You are on page 1of 32

Peneraju Pendidikan Negara

TAKLIMAT
KURIKULUM STANDARD
BAHASA MALAYSIA
TAHUN 3 SEKOLAH
RENDAH
ASPEK SENI BAHASA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Malaysia
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KONSEP
ASPEK SENI BAHASA
Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan
murid mengungkap dan mengapresiasi
keindahan bahasa, memahami dan menghargai
bahasa melalui pembelajaran yang
menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti
secara didik hibur.

Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka


dalam melahirkan idea melalui penulisan dan
lisan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 16 17


Bahagian Pembangunan 18
Kurikulum
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2
Kementerian Pelajaran Malaysia

Seni bahasa memberi menekankan kepada
keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid
melalui teknik penyampaian yang menarik dan
menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita,
berlakon dan berpuisi.
Pembentukan ayat yang menggunakan simile,
peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi
yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif
juga menampakkan keindahan dan seni dalam
bahasa Melayu.
Keindahan bahasa yang digunakan semasa
aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid
memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
19 20
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 3
OBJEKTIF
ASPEK SENI BAHASA TAHUN 3
Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan
murid mengetahui dan berkeupayaan:

i. menyebut , memahami dan menyatakan mesej daripada lirik


lagu dalam nyanyian secara didik hibur;

ii. menyebut dan memahami diksi serta lirik lagu dalam nyanyian
secara didik hibur;

iii. mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan mimik muka
yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan secara
didik hibur;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 4
IV. mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas untuk menyatakan mesej serta
menggunakan bahasa badan yang sesuai untuk mengenali watak
melalui lakonan secara didik hibur;dan

V. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul


dan memahami maksud pantun yang dilafaz
menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia5
PRINSIP PENGAJARAN SENI
BAHASA
Pentingkan
kehalusan dan
keindahan
bahasa
Menekanka Pemilihan
n elemen bahan yang
didik hibur sesuai
PRINSIP
PENGAJARAN
SENI
BAHASA Penglibatan
Pembelajar murid
an secara
santai Guru
sebagai
pembimbin
g

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 6
STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK SENI BAHASA
Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa
menentukan keupayaan murid mengungkapkan
keindahan bahasa, memahami dan menghargai
bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara
kreatif.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 7
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara didik
hibur dapat menarik minat murid dan membantu
murid lebih berketrampilan serta menghayati
kandungan seni bahasa.

Penetapan objektif yang perlu dicapai oleh murid


merujuk Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang
disediakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 8
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej


4.1 Menyebut dan daripada lirik lagu dalam nyanyian yang
memahami unsur dipersembahkan secara didik hibur.
seni dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik hibur. 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik
lagu dalam nyanyian secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 9
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
4.2 Mengujarkan 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu
perkara dengan sebutan dan intonasi
bahasa yang yang betul dan jelas serta mimik muka
indah dan yang sesuai melalui penceritaan yang
menggunakan dipersembahkan secara didik hibur.
bahasa badan
secara kreatif 4.2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu
semasa perkara dengan sebutan yang jelas dan
bercerita secara intonasi yang betul serta mimik muka
didik hibur. yang sesuai untuk menyatakan mesej
melalui penceritaan yang
dipersembahkan secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 10
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan
bahasa badan yang sesuai melalui
bahasa yang lakonan untuk mengenali watak secara
indah dan didik hibur.
menggunakan
bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
secara didik tentang sesuatu perkara untuk
hibur. menyampaikan mesej melalui lakonan
secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 11
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
4.4 Melafaz dan 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
intonasi yang betul dan
memahami puisi dipersembahkan dengan
dengan intonasi menggunakan bahasa yang indah
yang betul secara didik hibur.
menggunakan 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat
bahasa yang dengan intonasi yang betul serta
indah secara memahami maksud pantun yang
didik hibur. dilafaz menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 12
RUMUSAN
Aspek Seni Bahasa merupakan salah satu komponen dalam
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia yang menekankan
kepada keindahan bahasa secara didik hibur. Aspek ini
bertujuan membentuk murid untuk memiliki keseimbangan
dalam kemahiran-kemahiran bahasa seperti mendengar,
bertutur, membaca, menulis, secara efektif melalui pelbagai
kaedah pengajaran dan strategi. Aktiviti-aktiviti yang bercorak
didik hibur dalam seni bahasa ini dapat meningkatkan
penghayatan nilai dan seni dalam bahasa. Murid
berkemampuan untuk melahirkan idea secara kreatif melalui
bahasa yang indah dan halus serta dapat menghargai dalam
sesuatu nilai dalam sastera atau seni.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 13
SEKIAN
TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 14
MENGUNGKAP DAN MENGAPRESIASI
MENGUNGKAPKAN
mengeluarkan atau melahirkan isi hati dn lain-lain dengan
kata-kata, air muka, gerak geri dan lain-lain; memaparkan
perasaan hati)
MENGAPRESIASI
( mengikhtiraf dan menghayati nilai dalam sesuatu karya
sastera atau seni )

Mengeluarkan atau melahirkan isi hati dan lain-lain dengan


kata-kata, air muka, gerak geri dan lain-lain untuk
memaparkan perasaan hati bertujuan mengikhtiraf dan
menghayati nilai dalam sesuatu karya sastera atau seni.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 15
DIDIK HIBUR
Didik - ajar
Hibur - menyenangkan dan menggirangkan
hati

