You are on page 1of 85

Statusne promjene

trgovakih drutava
Statusne promjene - vrste
Tijekom trajanja trgovakog drutva mogu se pojaviti potrebe za
odreenim statusnim promjenama koje se iskazuju u fuzijama, podjelama i
preoblikovanjima trgovakog drutva (pritom se ne provodi likvidacija
trgovakog drutva)
Kod fuzija dolazi do pripajanja ili spajanja dviju ili vie postojeih
trgovakih drutava i njihovog prestanka te nastavljanja u novom drutvu,
dok kod podjela dolazi do nastanka novih drutava podjelom postojeih
trgovakih drutava
U sluaju preoblikovanja postojee trgovako drutvo mijenja svoj pravni
oblik u neki drugi, a da se pritom ne prekida pravni kontinuitet trgovakog
drutva
Statusne promjene se provode u svrhu gospodarskog prestrukturiranja
trgovakog drutva radi lakeg djelovanja na tritu ili jaanja postojeeg
gospodarskog subjekta, koritenja poreznih pogodnosti i sl.
Ureenje prekograninih pripajanja i spajanja u sluaju ako u postupku
sudjeluje barem jedno hrvatsko trgovako drutvo i barem jedno trgovako
drutvo iz EU od 2007. godine
Fuzije pripajanje i spajanje
Pripajanje i spajanje ZTD ureuje postupak pripajanja i
spajanja dionikih drutava, drutava s ogranienom
odgovornou, dionikog drutva drutvu s ogranienom
odgovornou i obratno
Pripajanje d.d.-a - 1 ili vie dionikih drutava mogu se
pripojiti drugom dionikom drutvu bez da se provede
postupak likvidacije prijenosom cijele imovine 1 ili vie
drutava (pripojenih drutava) drugom drutvu (drutvu
preuzimatelju) u zamjenu za dionice toga drutva
Spajanje d.d.-a - 2 ili vie dionikih drutava mogu se spojiti
bez da se provede postupak likvidacije osnivanjem novog
dionikog drutva, na koje prelazi cijela imovina svakoga od
drutava koja se spajaju u zamjenu za dionice novog drutva
Pripajanje i spajanje je doputeno i onda kada su donesene
odluke o prestanku drutava koja se pripajaju ili koja se
spajaju, a moglo bi se odluiti da se ona nastave
Postupak pripajanja

