PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN DALAM KURIKULUM

Objektif Pembentangan 
Memberikan pandangan
menyeluruh mengenai kepentingan pemantauan dan penyeliaan dalam pengurusan kurikulum di institusi pendidikan  Mengesan isu-isu jika tiada pelaksanaan pemantauan di institusi pendidikan

Apakah Rujukan& Punca Kuasa P/GB Sebagai Pemimpin Instruksional

‡ Dasar-dasar Kerajaan; ‡ Arahan-arahan Perkhidmatan; ‡ Surat-surat Pekeliling Ikhtisas; ‡ Wawasan 2020; ‡ Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan
Awam; ‡ Surat Pekeliling Kewangan; dan ‡ Sukatan& Huraian Sukatan Pelajaran Kebangsaan

Konsep Pemantauan dan Penyeliaan
A.L.RAMAIAHPenyeliaan dalam konteks pendidikan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu penyeliaan pengajaran * Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan P&P seperti Iklim,Prasarana dam Keselamatan.

Eye,Netzer dan Kircy (1971)
‡ Satu fasa dalam proses pentadbiran
sekolah yang menekankan pencapaian matlamat pengajaran. ‡ Dengan cara itu , penyeliaan pengajaran menjadi salah satu daripada tugas dan tanggungjawab pihak pentadbiran sekolah dan penyeliaan menjadi satu dimensi pentadbiran sekolah

TUGAS UTAMA PENGETUA / GURU BESAR
‡ Perancangan;(Strategik-berfokus dan komprehensif) ‡ Pelaksanaan; (semua perancangan pendidikan) ‡ Penyeliaan dan Pemantauan;(mengesan keberkesanan) ‡ Penilaian; (selepas penyeliaan &pemantauan)dan ‡ Penambahbaikan(bila dikesan kelompangan dam kelemahan)

Perancangan
‡ Mesti yang strategik merangkumi tujuh bidang /aspek pengurusan di sekolah (rujuk SKPM). ‡ Ini diikuti dengan perancangan taktikal dan operasional

Apakah Bidang-bidang Yang BidangTerkandung Dalam Perancangan Strategik ‡ Kurikulum; ‡ Kokurikulum; ‡ Hal Ehwal Murid; ‡ Kewangan; ‡ Sumber manusia; ‡ Bahan Kurikulum; dan ‡ Kemudahan dan Keperluan Asas Sekolah

Pelaksanaan
Semua yang dirancang perlu dilaksanakan secara berstruktur dan komprehensif Semua yang dilaksana perlu didokumenkan untuk verifikasi dalam bentuk penrekodan dokumen spt.fail dan journal atau sebarang catatan

Mengapa Perlu Pemantauan
Melihat keberkesanan pengurusan kurikulum di sekolah seperti yg telah dirancang; Mengesan kepatuhan warga sekolah kepada Dasar/SPI/PKPA/AP/SPK; Mengenalpasti keberkesanan proses P&P; Membantu P/GB melaksanakan penambahbaikan secara sistemik dan berterusan supaya berlaku peningkatan berterusan ( Konsep SKPM) Mengumpul data dan maklumat utk tindakan susulan

Isu Pemantauan
Kerap jadi isu dalam pengurusan kurikulum sekolah w.pun bidang ini adalah core business pengurusan Kajian menunjukkan 66% waktu GB/Pengetua digunakan untuk bermesyuarat dan hanya 0.71% untuk memantau/mencerap * Ini punca kelemahan pengurusan pendidikan di sekolah kerana sukar kesan data dan maklumat .Sukar ambil tindakan jika berlaku VIN

IsuIsu-Isu Pemantauan
1. Terlepas pandang isu-isu core business iaitu P&P tidak berkesan dan tidak memberi impak positif kepada kemenjadian murid; 2. Berlaku banyak VIN (violation, incompetence dan negligence) kepada arahan-arahan KPM,SPI,AP,PKPA kerana ambil ringan dan tidak peka kepada arahan sedia ada yang digunapakai

IsuIsu-Isu Pemantauan
3. Pentadbir kurang ilmu dalam menangani isuisu yang wujud di sekolah kerana tiada data dan maklumat lengkap contoh pelaksanaan KBSR/KBSM; 4. Kurang yakin bila berhadapan dengan masyarakat luar.Komunikasi tidak berkesan; 5. Tidak dapat membimbing, menasihat, menegur atau membaiki keherotan yang berlaku di sekolah kerana tidak tahun senario sebenar sedang berlaku

IsuIsu-Isu Pemantauan
6. Berlaku penurunan dalam semua aspek khususnya akademik hingga jatuh ke tahap SPR (sekolah prestasi rendah) dengan purata lulus kurang 30%( kegelinciran); 7. Iklim sekolah tidak sihat dan boleh menjejaskan P&P. 8. Menjejaskan imej sekolah secara keseluruhan

Cara Pemantauan
‡ Memerhati kehadiran guru/murid di kelas; ‡ Membimbing P&P guru di kelas; ‡ Memberikan penghargaan selepas pelaksanaan P&P yang baik/berkesan; ‡ Menegur bila tidak menepati piawai; ‡ Membaiki bahan P&P tidak berkesan/BRMG ‡ Menilai kali kedua penyeliaan / cadangan GC dan ‡ Merunding guru bermasalah peribadi/sakit

Dua Jenis Pemantauan/Penyeliaan 1. Pengurusan Mata Pelajaran dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran yang meliputi:
Carta Organisasi; Sistem Fail; Pelaksanaan Program, Projek dan Aktiviti; Pelaksanaan Dasar Kurikulum

Dua Jenis Pemantauan/Penyeliaan

Pengisian agenda mesyuarat profesional; Headcount; Carta Gantt; Surat perlantikan Ketua Panitia

Penyeliaan P&P
Core business di sekolah (70%) , mesti berkesan, impak yang positif supaya produk di sekolah menjadi/kemenjadian murid. Murid mesti diberi pengalaman dan dibina keyakinan diri melalui proses pembelajaran yang boleh membentuk minda dan sahsiah sebagai produk akhir selepas sekolah.

Siapa Pemantau
‡ Guru Besar/Pengetua; ‡ Guru Penolong Kanan; ‡ Ketua Bidang; dan ‡ Ketua Panitia Matapelajaran

Pemantauan Dalam JKS
‡ Penetapan dasar kurikulum KPM; ‡ Pemantauan pengurusan fail/pendokumentasian(maklumbalas); ‡ Belanjawan tahunan matapelajaran mengikut PCG ‡ Keberkesanan program pendidikan dalam menyumbang potensi, minda keyakinan dan peningkatan TOV sekolah secara berterusan

Pemantauan Panitia Mata Pelajaran
‡ Pendokumentasian Sistem Fail (AP:Bab 4: Fail Memail); ‡ Perancangan strategik;tektikal dan operasional; ‡ Manual prosedur kerja menjurus kepada peningkatan kualiti; ‡ Minit mesyuarat ikut PKPA 2/1991; ‡ Penyediaan rancangan pengajaran tahunan/harian patuh P.U.(A) 531;TOV,OTI dan ETR(jadikan agenda profesional)

Management by Walking About
‡ Pengetua/GB perlu kerap dilihat ; ‡ Dimana? :bilik-bilik :bilikkhas/makmal/bengkel ( kekerapan penggunaan dan keselamatan bangunan untuk proses P&P) ‡ Pusat Sumber Sekolah (koleksi minima 1:8, penggunaan dan keselamatan)

Pemantauan JKuasa Penilaian dan Peperiksaan
‡ Carta Organisasi; ‡ Jawatankuasa
(ditubuhkan , berfungsi?); ‡ Koleksi Bahan/soalan/modul; ‡ Analisis Peperiksaan(headcount semua guru); ‡ Perancangan Penambahbaikan(pengurusan); dan ‡ Analisis tepat yang berkesan(3 tahun& menepati ETR; ‡ Laporan status tahun semasa.

Program Galakan Membaca
‡ ‡ ‡ ‡
Koleksi( pelunjuran ) Penggunaan (didokumenkan) Penambahan bahan(berterusan) Impak /keberkesanan ² menyumbang peningkatan pembelajaran murid?capai tahap Nilam?

LainLain-Lain
‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Program Peningkatan Tahap Profesionalisme Guru/Perkembangan Staf(6 kali setahun) Projek Khas KPM/JPN/PPD cth J-Qaf, JSkim Felda, Skim Baucer Tuisyen; DasarDasar-Dasar KPM-PPSMI, 60-40,3M KPM60Pengurusan Maklumat; Peranan Unit UBK dalam akademik

Pemantauan P&P Dalam Bilik Darjah-SPI .Bil.3/1987 Darjah-

‡ Dua kali setahun(Bimbing
nasihat dan penilaian prestasi) ‡ Ikut instrumen SKPM (Elemen 9-GC) 9‡ Bimbing Nasihat ( perkaedahan hands on minds on) on) ‡ Pengurusan BRMG ‡ Aspek Pembelajaran

Ketidakpatuhan - (nonnonCompliance) Compliance)
Rancangan Tahunan Mata Pelajaran tidak disediakan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mengikut Seksyen 8(1) Penalti: RM 500.00

Buku Rekod Mengajar Guru
Buku Rekod Mengajar Guru perlu diurus dengan cekap-P.U(A)531: Peraturan 8: cekap‡ Perlu menyimpan dan menyelenggara sesuatu buku rekod ‡ Hendaklah direkod tidak lewat daripada hari akhir persekolahan tiap minggu ‡ Menyertakan bahagian-bahagian sukatan bahagianpelajaran yang diperlukan ‡ Diadakan serta merta untuk pemeriksaan

16 Isu Pengajaran & Pembelajaran
Pengajaran berpusatkan guru bukan murid Guru banyak bersyarah/berleter(?) ABM kurang digunakan dan ada yang didapati tidak sesuai Pendekatan tidak pelbagai - banyak chalk & talk; Banyak memberi pengetahuan kurang pemudah cara

16 Isu Pengajaran & Pembelajaran
Banyak menggunakan kaedah kelas Tidak mengambil kira kepelbagaian potensi murid Pemulihan & pengayaan kurang dijalankan Banyak menggunakan stimulusstimulusresponseresponse-conditioning, prinsip-prinsip prinsiputama P&P jarang digunakan Penilaian impak tidak tepat/tiada pemulihan

16 Isu Pengajaran & Pembelajaran
SoalanSoalan-soalan yang digunakan oleh guru banyak menguji daya ingatan sahaja Murid kurang diberi peluang mengeluarkan pendapat &bersoal jawab Aktiviti P&P lebih berfokus kepada mengingat pengetahuan tambahan Tidak banyak berfikir tentang sesuatu perkara Murid kurang latihan/tidak tahu mengapa jawapan itu salah atau betul

P.U (A) 531
P.U.(A) 531 : Perkara 6(1) Mengadakan serta merta semua jadual semua mata pelajaran diajar P.U.(A) 531 : Perkara 6(2) Mengadakan serta merta untuk pemeriksaan jadual waktu penggal persekolahan semasa

P.U (A) 531
P.U.(A) 531 Perkara 11 1. Guru hendaklah mengajar ikut sukatan dan jadual waktu yang diluluskan (TT Pengetua/GB) 2. GB/Pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya di suatu tempat yang mudah dilihat (dimana) tidak patuh boleh dipenjara 3 bulan atau denda penalti RM 5000 atau kedua-duanya sekali kedua3. Bagaimana Hebahan? : Maklum dan minitkan dalam mesyuarat guru dan mesyuarat JKS

PERINGATAN
Sekiranya tidak diambil tindakan:

Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi Peraturan 3c(1) , PeraturanPeraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib 1993 - (Pindaan 2002)
- KP.S(TT)0163/Jld.2/(26) bth 27 April 2006 Oleh: Ketua Setiausaha KPM

Peraturan 3c (1) ³Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peri\untukan peraturan-peraturan ini´

Perkara 4: Pihak Ketua Jabatan yang tidak melaporkan kes salahlaku pegawai bawahannya juga boleh dikenakan tindakan tatatertib, ini ditegaskan dalam Peraturan 3c(2) iaitu:

Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturanperaturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib

Akhir Kata Do it right the first time; dan Education cuts never heal !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times