TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN TEORI DAN AMALAN PERAKAUNAN

Pengenalan kepada Teori Perakaunan Pengenalan kepada Teori Perakaunan BAHAGIAN 2 BAHAGIAN 2

Kandungan
• Sifat dan struktur teori perakaunan. • Objektif penyata kewangan. • Postulat perakaunan dan konsep teoritikal. • Konsep dan prinsip dalam perakaunan. • Sejarah perakaunan dan evolusi

SIFAT TEORI PERAKAUNAN SIFAT TEORI PERAKAUNAN
Membenarkan setiap organisasi untuk memilih kaedah perakaunan yang bersesuaian (AICPA, 1934). FASB (US) telah mengenal pasti bahawa satu teori yang diterima umum akan menjadi satu panduan kepada standard yang konsisten dan dapat menjelaskan sifat, fungsi, dan kekangan yang dihadapi oleh perakaunan.

Nature of Accounting Theory Nature of Accounting Theory A generally accepted accounting theory is argued can: A generally accepted accounting theory is argued can:

1. Guide the body responsible for establishing accounting standards

2. Provide a frame of reference for resolving accounting questions in the absence of specific promulgated standard

3. Determine bounds for judgments in preparing financial statements

4.Increase financial statement users’ understanding of the confidence in financial statements

5.Enhance comparability

Language Language

Images of Accounting Accounting as a:

Historical record Historical record
Current economic reality

An information system An information system
Commodity Commodity Result of domination and exploitation Result of domination and exploitation An ideology An ideology

Accounting as a Language of Business Accounting as a Language of Business Accounting provides concepts and frameworks which structure thought, conversation, perceptions and decision making Ijiri: “The various business activities of a firm are reported in accounting statements using accounting language, just as news events are reported in newspapers in the English language….”

Accounting as a historical record Accounting as a historical record

Accounting is often seen as providing the history of an organization, Recording the economic transactions of an enterprise with other entities in its external environment.

Accounting as current economic reality Accounting as current economic reality Accounting should try to mirror current economic reality and reflect basic economic principles (e.g. demand and supply) Belkaoui: “Both Balance sheet and income statements should be based on a valuation basis that is more reflective of economic reality than historical costs”

Accounting as a commodity Accounting as a commodity

Belkaoui: “Specialized information accounting is in Demand and accountants are willing and capable of producing it…the choice of accounting information may have an impact on the welfare of the society..thus, there is a market for accounting information with its derived demand and supply”.

Accounting information is seen as an economic commodity, produced because there is a demand and available for “consumption” because there is a supply. Thus, it is necessary to measure the benefit and cost of the accounting information before producing it.

Accounting as domination and exploitation Accounting as domination and exploitation

“Accounting provides techniques for the extraction of wealth in support of elite interest groups, both at the expense of Mother Nature (in terms of natural resources and the ecological balance of the planet), and of the people employed in the service of others” (Tinker, 1985)

Accounting as an Ideology Accounting as an Ideology Accounting systems form part of the ideology of capitalist society. Heilbronner: “Capitalist practice turns the unit of money in a tool of rational cost-profit calculations, of which the towering monuments is double entry bookkeeping..”

Conclusions Conclusions
No images can capture or grasp the total nature of accounting.

Accounting, therefore, is a social phenomenon, and like other aspects of social life, it is inherently complex, multidimensional and inconsistent.

Struktur Teori Perakaunan
Objektif Penyata Kewangan Postulat perakaunan Konsep teoritikal dalam perakaunan

Prinsip Perakaunan Teknik Perakaunan

Struktur Teori Perakaunan
Objektif Penyata Kewangan Objektif khusus penyata kewangan adalah untuk dipersembahkan secara adil dan sesuai mengikut GAAP.

Objektif umum penyata kewangan pula adalah Objektif umum penyata kewangan pula adalah seperti berikut :: seperti berikut Untuk menyediakan maklumat yang boleh dipercayai mengenai sumber ekonomi dan tanggungan dalam perniagaan. Menyediakan maklumat mengenai perubahan di dalam sumber bersih akibat daripada aktiviti- aktiviti menjana keuntungan yang dibuat oleh syarikat. Menyediakan maklumat kewangan yang boleh digunakan untuk menganggar potensi pendapatan bagi sesebuah syarikat.

Menyediakan maklumat tambahan yang lain mengenai perubahan di dalam sumber ekonomi dan tanggungan.

Untuk

mendedahkan maklumat lain yang releven kepada kehendak pengguna penyata.

Ciri-ciri Kualitatif Penyata Kewangan :: Ciri-ciri Kualitatif Penyata Kewangan

Relevan Kebolehfahaman Kebolehsahan Keneutralan Menepati masa Boleh dibanding Kesempurnaan

Relevan Memilih maklumat yang boleh membantu pengguna di dalam membuat keputusan ekonomi. Kebolehfahaman tidak hanya menekankan kepada maklumat yang di pilih secara menyeluruh tetapi memastikan pengguna juga boleh memahaminya.

Kesahan
Menyifatkan keputusan perakaunan boleh disahkan melalui pengukuran bebas, dengan menggunakan kaedah pengukuran yang sama.

Keneutralan
Menyifatkan maklumat perakaunan adalah secara terus terhadap keperluan pengguna biasa berbanding kepada keperluan khusus pengguna yang spesifik.

Menepati masa
Menekankan kepada peringkat awal komunikasi maklumat bagi mengelak penangguhan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Boleh dibanding
Menyifatkan segala perbezaan tidak boleh dijadikan keputusan terhadap perbezaan perlakuan perakaunan kewangan.

Kesempurnaan

Menyifatkan semua maklumat yang ‘munasabah’ memenuhi tuntutan objektif kualitatif yang lain yang perlu dilaporkan.

Postulat Entiti Postulat Entiti

Postulat Perakaunan Postulat Perakaunan

Postulat usaha berterusan Postulat usaha berterusan

Postulat tempoh perakaunan

Postulat unit pengukuran Postulat unit pengukuran

Postulat Entiti Postulat Entiti

Perakaunan mengukur keputusan operasi terhadap entiti yang khusus. Di mana pemilik dan entiti adalah berbeza. Bukti entiti berpegang bahawa setiap syarikat adalah unit perakaunan yang membezakan pemilik dengan firma lain.

Teori ini juga membolehkan akauntan membezakan antara perniagaan dan transaksi persendirian:iaitu Akauntan melaporkan transaksi perniagaan lebih daripada transaksi pemilik perniagaan.

Postulat usaha berterusan Postulat usaha berterusan

Postulat usaha berterusan menyatakan entiti perniagaan akan meneruskan operasi dalam jangka masa panjang untuk melaksanakan projek, komitmen dan aktiviti seterusnya.

Postulat usaha berterusan Postulat usaha berterusan

Teori ini mengandaikan bahawa entiti dijangkakan tidak akan digulungkan dalam masa depan yang boleh dijangka atau entiti akan berterusan dalam jangka masa yang tidak diketahui.

Postulat unit Postulat unit pengukuran pengukuran
Postulat

unit pengukuran menyatakan

perakaunan ialah pengukuran dan komunikasi proses aktiviti firma yang boleh diukur dalam terma kewangan.

Postulat tempoh Postulat tempoh perakaunan perakaunan Walaupun postulat usaha berterusan menyatakan firma akan wujud dalam satu jangka yang tidak pasti, pengguna memerlukan pelbagai maklumat tentang kedudukan kewangan dan prestasi firma untuk membuat keputusan jangka pendek. Dalam bertindakbalas dengan halangan yang dibebankan Dalam bertindakbalas dengan halangan yang dibebankan dalam persekitaran pengguna, postulat tempoh perakaunan dalam persekitaran pengguna, postulat tempoh perakaunan menyatakan laporan kewangan yang memaparkan menyatakan laporan kewangan yang memaparkan perubahan dalam kekayaan firma patut didedahkan secara perubahan dalam kekayaan firma patut didedahkan secara berkala.Tempoh perakaunan biasanya ialah 1 tahun. berkala.Tempoh perakaunan biasanya ialah 1 tahun.

Konsep Teoritikal Konsep Teoritikal

Teori Pemilikan Teori Entiti

Teori Dana

Mengikut teori pemilikan, entiti ialah ejen, atau perwakilan dimana usahawan atau pemegang saham menjalankan operasi. Kumpulan pemilik dilihat sebagai pusat kepentingan dan memberi refleksi dalam bagaimana rekod perakaunan disimpan dan penyata kewangan disediakan.

Teori Pemilikan Teori Pemilikan

Objektif utama teori pemilikan ialah menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik.

Teori entiti menyatakan entiti sebagai Teori entiti menyatakan entiti sebagai sesuatu yang terpisah dan berlainan sesuatu yang terpisah dan berlainan daripada orang yang menyediakan daripada orang yang menyediakan modal untuk entiti. modal untuk entiti. Kedua-dua pemiutang dan pemegang Kedua-dua pemiutang dan pemegang saham ialah pemegang ekuiti, walaupun saham ialah pemegang ekuiti, walaupun mereka ada hak yang berbeza dalam mereka ada hak yang berbeza dalam pendapatan, kawalan risiko dan kecairan. pendapatan, kawalan risiko dan kecairan.

Teori Entiti Teori Entiti

Oleh itu, pulangan pendapatan ialah harta kepada entiti Oleh itu, pulangan pendapatan ialah harta kepada entiti hingga ia diagihkan sebagai dividen kepada pemegang hingga ia diagihkan sebagai dividen kepada pemegang saham. saham.

Teori Dana
1. Di bawah teori tabungan, asas perakaunan bukanlah 1. Di bawah teori tabungan, asas perakaunan bukanlah kepada pemilik atau entiti, tetapi sekumpulan aset yang kepada pemilik atau entiti, tetapi sekumpulan aset yang berkaitan dengan tanggungan dan sekatan. berkaitan dengan tanggungan dan sekatan. 2. Oleh itu, teori tabungan menyatakan unit perniagaan 2. Oleh itu, teori tabungan menyatakan unit perniagaan adalah terdiri dari sumber ekonomi dan berkaitan adalah terdiri dari sumber ekonomi dan berkaitan dengan tanggungan dan sekatan tentang penggunaan dengan tanggungan dan sekatan tentang penggunaan sumber ini. Persamaan perakaunan ialah :: sumber ini. Persamaan perakaunan ialah aset = sekatan kepada aset. aset = sekatan kepada aset.

3. Unit perakaunan didefinasikan sebagai aset dan 3. Unit perakaunan didefinasikan sebagai aset dan bagaimana aset ini digunakan. Liabiliti mewakili bagaimana aset ini digunakan. Liabiliti mewakili sekatan ekonomi dalam penggunaan aset tersebut. sekatan ekonomi dalam penggunaan aset tersebut.

4. Oleh itu, teori dana ialah berpusatkan aset yang mengutamakan pentadbiran dan penggunaan aset sebaik mungkin.

Prinsip Perakaunan Prinsip Perakaunan

Prinsip Kos Prinsip Hasil Prinsip Pemadanan Prinsip Objektiviti Prinsip Ketekalan Prinsip Pendedahan Penuh Prinsip Konservatif Prinsip Materialiti Prinsip Keseragaman dan kebolehbandingan

Prinsip Kos Prinsip Kos

Berdasarkan prinsip kos, kos perolehan atau kos Berdasarkan prinsip kos, kos perolehan atau kos

sejarah adalah penilaian yang paling sesuai untuk sejarah adalah penilaian yang paling sesuai untuk mengiktiraf pembelian semua barang-barang dan mengiktiraf pembelian semua barang-barang dan perkhidmatan, belanja, kos dan ekuiti. perkhidmatan, belanja, kos dan ekuiti.
item-item dinilai pada harga pertukaran pada tarikh item-item dinilai pada harga pertukaran pada tarikh perolehan. Ianya direkod dalam penyata kewangan pada perolehan. Ianya direkod dalam penyata kewangan pada nilai tersebut atau pada bahagian nilai yang telah nilai tersebut atau pada bahagian nilai yang telah dilunaskan atau disusutnilaikan. dilunaskan atau disusutnilaikan.

PRINSIP HASIL PRINSIP HASIL Prinsip hasil menentukan :: Prinsip hasil menentukan

Bentuk-bentuk komponen hasil

Pengukuran hasil Masa pengiktirafan hasil
Setiap elemen dalam prinsip hasil menimbulkan minat dan isu kontroversi dalam teori perakaunan.

PRINSIP PEMADANAN PRINSIP PEMADANAN

Prinsip pemadanan pula menyatakan, belanja-belanja harus diiktiraf dalam tempoh yang sama dengan hasil yang berkaitan.

Prinsip Objektiviti Prinsip Objektiviti

Manfaat maklumat penyata kewangan sangat bergantung kepada kesahihan prosedur pengukuran yang digunakan.

Untuk memastikan kesahihan yang tinggi dapat dicapai adalah amat sukar. Walaubagaimanapun, prinsip objektiviti bergantung kepada interpretasi yang berbeza :
1.Pengukuran yang objektif adalah pengukuran 1.Pengukuran yang objektif adalah pengukuran yang tidak dipengaruhi perasaan iaitu bebas yang tidak dipengaruhi perasaan iaitu bebas daripada kecondongan peribadi pengukur. daripada kecondongan peribadi pengukur. 3. Pengukuran yang objektif ialah 3. Pengukuran yang objektif ialah keputusan ‘persetujuan di antara keputusan ‘persetujuan di antara sekumpulan pemerhati atau sekumpulan pemerhati atau pengukur’. pengukur’.