Priprema pripajanja uprave/izvrni


direktori drutava koja sudjeluju u
pripajanju sklapaju ugovor o pripajanju koji
mora sadravati zakonom propisani sadraj
ugovor o pripajanju mora biti sklopljen u
obliku javnobiljenike isprave
prethodna provedba due diligence postupka
radi procjene vrijednosti imovine drutava
koja sudjeluju u pripajanju
Izvjee o pripajanju uprava/izvrni direktori svakog
drutva koje sudjeluje u pripajanju mora ju sastaviti pisano
izvjee u kojem se pravno i gospodarski obrazlae ugovor
o pripajanju, a osobito omjer zamjene dionica i visine
doplata u novcu, mjerila za procjenu imovine drutva i
eventualne potekoe u procjeni vrijednosti drutva
mogue sastaviti i zajedniko izvjee
Obveza obavjetavanja glavnih skuptina drutava koja
sudjeluju u pripajanju o svim bitnim promjenama
vrijednosti imovine i obveza koje su se dogodile od dana
sastavljanja ugovora o pripajanju do dana odravanja
glavnih skuptina koje trebaju odluiti o ugovoru o
pripajanju
izvjee o pripajanju i obavijest o promjenama vrijednosti
imovine i obveza nisu potrebni, ako svi imatelji dionica svih
drutava koja sudjeluju u pripajanju odriu tih prava
izjavom u obliku javnobiljenike isprave
Revizija pripajanja obveza nadlenog suda
da imenuje revizore (revizori pripajanja) na
temelju prijedloga n.o./u.o, koji moraju za
svako drutvo koje sudjeluje u pripajanju
pregledati ugovor o pripajanju, izraditi
pisano izvjee o obavljenoj reviziji s
posebnom izjavom o primjerenosti omjera
predloene zamjene dionica
mogue imenovanje i zajednikih revizora
na prijedlog drutava te izrada zajednikog
izvjea o reviziji
revizija nije potrebna ako svi dioniari daju
izjavu o odricanju od prava na reviziju
Provjera pripajanja od strane n.o./u.o. n.o./u.o.
svakog drutva koje sudjeluje u pripajanju duan je
provjeriti pripajanje na temelju izvjea uprave/izvrnih
direktora o pripajanju i izvjea revizora o pripajanju
o tome sastavljaju pisano izvjee
izvjee nije potrebno, ako se svi imatelji dionica svih
drutava koja sudjeluju u pripajanju odreknu prava na to
izvjee u obliku javnobiljenike isprave
Odluke o suglasnosti glavnih skuptina - ugovor o
pripajanju moraju odobriti glavne skuptine svih
drutava koja sudjeluju u pripajanju pri emu odluku
donose glasovima koji ine najmanje temeljnog
kapitala zastupljenog na gl. skuptini pri donoenju
odluke
statutom se moe odrediti i vea veina te ispunjenje
dodatnih pretpostavki
ako postoje dionice vie rodova, za odluku gl. skuptine
potrebna je suglasnost dioniara svakog roda dionica
Priprema i provedba gl. skuptine - u govor o pripajanju treba
dostaviti u sudski registar prije nego to se sazove gl . skuptina
koja treba odluiti o odobrenju ugovora i to objaviti (ne objavljuje
ga ako je besplatno dostupan na Internet stranicama)
od sazivanja gl. skuptine moraju se u poslovnim prostorijama
drutva staviti na uvid dioniarim a:
n ugovor o pripajanju,
n GFI i izvjea o stanju drutava koja sudjeluju u pripajanju za
posljednje 3 poslovne godine,
n izvjee o razlozima pripajanja, izvjee o reviziji pripajanja i
izvjea n.o./u.o.,
n nova GFI ako su zadnja starija od 6 mj. prije dana sklapanja
ugovora.
a) dioniari imaju pravo na uvid i tijekom trajanja gl. skuptine
b) pravo dioniara na preslike navedenih isprava i postavljanje
pitanja upravi/izvrnim direktorima (mogua dostava i
elektronikim putem, ako je na to dioniar pristao)
c) uprava/izvrni direktori moraju na gl. skuptini obrazloiti ugovor o
pripajanju
d) pravo uvida dioniari nemaju ako su isprave objavljene na
internetskoj stranici drutva
Ako drutvo preuzimatelj poveava temeljni kapital
radi provedbe pripajanja ne primjenjuju se
odreene odredbe ZTD-a o redovnom poveanju
temeljnog kapitala, ime se olakava postupak
poveanja temeljnog kapitala u tom specifinom
sluaju
Ako je drutvo preuzimatelj upisano u sudski
registar krae od 2 godine, na pripajanje se na
odgovarajui nain primjenjuju odredbe o nastavku
osnivanja drutva
Provedba pripajanja - drutvo preuzimatelj ne smije
poveati temeljni kapital da bi provelo pripajanje utoliko,
ukoliko:
a) dri dionice drutva koje se pripaja,
b) drutvo koje se pripaja dri vlastite dionice,
c) drutvo koje se pripaja dri dionice drutva preuzimatelja za
koje nije u punom iznosu uplaen iznos za koji su izdane, a
koji je trebalo uplatiti.
drutvo preuzimatelj ne mora poveati temeljni kapital
utoliko, ukoliko:
a) dri vlastite dionice,
b) drutvo koje se pripaja dri dionice drutva preuzimatelja za
koje je u punom iznosu plaen iznos za koji su izdane
ako drutvo preuzimatelj plaa doplate u novcu, one ne
smiju prelaziti 10 % ukupnog nominalnog iznosa danih
dionica drutva preuzimatelja
doplate u novcu se plaaju ako je omjer zamjene dionica
takav da ne omoguuje da se jedna ili vie dionica
pripojenog drutva zamijene za cijeli broj dionica drutva
preuzimatelja
Prijava za upis pripajanja u sudski
registar - svako drutvo mora podnijeti
registarskom sudu prijavu za upis
pripajanja u sudski registar
drutvo preuzimatelj ovlateno je
podnijeti prijavu za upis pripajanja i u
sudski registar u koji je upisano
pripojeno drutvo
Uinak upisa pripajanja - pripajanje se moe upisati u sudski
registar u kojem je upisano drutvo preuzimatelj tek nakon to
se to upie u sudski registar u kojem je upisano pripojeno
drutvo
ako se donosi i odluka o poveanju temeljnog kapitala drutva
preuzimatelja, pripajanje se ne moe upisati u sudski registar
prije nego to se u taj registar upie poveanje temeljnoga
kapitala
svako pripojeno drutvo mora imenovati povjerenika za primanje
dionica koje se moraju dati u zamjenu i za primanje doplata u
novcu (upis pripajanja u sudski registar doputen nakon to
povjerenik priopi sudu da je u posjedu dionica te da je primio
doplate u novcu)
upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano drutvo
preuzimatelj:
a) imovina pripojenog drutva i njegove obveze prelaze na drutvo
preuzimatelja,
b) prestaju pripojena drutva,
c) dioniari pripojenih drutava postaju dioniari drutva
preuzimatelja,
d) uklanja se nedostatak ako ugovor o pripajanju nije sklopljen u
obliku javnobiljenike isprave .
sud koji vodi sudski registar u kome je upisano drutvo
preuzimatelj mora po slubenoj dunosti izvijestiti sud koji
vodi registar u kome je upisano svako pripojeno drutvo o
danu kada je pripajanje bilo upisano, a obavijeteni sud mora
zauzvrat poslati tom sudu na uvanje sve isprave drutva koje
se kod njega nalaze
Zatita vjerovnika - vjerovnicima pripojenih drutava mora se
dati osiguranje, ako podnesu takav zahtjev u roku od 6
mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je
upisano ono drutvo iji su vjerovnici, za njihove nedospjele
trabine
to pravo imaju vjerovnici drutva preuzimatelja samo ako
mogu dokazati da je pripajanjem drutava ugroeno
ispunjenje njihovih trabina
o zahtjevu vjerovnika kojem drutvo preuzimatelj nije dalo
osiguranje, odluuje trgovaki sud prema sjeditu drutva
preuzimatelja
Zatita imatelja posebnih prava - drutvo preuzimatelj
mora imateljima zamjenjivih obveznica, obveznica s
promjenjivom kamatom i potvrda o posebnim
pravima na dividendu koje su izdala pripojena drutva
dati ona prava koja su im ta drutva osiguravala
Odgovornost za tetu lanova organa pripojenog
drutva - lanovi upravnih i nadzornih organa
pripojenog drutva solidarno odgovaraju za tetu,
koju pripajanjem pretrpe to drutvo, njegovi dioniari
i vjerovnici drutva
na lanovima tih organa je teret dokaza da su
