KEPASTIAN

(
CERTAINTY )
RISIKO ( RISK )

KETIDAKPASTIAN KESAMARAN (
( UNCERTAINTY ) AMBIGUITY )
KEPASTIAN
(CERTAINTY)

 semua keputusan yang dibuat akan diyakini mencapai
matlamat yang ditetapkan.
 pembuat keputusan mempunyai maklumat yang lengkap,
jelas, dan tepat tentang punca masalah, alternatif
penyelesaian serta kesan daripada keputusan yang diambil.
 keadaan ini merupakan yang paling ideal dalam membuat
keputusan yang terbaik.
 proses membuat keputusan boleh dibuat dengan mudah dan
keputusan adalah lebih tepat.
RISIKO ( RISK )

 pembuat keputusan mengetahui masalah yang ingin
diselesaikan dan alternatif-alternatif yang boleh digunakan.
 pembuat keputusan mempunyai maklumat yang kurang
lengkap dan kurang tepat untuk membuat keputusan.
 tindakan dan hasil yang diperoleh dari keputusan yang
dibuat adalah berdasarkan kebarangkalian atau pengalaman
lepas.
KETIDAKPASTIAN
( UNCERTAINTY )

 pembuat keputusan tidak mempunyai maklumat lengkap
untuk membuat sesuatu keputusan.
 tindakan dan hasil keputusan tidak dapat dipastikan akan
berlaku.
 keputusan dibuat dengan data atau maklumat yang terhad.
 pembuat keputusan menggunakan kreativiti dan
pertimbangan untuk membuat ramalan.
KESAMARAN (
AMBIGUITY )
 keadaan yang paling sukar untuk pengurus dalam usaha
membuat keputusan.
 hal ini kerana matlamat yang ingin dicapai atau masalah
yang ingin diselesaikan tidak jelas dan ketiadaan maklumat
yang cukup untuk menyelesaikan masalah.
 pembuat keputusan menghadapi konflik antara matlamat
yang ingin dicapai dengan alternatif yang ada kerana
ketiadaan maklumat yang lengkap.
 pembuat keputusan harus bertindak dengan bijak dalam
mengenalpasti masalah dan bersikap analitikal dalam
menyelesaikan sesuatu masalah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.