2.Pengukuran yang objektif adalah 2.Pengukuran yang objektif adalah 4. Saiz penyebaran untuk pengukuran boleh 4. Saiz penyebaran untuk pengukuran boleh pengukuran yang bergantung pengukuran yang bergantung digunakan sebagai petunjuk darjah objektiviti digunakan sebagai petunjuk darjah objektiviti kepada bukti. kepada bukti. objektiviti bagi sistem pengukuran yang digunakan. objektiviti bagi sistem pengukuran yang digunakan.

Prinsip Ketekalan Prinsip Ketekalan

Prinsip ketekalan menekankan bahawa peristiwa ekonomi Prinsip ketekalan menekankan bahawa peristiwa ekonomi yang sama harus direkod dan dilaporkan dengan cara yang yang sama harus direkod dan dilaporkan dengan cara yang konsisten dari masa ke semasa. konsisten dari masa ke semasa. Prosedur perakaunan yang sama akan diaplikasikan untuk Prosedur perakaunan yang sama akan diaplikasikan untuk item-item yang sama. item-item yang sama. Pengaplikasian prinsip ketekalan membolehkan penyata Pengaplikasian prinsip ketekalan membolehkan penyata kewangan dibandingkan dan lebih berguna. kewangan dibandingkan dan lebih berguna.

Prinsip Pendedahan Penuh Prinsip Pendedahan Penuh
Pendedahan penuh memerlukan penyata kewangan disediakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi yang membawa kesan kepada firma dalam tempoh masa tertentu dan mengandungi maklumat yang tepat untuk membolehkan ia berguna serta tidak mengelirukan pelabur. Dengan lebih jelas, prinsip pendedahan penuh menyatakan bahawa semua maklumat yang penting kepada pelabur akan dimasukkan.

Prinsip Konservatif
Prinsip konservatif adalah dianggap sebagai sebagai sekatan Prinsip konservatif adalah dianggap sebagai sebagai sekatan Kepada persembahan yang relevan dan data perakaunan Kepada persembahan yang relevan dan data perakaunan yang boleh dipercayai. yang boleh dipercayai.

rinsip ini menyatakan bahawa nilai aset dan hasil hendaklah Prinsip ini menyatakan bahawa nilai aset dan hasil hendaklah irekod pada nilai yang terendah, manakala liabiliti dan direkod pada nilai yang terendah, manakala liabiliti dan elanja harus direkod pada nilai yang tertinggi. belanja harus direkod pada nilai yang tertinggi. Prinsip konservatif menggambarkan akauntan selalunya Prinsip konservatif menggambarkan akauntan selalunya bersikap pesimis apabila memilih teknik perakaunan untuk bersikap pesimis apabila memilih teknik perakaunan untuk melaporkan penyata kewangan. melaporkan penyata kewangan.

Prinsip Materialiti Prinsip Materialiti
Materialiti adalah panduan bagi akauntan untuk mengetahui apakah item yang harus didedahkan dalam laporan perakaunan. Prinsip ini membantu akauntan bagi memutuskan apakah item yang tidak penting atau tidak material dalam perekodan, ketepatan penyata kewangan dan kerelevanannya kepada pengguna. Dalam prinsip ini, laporan kewangan hanya mengandungi maklumat yang signifikan bagi mempengaruhi keputusan dan penilaian pengguna maklumat perakaunan.

Prinsip Keseragaman dan Kebolehbandingan Prinsip Keseragaman dan Kebolehbandingan

Prinsip keseragaman merujuk kepada penggunaan prosedur yang sama oleh firma yang berbeza.

Objektif prinsip ini adalah untuk membolehkan perbandingan penyata kewangan di buat dengan mengurangkan kepelbagaian yang terjadi akibat dari penggunaan prosedur perakaunan yang berbeza.

TEKNIK PERAKAUNAN

Teknik perakaunan adalah peraturan yang tertentu, yang dilahirkan daripada prinsip perakaunan yang merangkumi urusniagaurusniaga yang berlaku di dalam perniagaan.

KESIMPULAN
1. Kewujudan prosedur dan teknik perakaunan adalah berasaskan kepada teori perakaunan. 2.Teori perakaunan ini adalah terdiri dari elemen-elemen yang berfungsi sebagai kerangka rujukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.