You are on page 1of 11

வவவவ

வவவவவவவவவவ

மமகபப பபரமய மமமமச உணபணம தரவகபகரட ஆ: தரவகபகரட மமகபப பபரமய மமமமச உணபணமயம? ஓ: மமகபப பபரமய மமமமச உணபணம தரவகபகரடயயம ? .

யமனனயமனப மனளயமனப எனட 5 கமயலமவமகமப ஆ: யமனனயமனப மனளயமனப எனட 5 கமயலமவம? ஓ: யமனனயமனப மனளயமனப எனட 5 கமயலமயவம? .

ஆ: அபமரமகபகம வமனபயகமழமயமனப பமறபபபமடமம? ஓ: வமனபயகமழமயமனப பமறபபபமடமப அபமரமகபகமயவம? .வமனபயகமழமயமனப பமறமபபபமடமப அபமரமகபகம.

உணவ கமனடகபகமதயபமத யதளபகளப ஒனபனறபயமனபற பகமனபற தமனபறவமடமப. ஆ: உணவ கமனடகபகமதயபமத யதளபகளப ஒனபனறபயமனபற பகமனபற தமனபறமடமம? ஓ: யதளபகளப ஒனபனறபயமனபற பகமனபற தமனபறமடயமம? .

ஆ: பசலபவநபதரப தமலபனல நமதனப ஏனழகளகபக உதவமனமரம? ஓ: ஏனழகளகபக உதவமயத பசலபவநபதரப தமலபனல நமதயரம? .பசலபவநபதரப தமலபனல நமதனப ஏனழகளகபக உதவமனமரப.

பலபலவம இனச ஆசமரமயரமடமப சஙபககதமப கறபறகபபகமணபடமளப. ஆ: பலபலவம இனச ஆசமரமயரமடமப சஙபககதமப கறபறகபபகமணபடமளம? ஓ: இனச ஆசமரமயரமடமப பலபலவம சஙபககதமப கறபறகபபகமணபடமயளம? .

மமலம சநபனதயமலப வமஙபகமய மகனக ஆ: மமலம சநபனதயமலப வமஙபகமய மகனக ப னள பவடபட கறம சனமதபதமளம? ஓ: சநபனதயமலப வமஙபகமய மகனக ப னள மமலம பவடபட கறம சனமதபதமயளம? . ப னள பவடபட கறம சனமதபதமளப.

கனமபமமழம கனடகபகசப பசனபற பதபதஙபகனளயமப சமல எழத பபமரளபகனளயமப வமஙபகம வநபதமளப. ஆ: கனமபமமழம கனடகபகசப பசனபற பதபதஙபகனளயமப சமல எழத பபமரளபகனளயமப வமஙபகம வநபதமளம? ஓ: கனமபமமழம கனடகபகசப பசனபற பதபதஙபகனளயமப சமல எழத பபமரளபகனளயமப வமஙபகம வநபதமயளம? .

ஆ: தமமழபசப ப சலபவம பனனநபத கவமனதகபக மதலப பரமச கமனடதபததம? ஓ: தமமழபசபப சலபவம பனனநபத கவமனதகபக மதலப பரமச கமனடதபதயதம? .தமமழபசப ப சலபவம பனனநபத கவமனதகபக மதலப பரமச கமனடதபதத.