ห้องสมุด

โรงเรียน
โรงเรีย นอ ส
ั สัม ช ญ

ธนบุ ร ี
ประวต
ั ห
ิ อ
้ งสมุด
>>> โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี เปิ ดสอนครงแรกในปี ้ั พ.ศ.2504
ขณะนั้นห ้องสมุด
โรงเรียนยังไม่มี มีเพียงห ้องเรียนทีใช ่ ้เป็ นทีเก็
่ บหนังสือเท่านั้น
ต่อมาเมือมี ่ หนังสือ
จานวนมากขึน้ จึงขยายห ้องเรียน 4 ห ้องมาทาเป็ นห ้องสมุดและ
ฝึ กนักเรียนให ้ช่วย
ซ่อมหนังสือในเวลาว่าง ในปี พ.ศ.2522 ทางโรงเรียนร ับ
บรรณาร ักษ ์มาทางาน
่ พ.ศ.
ปีทีห ้องสมุ2536
ดเป็ นคร ้ั
ทางโรงเรี
งแรก ยอ
ต่ นได ้ขอพระราชทาน
มาในปี พ.ศ.2528 จานวนนักเรียนเพิม ่
ชื อ่
มากขึ น้ จึงมีการ
อาคารศู
นาห ้องเรีนยยนที ่ ้เป็ยนห
์การเรี
ใช นจากสมเด็
้องสมุดกลั จพระเทพ ้ั ่ ง
บมาใช ้เป็ นห ้องเรียนอีกครงหนึ
รและย
ัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ
้ายห ้องสมุ ด มารี
โดยพระราชทานชืออาคารนี ่ ว่้ า ร ัตนบรรณาคาร แปลว่า อาคาร
แห่งหนังสือทีรุ่ ง่ เรือง และทางโรงเรียนได ้น้อมเกล ้าฯถวายห ้องทรง
งานในอาคารแห่งนี แด่ ้ สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สาหร ับเป็ นห ้องรวบรวมผลงานพระราชนิ พนธและ ์์ เป็ น
ห ้องทรงงานตามพระราชอัธยาศัย โดยขอพระราชานุ ญาต ใช ้
นามห
>>> ้องสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได ้
ทรงงานนี
ทรงพระกรุ ว่้ าณสิาเสด็
รน ่ นสิาเนิ
ิ ธรจพระราชด
เพือเป็ รมิ งคลแก่
นทรงเป็โรงเรี
นองค ยนอัสสัมชัญดธนบุร ี
์ประธานเปิ
อาคารศูนย ์การเรียนรัตนบรรณาคาร เมือวั ่ นพุธที่ 17 ธันวาคม
2540 ในปี การศึกษา 2541 - 2543 ได ้ใช ้ชือห ่ ้องสมุดว่า " ทวี
ปัญญา" และได ้ปร ับปรุงพัฒนาห ้องสมุดโรงเรียนตลอดเวลาให ้มี
หนังสือ วีดท ี ศ
ั น์ ซีดรี อมมากขึนเป็ ้ นลาดับ นอกจากนั้นยังจัดให ้มี
มุมเด็ก มุมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มุม
สะสมของทีระลึ ่ กต่าง ๆ มุมเปลือกหอยสาหร ับศึกษาหาความรู ้
มุมของจิว๋

เกียวกับอาชีพคนไทยสมัยก่อนและอืน ่ ๆ ห ้องสมุดโรงเรียน
ประกอบ
ไปด ้วยห ้องสมุดภาพ ห ้องสมุดเสียง ตลอดปี การศึกษาทีผ่ ่ านมามี
หน่ วยงานภายนอกโรงเรียนหลายต่อหลายแห่งขอเข ้าเยียมชม ่
ห ้องสมุดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรอี ย่างมิได ้ขาด
>>> และสิงที ่ น่ าความภาคภูมใิ จมาสูโ่ รงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
คือ ได ้ร ับรางวัลห ้องสมุดดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ
ประจาปี 2543 และ รางวัลห ้องสมุดดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พเิ ศษ ประจาปี 2544 เขตกรุงเทพมหานคร จากสมาคม
ห ้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์ของสมเด็จพระเทพ
ร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุดทวีปัญญา
้ ่ชน้ั 3 และ ชัน้ 4 อาคารร ัตนบรรณาคารทีเป็
ตังอยู ่ นแหล่งรวบรวม
ทร ัพยากรสารนิ เทศ มีหน้าทีให ่ ้การ
บริการเผยแพร่วท ิ ยาการในรูปแบบต่าง ๆ ทังสิ ่ มพ ์ และวัสดุพเิ ศษซึงได
้ งพิ ่ ้แก่
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ์ กฤตภาค วีดท ี ศั น์ ซีดรี อม และเทป โดยใช ้ระบบ
สืบค ้นข ้อมูล และทร ัพยากรสารนิ เทศโปรแกรมห ้องสมุด Alexandria for
Windows
ห ้องสมุดทวีปัญญาจัดเก็บหนังสือตามหมวดหมู่ระบบทศนิ ยมดิวอี ้ แบ่งเป็ น 10
หมวดใหญ่ ห ้องสมุดประถมศึกษาประกอบไปด ้วย มุมอ่านหนังสือทัวไป ่
ระดับประถม มุมอ ้างอิง มุมวารสาร นิ ตยสารต่าง ๆ ห ้องสิรน ิ ธร มุมสืบค ้น
ข ้อมูล มุมหนังสือเด็ก และ อืน ่ ๆ
ห้องสิรน
ิ ธร มุมวารสาร

มุมสืบค้น มุมหนังสือเด็ก
มุม Internet ห้องวีดท
ี ศ
ั น์

มุมยืม-คืนหนังสือ ห้องสมุดภาพและเสียง