You are on page 1of 13

Indeks razvojne ogroenosti

Predstavitev podprojekta v okviru projekta


Razvoj orodij za oblikovanje in
spremljanje politike regionalnega razvoja
na sosvetu za regionalne statistike

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 1


Predstavitev
Namen IRO.
Metoda izrauna iz leta 2000.
Nova metoda.
Primerjava razlinih izraunov.

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 2


Namen IRO
IRO se uporablja od leta 2000 dalje.
Za doloanje indikativnega obsega
neposrednih regionalnih spodbud.
Za doloanje prednostnih obmoij za
dodeljevanje regionalnih spodbud (liste od
A do D), ki je tudi osnova za razdelitev
posrednih regionalnih spodbud po
regionalnem kriteriju.
29.11.2005 Janja Pear, UMAR 3
Metodologija iz leta 2000
Temelji na setevku sintezne ocene
razvojnih monosti in deleu prebivalstva v
obmojih s posebnimi razvojnimi problemi.
Tea teh dveh kazalnikov je enaka - vsak
ima teo 50%.

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 4


Ocena razvojnih monosti
(ORM)
ORM temelji na 36 kazalnikih razdeljenih v est
skupin, imenovanih faktorji.
Faktorji so:
1 splono drubeno okolje in podoba regije
2 obstojea gospodarska struktura in infrastruktura
3 loveki faktor
4 kvaliteta ivljenja v regiji
5 dostop do informacij o triu in tehnologiji,
organizacija in management
6 monosti za financiranje investicij
29.11.2005 Janja Pear, UMAR 5
Ocena razvojnih monosti
(ORM)
ORM se izrauna na osnovi odstopanja
posameznega kazalnika od povpreja vseh
regij.
Odstopanje se doloi s standardnimi
odkloni in tokuje v viini od -2 do +2.
Setevek vseh tok je ORM.

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 6


Dopolnitev metode v letu 2003
V letu 2003 smo naredili nov izraun na
osnovi aururanih podatkov.
Kvalitativne kazalnike smo nadomestili s
kvantitativnimi.
Metoda izrauna ostane ista.

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 7


Nova metodologija v letu 2005
Zakaj nova metodologija?
potreba po poenostavitvi metode
zaradi opustitve obmoij s posebnimi razvojnimi
problemi
IRO doloa tudi ZSRR (Ur.l.93/2005)
Poenostavitev v dveh smereh:
zmanjanje tevila kazalnikov pri ORM
poenostavitev izrauna
29.11.2005 Janja Pear, UMAR 8
Osnova za nov IRO
Izbor 10 kazalnikov, ki je vezan na
razpololjive podatke.
Upoteva se povpreje zadnjih treh let.
Kazalniki razdeljeni v 6 skupin.
Tea posameznega kazalnika enaka. S
tevilom kazalnikov so uteene skupine
(npr. najveja tea regionalna gospodarska
razvitosti - 3 kazalniki).

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 9


Izbor kazalnikov
6 skupin kazalnikov:
Regionalna razvitost: BDP/preb.; osnova za
doh./preb; delovna mesta / del.akt.preb.
Prebivalstvo: indeks staranja
Trg dela: stopnja reg.brezp.; stopnja reg. zap.
Izobrazba: povpr. t. let olanja
Okolje: prikljuenost na javno kanalizacijo
Krajina: dele povrine Natura 2000 v skupni povrini

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 10


Metoda izrauna
Vrednosti kazalnikov se standardizira po
metodi (dejanska vrednost - najnija) /
(najvija - najnija).
Iz standardiziranih vrednosti se izrauna
aritmetina sredina za vsako regijo.
Dobljene vrednosti se izrazi v odstotkih in
indeksih ravni.

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 11


Rezultat
Vrednost Indeks %
Regije Slo=100 Rang
Osrednjeslovenska 0,051 9,8 0,8 12
Obalno-kraka 0,412 78,9 6,6 11
Gorenjska 0,422 80,9 6,7 10
Gorika 0,450 86,2 7,2 8
Savinjska 0,431 82,6 6,9 9
Jugovzhodna Slovenija 0,478 91,5 7,6 7
Pomurska 0,885 169,6 14,1 1
Notranjsko-kraka 0,573 109,8 9,1 5
Podravska 0,677 129,6 10,8 2
Koroka 0,561 107,5 9,0 6
Spodnjeposavska 0,666 127,5 10,6 3
Zasavska 0,659 126,2 10,5 4
Vsota regij 6,266
Slovenija 0,522 100,0 100,0

29.11.2005 Janja Pear, UMAR 12


Primerjava IRO po razlinih letih
in razlinih metodologijah
2000 2003 2005
indeks % indeks % indeks %
Slo=100 Rang Slo=100 Rang Slo=100 Rang
Regije
Osrednjeslovenska 4,5 0,4 12 5,2 0,5 12 9,8 0,8 12
Obalno-kraka 17,7 1,7 11 21,3 2,0 11 78,9 6,6 11
Gorenjska 35,1 3,4 10 35,4 3,4 10 80,9 6,7 10
Gorika 48,5 4,7 9 49,9 4,8 9 86,2 7,2 8
Savinjska 106,3 10,4 5 105,0 10,0 6 82,6 6,9 9
Jugovzhodna Slovenija 87,3 8,5 8 82,1 7,8 8 91,5 7,6 7
Pomurska 151,1 14,8 1 157,9 15,1 1 169,6 14,1 1
Notranjsko-kraka 90,9 8,9 7 88,7 8,5 7 109,8 9,1 5
Podravska 123,3 12,1 3 131,3 12,5 3 129,6 10,8 2
Koroka 98,8 9,7 6 105,7 10,1 5 107,5 9,0 6
Spodnjeposavska 147,2 14,4 2 145,5 13,9 2 127,5 10,6 3
Zasavska 112,3 11,0 4 119,6 11,4 4 126,2 10,5 4
Vsota regij
Slovenija 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
29.11.2005 Janja Pear, UMAR 13