postupali s dunom pozornou
zahtjevi za naknadu tete prema lanovima organa
pripojenog drutva zastaruju u roku od 5 godina od
objave upisa pripajanja u sudski registar suda sjedita
drutva preuzimatelja
identina odgovornost postoji i na strani lanova
organa drutva preuzimatelja
Podnoenje zahtjeva za naknadu tete zahtjevi za
naknadu tete mogu se ostvariti samo preko
posebnog zastupnika kojeg na prijedlog dioniara ili
vjerovnika pripojenog drutva imenuje nadleni sud
prijedlog mogu postaviti samo oni dioniari, koji su
ve zamijenili svoje dionice za dionice drutva
preuzimatelja i vjerovnici koji se ne mogu namiriti
od toga drutva
posebni zastupnik mora pozvati dioniare i
vjerovnike pripojenog drutva da u primjerenom
roku (ne manje od 1 mjeseca) prijave svoje
zahtjeve te poziv objaviti u glasilu drutva
iznos koji se dobije ostvarenjem zahtjeva zastupnik
mora upotrijebiti za podmirenje vjerovnika
pripojenog drutva, ako ih nije podmirilo drutvo
preuzimatelj ili im nije dalo osiguranje, a ostatak se
dijeli dioniarima
Nitetnost odluka o pripajanju - tuba za pobijanje
odluke gl. skuptine o pripajanju ili tuba za
utvrenje njene nitetnosti moe se podii samo u
roku od 30 dana od donoenja odluke
Uinak pripajanja - ako je pripajanje upisano u
sudski registar sjedita drutva preuzimatelja,
nedostaci u postupku pripajanja ne utjeu na
valjanost pripajanja
nakon nastanka pravnih posljedica pripajanja osoba
koja zbog proteka roka za podnoenje tube vie ne
moe pobijati odluku gl. skuptine o pripajanju ili
traiti da se utvrdi njezina nitetnost, moe ustati
sa zahtijevom za naknadu tete protiv drutva
preuzimatelja
Pripajanje u posebnim sluajevima - ako drutvo
preuzimatelj dri dionice na koje otpada najmanje 90
% temeljnog kapitala pripojenog drutva, za
pripajanje se ne trai odobrenje gl. skuptine drutva
preuzimatelja, osim ako dioniari tog drutva iji
udjeli zajedno dosiu najmanje 5 % temeljnog
kapitala zahtijevaju da se sazove glavna skuptina,
koja treba odluiti o davanju odobrenja za pripajanje
ako sve dionice drutva koje se pripaja dri drutvo
preuzimatelj, podaci o zamjeni dionica , izvjee o
pripajanju, izvjee n.o./u.o i revizija pripajanja nisu
potrebni ako se odnose samo na pripajanje tog
drutva (ne primjenjuje se ni odredba o odgovornosti
lanova organa pripojenog drutva za tetu) up
stream merger
Sudsko ispitivanje omjera zamjene dionica nije
doputeno pobijanje odluke kojom gl. skuptina
pripojenog drutva odobrava ugovor o pripajanju
zbog toga to je omjer zamjene dionica prenisko
odmjeren
pravo svakog dioniara pripojenog drutva koji bi
imao pravo pobijati odluku o pripajanju da u roku od
1 mjeseca od dana objave upisa pripajanja u sudski
registar postavi zahtjev sudu da odredi doplate u
novcu
objava podnoenja tog zahtjeva, a prava iz odluke
suda mogu ostvariti samo podnositelji zahtjeva
u roku od 1 mjeseca od objave podnoenja zahtjeva,
dioniari koji na to imaju pravo mogu podnijeti svoje
zahtjeve za doplatom u novcu (dodatni zahtjevi)
dioniari se mogu odrei prava na podnoenje
zahtjeva za doplatama u novcu
na zahtjev drutva preuzimatelja, sud moe
dopustiti da se dioniarima pripojenog drutva koji
su postavili zahtjev, umjesto doplata u novcu daju
dodatne dionice drutva preuzimatelja (koritenje
vlastitih dionica ili izdavanje novih dionica
poveanjem temeljnog kapitala)
protiv odluke suda, doputena je alba u roku od 1
mjeseca, koju mogu podnijeti drutvo preuzimatelj i
svaki dioniar koji je postavio zahtjev, a ako je sud
dopustio da drutvo preuzimatelj izda nove dionice,
tada i dioniari drutva preuzimatelja kojima su
zbog toga umanjena prava
drutvo preuzimatelj snosi trokove postupka ako
sud usvoji zahtjev dioniara
Postupak spajanja

