 filtr na residuum i gradient 1 2 3 4