You are on page 1of 43

PELAN

PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI

REKA
CIPTA
PROSES
PROSES
MEREKA
CIPTA
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
1.1
PENGENALPASTIAN
MASALAH
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
PENGUMPULAN MAKLUMAT
DAN DATA
PELAN

PANDANGAN PANDANGAN
Sumber maklumat
HADAPAN SISI

Pengumpulan maklumat

Analisis maklumat

Membuat keputusan

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PENGENALPASTIAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA MASALAH
PELAN

A.
A. Mengenal
Mengenal Pasti
Pasti Masalah
Masalah
1.
1. Masalah
Masalah dalam
dalam kehidupan
kehidupan seharian
seharian
mendorong
mendorong seseorang
seseorang untuk
untuk mereka
mereka
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
cipta.
cipta.
2.
2. Kenal
Kenal pasti
pasti masalah-masalah
masalah-masalah yang
yang
dihadapi
dihadapi dan
dan cara
cara untuk
untuk
mengatasinya.
mengatasinya.
3.
3. Cara
Cara ini
ini dikenali
dikenali sebagai
sebagai
Penyataan
Penyataan Masalah.
Masalah.
4.
4. Suatu
Suatu reka
reka cipta
cipta yang
yang dihasilkan
dihasilkan
mestilah
mestilah dapat
dapat menyelesaikan
menyelesaikan
masalah
masalah yang
yang ada.
ada.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PENGENALPASTIAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA MASALAH
PELAN
MASALAH
Buku yang
banyak perlu PENYATAAN
dibawa ke MASALAH
sekolah Murid sekolah
PANDANGAN PANDANGAN

menghadapi
HADAPAN SISI

masalah
PENYELESAIA
membawa buku
N
yang banyak
MASALAH
Mencipta
dan berat ke
sekolah sebuah beg
yang
mempunyai roda
yang dapat
ditarik oleh
murid ke
sekolah

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PENGENALPASTIAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA MASALAH
PELAN

B.
B. Mengumpul
Mengumpul Maklumat
Maklumat dan
dan Data
Data
1.
1. Maklumat
Maklumat dapat
dapat membantu
membantu
seseorang
seseorang membuat
membuat pilihan
pilihan yang
yang
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
terbaik
terbaik dan
dan memperbaiki
memperbaiki kelemahan
kelemahan
sesuatu
sesuatu ciptaan.
ciptaan.
2.
2. Maklumat
Maklumat perlu
perlu diperoleh
diperoleh sebelum
sebelum
proses
proses mereka
mereka cipta
cipta dilakukan.
dilakukan.
3.
3. Maklumat
Maklumat akan
akan dianalisis
dianalisis dan
dan dipilih
dipilih
untuk
untuk menghasilkan
menghasilkan produk
produk terbaik.
terbaik.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
Lawatan
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
Guru

MENGUMPUL
MAKLUMAT
Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian
Penyelidikan

Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
Lawatan
Guru
Buat kajian dan
PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI

MENGUMPUL
perbandingan
MAKLUMATuntuk
Bacaan Dan DAN DATA
produk sedia ada
Penyelidikan
Pemerhatian

di pasaran
Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
Lawatan
PANDANGAN PANDANGAN
Guru
Lawatan ke pasar raya,
HADAPAN SISI

MENGUMPUL
pusatMAKLUMAT
penyelidikan,
Bacaan Dan
hospital,
Penyelidikan
DAN DATAtaman
Pemerhatian
permainan
Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
Perhatikan
Guru penggunaan
Lawatan

alatan MENGUMPUL
seperti mesin di
kilang,
Bacaan Dan
tapak pembinaan
MAKLUMAT
DAN DATA Pemerhatian
untuk mendapatkan
Penyelidikan
maklumat terperinci
Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
Lawatan
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
Guru

Dapatkan maklumat
MENGUMPUL
MAKLUMAT
terkini
Bacaan Dan tentang reka
DAN DATA Pemerhatian
bentuk dan reka cipta
Penyelidikan

Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
PANDANGAN PANDANGAN
Dapatkan maklumat
Guru
Lawatan
penggunaan bahan yang
HADAPAN SISI

