You are on page 1of 23

Adaptasi pelbagai

inovasi dan
perubahan
pendidikan
Kriteria yang perlu
Ciri-ciri adaptasi ada bagi inovasi
inovasi perubahan oleh guru

Adaptasi pelbagai
inovasi dan
perubahan

Contoh-contoh
adaptasi
Jenis-jenis inovasi
pelbagai inovasi
dan perubahan
Pendahuluan
Pemilihan sesuatu kaedah atau strategi -
haruslah berasaskan kepada kriteria
tertentu seperti gaya pembelajaran,
tajuk pengajaran, jenis pengetahuan
atau kemahiran yang hendak
disampaikan, tahap pencapaian murid,
persekitaran pembelajaran, nilai dan
.sikap yang ingin dipupuk
- Kesemua aspek tersebut memerlukan
guru mengadaptasi pelbagai inovasi
dalam pengajaran mereka.
Ciri-ciri adaptasi inovasi
perubahan
Gunakan pelbagai kaedah
Suaikan dengan keperluan
Perlu kerjasama semua pihak
Proses interaktif
Menggunakan alat bantuan terkini
Beri peluang pelajar menjana idea
Aplikasi dalam pelbagai situasi
Bermula secara
Bersifat simple kecil-kecilan

Kriteria yang
perlu ada bagi
inovasi oleh guru

Ciptaan masa kini


Kriteria yang perlu ada bagi
inovasi oleh guru
Bersifat simple
Mempunyai fokus dan buat satu perkara sahaja.
Bermula secara kecil-kecilan
Seorang guru perlu melaksanakan perkara yang
sepatutnya dilaksanakan terlebih dahulu.
Aplikasi adalah faktor penting dalam inovasi.
Ciptaan masa kini
Inovasi hendaklah dicipta untuk kegunaan
masa sekarang.
Jenis-jenis inovasi

Inovasi kurikulum Inovasi pengajaran

Inovasi profesional Inovasi pemikiran

Inovasi persekitaran
pembelajaran Inovasi pengurusan

Inovasi teknologi
Jenis-jenis inovasi
1.Inovasi kurikulum
Ini banyak berlaku dalam isi kandungan
pelajaran, tema dan aspek
pembelajaran, reka bentuk dan gubahan
bahan pembelajaran, strategi dan
pelaksanaan kurikulum
2.Inovasi pengajaran
Menyentuh kaedah-kaedah, pendekatan,
perancangan dan pelaksanaan
pengajaran di bilik darjah dan di sekolah.
Jenis-jenis inovasi
3.Inovasi profesional
Mengenai perkembangan guru dari segi
personaliti, cara, dan budaya
profesional yang dikembangkan
melalui kecekapan dan kepakaran,
amalan baru, pemikiran baru adaptasi
terhadap inovasi pendidikan yang
berlaku dan dilaksanakan dalam
profesion ini.
Jenis-jenis inovasi
4.Inovasi pemikiran
Mencorakkan perkembangan minda,
fikiran terbuka, pembacaan dan
pengetahuan yang kreatif, pencetusan
idea baru yan mendorong kemajuan diri
dan kemajuan pendidikan.
5.Inovasi persekitaran belajar
Mencorakkan suasana dan keadaan
tempat belajar.
Jenis-jenis inovasi
6.Inovasi pengurusan
Cara sekolah dikendalikan dan
beroperasi, inovasi dalam sistem
pengurusan, hubungan, sokongan
dalam perkhidmatan yang ditawarkan.
7.Inovasi teknologi
Membangunkan sistem pendidikan yang
kreatif dan dapat melahirkan individu
dan masyarakat yang kreatif.
Contoh adaptasi pelbagai
perkembangan inovasi dan
perubahan pendidikan
Program
Latihan perguruan pensiswazahan
guru

Contoh-contoh
adaptasi

Kurikulum Sekolah berprestasi


transformasi tinggi
1.Latihan perguruan
Naik taraf maktab perguruan ke IPG
Kurikulum latihan perguruan
Pendidikan awal kanak-kanak
TMK
Literasi dan numerasi
Proses saringan
Modul pengajaran dan pembelajaran
Latihan guru
Meningkatkan komitmen
Pemantauan dn penyeliaan
Kemahiran insaniah
Kemahiran berkomunikasi
Pembelajaran berterusan dan
pengurusan maklumat
Kemahiran Keusahawanan
Etika dan moral profesional
Kemahiran kepemimpinan
Kompetensi bahasa inggeris
Pendekatan terkini dalam pengajaran
dan pembelajaran
-Kes metodologi
-Pengurusan portfolio
-Pembelajaran berasaskan projek
-Pembelajaran berasaskan masalah
-Perubahan bilik darjah
2.Program pensiswazahan
guru
PKPG
PGSR
PKPGB
3.Kurikulum transformasi
2010: Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan (KSPK)
2011:Kurikulum Standard Sekolah
Rendah(KSSR)
6 TUNJANG KSPK,KSSR
-Komunikasi
-Kerohanian, sikap dan nilai
-Kemanusiaan
-Ketrampilan diri
-Fizikal dan estetika
-Literasi sains dan teknologi
4.Sekolah Berprestasi Tinggi
(SBT)
Watak,identiti tersendiri dan unik
serta menyerlah dalam semua aspek
pendidikan
Tradisi budaya kerja yang cemerlang
Diberi kelonggaran memilih
kurikulum dan kaedah pengajaran
Elemen kecemerlangan sekolah
-Suasana pengajaran dan pembelajaran
yang kondusif
-Memberi bimbingan kepada sekolah-
sekolah lain
-Memperoleh autonomi dan akauntabiliti
dalam pengurusan dan pencapaian
murid
-Menempatkan murid-murid cemerlang
yang mampu bersaing pad peringkat
antarabangsa
Elemen TMK Pembudayaan
penggunaan TMK
-Literasi -HEM(SSDM,SSM
maklumat etc)
-Literasi -E-NILAM
digital -Urusan penaziran
-Urusan
-Literasi perkhidmatan(e-
baharu jawatan etc)
-Literasi -Urusan
akademik(PJJ etc)
komputer
-Literasi
kritikal
Rujukan
Noriati A.Rashid et.al (2010), Guru dan
Cabaran Semasa, Oxford Fajar
Syed Ismail, Ahmad Subki (2010), Guru
dan
Cabaran Semasa, Penerbitan
Multimedia