Spajanje d.d. odgovarajua primjena


odredbi o pripajanju
o spajanju se moe odluivati, tek
nakon to je svako od drutava koja se
spajaju bilo barem 2 godine upisano u
sudskom registru
Razlike izmeu spajanja i pripajanja:
a) razlike u sadraju ugovora o spajanju i ugovora o pripajanju,
b) na spajanje se ne primjenjuju odredbe o poveanju temeljnog
kapitala radi provedbe pripajanja, ve se temeljni kapital novog
drutva odreuje,
c) ne primjenjuju se odredbe o obvezi svakog pripojenog drutva
da podnese prijavu za upis pripajanja u sudski registar, ve to
kod spajanja ine sva drutva zajedno, a nakon toga novo
drutvo za sva drutva koja se spajaju,
d) ne primjenjuju se odredbe o redoslijedu upisa pripajanja i u koji
sudski registar, ve se primjenjuju posebne odredbe o tomu za
spajanje,
e) ne primjenjuju se odredbe o odgovornosti za tetu lanova
organa drutva preuzimatelja, budui da novo drutvo tek treba
nastati spajanjem,
f) ne primjenjuju se odredbe o pripajanju u posebnim sluajevima,
budui da novo drutvo tek nastaje i ne moe prije toga drati
dionice u spojenim drutvima.
za donoenje statuta novog drutva i za izbor lanova nadzornoga
odbora tog drutva trae se odobrenja glavnih skuptina drutava
koja se spajaju
drutva koja se spajaju moraju podnijeti prijavu za upis u sudski
registar novog drutva sudu na ijem podruju to drutvo treba
imati sjedite
Pravne posljedice upisa novog drutva u sudski registar :
a) imovina drutava koja se spajaju i njihove obveze prelaze na
novo drutvo,
b) prestaju drutva koja se spajaju ,
c) dioniari drutava koja se spajaju postaju dioniari novog drutva .
novo drutvo mora podnijeti prijave za upis spajanja u trgovake
registre svih drutava koja se spajaju ;
spajanje drutava moe se upisati tek nakon to se upie novo
drutvo
upisom novog drutva u sudski registar, nedostaci u postupku
spajanja vie ne utjeu na valjanost spajanja
Pripajanje d.d.-a d.o.o.-u - kombinirana primjena odredbi
ZTD-a o pripajanju dionikih drutava, pripajanju drutava s
ogranienom odgovornou i preoblikovanja d.d. u d.o.o.
za odluku gl. skuptine d.d. o pripajanju potrebna je veina
od 90 % temeljnog kapitala zastupljenog na gl. skuptini
za odluku skuptine d.o.o. o pripajanju potrebna je veina od
75 % temeljnog kapitala zastupljenog na skuptini
dioniari koji su glasovali protiv pripajanja, imaju pravo na
otpremninu
Pripajanje d.o.o.-a d.d.-u - odgovarajua primjena odredbi
ZTD o pripajanju dionikih drutava i preoblikovanju d.o.o. u
d.d. uz odreene modifikacije
Odluka o pripajanju se moe donijeti samo ako je dioniko
drutvo upisano ve dvije godine u sudskom registru
Pripajanje d.o.o.-a - slinosti odredaba o pripajanju/spajanju
d.d. i o pripajanju/spajanju d.o.o., ali i odreene razlike
uvjetovane pravnom prirodom d.o.o.
Etape pripajanja d.o.o.-a:
a) sklapanje ugovora o pripajanju (ne propisuje se obvezatni
sadraj),
b) donoenje odluka skuptina o odobrenju ugovora o pripajanju
(veina od danih glasova),
c) pojednostavnjeno poveanje temeljnog kapitala radi provedbe
pripajanja,
d) podnoenje prijava za upis u sudski registar,
e) upis u sudski registar.
f) Spajanje d.o.o.-a - slino pravno ureenje kao i kod spajanja
dionikih drutava, s time da se na odgovarajui nain
primjenjuju odredbe o pripajanju d.o.o.-a
Prekogranina pripajanja i spajanja

Postupak pripajanja i spajanja drutava kapitala iz


razliitih drava lanica EU ili EGP-a (prekogranina
pripajanja i spajanja)
Odredbe ZTD-a slijede rjeenja iz Direktive o
prekograninim fuzijama drutava kapitala iz 2005.
godine
Utvrivanje mjerodavnog prava u takvim
postupcima i olakavanje upisa prekograninog
pripajanja, odnosno spajanja u sudske registre u
razliitim dravama lanicama EU ili EGP-a
Primjena ovog postupka u sluaju:
a) na postupke pripajanja u kojem je barem jedno od
drutava koja sudjeluju u pripajanju (pripojeno
drutvo ili drutvo preuzimatelj) valjano osnovano
po pravu RH, a barem je jedno od drutava koja
sudjeluju u pripajanju drutvo kapitala, koje je
valjano osnovano po pravu druge drave EU ili EGP-
a,
b) na postupke spajanja u kojem je barem jedno od
drutava koja sudjeluju u spajanju drutvo kapitala
valjano osnovano po pravu RH, a barem je jedno od
drutava koja sudjeluju u spajanju drutvo kapitala
koje je valjano osnovano po pravu druge drave EU
ili EGP-a,
c) ako u postupku pripajanja sudjeluje pripojeno
drutvo koje je valjano osnovano i ima registrirano
sjedite u dravi koja nije lanica EU ili EGP-a, pod
uvjetom da je drutvo preuzimatelj valjano
osnovano po pravu RH i ima registrirano sjedite,
sredinje mjesto upravljanja ili sredinje mjesto
poslovanja u RH.
u prekograninom pripajanju prema odredbama
ZTD-a ne mogu sudjelovati zadruge ni drutva za
kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire
(investicijski fondovi)
Odredbe ZTD-a o prekograninim pripajanjima na
odgovarajui se nain primjenjuju i na
prekogranina spajanja
Ako odredbama ZTD-a o prekograninim
pripajanjima i spajanjima nije odreeno drugaije,
na prekogranina se pripajanja i spajanja na
odgovarajui nain primjenjuju odredbe ZTD-a o
pripajanjima i spajanjima domaih drutava kapitala
Etape u postupku prekograninog
pripajanja

