ஐவகை நிலங் ைளும்

அவற் றில் கிகைை்கும்
உணவுைளும் –
தமிழர்ைளின் அறிவியல் ..!

.

குறென். கிழங் கு. குறத்தி. பறகவை ள் . மூங் கில் அரிசி. குெனள • மரம் ஆரம் (சந்தனம் ). மனலபநல் வினதத்தல் . குெனள மரம் ஆரம் (சந்தனம் ). மனலபநல் வினதத்தல் . ஊன் தவை்கையில் கிகைத்த உணவுைள் . பநல் குற் றுதல் . தினனப் புனம் கொத்தல் . வெம் பன். திகனமா. அகில் ம் அவசொகம் . வதன் அழித்தல் . வதக்கு. வதன் அழித்தல் . கொந்தள் . பநல் குற் றுதல் . மூங் கில் அரிசி. அருவி மற் றும் சுனன நீ ர் ஆடல் . வெம் பன். பெற் பன். அருவி மற் றும் சுனன நீ ர் ஆடல் . கொனெர் புள் கிளி. சிலம் பன். யொனன • ஊர் சிறுகுடி நீ ர் அருவி நீ ர். சுனன நீ ர் • பூ வெங் னக. கரடி. தினனப் புனம் கொத்தல் . கிழங் கு எடுத்தல் . மூங் கில் உணவு மனலபநல் . • ைைவுள் முருகக்கடவுள் மை்ைள் பபொருப் பன். பகொடிச்சி. குறத்தி. பெற் பன். தினன • பகற பதொண்டகப் பனற • யாழ் குறிஞ் சி யொழ் பண் குறிஞ் சிப் பண் • ததாழில் பெறியொடல் . நொகம் . தினன பகற பதொண்டகப் பனற யாழ் குறிஞ் சி யொழ் பண் குறிஞ் சிப் பண் ததாழில் பெறியொடல் .குறிஞ் சி நிலம் : ததன். குறிஞ் சி. மயில் • விலங் கு புலி. மயில் விலங் கு புலி. நொகம் . வதக்கு. கொந்தள் . கிழங் கு எடுத்தல் . கரடி. பகொடிச்சி. மூங் கில் • உணவு மனலபநல் . யொனன ஊர் சிறுகுடி நீ ர் அருவி நீ ர். குறிஞ் சித்தினணக்கு உரித்தொன துனறயொக ஒரு எடுத்து கொட்டு: "பகற் குறிக்கண் பசறிப் பு அறிவுறீத் வதொழி ெனரவு கடொயது“ • ைைவுள் முருகக்கடவுள் • மை்ைள் பபொருப் பன். சுனன நீ ர் பூ வெங் னக. குறிஞ் சி. கொனெர் புள் கிளி. சிலம் பன். குறென். அகில் ம் அவசொகம் .

இருத்தல் நிமித்தம் ' முல் னலத்தினணக்கு உரினமயொக்கி உள் ளனர். வமொர். ஆயர். ஆய் ச்சியர். சொனம. பநய் . முயல் • ஊர் பொடி. இனடயர். துெனர • முல் னல என்பது கொடும் கொடு சொர்ந்த நிலங் களும் ஆகும் . ஆவினம் வமய் த்தல் . முல் னலத்தினணக்கு கொர் கொலம் . பபொதுவியர். ெரகு வினதத்தல் . • ைைவுள் மொவயொன் (திருமொல் என் ற பபருமொள் என்ற கண்ணன் என்ற கருத்திணன் என்ற கிரு(ஷ்)ட்டிணன்) • மை்ைள் குறும் பபொனற நொடன். ஆடெர் ஆனினர (பசுக்கள் ) வமய் த்தற் கு பகற் பபொழுது எல் லொம் கொட்டிடத்வத இருத்தல் . பெண்பணய் . வசரி. கொன்யற் று நீ ரொடல் . மனனவி. பகொன் னற குழல் ஊதல் . பிடெம் . அெனனவய விரும் பி ஏற் கும் கன்னியர் மனமும் இத்தினணயின் சிறப் பொன மரபுகள் . இதனொல் கொத்திருத்தல் தன் னம இயல் பொக. இனடச்சியர். தயிர். பயன் கனள விற் று ெருதல் வபொன்ற ஒழுக்கத்வதொடு ஒட்டியதொகும் . வகொெலர் • புள் கொட்டுக்வகொழி • விலங் கு மொன். இந்நிலத்து ஆயர்களது ெொழ் வியல் . கடொ விடுதல் . முதினர • பகற ஏறுவகொட்பனற • யாழ் முல் னல யொழ் • பண் முல் னலப் பண் • ததாழில் சொனம வினதத்தல் . கிழத்தி. அெனர. . ஏறு தழுவி பெல் பெனுக்வக மகனளத் தரும் ெழக்கமும் . • முல் கலத்திகணை்கு உரித்தான துகறயாை ஒரு எடுத்து ைாை்டு: "விகனமுடிந் து மீளூம் தகலவன் வதர்ப்பொகற் கு பசொல் லியது"பபரும் பபொழுதொகவும் மொனல சிறுபபொழுதொகவும் அனமயும் . முல் கல நிலம் • வசொளம் . 'இருத்தல் . வதொன்றிப் பூ மரம் பகொன்னற. முல் னல. குரனெ கூத்தொடல் . பகொல் வலறு தழுெல் . கொன்யொற் று நீ ர் (கொட்டொறு) • பூ குல் னல. அெற் றின் கனள கட்டல் மற் றும் அரிதல் . வதொன்றல் . குருந்தம் • உணவு ெரகு. கொயொ. பபொதுெர். பள் ளி • நீ ர் குறுஞ் சுனன நீ ர். வகழ் ெரகு. மகளிர் பொல் .

மருத நிலம் • 'மருதத்திகண • பல் வகைச் தசாறு. ஊரன்.கிழத்தி. இங் வக உழுவித்து உண்ணும் பபரும் பசல் ெர் ெொழ் ெது இயல் பு. கனடசியர் புள் ெண்டொனம் . கழுனீர ் மரம் கொஞ் சி. இது குறித்வத ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் மருதத்தினணக்கு உரித்தொக்கினொர்கள் . இனெ ெளமொன பசந்பநல் வினளயும் பகுதி என்பதொல் . • மருதத்தின் கருப்பபொருட்கள் : • ைைவுள் இந்திரன் • மை்ைள் மள் ளர். குளம் குனடதல் . பபருநொனர. தொரொ. மணமுழவு • யாழ் மருத யொழ் • பண் மருதப்பண் • ததாழில் விழொச்பசய் தல் . புது நீ ரொடல் மருதத்தினணக்கு உரித்தொன துனறயொக ஒரு எடுத்து கொட்டு: "பரத்னதயின் பிரிந்து ெந்த தனலமகனுக்கு கிழத்தி பசொல் லியது" . மகன்றில் . மருதம் • உணவு பசந்பநல் அரிசி. உழத்தியர். கடொவிடுதல் . இதனொல் தனலவியர்க்கு 'ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் ' ஆக எழும் வபச்சுக்களும் இயல் பொகும் . உழெர். மனனவி. மருதத்தினணக்கு ஆறு பருெங் களும் பபரும் பபொழுதொகவும் விடியல் சிறுபபொழுதொகவும் அனமயும் . கிணற் று நீ ர் • பூ தொமனர. இெர்கள் தம் ெளனமயொல் கொமத்தில் எளியரொகி பரத்தனம வமற் பகொள் ளுதல் நிகழ் ெதொகும் . மகிழ் நன். கம் புள் . • விலங் கு எருனம. கனடயர். அன்னம் . ெயற் கனளகட்டல் . குருகு. பநல் அரிதல் . நீ ர்நொய் • ஊர் வபரூர். பெண்பணல் அரிசி • பகற பநல் லரிகினண. நொனர. மூதூர் • நீ ர் ஆற் று நீ ர். ைாய் ைறிைள் • மருதம் என்பது ெயலும் ெயல் சொர்ந்த நிலமும் . ெஞ் சி.

தநய் தல் நிலம் • மீன். . இறால் . தநய் ைலந் த ஊன். பால் தசாறு. தநய் தசாறு என அறு சுகவ உணகவயு ம் உண்ைனர். நண்டு. ைணவாய் . சுை்ைமான். வறுத்த ஊன். ைாய் ந் த மீன் (ைருவாடு).

ஞொழல் • உணவு மீனும் உப் பும் விற் று பபற் றனெ • பகற மீன்வகொட்பனற. மணற் வகணி • பூ பநய் தல் . • பநய் தலின் கருப் பபொருட்கள் : • ைைவுள் ெருணன் (ெருள் +நன் =கடல் கொற் று ) • மை்ைள் வசர்ப்பன். பரத்தியர். அன்னம் . துனறென் . பரத்தி. பரதர். மீன் உணக்கல் . அடம் பம் • மரம் கண்டல் .தநய் தல் திகண • கடலும் கடல் சொர்ந்த பகுதிகள் பநய் தலுக்கு நிலமொகும் . அளத்தியர் • புள் கடற் கொகம் . பட்டினம் • நீ ர் உெர்நீர் வகணி. அன்றில் • விலங் கு சுறொ. நொெொய் பம் னப • யாழ் விளரி யொழ் • பண் பசெ் ெ் ெழிப் பண் • ததாழில் மீன்பிடித்தல் . உப் பு வினளத்தல் . கடலொடுதல் பநய் தல் தினணக்கு உரித்தொன துனறயொக ஒரு எடுத்து கொட்டு: "பகற் குறிக்கண் ெந்த தனலென் சினறப் புறத்தொன் ஆக வதொழி தனலமகளுக்கு பசொல் லுெொளொய் தனலமகனுக்கு பசொல் லியது" • இக்கருப் பபொருட்கள் அெ் ெத் தினணக்குரிய சிறந்த பபொருட்கள் என்வற கருத வெண்டும் . புலம் பன். பநய் தல் தினணக்கு ஆறு பருெங் களும் பபரும் பபொழுதொகவும் எற் பொடு (பிற் பகல் ) சிறுபபொழுதொகவும் அனமயும் . • உசொத்துனண: கலித்பதொனக: புலியூர் வகசிகன் உனர . தொனழ. பகொண்கண். முண்டகம் . இனெயன் றி பிறவும் உள் ளன என்பதும் அனெயும் இலக்கியங் களில் பயின் று ெருதலும் உண்டு என்பனதயும் கருத்தில் பகொள் ள வெண்டும் . நுனழச்சி. புன்னன. மீன் ெளம் நொடி கடலிவல திமில் ஏறி பசலெது பபரும் பொலும் ஆடெர் பதொழில் ஆதலின் அெர் குறித்த பபொழுதில் திரும் பொத வபொது 'இரங் கலும் இரங் கல் நிமித்தமும் ' ஆக எழும் வபச்சும் இந்நிலத்துக்கு இயல் பொயின. உமண் பகடு • ஊர் பொக்கம் . பறனெ ஓட்டுதல் . நுனளயர். நுனளச்சியர். அளெர்.

இதிலிருந் து இரு தசய் திைள் ததரிகின்றன. ஒன்று உணவு வகைைள் சங் ைாலத்தில் இறை்குமதியாகி இருை்கின்றன. . பாகல நிலம் இதுதபாை ஈழத்துணவும் வந் ததாைப் பை்டினப் பாகல பைர்கிறது. இன்தனான்று ஈழத்தி லிருந் து தமிழர்ைதள தமிழர்ைளுை்கு உணவு ஏற் றுமதி தசய் திருை்ை தவண்டும் .

