KEPIMPINAN GURU

DALAM
PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN
ORGANISASI
DENGAN
KECEMERLANGAN
SEKOLAH

BAB 1
PENGENALA
N

1.1. PENGENALAN

Produktiviti lazimnya diukur dengan nilai
tambah yang dikaitkan dengan industri
pembuatan. Namun konsep ini boleh
diterjemahkan dalam industri pendidikan sebagai
pengukur kecemerlangan kepada pelajar yang
merupakan aset negara yang berkualiti. Dalam
hal ini, sekolah adalah sebuah organisasi formal
yang mempunyai matlamat yang tersendiri.

Sekolah adalah satu masyarakat kecil yang
mempunyai budaya tersendiri bagi mencapai matlamat
secara bersama. Namun begitu, terdapat beberapa
faktor yang memainkan peranan dalam kecemerlangan
murid di sesebuah sekolah (Redzuan, 2012).
Bagi melahirkan sebuah sekolah yang cemerlang
sesebuah organisasi dalam sekolah tersebut amat
penting. Ini disokong oleh Robbins (2003) (dalam
Zalian, 2009)

1.2 Pernyataan Masalah

Pendidikan di Malaysia sekarang dikatakan tertumpu kepada
usaha untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia yang
cemerlang dalam pendidikan.
Sehubung dengan itu, kepimpinan guru dalam pengurusan dan
pentadbiran organisasi yang baik amat membantu meningkatkan
sesebuah prestasi sekolah. Kenyataan ini disokong oleh Abdul
Aziz (2013).
Menurut Dr. Norasmah Othman(2012), kualiti pengurusan dan
kepimpinan sekolah dilihat sebagai kunci kecemerlangan sekolah.

2010). Situasi ini. peluang pelajar melanjutkan pelajaran bukan sahaja terjejas sekali gus memberi reputasi negatif kepada negara ( Majlis Peperiksaan Malaysia. sains dan teknologi. . Sehubungan ini. Sekiranya faktor dominan mempengaruhi kecemerlangan akademik tidak dikenalpasti.Pendidikan Malaysia kini sedang menghadapi pelbagai cabaran dalam beberapa bidang seperti ekonomi. Keadaan ini sedikit sebanyak mempengaruhi kecemerlangan akademik murid di sekolah. ia pasti akan menimbulkan kesan negatif terhadap pencapaian akademik sesebuah sekolah. politik. memaksa perubahan berlaku dalam sistem pendidikan di negara kita.

SJKT Tronoh dan SJKT Khalidi. kita dapat lihat betapa pentingnya dan perlunya kajian mengenai hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah. .Hasil daripada pernyataan masalah di atas. Maka kajian ini ingin melihat hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah di tiga buah sekolah iaitu SJKT Beruas.

. 2. OBJEKTIF KAJIAN 1.Mengenal pasti hubungan kepimpinan guru berkesan dalam kecemerlangan sekolah.Mengenal pasti tahap kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dalam kecemerlangan sekolah.3.1.

beberapa persoalan kajian telah dibuat agar memenuhi objektif yang telah ditetapkan.  1. Apakah tahap kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah? 2.4. PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan kepada objektif kajian yang dikemukakan. 1. Apakah hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah? . Antara persoalan kajian ialah.

H1 : Terdapat hubungan diantara pengurusan dan pentadbiran dengan kecemerlangan sekolah.1. .5 HIPOTESIS Berdasarkan persoalan kajian. Hipotesis-hipotesis tersebut ialah: Ho : Tidak terdapat hubungan diantara pengurusan dan pentadbiran dengan kecemerlangan sekolah. dua hipotesis telah dibina untuk diuji bagi menjawab persoalan kajian.

KERANGKA KONSEP Pemboleh tak bersandar Pemboleh bersandar Kepimpinan Guru dalam Kecemerlangan Pengurusan dan sekolah Pentadbiran Organisasi .1.6.

7. dapat membantu pihak sekolah khususnya untuk mengenalpasti hubungan di antara kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah. . Diharapkan kajian ini. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini dijalankan bagi mengetahui hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah.1.

Kajian ini hanya menggunakan kaedah kuantitatif.  1.8. Kajian ini hanya menggunakan instrumen soal selidik sahaja. BATASAN KAJIAN Dilaksanakan terhadap tiga buah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dari tiga daerah iaitu SJKT Beruas. . Fokus kajian ini adalah untuk mengetahui keberkesanan hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah. Jumlah sampel kajian ini adalah seramai 60 orang guru yang bertugas di sekolah ini. SJKT Tronoh dan SJKT Khalidi.

1. Zaharah (2009). pula berpendapat bahawa kepimpinan memberi impak yang positif terhadap kejayaan organisasi.9. Yulk (1989) dalam Sharifah (2007).9 Definasi Operasi 1. . Kepimpinan berlaku apabila seseorang itu berkebolehan mendorong. kepimpinan guru didefinisikan sebagai satu proses di mana seorang individu mempengaruhi ahli-ahli kumpulan bagi mencapai matlamat tertentu kumpulan atau organisasi. memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif tertentu.1 Kepimpinan Guru Menurut.

1. menyatakan bahawa kepentingan terhadap kemahiran dalam pengurusan sekolah dan tugas pentadbir sekolah semakin hari semakin mendapat perhatian masyarakat.9. cekap dan berkesan mencerminkan keupayaan kepimpinan. . Pengurusan dan pentadbiran yang baik. Menurut Zainal (2012).2 Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi Zahariah (2012). pengurusan sekolah dari perspektif Islam menitikberatkan kerja dalam satu pasukan yang melibatkan setiap warga sekolah dan pihak berkepentingan pendidikan.

sekolah dianggap berkesan apabila mencapai sasaran organisasi (Hoy & Miskel. 2001. . Daripada perspektif Model Matlamat.3 Kecemerlangan Sekolah Kecemerlangan sekolah merujuk kepada keberkesanan dan kecekapan dalam mengurus sekolah.9. manakala kecekapan lebih merujuk kepada pencapaian matlamat dengan mengambil kira faktor masa dan kos. Keberkesanan merujuk kepada pencapaian matlamat yang ditetapkan oleh organisasi.1.

BAB 2 Tinjauan literatur .

.Pengenalan • Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan kecemerlangan sekolah.

2007) .Definisi Kepimpinan • Kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Kepimpinan juga merujuk kepada kebolehan untuk mempengaruhi manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi ( Daft.

Definisi Pengurusan • Pengurusan ialah suatu proses untuk merancang. 2008) . memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi serta menggunakan sumber lain organisasi bagi mencapai matlamat yang ditetapkan . (James Stoner. mengorganisasi.

Definisi Pentadbiran • Pentadbiran ialah “Coordination and supervision of action designed to implement policy efficiently” iaitu satu cara untuk menjayakan dasar-dasar dengan berkesan. melalui penyelarasan serta penyeliaan segala pekerjaan ang dibuat di samping tindakan yang diambil. Johns (2006) .

bertindakan sesame mereka. Dan organised memberi makna structured dan ordered. mereka hanya individu sendiri-sendiri terpisah masing-masing tujuan.Definisi Organisasi • Organisasi atau pertubuhan itu ialah ditubuhkan untuk masyarakat. Tanpanya. tersusun dengan baik. oleh itu ianya dikelolakan dengan rapi. teratur dengan sempurna. Millett (2002) . agar setiap orang dapat berhubungan.

2001) . manakala kecekapan lebih merujuk kepada pencapaian matlamat dengan mengambil kira faktor masa dan kos. Daripada perspektif Model Matlamat. Keberkesanan merujuk kepada pencapaian matlamat yang ditetapkan oleh organisasi. sekolah dianggap berkesan apabila mencapai sasaran organisasi (Hoy & Miskel.Definisi Kecemerlangan Sekolah • Kecemerlangan sekolah merujuk kepada keberkesanan dan kecekapan dalam mengurus sekolah.

kepimpinan dan pengurusan pendidikan telah berkembang pesat dengan munculnya teori-teori tersendiri secara spesifik dan terperinci. • Teori-teori dan konsep-konsep pengurusan pendidikan amat perlu diketahui oleh pentadbir atau pengurus pendidikan kerana dapat membekalkan kerangka kerja terhadap tindakan pengurusan. • . Teori –Teori Kepimpinan Dan Pengurusan • Pada hari ini. • Teori-teori ini disokong pula oleh data-data berbentuk empirikal yang didapati daripada kajian-kajian meluas dalam bidang pendidikan.

• Oleh itu.• Tindakan pengurusan ini perlu diambil apabila berhadapan dengan situasi dan masalah yang dialami semasa mentadbir dan mengurus sekolah. konsep dan model-modelnya. seseorang pengurus atau pentadbir perlu mengetahui hal-ehwal pengurusan pendidikan seperti definisi. .

Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahawa kumpulan berkesan bergantung pada keserasian antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya sehingga keadaan menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin . 1967 ) sering disebut teori situasi kerana teori ini mengemukakan kepimpinan yang bergantung pada situasi . . Teori kepemimpinan Fiedler • Teori atau model kontingensi ( Fiedler .

• Teori ini mengenal pasti tingkah laku manusia sebagai satu tindak balas terhadap faktor personal. tingkah laku dan persekitaran (Bandura. . Teori Kognitif Sosial • Teori kognitif sosial adalah salah satu kerangka untuk memahami dan meramal perubahan tingkah laku manusia. 1986.1997).

hubungan pertama yang wujud adalah antara penentu personal dengan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh tanggapan dan tindakan individu sendiri. • Kedua. hubungan antara penentu personal dengan penentu persekitaran yang meliputi kepercayaan manusia dan kompetensi kognitif .• Dalam model ini.

