PENGENALAN

Kaedah seluruh perkataan Dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata Aktiviti utama memandang dan menyebut Perkara yang dipandang- gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar Perkara yang disebut- perkataan pada bahan yang ditunjukkan

Rasional Oleh sebab, murid-murid telah menguasai sejumlah kosa kata, maka pengajaran prabacaan hendaklah bermula dengan pengalaman tersebut Pengajaran tidak akan seronok sekiranya tidak menghubungkan dengan pengalaman murid

Mengeca r f an meng afal nyi akan berkesan sekiranya muri -muri tela menguasai sejumla erkataan Menurut man; engalaman pembacaan muri akan lebi bermakna jika yang ibacanya merupakan sesuatu yang tela ikenali atau diketa ui mereka

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT

Menyebut perkataan

Mencerakinkan perkataan kata

Membina dan membaca ayat

KAEDAH PANDANG DAN SEBUT
Kaedah ini dikenali sebagai kaedah perkataan. Mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhannya. Setelah perkataan dicam, perkataan tersebut tidak dibunyikan dan dieja tetapi terus disebut. Pada peringkat permulaan, perkataanperkataan yang disampaikan mengikut kaeadah ini disertakan dengan gambar.

Kaedah ini dikenali sebagai kaedah rangkai kata. Cara ini ialah satu cara yang berlainan atau berlawan prinsipnya dengan cara menyebut perkataan. Cara ini berdasarkan prinsip analisa atau cerakin atau dengan perkataan lain mencerai-ceraikan satu bahagian yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil.

Kaedah ini juga dikenal sebagai kaedah ayat. Kanak-kanak diperkenalkan dengan ayat-ayat yang pendek dan mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. Kemudian, mereka diminta mengecam terus dengan tidak mengeja satu-satu perkataan yang terkandung di dalamnya. Setelah mengecam, kanak-kanak diminta terus membaca. Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful