TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MEDIA PENGAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : MUHAMAD SHAZWAN BIN MOHAMED NUR ILLYANI BT MOHD HAFIZ

Apakah Media?
Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima seperti filem, video, radio, gambar foto, risalah, poster dan sebagaimana. ( Heinich,Molenda,Russell,1981)

Molenda. Russell. Pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menghasilkan pembelajaran. (Romiszowaski. ( Heinich.Apakah Pengajaran? Pengajaran adalah proses yang beorentasikan maklamat yang dirancang terlebih dahulu. 1981) . 1988).

Apakah media pengajaran? Media Pengajaran membawa maksud sebagai peralatan atau perkaksan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih). .1992). dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran ( Yusup.

Sebaliknya. alat bantu mengajar atau alat pandang-dengar hanya sebahagian daripada media pengajaran sahaja Ngui Kuan Sang (1989). Ini bermakna ia adalah satu proses pengamalan total.Media pengajaran adalah satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan atau/dan pendengaran seseorang serta teknik teknik pengajaran. persediaan dan perasaan. Teknologi Pendidikan : penggunaannya Dalam Pengajaran Geografi . termasuk juga proses pengalaman.

Pengguanaan dmedia pengajaran berasaskan 3 teori asas : ‡ Media pengajaran adalah berkecuali ‡ Media pengajaran sebagai peneguh ‡ Bukan alat penggantian pengajaran guru .

Media pengajaran adalah berkecuali ‡ media pengajaran tidak boleh dianggap baik atau buruk bergantung kepada penggunaanya ‡ Cth : penggunaan media pengajaran dirancang lengkap dan sesuai dengan objektif dan isi kandungan pengajaran hasil : pengajaran berkesan dan sebaliknya .

gambar.Media pengajaran sebagai peneguh ‡ Media pengajaran sebagai sokongan kepada pengajaran. ‡ Butir butir pengajaran yang diajar lebih jelas ‡ Menerangkan konsep konsep yang sukar difahami ‡ Cth : penggunaan video. audio dan gambarajah bagi meningkatkan pemahaman .

Bukan alat penggantian pengajaran guru ‡ Media pengajaran tidak boleh menggantikan guru. ‡ Ianya bagi membantu guru bagi mencapai objektif pengajaran .

FAKTOR PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Proses pengajaran Objektif pelajaran Isi kandungan & struktur pelajaran persediaan dan kebolehan murid Gaya peribadi guru .

jenis soalan. banyaknya isi kandunagn yang boleh diserap murid.Proses pengajaran ‡ ABM yang dipilih hendaklah sesuai dengan proses pembelajaran ‡ Mempertimbangkan aspek seperti bagaimana murid belajar. jenis interaksi dengan murid dan penyertaan murid ‡ Cth : guru menggunakan komputer & LCD projector kerana murid dapat memberikan perhatian dan aktiviti serta latihan mudah dijalankan .

Objektif pelajaran ‡ Media yang digunakan bersesuaian dengan objektif pelajaran ‡ Aspek yang perlu diambil kira antaranya ialah adakah media pengajaran diperlukan serta jenis dan jumlah media yang diperlukan ‡ Cth : obj pelajaran-murid dapat mengenal bentuk huruf ABC maka. kad imbas huruf digunakan bagi membantu murid mengenal bentuk huruf .

Isi kandungan & struktur pelajaran ‡ Penggunaan media pengajaran dipengaruhi oleh isi kandungan & struktur pelajaran ‡ Jenis dan bentuk media dipilih dengan merujuk keperluan isi kandungan dan struktur pembelajaran ‡ Cth : penggunaan LCD projector bagi memparkan gambarajah dalam mengajar tajuk pecahan subjek matematik .

persediaan dan kebolehan murid ‡ Penggunaan media pengajaran bergantung kepada persediaan dan kebolehan murid ‡ Cth : guru menggunakan media yang ringkas dan mudah difahami bagi mengajar kelas yang kurang pandai dan ebaliknya bagi yang kelas yang cemerlang .

. papan tulis adalah media yang amat berguna disamping ABM yang berbentuk gambarajah boleh dihasilkan sendiri.Gaya peribadi guru ‡ Penggunaan media hendaklahbersesuaian dengan gaya peribadi guru ‡ Cth : guru yang berbakat melukis .

PERANAN MEDIA PENGAJARAN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Perangsang kepada minat dan motivasi murid Perkembangan dan kefahaman corak pemikiran Mengekalkan pembelajaran murid Perangsang kegiatan Penyiasatan yang lebih mendalam Menjimatkan masa Merangsang pemikiran kritikal Variasi dalam pembelajaran .

Pengkelasan Media Terbahagi kepada DUA bahagian : ‡ Media Cetak ‡ Media Bukan Cetak. .

Media cetak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Modul Pengajaran Buku Teks Surat Khabar Buku Rujukan Dokumen Risalah Majalah/Jurnal Nota Edaran Komik .

Media bukan cetak Terbahagi kepada 2 jenis : -Media Tayang: ‡ Transparensi ‡ Slaid ‡ Filem dan Audio ‡ Pelbagai Imej ‡ Bahan Legap ‡ Filem Jalur ‡ Mikro Filem ‡ Mikrofis ‡ Video Interaktif .

-Media Bukan Tayang ‡ Lukisan ‡ Carta ‡ Graf ‡ Model ‡ Spesimen ‡ Realia ‡ Diorama ‡ Gambar Foto ‡ Boneka ‡ Papan Hitam ‡ Papan Flanel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful