Ruzaini binti Abd Kadir Siti Nurulhidayah Bte Zainal Rohani binti Abdul Wahab Siti Zubaidah binti

Ibrahim

D20091035658 D2009103565 D20091035594 D20091035632

FPK penting untuk sistem pendidikan negara.. negara
Falsafah pendidikan di MalaysiaMalaysia-Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Memberi hala tuju untuk pendidikan.

DEFINISI/PENGERTIAN FALSAFAH

Sharifah Alwiah Alsagoff (1984)(1984)falsafah mempersoalkan prinsip realiti, ilmu realiti, dan nilai. nilai.

YunaniYunani- philos (mencintai), dan mencintai), sophia (kebijaksanaan). kebijaksanaan).

Fung Yu-Lan (1966)Yu(1966)falsafah sebagai pemikiran reflektif yang sistematik terhadap kehidupan. kehidupan.

E.D Miller (1984)(1984)- falsafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara penting.

ErtiErtiperihal mencintai kebijaksan aan. aan.

Russell (1946) ,falsafah ,falsafah melibatkan 2 bidang ilmu: ilmu: -teologi (spekulasi terhadap perkara belum tepat dibukti) dibukti) -sains (guna taakulan dan logik untuk bukti fahaman) fahaman) 

Ditentukan berdasarkan ciri-ciri falsafah -falsafah pendidikan dikaitkan dengan ilmu berlandaskan kriteria utama seperti metafizik,aksiologi,logikal dan epistemologi untuk bentuk teori pedagogikal. 

Merupakan teori pendidikan -penentuan dan tujuan pendidikan adalah aplikasi daripada falsafah pendidikan.

Konsep Falsafah Pendidikan 

Falsafah pendidikan adalah hasil daripada kajian terhadap tujuan pendidikan , objektif,prinsip dan nilai.

Ciri-ciri Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 

Bentuk pendidikan - ciri tersendiri (timur, barat, Islam). - bersifat dinamik untuk mengembangkan sistem pendidikan. 

Proses pendidikan - menyeluruh dan bersepadu. - cth: cungkil bkt indvidu scr optimum. 

Matlamat pendidikan - wujud insan berguna dan seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. - percaya dan patuh kepada Tuhan. - wujud individu yg dpt memberi sumbangan kpd masyarakat dan negara.

BIDANG KAJIAN FPK

Metafizik/ke benaran

Teras pendidikan yang melibatkan kehidupan realiti. FPK berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan.

Logikal

berkait rapt dgn ketiga-tiga bdg kjian lain. kajian perkara yang rasional. mtlmt FPK spt melahirkan individu seimbang adalah rasional kerana mampu dicapai.

Aksiologi /nilai

melibatkan kajian terhadap nilai iaitu etika (tingkah laku dan nilai moral) dan estetika (kecantikan dan seni). FPK menekankan pembinaan akhlak atau sahsiah individu dlm sistem pendidikan.

Epistemologi /intelektual

melibatkan kajian ilmu pengetahuan. penguasaan ilmu daripada kesedaran dan kefahaman.

HUBUNGKAIT FPK DENGAN HALA TUJU PENDIDIKAN
Mnghapuskan slh fhm atau mngelakkan brlaku keraguan dan pertelingkahan dlm usaha mlksanakn aktiviti pddkn. FPK memstikan hala tuju penddkn berada pd landsn yg btl dan tdk mnyeleweng drp dsr pnddkn. FPK sbg rujukn kpd pendidik utk memhami sstm pnddkn neg dan ktika mlsanakn tgs. FPK sbg dsr dan pertimbangan asas utk penentuan kurikulum dan bhn pelajaran.

ISU PENDIDIKAN

ISU PENDIDIKAN YANG BERKAITAN
1. Mewujudkan masyarakat yang seimbang ‡ Keseimbangan dari segi intelektual, rohani, jasmani dan emosi tidak seimbang. ‡ Lebih bijak dalam akademik tetapi kurang mengetahui kemahiran hard & soft skills yang perlu ada dalam setiap individu. ‡ Tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Anggap aktiviti ko-kurikulum membuang masa mereka. ‡ Lebih suka melakukan aktiviti lain yang kurang berfaedah (melayari internet dsb)

2. Melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi.

‡ Pelajar kini hanya tahu mengibar bendera dan menyambut Hari Kemerdekaan negara tanpa menghayati erti perjuangan sebenar di sebalik hari kemenangan tersebut. ‡ Minda dan pemikiran dijajah oleh budaya dan pemikiran barat