கொதலர் இனடவய 'பிரிவும் . தனலென் தனலவி பிரிவின் வபொது பொடல் கொட்சிகனள கண்டொல் இது நன்கு விளங் கும் முள் மரங் கள் . மரொ.. கொனள.. புலி • ஊர் குறும் பு • நீ ர் நீ ரில் லொகுழி. மற் றும் பின்பனி கொலம் பபரும் பபொழுதுகளொகவும் . இதனொல் .பாகலத்திகண • பொனலக்கு என்று தனி நிலம் இல் னல. எயிற் றியர். மறத்தியர் • புள் புறொ.. ஆறனல கள் ெரும் . பதியில் கெர்ந்த பபொருள் பகற துடி யாழ் பொனல யொழ் பண் பொனலப் பண் • ததாழில் ெழிப் பறி பொனலத்தினணக்கு உரித்தொன துனறயொக ஒரு எடுத்து கொட்டு: "பபொருள் ெயின் பிரிவு கனடக்கூடிய தனலென் பநஞ் சுக்கு பசொல் லியது" இனத தற் கொல தினரப் படங் களிலும் நொம் கொணலொம் . மீளி. பொனலெனம் . இருப் னப • உணவு ெழிப் பறி பபொருள் .. உனடந்த கட்டிடங் கள் . பகொனலயும் துன்பமும் பெம் னமயும் இந்நிலத்துக்கு உரிய தன்னமகள் .. மறெர். பருந்து. ஆனொல் முல் னலயும் முனறனமயில் திரிந்து நல் லியல் பு இழந்து நடுங் குதுயர் உறுத்துப் பொனல என்பவதொர் படிெம் பகொள் ளும் " . ஓனம.. பொனலத்தினணக்கு வெனில் கொலம் .. . • பொனலயின் கருப் பபொருட்கள் : • ைைவுள் பகொற் றனெ (துர்க்னக) • மை்ைள் விடனல. நீ ரில் லொகிணறு • பூ குரொ. எருனெ. எயினர்.சிலப் பதிகொரம் . நண்பகல் சிறுபபொழுதொகவும் அனமயும் . பொதிரி மரம் உழினஞ. பிரிதல் நிமித்தமும் ' ஆக ஏற் படும் பபரும் துயரத்னதயும் பொனலக்கு உரினம படுத்தினர். கழுகு • விலங் கு பசந்நொயும் ெலினம அழிந்த யொனன. பொனல....

சிலர் னகக்கினள. • பெட்சி நினர கெர்தல் .கொஞ் சித் தினண.புறத்திகண இயல் • முதன்னமக் கட்டுனர: புறநொனூறு-தினண விளக்கம் • மனித ெொழ் வின் உறுதிப்பபொருள் களில் அறம் . வபொர்க்களத்து மிக்வகொர் பசரு பென்றது ெொனகயொம் புறத்தினணகளின் பசய் திகனள கூறும் இந்தப் பழம் பொடல் மூலம் இத்தினணகனள அழகொகவும் பதளிெொகவும் எளினமயொகவும் உணரமுடிகிறது. பபொருள் . எயில் கொத்தல் பநொச்சி அது ெனளத்தல் ஆகும் உழினஞ . வீடு என்ற மூன்னறப் பற் றிய பசய் திகள் இங் கு கூறப்படுகின்றன. ெொனகத் தினண. பநொச்சித் தினண. . இப்புற ஒழுக்கம் பத்து ெனகப்படும் அனெ முனறவய பெட்சித் தினண.அதிரப் பபொருெது தும் னபயொம் . பபொதுவியல் தினண என்பனெொகும் . பொடொண் தினண. ெஞ் சித் தினண. உட்கொது எதிர்ஊன்றல் கொஞ் சி . கரந்னதத் தினண. தும் னபத் தினண. புறத்தொர் யொெருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்னதப் பற் றி கூறுெதொல் “புறப்பபொருள் ” எனப்பட்டது. உழினஞத் தினண. பபருந்தினண என்ற இரண்டு அகப்பபொருள் புறத்தினணகனளயும் வசர்த்து எண்ணுெர். மீட்டல் கரந்னதயொம் ெட்கொர் வமல் பசல் ெது ெஞ் சி .