You are on page 1of 20

TEORI TRADISIONAL

TEORI TINGKAH
LAKU

 Memberikan tumpuan kepada
bagaimana pemimpin bertingkah laku
dalam proses kepemimpinan.
 Merupakan pengarah dominan dalam
kajian kepemimpinan sehingga 80-an.
 Mengandaikan kepemimpinan yang
berjaya merupakan tingkah laku yang
boleh dilatih atau dipelajari secara
formal dan tidak formal.

. 1978). Teori tingkah laku: Teori X dan Teori Y oleh Dougllas McGregor (1960). Grid Pengurusan (Managerial Grid) oleh Blake dan Mouton (1964.

TEORI X DAN TEORI Y • Mewakili perbezaan dalam cara seseorang pemimpin beranggapan terhadap stafnya dalam sesebuah organisasi. • Dalam Teori X. pemimpin beranggapan stafnya dimotivasikan oleh: wang ringgit malas dan akan mengelakkan tugas kecuali dipaksa  tidak akan memberikan kerjasama .

bertindak mengarah dan mengawal stafnya dalam proses kerja. • Selagi pemimpin bertingkah laku atas andaian Teori X. organisasi tidak akan mempunyai ruang dan peluang untuk stafnya memaksimumkan kebolehan dan potensi mereka. .• Pemimpin akan bertingkah laku lebih autokratik.

bercita-cita tinggi dan mempunyai sikap positif terhadap kerja. melihat kerja sebagai suatu perkara semula jadi. • Pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab kerana sifat itu membawa kepuasan kepada dirinya. • Pemimpin akan mengurangkan kawalan malahan mengupayakan mereka dalam pelaksanaan tugas.• Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya sebagai rajin. .

GRID PENGURUSAN (MANAGERIAL GRID) • Menjelaskan dua dimensi yang berbeza berkaitan dengan keprihatinan pemimpin.  Keprihatinan terhadap manusia: pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baiknya dengan pekerja-pekerja dalam organisasi. . iaitu:  Keprihatinan terhadap penghasilan: pemimpin menunjukkan keprihatinan terhadap tugas dan produktiviti pekerja demi mencapai matlamat organisasi.

.

.• Grid Pengurusan yang dihasilkan oleh Blake dan Mouton berdasarkan kajian- kajian Ohio State dan Michigan mengukur jenis-jenis tingkah laku pemimpin berdasarkan dua paksi: paksi mendatar untuk mengukur Keprihatinan Terhadap Penghasilan Paksi menegak bagi mengukur Keprihatinan Terhadap Manusia dengan menggunakan skala sembilan- poin.

iaitu: Kelab Rekreasi – Penekanan diberi kepada keperluan manusia. perhubungan manusia dan budaya kerja yang harmoni dan menyenangkan. pemimpin ideal akan memperoleh ukuran 9-9.• Pada teorinya. • Grid Pengurusan mengutarakan lima jenis tindakan kepemimpinan. iaitu berskala tinggi untuk Keprihatinan Terhadap Manusia (Pengurusan Berpasukan). .

Papa – Pemimpin menyumbangkan usaha yang amat minimum. . sama ada terhadap kebajikan pekerja mahupun pencapaian matlamat organisasi. Berpasukan – Memberikan penekanan kepada semangat saling bergantungan yang positif antara ahli dan komitmen terhadap matlamat organisasi.

Di pertengahan Jalan – Pemimpin cuba menyimbangkan keperluan untuk memastikan kerja disempurnakan di samping mengekalkan harga diri manusia pada aras yang sederhana. .Berorientasikan Tugas – Memberikan penekanan kepada keefisienan kerja tanpa mengambil kira faktor kemanusiaan.

.• Moorhead dan Griffin (1998) merumuskan kombinasi dua bentuk tingkah laku kepemimpinan yang membawa kepada keberkesanan prestasi kumpulan seperti berikut: Pemimpin yang lebih berkesan berkecenderungan membina hubungan mesra dengan pekerjanya yang juga menyokong pucuk pimpinan. Hal ini akan meningkatkan harga diri pekerjanya.

Pemimpin yang lebih berkesan menggunakan kaedah penyeliaan dan proses membuat keputusan berbentuk kumpulan lebih daripada bentuk individu. . Pemimpin yang lebih berkesan berkecenderungan menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi.

• Teori tingkah laku kepemimpinan menganalisa kepelbagaian tindakan pemimpin tanpa mengambil kira kepelbagaian situasi yang mungkin berbeza dari satu organisasi ke organisasi yang lain. • Keberkesanan satu-satu cara kepemimpinan bergantung pada situasi dalam konteks tersebut. .

IMPLIKASI TEORI TINGKAH LAKU .

guru yang berkejar untuk menghabiskan sukatan pelajaran hinggakan mengabaikan kebajikan murid tidak bererti beliau seorang guru yang berkesan. Seorang pemimpin sekolah perlu bijak menganalisa dan menunjukkan keprihatinan terhadap kedua-dua aspek. iaitu tugas dan perhubungan manusia.  Begitu juga bagi guru yang terlalu .  Seperti mana yang dipaparkan dalam Grid Pengurusan Blake dan Mouton.

Penekanan kepada daya usaha dan pencapaian murid  Mengekalkan perhubungan mesra guru- murid  Menggalakkan budaya nilai murni yang dikongsi bersama-sama secara positif. .Kejelasan peraturan dan prosedur bilik darjah .Peranan Guru:  Kebijaksanaan Menyeimbangkan Aspek Tugas Cth: .Perancangan dan pelaksanaan pengajaran yang rapi .

Peranan Pengurus:  Membina hubungan mesra dengan guru akan memperoleh sokongan daripada mereka dalam pelaksanaan aktiviti atau program sekolah  Mewujudkan perasaan bahawa diri mereka dihargai. .  Mencipta ruang dan peluang untuk menimbulkan semangat kerjasama dan keakraban antara rakan sekerja ke arah mencapai matlamat organisasi.

mental dan sosial. . guru-guru akan menunjukkan minat yang lebih untuk bekerja jika suasana kerja yang harmonis dapat dirasakan. produktiviti kerja dapat dipertingkatkan.  Dengan demikian. Dengan itu. bebas daripada tekanan emosi.