‡ Sahsiah pelajar semakin kurang 3. baik. Mereka mudah terpengaruh Membentu dengan pelbagai gejala sosial. k ‡ Contoh : seks bebas, rempit, buang masyarakat bayi dsb. berakhlak ‡ Bagaikan satu fenoma/tren baru dan remaja kini. mempunyai ‡ Memusnahkan masa depan negara untuk membentuk masyarakat sahsiah berakhlak dan bersahsiah baik. yang baik

Membentuk masyarakat berpengathuan dan maju ‡ Pendidikan-perubahan yang berlaku telah menyebabkan terdapat segelintir masyarakat menerima dan menolak perubahan tersebut. ‡ Masyarakat keliru dengan kehendak kerajaan dalam melahirkan generasi yang berpengetahuan sekiranya masih terdapat golongan pelajar yang tidak dapat mengikuti sepenuhnya pelajaran dengan baik seperti yang diharapkan. ‡ Contoh : pelaksanaan PPSMI

‡ Kita perlu ingat bahawa dalam dunia tanpa sempadan ini, anak-anak kita tidak lagi bersaing sesama mereka di dalam Malaysia, sebaliknya bersaing dengan seluruh masyarakat dunia. YB Dato Sri Hishammuddin Tun Hussein (Perutusan Tahun Baru 2006)

...kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Kita juga mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita capai.

YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi (Dewan Budaya USM,1999

cabaran pendidikan

‡ Membangunkan potensi sumber manusia melalui pendidikan formal dan tidak formal. ‡ Perbanyakkan institusi pendidikan. ‡ Pendidikan untuk orang dewasa.

‡ Kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. ‡ Antara faktor yang mengekang kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan yang di sebut oleh Harvey (1990) ialah:
± ± ± ± ± ±

Guru kurang rasa keupayaan. Kurang berfaedah. Penambah beban. Kurang sokongan pentadbiran. Menyendiri. Perubahan yang kerap dan mendadak.

‡ Cabaran untuk meletakkan anak-anak remaja di landasan moral yang betul melalui pelaksanaan program-program pendidikan nilai di sekolah. ‡ Aspek yang perlu diteliti adalah seperti berikut: ‡ Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif, akhlak mulia, ‡ Budaya sekolah: mempraktikkan sikap amanah, ketekunan, cintakan kecemerlangan, berkasih sayang, tolong menolong. ‡ Aktiviti kokurikulum: dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar.

‡ Guru perlu memiliki kualiti yang bersifat kontemporari dan relevan mengikut zaman. ‡ Robiah Sidin (1994) mencadangkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh guru supaya mereka bersedia dan mampu menghadapi perubahan zaman. Antara ciri yang perlu dimiliki adalah: ‡ 1. Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. ‡ 2. Mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. ‡ 3. Sentiasa mengikuti peredaran masa. ‡ 4. Memahami perkembangan teknologi. ‡ 5. Mempunyai sifat berani, mahu mencuba idea baru dan inovatif

Persekitaran

Didikan di sekolah berbeza dengan didikan di rumah.

Pengaruh budaya luar.

Pendekatan dan hala tuju pendidikan negara

Akta pendidikan negara.

Penyata Razak 1956
Penyata Razak dibuat sebelum kemerdekaan negara megkaji Dasar Pelajaran Persekutuan bagi memastikan dasar pelajaran dapat diterima oleh semua kaum di negara ini

Penyata Rahman Talib. 
pendidikan percuma mula diberikan kepada pelajar sekolah rendah kerajaan sistem peperiksaan mula diselaraskan sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar hendaklah ditukar kepada bahasa Kebangsaan

Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) 
mengutamakan konsep 3M Kenaikan ke darjah akan dilakukan secara automatik sebagai medium untuk menyatupadukan, melatih dan mendisiplinkan masyarakat melalui pendidikan

Pendidikan untuk kemajuan (1990-1999)

Sistem pra-sekolah

Penguatkuasa Akta Pendidikan 1996

Pendidikan sebagai satu proses yang berterusan.

Pendidikan alaf baru (2000sekarang)

Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI)

Dasar ini akan digantikan dengan Memantabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Namun demikian, dasar PPSMI ini akan dimansuhkan pada tahun 2012.

Kesimpulan

FPK sangat membantu dalam memajukan sistem pendidikan negara.

FPK menjadi hala tuju utama dalam memencu sistem pendidikan negara.
Oleh sebab itu, hala tuju pendidikan sangat berkait rapat dengan pendidikan di negara ini.

Rujukan
Mok Soon Sang (2009). Falsafah dan pendidikan di Malaysia. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd

Wikipedia ensklopedia bebas (2010). Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Di peroleh pada 23/07/2010 daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengajaran_dan_Pembelajar an_Sains_dan_Matematik_dala m_Bahasa_Inggeris

Mohd Salleh Lebar (1996). Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.