BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1

 Pemeriksaan penuh Pelaksanaan Inkuiri
dalam Sains oleh JNJK pada 2014 (20
sekolah rendah, 14 sekolah menengah)
mendapati bahawa masih mengajar
secara didaktik
◦ 34.88% guru sains sekolah rendah
◦ 61.29% guru sains sekolah menegah

2

Mesy JK Tindakan Perakuan dan Syor Laporan JNJK pada 14 Nov 2014 mengesyorkan: ◦ memperkukuh dan memantau pelaksanaan amali sains serta aktiviti hands-on-minds- on dalam p&p. 3 . dan ◦ memperluas dan memantapkan pengetahuan serta kemahiran pengajaran secara inkuiri.

 Mesyuarat Sumbangsaran Kumpulan Kecil Pembelajaran Berasaskan Inkuiri pada 8 Mei 2015 memutuskan bahawa Inkuiri seharusnya berlaku dalam semua mata pelajaran. 4 .

30/2015 tarikh 7 Okt 2015 meluluskan p&p Inkuiri di uji rintis sebelum pelaksanaan dalam kurikulum kebangsaan 5 . Mesyuarat Profesional KPM bil.

 Apakah yang di maksudkan dengan inkuiri?  Apakah aktiviti sains yang dikaitkan dengan inkuiri? 6 .

 Inkuiri merupakan proses mencari dan menyiasat masalah. membina hipotesis. mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah (Shulman. mereka bentuk eksperimen.1968) 7 .

 Pembelajaran secara tidak langsung melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat melalui penyoalan dan penyelesaian masalah dalam p&p (Carin & Sund.1971) 8 .

 Satu pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid. 2000) 9 . bersifat terbuka dan melibatkan aktiviti hands-on (Colburn.

2004) 10 . Satu proses yang dinamik yang melibatkan pertanyaan dan rasa ingin tahu (wonder and puzzlements) untuk mengetahui dan memahami dunia (Galileo.

mencari jawapan. 2015) 11 . mengumpul data. Inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang melibatkan aktiviti penerokaan dan pertanyaan. pengukuran. menterjemah dan membina rumusan/refleksi (BPK. hipotesis.

Menggalakkan Mengalami proses perasaan ingin tahu penerokaan dan suka bertanya Mengumpul dan Mendapat menganalisis data kefahaman serta merumus mendalam sesuatu dapatan konsep 12 .

 Pelibatan (Engage)  Penerokaan (Explore)  Penerangan (Explain)  Pengolahan (Elaborate)  Penilaian (Evaluate) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju .

 Bagaimana guru mengalakkan murid berfikir dalam pembelajaran ini? Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju . Bincangkan soalan berikut:  Terangkan kriteria bagi setiap ‘E’.

• Murid menjalankan penyiasatan untuk menjana idea baharu atau menyelesai masalah • Murid mereka bentuk dan melaksanakan penyiasatan • Murid membina penerangan dan idea lanjutan melalui refleksi tentang Penerangan penyiasatan yang telah dilaksanakan. (Explain) • Guru memberi input bagi menyemak pemahaman konsep yang telah dibentuk oleh murid Pengembangan • Murid mengembangkan pemahaman konsep melalui pengakplikasian dalam (Elaborate) situasi baharu Penilaian (Evaluate) • Penilaian berlaku di setiap fasa bagi mentaksir perkembangan murid • Menggalakkan murid untuk menilai pemahaman dan kebolehan mereka.Fasa Indikator/Penerangan Pelibatan • Guru merangsang minda murid untuk menimbulkan rasa ingin tahu murid. • Guru memperkenalkan konteks (Engage) • Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid • Murid membina pemahaman konsep berdasarkan aktiviti hands–on • Murid menjalankan penyiasatan secara terbimbing atau terbuka bagi Penerokaan menjawab persoalan yang telah timbul (Explore) • Murid mencari maklumat/data menggunakan pelbagai sumber. 15 .

Murid mengesahkan prinsip/konsep tertentu Pengesahan berdasarkan keputusan penyelidikan terdahulu Murid melakukan penyelidikan berdasarkan Berstruktur persoalan dan langkah yang ditentukan oleh guru Murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan yang disediakan oleh guru dan Terbimbing langkah langkah ditentukan oleh murid Murid melakukan penyelidikan berdasarkan Terbuka persoalan dan langkah yang ditentukan oleh murid 16 .

GURU MURID  Merangsang perasaan ingin tahu  Menunjukkan minat dan  Menimbulkan soalan bersungguh  Menggalakkan murid untuk  Bertanya soalan bekerjasama tanpa arahan  Meneroka daripada guru  Merekod  Menggalakkan murid untuk  Mengumpul menerang. menjustifikasi  Menganalisis evidens  Merujuk data dan evidens  Mentaksir pemahaman murid  Membuat kesimpulan  Menngalakkan pengaplikasian  Menilai kemajuan konsep dan kemahiran dalam situasi baharu dan pengetahuan sendiri  Bertanyakan soalan yang  Mengingatkan murid kepada penerangan alternatif berkaitan untuk menggalakkan  Mentaksir pengetahuan dan penyiasatan akan datang kemahiran murid 17 .

bentuk aktiviti dan data. dll tambahbaik SEBELUM SEMASA SELEPAS 18 . pergerakan pentaksiran buat rumusan. pelaksanaan Guru tafsir hasil topik/isu. lakaran.LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN P&P INKUIRI Wujudkan rasa ingin Mengenal pasti tahu. jenis aktiviti-penerokaan. reka kumpul & analisis bentuk laporan. pengetahuan sedia ada. perbincangan. kerja murid dalam inkuiri.

Engage Explore Explain Elaborate Evaluate (Pelibatan) (Penerokaan) (Penerangan) (Pengolahan) (Penilaian) Kemukakan Mencari Interpretasi Kemukakan Refleksi Soalan Sebenar Sumber maklumat soalan sebenar Apakah sumber Apa fakta utama Apa yang saya Apakah yang Adakah data yang saya? pelajari? saya ingin tahu? relevan? membantu? Apa yang saya Dimanakah Bahagian mana Siapakah sasaran Apakah yang sudah tahu? sumber boleh yang menyokong saya? telah saya diperolehi? data? lakukan? Apa yang saya Adakah sumber Data mana Apa lagi yang Adakah yang sudah tahu? itu sah? yang tidak penting? saya lakukan menyokong? itu betul? Bagaimana Adakah Adakah teknik Bagaimana saya Apakah saya tahu? terdapat penyoalan melaporkan? cadangan dan sumber lain? betul? implikasinya? 19 .

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 20 .