Sesuatu pengajaran dan pembelajaran


yang menghiburkan atau
menggirangkan hati.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 16
16
KREATIVITI
Empat kategori definisi tentang kreativiti/kreatif oleh Hassan Langgulung,
1991 melalui bukunya Kreativiti Dalam Pendidikan ; Satu Kajian Psikologi
Dan Falsafah, DBP Kuala Lumpur.

dikaitkan dengan potensi pencapaian kreativiti dilihat sebagai satu


set ciri individu.
dirujukkan pula pada proses yang daripadanya diperoleh hasil atau
dengan perkataan lain, merujuk proses mental sesuatu atau proses
intelektual, tingkah laku ke arah kepada pencapaian kreatif.
menyentuh kepada produk iaitu kreativiti dilihat terletak pada proses
akhirnya, bukan pada orangnya.
tentang faktor persekitaran dan faktor budaya yang berpengaruh
terhadap kegiatan kreatif tersebut.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 17
Kreativiti ditakrifkan

Kreativiti dikaitkan dengan potensi pencapaian kreativiti


dilihat sebagai ciri individu dalam proses memperolehi
hasil atau dengan perkataan lain, merujuk proses
mental sesuatu atau proses intelektual, tingkah laku ke
arah kepada pencapaian kreatif untuk menghasilkan
sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan
faktor budaya yang berpengaruh terhadap kegiatan
kreatif tersebut.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


18
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
SIMILE

Perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan


perbandingan atau persamaan antara sesuatu orang,
benda dan sebagainya.

Contoh; bodoh macam lembu


kurus macam lidi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


19
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
PERSONAFIKASI

Pemberian (penyerapan) sifat-sifat manusia kepada


benda tak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-
lain untuk mendapatkan kesan sastera atau seni

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


20
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
PERSONAFIKASI

Pemberian (penyerapan) sifat-sifat manusia kepada


benda tak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-
lain untuk mendapatkan kesan sastera atau seni

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


21
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
NYANYIAN
Membaca atau melafazkan seni kata lagu dengan
menggunakan rentak atau diiringi muzik yang sesuai
dengan murid.
Nyanyian mampu menimbulkan minat murid untuk
mengukuhkan kemahiran bahasa, menambah
perbendaharaan kata, meningkatkan pemahaman,
memupuk nilai dan perasaan dan meningkatkan apresiasi
terhadap keindahan bahasa.
Aktiviti nyanyian yang dicadangkan bersoal jawab tentang
isi/kosa kata, menulis prosa, menceritakan semula isi
seni kata lagu, memberi respon parafrasa, gerakan badan
dan mimik muka.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


22
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
BERCERITA
Teknik Bercerita Tanpa Alat
Tumpuan kepada gaya penyampaian cerita
menggunakan intonasi, nada, sebutan dan mimik
serta ekspresi yang sesuai dengan cerita yang
disampaikan.

Teknik Bercerita Dengan Alat


Bercerita menggunakan alat seperti topeng,
pakaian, dan lain-lain alat/bahan yang dapat
menyokong gambaran cerita semasa membuat
persembahan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


23
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Teater Bercerita
Penyampaian cerita melalui watak yang terdapat
dalam cerita yang telah dibaca, didengar atau dilihat
dengan menggunakan (menggantung di leher)
gambar tunggal watak tersebut semasa bercerita.

Teater Pembaca
Penyampaian cerita melalui pembacaan dialog bagi
watak-watak tertentu dalam sesebuah cerita. Aktiviti
ini mengutamakan penggunakan suara,sebutan,
gerak badan dan mimik muka sahaja.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


24
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
LAKONAN
Improvisasi (Lakonan Kaku)
Lakonan secara spontan yang mengisahkan
kejadian, peristiwa atau situasi sebenar dalam
kehidupan seharian dan dialog akan dilahirkan
secara spontan.
Simulasi
1. Main Peranan
Lakonan spontan berdasarkan sesuatu
situasi/masalah tanpa menggunakan skrip.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


25
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2. Sosiodrama
Aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita
menggunakan skrip lakonan yang telah
disediakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


26
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Puisi - pantun EMPAT kerat

kelompok pantun dibahagi kepada;


Pantun kanak-kanak
Pantun cinta dan kasih sayang
Telatah dan cara hidup masyarakat
Pantun teka teki
Pantun puji-pujian/sambutan
Pantun nasihat, agama dan adat
Pantun naratif/cerita

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


27
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
CIRI PANTUN
1. Jenis pantun
pantun empat kerat
2. Jumlah suku kata 8 hingga 12 dalam sebaris
ayat.
3. Ada setiap stanza/ rangkap pantun
mempunyai dua unit iaitu unit pembayang
dan unit maksud.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


28
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
CONTOH PANTUN EMPAT
KERAT
Pakai baju warna biru
Pergi ke sekolah pukul satu
Murid sentiasa hormatkan guru
Kerana guru pembekal ilmu

Dalam semak ada duri


Ayam kuning buat sarang
Orang tamak selalu rugi
Macam anjing dengan bayang

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


29
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Batang beremban ditarik kuda
Kuda menggit hendak makan
Burung terbang dipipiskan lada
Guru dilangit tempayan dicutahkan

Buah berangan buah bidara


Ranting tersangkut di hdapan pintu
Bersubang ku sangk dara
Bermisai berjanggut kenapa begitu

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Pembangunan Kurikulum


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia 30
Yang indah itu seni,
Yang tinggi nilainya
bahasa,
Tiada noktahnya di sini,
Berjuanglah terus
memartabatkan
SEKIAN
bahasa.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
31
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Peneraju Pendidikan Negara

PENUTUP
SEKIAN TERIMA KASIH

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Malaysia
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
32
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM