You are on page 1of 14

bal

ben

lem

jam

kan

pin

lam

kun

KEMAHIRAN 9

: Carta Suku Kata KVK ban bin cin din fin gin hin jin kin lim min nin pin rin sin tin vin win Yin zin bun cun dus fun gun hun jun kun lun mun nun pun run sun tun vun wun yun zun ben cen des fen gen hen jen ken len men nen pen ren sen ten ven wen yen zen bon con dos fon gon hon jon kon lon mon non pon ron son ton von won yon zon ben cen des fen gen hen jen ken len men nen pen ren sen ten ven wen yen zen

c d f g h j k l m n p r s t v w y z

can dan fan gan han jan kan lan man nan pan ran san tan van wan yan zan

KEMAHIRAN 9

: Suku Kata KVK

1. bu jam 2. ta kan 3. camca 4. di bal 5. da pan

Kemahiran 9

: Suku Kata KVK

1. bu lem 2. ci kun 3. pu lam 4. gu cik 5. tu pin

Permainan Objektif Langkah

: Teka silang kata : Murid mengenal dan memahami penggunaan suku kata KVK. : Mengisi suku kata KVK berdasarkan gambar. 2

1

p

a

n a n

d

a

3 7 6 4

t i n

i

m

b

a s

u l a
8 9

5

a c a a w a m n a

t

a y a m