MENGUMPUL
sesuai, fungsi,
MAKLUMATkeperluan
Bacaan Dan DAN DATA
dan masalah yang
Penyelidikan
Pemerhatian

mungkin dihadapi
Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
Lawatan
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
Kumpulkan
Kumpulkan maklumat
Guru

berkaitan paten, tarikh


MENGUMPUL
MAKLUMAT
Bacaanluput,
Dan teknologi,
DAN DATA reka
Pemerhatian
Penyelidikan
bentuk dan fungsi bahan
Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

Pengalaman
Sendiri
Bimbingan
Lawatan
PANDANGAN PANDANGAN
Guru
Mendapatkan panduan dan
HADAPAN SISI

MENGUMPUL
khidmatMAKLUMAT
nasihat daripada
Bacaan Dan DAN DATA
Penyelidikan guru Pemerhatian

Melayari
Soal Selidik
Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

C.
C. Menganalisis
Menganalisis Maklumat
Maklumat
1.
1. Maklumat
Maklumat yang
yang dikumpul
dikumpul perlu
perlu
dianalisis
dianalisis supaya
supaya dirumuskan
dirumuskan
PANDANGAN PANDANGAN

Perbandingan
Perbandingan dilakukan
dilakukan dari
dari segi
SISI

segi
HADAPAN

2.
2.

1.
1. Saiz
Saiz
2.
2. Bahan
Bahan
3.
3. Warna
Warna
4.
4. Ketahanan
Ketahanan
5.
5. Keselamatan
Keselamatan
6.
6. Kapasiti
Kapasiti
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA
Analisis Produk
PELAN

Produk Kelebihan Kekurangan

PANDANGAN PANDANGAN
1. 1.
2. 2.
HADAPAN SISI

3. 3.

1.
1.
2.
2.
3.
3.

1.
1.
2.
2.
3.
3.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

3.
3. Rumusan
Rumusan penting
penting untuk
untuk
1. Mencari
1. Mencari alternatif
alternatif kaedah
kaedah
penyelesaian
penyelesaian
2. Kenal
Kenal pasti
pasti kriteria
kriteria keperluan
PANDANGAN PANDANGAN

2. keperluan
HADAPAN SISI

mereka
mereka cipta
cipta
3. Menilai
3. Menilai masalah
masalah dan dan mencari
mencari
formula
formula penyelesaian
penyelesaian
4. Analisis
4. Analisis maklumat
maklumat yangyang releven
releven
seperti
seperti teknik
teknik pembuatan,
pembuatan, bahan
bahan
dan
dan mengkaji
mengkaji persamaan
persamaan fungsi
fungsi
projek
projek yang
yang berkaitan.
berkaitan.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PENGENALPASTIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
MASALAH
PELAN

4.
4. Kriteria
Kriteria yang
yang perlu
perlu diambil
diambil kira
kira ::
1. Produk
1. Produk dihasilkan
dihasilkan mestilah
mestilah
praktikal
praktikal binaan,
binaan, penggunaan,
penggunaan,
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
penyimpanan
penyimpanan dan dan pengangkutan.
pengangkutan.
2. Penggunaan
2. Penggunaan bahan
bahan sesuai
sesuai dan
dan
mudah
mudah didapati.
didapati.
3. Segala
3. Segala kos
kos harus
harus dianggarkan.
dianggarkan.
4. Fungsi
4. Fungsi produk
produk kepada
kepada manusia.
manusia.
5. Selamat
5. Selamat dan
dan selesa
selesa digunakan.
digunakan.
6. Saiz
6. Saiz dan
dan bentuk
bentuk yang
yang sesuai.
sesuai.
7. Kesan
7. Kesan sampingan
sampingan dan dan alam
alam
sekitar.
sekitar.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
1.2
PEMILIHAN IDEA

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PEMILIHAN IDEA
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

A. Cetusan Idea
1.
1. Idea perlu untuk menyelesaikan
masalah samada membuat produk
baru atau mengubahsuai produk sedia
ada.
PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI

2.
2. Idea harus kreatif, inovatif dan
imaginatif.
3.
3. Cara mencetuskan idea :
1.
1. Secara tidak sengaja
2.
2. Soal selidik
3.
3. Pemerhatian
4.
4. Pembacaan
5.
5. Galakan pihak tertentu
6.
6. Bakat semula jadi
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
PROSES
PROSES PEMILIHAN IDEA
MEREKA CIPTA
CIPTA

B. Pemilihan Idea
PELAN

1.
1. Faktor pemilihan idea yang terbaik :
1.
1. Keupayaan kendiri kemampuan
fizikal, kemudahan dan masa.
Pengetahuan dan kemahiran skill
PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI
2.
2.
yang mencukupi.
3.
3. Bahan dan komponen sesuai dan
mudah didapati.
4.
4. Cara pembuatan - teknik pembuatan
tepat agar produk berkualiti.
5.
5. Kepentingan produk dapat
menyelesaikan masalah yang
dihadapi
6.
6. Mesra alam elakkan produk yang
boleh cemarkan alam dan tidak
selamat.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
1.3
PEREKAAN PROJEK
PROSES
PROSES PEREKAAN PROJEK
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

1.
1. Perekaan projek dibuat dalam
bentuk lakaran dan lukisan kerja.
2.
2. Lakaran merupakan terjemahan
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
idea dalam bentuk grafik.
3.
3. Lakaran ditunjukan dalam
bentuk 2D atau 3D.
4.
4. Cara pemilihan lakaran:
1.
1. Lakaran melalui sesi perbincangan,
kritikan, ulasan dan cadangan.
2.
2. Lakukan pengubahsuaian reka
bentuk.
3.
3. Lakaran terpilih mestilah idea yang
sesuai dan boleh berfungsi sebagai
reka bentuk akhir.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
PROSES
PROSES PEREKAAN PROJEK
MEREKA CIPTA
CIPTA
Idea
Ideaterbaik
terbaik
PELAN

Lakaran
Lakaran

Tidak
Tidak
Sesi
SesiKritikan
Kritikan
PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI

Ya
Ya
Lukisan Kerja
Lukisan Kerja

Tidak
Tidak
Sesi
SesiKritikan
Kritikan

Ya
Ya
Model Awal
Model Awal

Tidak
Tidak
Sesi
SesiKritikan
Kritikan
Ya
Ya
Prototaip
Prototaip
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
PROSES
PROSES PEREKAAN PROJEK
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PEREKAAN PROJEK
PELAN

PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


1.4
PEMILIHAN REKA
BENTUK
PROSES
PEMILIHAN REKA
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA BENTUK
PELAN

1. Memilih reka bentuk


model
PANDANGAN PANDANGAN

Lukisan kerja
HADAPAN SISI

2.

3. Lukisan unjuran
ortografik

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PEMILIHAN REKA
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA BENTUK
PELAN

PELA
N

x
PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI

Y
W

PANDANGAN PANDAN
HADAPAN GAN SISI

LUKISAN UNJURAN
ORTOGRAFIK
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
1.5
PERANCANGAN
PEMBINAAN PROJEK
PERANCANGAN PEMBINAAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

1. Pemilihan bahan
PANDANGAN PANDANGAN
SISI
2. Pemilihan alatan
HADAPAN

3. Kaedah dan teknik


pembuatan
4. Cara mengira kos

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PERANCANGAN PEMBINAAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

A. Pemilihan Bahan
1.
1. Pilih dan tentukan kesesuaian bahan
dengan fungsi projek yang dihasilkan
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI 2.
2. Kriteria memilih bahan adalah :
1.
1. Ciri-ciri dan bentuk bahan
2.
2. Fungsi dan kegunaan bahan
3.
3. Tahap keselamatan bahan
4.
4. Perbezaan dari segi kualiti dan
gred bahan
3.
3. Kerja perancangan akan melibatkan
penyediaan jadual kerja, bahan serta
pengiraan kos pengeluaran.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
PERANCANGAN PEMBINAAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

B. Pemilihan Alatan
1.
1. Alatan bergantung kepada jenis kerja
yang hendak dibuat.
Setiap alatan mempunyai cara dan
PANDANGAN PANDANGAN