Beliau menyatakan bahawa konsep ‘servant leadership’ perlu diamalkan oleh semua guru bagi mendapat pencapaian sekolah yan • Pelbagai penulis juga telah berhujah bahawa terdapat faktor-faktor yang memberi kesan terhadap komitmen kepimpinan guru . . Kajian-kajian lepas • Dalam kajian yang dijalankan oleh Vuyisile Msila (2013) di Negara Afrika Selatan mengatakan bahawa komitmen guru dalam kepimpinan pentadbiran sekolah sangat penting bagi mencapai prestasi sekolah yang tinggi.

BAB 3 METODOLOG I .

METODOLOGI KAJIAN Jenis Kajian – Kajian Tinjauan • Satu kaedah untuk mengumpul maklumat dengan bertanya satu set soalan kepada satu sampel individu yang dipilih dari satu populasi yang hendak dikaji. pengurusan dan pentadbiran dan kecemerlangan sekolah. • Kajian jenis ini sesuai untuk mendapatkan maklumat mengenai kepimpinan guru. .

Instrumen Kajian – Soal Selidik Borang Soal Selidik Dapat menerangkan tujuan tinjauan deskriptif dengan jelas secara bercetak dan kesilapan hasil daripada merekodkan maklum balas adalah berkurangan Sistem Skala Likert Skala ini melibatkan lima jawapan iaitu 1 –4. di mana skala 4 adalah nilai positif dan skala 1 adalah nilai negatif Aspek yang terdapat dalam soal selidik ialah tentang kepimpinan guru. tentang pengurusan dan pentadbiran dan tentang kecemerlangan sekolah .

• Guru Besar dan guru-guru. • SJKT Beruas. Populasi Kajian • 60 orang responden (30 Sahaja telah memulangkan soal selidik). . SJKT Tronoh dan SJKT Khalidi.

BAB 4 DAPATAN KAJIAN .

67 Sederhana 2.34 – 2.33 Rendah 1. Dapatan kajian • Deskriptif statistik • Ujian hipotesis dan analisis hubungan • a) Analisis data deskriptif statistik 0-1.68 – 4.00 Tinggi .

183 Tinggi mencari pengetahuan tentang pengurusan 4. Kepimpinan Guru Descriptive Statistics Jadual 1 Pernyataan Mean Std.Deviation Nilai menghargai pendapat orang lain 3.000 Sederhana .33 .479 Tinggi dapat memberikan idea secara terbuka 3.000 Tinggi sentiasa telus dengan perkara-perkara baru 2.00 .00 .000 Tinggi bersedia untuk menerima perubahan 3.00 .03 .

nilai min yang paling tertinggi ialah bagi item 4 iaitu sebanyak 4.00 . Empat item soalan yang diberikan menunjukkan nilai min yang tinggi manakala item yang ke lima menunjukkan nilai min yang sederhana Walaubagaimanapun.Jadual 1 menunjukkan item soalan bagi kepimpinan guru.

00 Sederhana 3.00 0.479 Sederhana bekerjasama dengan pentadbiran 3.00 0.00 0.490 Tinggi menghormati orang lain 2. Pengurusan dan Pentadbiran Descriptive Statistics Jadual 2 Pernyataan Mean Std.00 Tinggi dapat memberikan idea-idea 2.67 .37 .Deviation Nilai sikap positif dan fikiran terbuka 3.00 Sederhana pembahagian tugas terancang dalam pentadbiran .

• Jadual 2 menunjukkan item soalan bagi pengurusan dan pentadbiran .   . • Keadaan ini adalah kerana guru-guru daripada sekolah gred B dan SKM tidak mendapat peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. • Melalui analisis didapati bahawa 2 item soalan menunjukkan nilai min yang tinggi manakala 3 item menunjukkan nilai min yang sederhana.

Deviation Nilai Guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar 3.000 2.00 .00 . 3.000 Sederhana Guru mempunyai motivasi dalam mengajar.33 . Kecemerlangan Sekolah Descriptive Statistics Jadual 3 Pernyataan Mean Std.00 .000 Tinggi Tinggi Guru memberi latihan tambahan yang mencukupi.479 Tinggi .000 Tinggi Memberi sokongan dan kerjasama dalam Pencapaian sekolah 3.00 . Guru-guru sentiasa menghormati kehendak Pentadbiran 3.

• Jadual 3 menunjukkan item soalan terhadap kecemerlamgan sekolah • Empat item soalan menunjukkan nilai Min yang tinggi manakala item yang ke 3 menunjukkan nilai min yang sederhana .

169 N 30 30 .258 Sig. Correlations Hubungan di antara kepimpinan guru dengan kecemerlangan sekolah kepimpinanguru kecemerlangansek kepimpinanguru Pearson Correlation 1 . UJIAN HIPOTESIS • Ho : tidak terdapat hubungan diantara kepimpinan guru dengan kecemerlangan sekolah. • H1 : terdapat hubungan diantara kepimpinan guru dengan • kecemerlangan sekolah. (2-tailed) .169 N 30 30 kecemerlangansek Pearson Correlation . (2-tailed) .258 1 Sig.

tiada kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dalam mencapai kecemerlangan sekolah. H1 gagal diterima dan Ho diterima menunjukkan tidak terdapat hubungan diantara kepimpinan guru dan kecemerlangan sekolah.258 menunjukkan lebih dari nilai p=0. • Secara kesimpulannya.• Kaedah Korelasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara kepimpinan guru dan kecemerlangan sekolah. • Hasil dari ujian tersebut didapati nilai r = 0.169 • Maka. .

285 1 Sig. (2-tailed) .127 N 30 30 kecemerlangansek Pearson Correlation .127 N 30 30 .• Ho : tidak terdapat hubungan diantara pengurusan dan pentadbiran dengan kecemerlangan sekolah • H1 : terdapat hubungan diantara pengurusan dan pentadbiran dengan kecemerlangan sekolah Correlations Hubungan di antara pengurusan pentadbiran dan kecemerlangan sekolah pengurusanpen kecemerlangansek pengurusanpen Pearson Correlation 1 .285 Sig. (2-tailed) .

Hasil dari ujian tersebut didapati nilai r = 0.127.Kaedah Korelasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara pengurusan pentadbiran dengan kecemerlangan sekolah. tiada pengurusan dan pentadbiran yang sistematik untuk mendapat kecemerlangan sekolah. .285 menunjukkan lebih dari nilai p=0. Maka. H1 gagal diterima dan Ho diterima menunjukkan tidak terdapat hubungan diantara pengurusan pentadbiran dan kecemerlangan sekolah. Secara kesimpulannya.

Sulaiman Sarjana Pentadbiran Awam Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya . • Borang soal selidik kajian kepimpinan pengetua -Noor Hasiah bt.1991:277. Kerajaan Malaysia. SUMBER SOAL SELIDIK • Pembaharuan dan Kemajuan Dalam Perkhidmatan Awam 1991.

BAB 5 PERBINCANG A DAN CADANGAN .

peristiwa atau keadaan yang sedang berlaku dengan mengambil data dalam satu masa tertentu sahaja dan selalunya menggunakan soal selidik. . kajian berbentuk tinjauan deskriptif adalah sesuai digunakan di dalam penyelidikan yang bermatlamatkan untuk menerangkan hubungan.5. RINGKASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti elemen- elemen kemahiran kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi dalam kecemerlangan sekolah.2. Menurut Chua Yan Piaw (2011). Penyelidikan yang dijalankan berbentuk tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidik sebagai alat pengumpulan data utam.

.• Fokus utama dalam penyelidikan ini ialah ingin melihat keberkesanan hubungan kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran organisasi berkesan dalam kecemerlangan sekolah.

2. tiada kepimpinan guru dalam mencapai kecemerlangan sekolah. Secara kesimpulannya. DAPATAN DAN PERBINCANGAN H1 gagal diterima dan Ho diterima menunjukkan tidak terdapat hubungan diantara kepimpinan guru dalam pengurusan dan pentadbiran serta kecemerlangan sekolah.5. Ia mempunyai faktor- faktor yang lain juga mempengaruhi kecemerlangan sekolah. .

memotivasikan murid dan bersikap professional dalam pengajaran dan pembelajaran.3.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Guru harus diberi motivasi oleh guru besar supaya sentiasa telus dengan perkara-perkara baru. Guru perlu menyedari sokongan guru dalam bilik darjah akan memberi impak positif terhadap penglibatan pelajar dalam pembelajaran serta dapat mendapat keputusan cemerlang. .5. Guru – guru juga harus mempunyai budaya kerja yang positif. Guru sendiri harus meningkatkan taraf profesionnya dengan mengambil berat terhadap perkara-perkara baru.

. Guru bersama – sama merancang pengajaran aktiviti dan pencapaian program sekolah. Guru harus sedia memberikan pelbagai idea yang dapat mencemerlangkan sekolah.Guru harus menghormati pihak atasan dan mengikut arahan yang diberinya. Pihak atasan juga harus mempertimbangkan idea yang diberikan oleh guru. Sebarang masalah dan konflik yang wujud diselesaikan oleh guru bersama – sama. Guru harus bekerjasama dengan pentadbiran bagi mencemarlangkan sekolah.