You are on page 1of 59

SEJARAH TINGKATAN 5

BAB 8 :
PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN
UNTUK KESEJAHTERAAN

Created by :
SMKA Wataniah,
Pembangunan Ekonomi
Rancangan Pembangunan
Lima Tahun

Tahap Pertama (1956-1970)


TAHAP Rancangan Malaya Pertama (1956-
PERTAMA 1960)
Rancangan Malaya Kedua (1961-
1965)
Rancangan Malaysia Pertama
(1966-1970)
Rancangan Malaysia Kedua (1971-
TAHAP 1975)
KEDUA Rancangan Malaysia Ketiga (1976-
1980)
Rancangan Malaysia Keempat
(1981-1985)
Rancangan Malaysia Kelima (1986-
1990)
1 . RancanganMalayaPertama
(1956-1960)

Matlamat
Membangunkan kawasan luar bandar.
Merapatkan jurang perbezaaan pendapatan
antara penduduk luar & penduduk bandar.
Mengurangkan kadar kemiskinan dalam
kalangan penduduk luar bandar.
Mempelbagaikan aktiviti ekonomi & sumber
pendapatan negara.
Langkah & Strategi (Ekonomi)
Mempergiatkan pembukaan tanah baru
untuk pertanian.
Menggalakkan penanaman semula getah
oleh pekebun kecil dan secara ladang.
Mempelbagaikan hasil pengeluaran
pertanian.
Memperluaskan perusahaan bijih timah.
Langkah & Strategi (Sosial)
Pelbagai perkhidmatan diberikan seperti
kesihatan, pendidikan & perhubungan.

angkah & Strategi (Sektor aw


Membina pelbagai infraksturktur seperti
balai polis, kem tentera, pejabat pos ,
mahkamah & rumah kerajaan.
Agensi (FELDA & RIDA)
Agensi LembagaKemajuan LembagaPembangun
Tanah an
Persekutuan(FELDA IndustriDesa(RIDA)
)
Meningkatkantarafhidu Membangunkanmasyaraka
p tluar
Matlamat masyarakatluarbandar Bandar.
disampingmeningkatkan
hasil
pertaniannegara.
i.Pembukaantanahbar i.Memberipinjamankepa
u da
Peranan secarabesar- pengusahapertaniankecil
besaranuntuk ii.Membantupemasaranh
pertanian asil
ii.Menyediakanpetempa pertanian
tan iii.Menggalakkanpenyerta
baruyangdilengkapide aan
ngan orangMelayudalamsektor
kemudahanasas. perniagaan
iv.Membangundanmemaj
Kementerian
PembangunanNegar
a
danLuarBandar

Ketua
DatoAbdulRazakbinDat Peranan
o Menyelarasdan
Hussein menjayakansegala
(TimbalanPerdanaMenter programpembangunan
i)

PenilaianPencapaianRancanganMalayaPertama :
PencapaianRancanganMalayaPertamakurangmemberangsangkan
keranaancamankomunissemasazamandaruratmenyebabkansejumlah
perbelanjaannegaradialihkankepadakeselamatannegara.Keadaaninijuga
disebabkanolehkejatuhanhargakomoditigetahdanbijihtimahdipasaran
dunia.
2 . RancanganMalayaKedua
(1961-1965)

Tujuan Rancangan Malaya Kedua


Merapatkanjurang perbezaan pendapatan
antara penduduk luar bandar & bandar.
Mengurangkan kadar kemiskinan.
Meningkatkan taraf hidup rakyat.
Tujuan

Untuk menyelaraskan kegiatan


Bilik Gerakan Negara pembangunan di peringkat negeri, daerah &
kampung.

Mengandungi program, pelaksanaan dan


Buku Merah kaedah mengesan tahap pencapaian.
3 . Rancangan Malaysia Pertama
(19661970)

Bersifat bersepadu dan merangkumi


semua

bidang ekonomi dengan


Mempelbagaikan
Agensi Huraian

FELDA -Pembukaan tanah semakin pesat.


-Kemunculan pelbagai projek spt.Tiga Segi Jengka,Johor
Tenggara dan Pahang Tenggara.

FELCRA -Membantu FELDA membangunkan ekonomi kawasan luar Bandar.

MARA -Pada tahun 1966 RIDA digantikan dengan MARA(Majlis Amanah Rakyat).

BANK -Bank Bumi putera ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam
sektor perusahaandan Perdagangan.

PERNAS -Perbadanan Nasional Berhad ditubuhkan pada tahun 1969 Untuk mengaktifkan
penyertaan bumiputera dalam bidang Perusahaan dan perdagangan.

MARDI -Ditubuhkan pada tahun 1969 untuk menjalankan Penyelidikan dan memperkenalkan
teknologi bagi Meningkatkan hasil pengeluaran pertanian kecuali getah.

MIDA -Malaysian Industrial development Authority ditubuhkan pada


Tahun1967.
4.Rancangan Malaysia Kedua
(1971-1975)

Matlamat
Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial
antara kaum, kawasan dan wilayah.
Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
dengan menambah pendapatan dan
menyediakan peluang pekerjaan bagi
merapatkan jurang ekonomi.
Menghapuskan identiti kaum mengikut
fungsi ekonomi.
Agensi & Fungsi
5 . Rancangan Malaysia Ketiga
(1976-1980)

Matlamat
Usaha membasmi kemiskinan dan menyusun
semula masyarakat.
Meneruskan program pembangunan
pertanian dan perindustrian untuk
meningkatkan produktiviti.
Membuka peluang pekerjaan dan
meningkatkan taraf hidup rakyat.
AGENSI

- Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)


- Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah
(KETENGAH
- Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)
- Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
(KESEDAR)

FUNGSI

- Pembukaan tanah secara besar-besaran


- Tumpuan diberikan terhadap penanaman
getah dan kelapa sawit kerana keperluan
eksport.
- Peranannya diperluaskan dalam sektor
pembangunan industri dan pembangunan
bandar baru.
6.Rancangan Malaysia Keempat
(1981-1985)

Matlamat
Perkembangan perusahan berat yang
berasaskan pelaburan modal dan
penggunaan teknologi tinggi.
Melibatkan sektor swasta untuk
mengurangan bebanan kewangan kerajaan.
Memodenkan dan mengiatkan semula sektor
pertanian secara bersepadu.
Mengimbangi pemilikan harta dan saham
antara kaum bumiputera dan bukan
bumiputera.
Agensi Fungsi

Perbadanan Industri -untuk mengenal pasti, memulakan, dan


Berat Menguruskan projek industri berat.
Malaysia (HICOM) -mengiatkan perindustrian.
-menggalakan pelaburan modal asing.
-buka kawasan perindustrian spt Skudai,
Senawang, Bintulu, Senawang dan Likas.

Permodalan Nasional -mengimbangi pemilikan harta dan saham


Berhad Perindustrian antara kaum bumi putera
(PNB) dengan
Kaum bukan bumiputera.

Skim Amanah Saham -mengimbangi pemilikan harta dan saham


Nasional (ASN) Perindustrian antara kaum bumiputera
dengan
Kaum bukan bumiputera.
Dasar kerajaan Pelaksanaannya
Kajian Dasar -mengenal pasti kelemahan dalam struktur
Perindustrian Perindustrian negara.
Malaysia
Pelaninduk -menyediakan hala tuju pembangunan
Perindustrian industri
Dan strategi pelaksanaannya.
Dasar Penswastaan -penglibatan sektor swasta dalam
dan Dasar pembangunan
Pensyarikatan Malaysia Ekonomi negara.
-dapat mengurangkan bebanan kewangan
kerajaan.
Dasar Pertanian - Memodenkan dan mengiatkan semula
Negara sektor
Pertanian secara bersepadu dengan
menyediakan infrastruktur dan
perkhidmatan
sokongan.
7. Rancangan Malaysia Kelima
( 1986-1990)
Sektor - melonggarkan hak milik syarikat
Perindustrian dan perlesenan dalam sektor
swasta.
- melonggarkan syarat pelaburan
modal asing.
- berusaha meningkatkan
kecekapan.
Pembangunan Kawasan - penggunaan tanah yang cekap.
Luar Bandar - majukan industri desa yang
berpotensi spt kraftangan.
- kemudahan kredit dan intensif.
Sektor - Pelancaran Tahun melawat
Pelancongan Malaysia
pada tahun 1990.
Sektor Penyelidikan - Meningkatkan kecekapan dan
Dan Pembangunan keupayaan guna tenaga tempatan
untuk meningkatkan produktiviti.
Kejayaan Pelaksanaan
Dasar Ekonomi Baru (DEB)
Kadar kemiskinan menurun.
Pendapatan perkapita meningkat.
Jurang antara kaum fdan wilayah dapat
dirapatkan.
Hak milik modal kaum bumiputera dan
bukan bumiputera meningkat.
Dasar Pembangunan
Ekonomi

Dasar pertanian negara.


Dasar pensyarikatan malaysia.
Dasar penswastaan.
Dasar hala tuju hala baru.
Dasar peningkatan daya pengeluaran
negara.
Dasar kependudukan negara.
1. Dasar Pertanian Negara

Matlamat
Meningkatkan pendapatan sektor pertanian
ke tahap maksimum menerusi pengurusan
sumber ekonomi negara yang cekap dan
berkesan.
Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil.
Memajukan komoditi utama yang berpotensi
untuk dieksport.
Strategi Pelaksanaan
Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di
bawah rancangan Felda,agensi pembangunan
wilayah dan kerajaan negeri.
Memperkenalkan program pembangunan in-situ
untuk memulihkan kawasan yang berproduktiviti
rendah.
Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian
seperti pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan.
Melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan
pertanian di bawah Kementerian Pertanian.
2. Dasar Pensyarikatan
Malaysia
Matlamat
Untuk merangsang penglibatan setor swasta
secara aktif dan berkesan dalam
pembangunan negara.
Strategi Pelaksanaan
Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat
yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan
swasta.
Semua kakitangan kerajaan dan swasta
merupakan pemilik saham dan pekerja yang
dipertanggungjawabkan memajukan syarikat
ini.
Sebuah panel perunding antara kerajaan dan
swasta ditubuhkan untuk melaksanakan dasar
tersebut.
Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta
untuk menjalinkan hubungan dan berkongsi
kepakaran.
Sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan
yang mengutamakan kepentingan nasional dalam
aktiviti ekonomi di samping mendapat keuntungan
maksimun.
Pihak kerajaan bertindak memberikan
perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi
sektor swasta.
3 . Dasar Penswastaan.

Matlamat
Mengurangkan beban kewangan kerajaan.
Meningkatkan produktiviti serta kualiti
perkhidmatan atau barangan.
Mempercepatkan pembangunan ekonomi
melalui pelaburan modal oleh sektor swasta.
Strategi Pelaksanaan
Kerajaan memindahkan
perkhidmatan,pelaburan dan kuasa tertentu
kepada sektor swasta.
UPE bertindak sebagai jawatankuasa
penswastaan yang memberi garis panduan
kepada sesebuah Kementerian atau jabatan
yang ingin menjalankan penswastaan.
Penswastaan dijalankan secara sepenuhnya
atau secara sebahagian.
4. Dasar Hala Tuju Baru

Matlamat
Membangunkan kawasan luar bandar.
Meningkatkan pendapatan golongan petani
dan pekerja desa melalui penglibatan
mereka dalam sektor pelaburan.
Strategi Pelaksanaan
Mengelompokkkan kampong-kampung menjadi
petempatan yang lebih besar supaya segala
kemudahan dapat disediakan dengan lebih
ekonomik.
Meningkatkan pendapatan golongan petani dan
pekerja desa melalui program usahawan desa yang
terlibat dengan industri pembuatan barangan.
Pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi
kerajaan untuk meningkatkan pendapatan
penduduk luar bandar.
5. Dasar Peningkatan Daya
Pengeluaran Negara (DPDPN)

Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang


berterusan walaupun negara menghadapi pelbagai
cabaran.
Peningkatan hasil pendapatan negara bagi
meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar.
Memastikan penggunaan sumber tenaga pada
tahap maksima bagi mengelakkan sebarang
pembaziran.
Memastikan sector perindustrian dapat bersaing
pada peringkat antarabangsa.
6. Dasar Kependudukan

Matlamat
Untuk mencapai sasaran 70 juta penduduk
menjelang 2100.

Kepentingan
Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa
yang panjang memberikan kesan positif
terhadap bekalan tenaga kerja.
Jumlah penduduk yang besar akan
menyumbang ke arah kekuatan politik dan
keselamatan negara
Strategi Pelaksanaan
Menitikberatkan keselarasan antara kadar
pertumbuhan penduduk dengan kadar
pembangunan sosioekonomi negara khususnya
yang berkaitan dengan kemudahan
pendidikan,perumahan,kesihatan dan peluang
pekerjaan.
Segala program negara didasarkan pada unjuran
jumlah penduduk untuk memastikan
pertambahan jumlah penduduk tidak
mendatangkan masalah kepada negara.
Pembangunan Dan
Perpaduan Bangsa
Rukun Negara

Maksud Rukun Negara > Ideologi Negara Malaysia


untuk mewujudkan perpaduan kaum.

Peranan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)


a) Mengembalikan keamanan.
b) Melicinkan pentadbiran.
c) Mengembalikan keamanan kaum.

Majlis Perundangan Negara ialah badan yang


bertanggungjawab yg membentuk ideologi rukun
negara.
Matlamat Rukun Negara
Mengukuhkan perpaduan.
Memelihara corak hidup demokratik.
Menjamin sikap liberal terhadap tradisi
kebudayaan yang pelbagai dan membina
masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi.
Mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Prinsip-prinsipRukunNegara Huraian
KepercayaanKepadaTuhan -Agamamendorongkebaikan
-Rakyatyangberagamamudahuntuk
Menjadiwarganegarayangbaik
KesetiaanKepadaRajadanNeg -Rajasebagaisimbolpenyatuanrakyat
ara danpelindunghakistimewaperibumi
-Penderhakaanmerupakankesalahan
besarterhadapRajadanNegara.
-Meletakkanperlembagaanditempat
yangtinggi,sucidanagung
KeluhuranPerlembagaan
-Rakyatperlumenerimadan
mempertahankanperlembagaan.
KedaulatanUndang-undang -Rakyatperlumenghormatidantidak
melanggarundang-undang
-
Rakyatbertangungjawabmendaulatk
an
undang-undang.
-Sopansantundantatasusilaperlu
KesopanandanKesusilaan dihayatidandiamalkandalam
kehidupanseharian.
2. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Tahu Cadangan
Kebangsaan n

Semua sekolah vernakular


dibubarkan dan Digantikan dengan
sekolah kebangsaan
Bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan diperingkat sekolah
rendah
Laporan Barnes 1950
Bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar di SM dan peringkat
lebih tinggi
ditentang oleh orang Cina kerana
bahasa
Ibundanya tergugat

Mewakili masyarakat Cina


mencadangkan Sekolah vernakular
Laporan FennWu 1951 Cina dikekalkan Walaupun setuju
sistem pendidikan
Kebangsaan
Mengambil kira laporan Barnes dan
Fenn Wu
Sistem persekolahan menggunakan
dua
Bahasa pengantar iaitu BI dan BM
195 Pengajaran bhs cina dan tamil
Ordinan Pelajaran
2 disediakan
BM wajib diajar disekolah Inggeris
BI wajib diajar disekolah Melayu
(tidak dapat dilaksanakan tentangan
Masyarakat cina dan India, kekurangan
Kewangan dan ancaman komunis)

Sistem persekolahan yang sama untuk


Semua penduduk
Menyeragamkan kurikulum bercorak
kebangsaan
Penubuhan sekolah umum rendah
Menggunakan BM sebagai bahasa
pengantar
195 Penubuhan sekolah jenis umum
Penyata Razak
6 rendah Dengan BI ,bhs Cina danTamil
sebagai bhs pengantar
Bm bhs pengantar di sekolah
menengah Melayu
Sekolah umum dan jenis umum
dijadikan
Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis
kebangsaan untuk memupuk
perpaduan
kaum
Semua pelajar sekolah rendah
kerajaan
Diberi pelajaran percuma tanpa kira
kaum
Penyata Rahman 196
BM bhs pengantar di sek rendah dan
Talib 0
sek
menengah
Pendidikan Islam diajar di sek jika
terdapat
Tidak kurang 15 pelajar Islam
Bhs cina dan tamil diajadikan sek keb
jika
Terdapat tidak kurang 15 pelajar
Semua peperiksaan awam dalam bhs
keb

Mempekenalkan sistem persekolahan


Mengkaji semula pelaksanaan
sistem
Pelajaran kebangsaan
Menilai keberkesanan dasar
pelajaran
kebangsaan
Mengenal pasti melahirkan
masyarakat
Bersatu padu dan berdisiplin
penekanan kemahiran 3M
Jawatan kuasa 197 Kenaikan darjah secara automatic
Kabinet 4 Penekanan sek vokasional dan
sukatan
Pelajaran sek swasta
BM sebagai m/pel wajib dalam
peperiksaan
Penekanan terhadap kokurikulum
dan
Matlamat
Pelengkap kepada Dasar Pendidikan
Kebangsaan.
Melahirkan individu yang seimbang dan
harmonis dari segi JERI.
Melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berupaya mencapai
kesejahteraan diri.
Menyumbang keharmonian keluarga,
masyarakat dan negara.
Akta Bahasa Kebangsaan
Langkah Memajukan Tanah
Melayu

Penubuhan sekolah menengah yang


menggunakan Bahasa Melayu.
Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan
Bahasa.
Slogan Bahasa Jiwa Bangsa.
Penggubalan Akta Bahasa
Kebangsaan 1967

Penggunaan Bahasa Melayu di mahkamah


pada tahun 1990.
Pada tahun 1982, Bahasa Melayu menjadi
bahasa pengantar di semua sekolah.
Bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris
telah ditukar kepada bahasa kebangsaan.
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia
1977.
Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
Prinsip-prinsip Dasar
Kebudayaan Kebangsaan

Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti


kehidupan dari aspek kemanusiaan dan
kerohanian.
Memperkukuh perpaduan melalui
kebudayaan serta memupuk dan
memelihara keperibadian bangsa.
Sukan Untuk Perpaduan
Kepentingan Sukan Untuk
Perpaduan

Sukan merupakan aktiviti kokurikulum yang


sangat digalakkan.
Aktiviti sukan tidak mengehadkan penyertaan
kepada sesautu kaum sahaja.
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan
pada peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan.
Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan 2
tahun sekali.
Malaysia Ke Arah Negara
Maju
Wawasan 2020

Matlamat
Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara
industri yang maju dengan menggunakan
acuan sendiri setanding dengan negara maju
di dunia.
Sembilan Cabaran Wawasan
2020

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.


Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan
berkeyakinan.
Memupuk dan membina masyarakat demokratik
yang matang.
Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika.
Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan
bertolenrasi.
Membina masyarakat yang maju dan saintifik.
Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang.
Menjamin masyarakat ang adil dan saksama.
Memupuk dan membina masyarakat makmur.
TAMAT
BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN
UNTUK KESEJAHTERAAN

5 Ibnu Zuhri 2012


SMKA Wataniah,Besut

Created by :