2.
HADAPAN SISI

2.
teknik penggunaannya yang betul.
3.
3. Pertimbangan semasa memilih alatan :
1.
1. Kesesuaian alatan dengan bahan
2.
2. Kemahiran mengendalikan
peralatan dengan selamat
3.
3. Kemudahan mendapatkan alatan
4.
4. Keselamatan mengguna alatan

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PERANCANGAN PEMBINAAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

C. Membuat Jadual Kerja


1.
1. Jadual kerja dibuat secara bertulis dan
teliti.
Semua aspek seperti bahan, alatan
PANDANGAN PANDANGAN

2.
HADAPAN SISI

2.
dan masa perlaksanaan diambil kira.
3.
3. Pengiraan kos perlu untuk mengetahui
jumlah kos produk yang akan
dihasilkan.
4.
4. Kos pengeluaran adalah segala
perbelanjaan yang dikeluarkan untuk
hasilkan sesuatu produk.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PERANCANGAN PEMBINAAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

D. Mengira Kos Pengeluaran

KOS BAHAN
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
Kos bahan mentah untuk membuat proj

KOS UPAH
Kos bayaran tenaga kerja yang digunak
dalam membuat dan menyiapkan projek

KOS OVERHEAD
Kos perbelanjaan selain kos
bahan dan kos upah

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PERANCANGAN PEMBINAAN
PROSES
PROSES
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

KOS
KOS BAHAN
BAHAN
+
KOS
KOS UPAH
PANDANGAN PANDANGAN

UPAH
HADAPAN SISI

+
KOS
KOS OVERHEAD
OVERHEAD

=
KOS
KOS PENGELUARAN
PENGELUARAN
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
1.6
PEMBINAAN, PENGUJIAN
DAN PENGUBAHSUAIAN
PROJEK
PEMBINAAN, PENGUJIAN
PROSES
PROSES DAN PENGUBAHSUAIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

1.
1. Mengukur, menanda dan
memotong
2.
2. Membina dan mencantum
PANDANGAN
HADAPAN
PANDANGAN
SISI
3.
3. Pengujian
1.
1. Ujian makmal
2.
2. Ujian parameter
4.
4. Kemasan
1.
1. Menggilap
2.
2. Semburan
3.
3. Sapuan berus
4.
4. Rendaman
5.
5. Pengujian projek
6.
6. Pengubahsuaian projek
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
PEMBINAAN, PENGUJIAN
PROSES
PROSES DAN PENGUBAHSUAIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA PROJEK
PELAN

PROTOTAIP

Proses pembinaan PROTOTAIP
dilakukan sebelum pengeluaran
besar-besaran.
PANDANGAN PANDANGAN
HADAPAN SISI


Prototaip ialah produk awal yang
dibuat mengikut spesifikasi produk
yang sebenar.

Prototaip perlu diuji dari segi
ketepatan pemasangannya.

Berfungsi sebagai produk
percubaan.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


1.7
PENDOKUMENTASIAN
PROSES
PROSES PENDOKUMENTASIAN
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN

1.
1. Pendokumentasian ialah satu
laporan bertulis berkaitan hasil
ciptaan seseorang
PANDANGAN PANDANGAN

Tujuan pendokumentasian :
HADAPAN SISI

2.
2.
1.
1. Bukti ciptaan seseorang
2.
2. Sokongan untuk memohon
perlindungan paten
3.
3. Bahan rujukan R&D berikutnya.
3.
3. Format dokumentasi
(rujuk teks m/s 18 19)

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved


PROSES
PROSES PROSES REKA CIPTA
MEREKA CIPTA
CIPTA
PELAN
1. PENGENALPASTIAN MASALAH

2. PEMILIHAN IDEA

PANDANGAN PANDANGAN
3. PEREKAAN PROJEK
HADAPAN SISI

4. PEMILIHAN REKA BENTUK

5. PERANCANGAN
PEMBINAAN PROJEK

6. PEMBINAAN, PENGUJIAN
DAN PENGUBAHSUAIAN
PROJEK

7. PENDOKUMENTASIAN
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved
Sekian

Selamat
Mengulangkaji