UPUĆIVANJE BOLESNIKA U HITNU SLUŽBU OD STRANE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE

Ivan Jurić, specijalizant hitne medicine, Klinička bolnica "Sveti Duh"
Darinka Tunjić Pejak, specijalizantica hitne medicine, Klinička bolnica "Sveti Duh"
Višnja Nesek Adam, Voditeljica Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, Predstojnica Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinička bolnica "Sveti Duh"

Uvod
Liječnici obiteljske medicine skrbe o svojim bolesnicima tijekom kronične bolesti, ali i akutnih po život
opasnih događaja. U hitnim stanjima potrebno je provesti hitne mjere uspostavljanja i očuvanja
osnovnih životnih funkcija bolesnika do predaje na daljnje zbrinjavanje, za što je neophodna trajna
edukacija i vladanje nizom kliničkih vještina. Rezultati dosadašnjih istraživanja opisuju kako se s hitnim
stanjima koja ugrožavaju život bolesnika, liječnik obiteljske medicine susreće s jednim do deset bolesnika
godišnje. Primarni cilj pilot studije bio je analiza razloga upućivanja bolesnika od liječnika obiteljske
medicine u hitnu medicinsku službu, utvrditi čimbenike predvidljivosti potrebe upućivanja bolesnika,
podudarnost s otpusnim dijagnozama te razloge hospitalizacija.

Metode
Učinjena je retrospektivna studija koja je uključivala
bolesnike upućene od liječnika obiteljske medicine u hitnu
internističku ambulantu, Objedinjenog hitnog prijama
Kliničke bolnice Sveti Duh, Zagreb, starijih od 18 godina,
u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
godine. Koristeći podatke bolničkog informacijskog
sustava prikupljeni su klinički i demografski podaci,
vodeće dijagnoze, dnevne i mjesečne varijacije dolazaka
bolesnika, te razlozi hospitalizacija.

Rezultati
Tijekom provođenja studije, od ukupnog broja
pregledanih bolesnika u hitnoj internističkoj
ambulanti (19.155), identificirali smo 1.013
(5,3%) bolesnika upućenih od strane liječnika
obiteljske medicine. Od spomenutog broja 458
(45,24%) su bili muškaraci; 555 (54,76%)
žene, srednje [SD] dobi 68±17,37 godina;
66,83% starijih od 65 godina. Nije bilo
značajne mjesečne varijacije u broju dolazaka
u hitnu službu tijekom razdoblja studije
(p=0,359). U dnevnoj varijaciji dolazaka
zabilježena su dva vrhunca u 9 i 16 sati. U
11% dolazaka bolesnici su dovezeni kolima
hitne medicinske pomoći, s najčešćim vodećim
Zaključak
dijagnozama: poremećaja rada srca, boli u Zbrinjavanje hitnih stanja u ordinacijama obiteljske
medicine, za liječnika koji nije specijalist hitne medicine,
prsima, dispneje i anemije. Utvrđena je
predstavlja izazov koji zahtjeva kontinuiranu edukaciju
prisutnost 20 najčešćih pridruženih bolesti, po
zbog sigurnosti rada samog liječnika i brzine njegovog
bolesniku prosječno(SD) 2,13±1.54. Najčešće
djelovanja. Ističe se važnost osposobljenosti cjelokupnog
uputne dijagnoze bile su bol u prsima
tima obiteljske medicine, kao i odgovarajuća opremljenost
(22,25%), respiracijska infektivna bolest
ordinacija primarne zdravstvene zaštite kako bi se hitna
(13,80%), hipertenzivna kriza (12,1%), bol u
stanja mogla riješiti pravodobno i na zadovoljavajući
abdomenu (11,55%), anemija (10,42%),
način. Programi kombiniranog boravka u obiteljskoj
gastrointestinalno krvarenje (4,79%),
medicini i hitnoj medicini, ili dodatna edukacija za hitne
poremećaji srčanog ritma (5,92%). Od
medicinske intervencije, mogu imati obostranu korist.
ukupnog broja bolesnika 27,05 % je
Ulaganja u bolju elektroničnu razmjenu informacija
hospitalizirano, uz vodeće dijagnoze: anemije
između hitnih službi i obiteljskih liječnika značajno bi
(15%), srčane dekompenzacije (12%), boli u
skratilo vrijeme obrade bolesnika te time
abdomenu (12%), duboke venske tromboze ili
ubrzalo započinjanje odgovarajuće terapije.
plućne embolije (11%), febrilitet nepoznatog Reference
uzroka (10%), pneumonije (9%), akutno 1. Banks G, Wingrove P, Petterson SM, Klink K. Family Physicians Contribute
koronarno zbivanje (6%), KOPB (4%), Significantly to Emergency Care of Medicare Patients in Urban and Suburban Areas.
poremećaji srčanog ritma (5%), koagulopatije Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):445.
(4%). Najčešća terapija propisana od strane 2. Lang E, Afilalo M, Vandal AC, Boivin JF, Xue X, Colacone A, Léger R,Shrier
liječnika obiteljske medicine prije dolaska u I,Rosenthal S. Impact of an electronic link between the emergency department and
hitnu službu, zabilježena u medicinskoj family physicians: a randomized controlled trial. CMAJ. 2006 Jan 31;174(3):313-8.
www.postersession.com

dokumentaciji, bili su: amlodipin, fursemid,

Related Interests