1) Sastavljanje zajednikog plana pripajanja,


2) Objava dostave zajednikog plana pripajanja u sudski registar,
3) Izrada pojedinanih izvjea o pripajanju,
4) Revizija pripajanja,
5) Odluke skuptina drutava koja sudjeluju u pripajanju o
suglasnosti za pripajanje (mogue uvjetovati suglasnost na
pripajanje dobivanjem suglasnosti radnika drutva
preuzimatelja o nainu suodluivanja radnika u tom drutvu),
6) Prijava pripajanja u registar pripojenog drutva s registriranim
sjeditem u RH, odnosno prijava pripajanja u registar drutva
preuzimatelja s registriranim sjeditem u RH.
Posebnosti prekograninog pripajanja u odnosu
na pripajanje domaih drutava kapitala

Pravo lanova drutava koja sudjeluju u prekograninom


pripajanju na otpremninu u novcu u sluaju ako su
glasovali protiv odluke o suglasnosti glavne skuptine na
prekogranino pripajanje
Odredbe ZTD-a o postupcima sudskog ispitivanja omjera
zamjena dionica ili udjela i o ostvarivanju posebnih prava
dioniara, odnosno lanova drutva primjenjuju se na
pripojeno drutvo koje ima registrirano sjedite u drugoj
dravi lanici EU ili EGP-a, a ta drava ne poznaje
navedene postupke, samo ako se s njihovom primjenom
pred nadlenim sudom te drave izriito suglasi skuptina
pripojenog drutva prilikom odluivanja o pripajanju
Vjerovnicima pripojenog drutva, mora se
dati osiguranje, ako postave pisani zahtjev
u roku od 2 mjeseca od objave zajednikog
plana pripajanja (to pravo imaju samo
vjerovnici s trabinama koje su nastale prije
ili najkasnije 15 dana nakon objave plana
pripajanja, a koji dokau da je pripajanjem
ugroeno ispunjenje njihovih trabina)
Postupak upisa prekograninog pripajanja u sudski
registar ako je pripojeno drutvo domae drutvo:

a) kod upisa pripajanja za domae pripojeno drutvo sud RH


mora upisati u registar zabiljebu da e pripajanje biti valjano
tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo drave koje je
mjerodavno za drutvo preuzimatelja,
b) domae pripojeno drutvo mora nadlenom tijelu u dravi u
kojoj je registrirano sjedite drutva preuzimatelja dostaviti
potvrdu o objavi upisa pripajanja u RH najkasnije u roku od 6
mjeseci od kada mu ona bude izdana, kao i zajedniki plan
pripajanja koji je odobrila skuptina,
c) nakon to od nadlenog tijela u dravi u kojoj je registrirano
sjedite drutva preuzimatelja primi obavijest da su nastupile
pravne posljedice pripajanja, sud RH mora bez odgode upisati
u registar zabiljebu o tome te tome nadlenom tijelu poslati
zbirku isprava pripojenoga drutva koja se kod njega nalazi.
Postupak upisa prekograninog pripajanja u sudski
registar ako je drutvo preuzimatelj domae drutvo:

a) u sluaju podnoenja prijave pripajanja u registar drutva


preuzimatelja s registriranim sjeditem u RH, sud RH nadzire
provedbu pripajanja, a osobito da li su drutva koja sudjeluju
u pripajanju valjano usvojila zajedniki plan pripajanja te da
su ureena pitanja o suodluivanju zaposlenih,
b) prijavi za upis moraju se priloiti zajedniki plan podjele te
potvrda o objavi upisa pripajanja u dravi lanici u kojoj je
sjedite pripojenog drutva,
c) o danu upisa pripajanja u registar, sud RH mora po slubenoj
dunosti bez odgode obavijestiti sve registre u kojima su bila
upisana pripojena drutva.
Ako je registrirano sjedite drutva preuzimatelja u
RH, pravne posljedice pripajanja nastupaju upisom
pripajanja u sudski registar toga drutva
Ako je registrirano sjedite pripojenog drutva u
RH, pravne posljedice pripajanja nastupaju prema
odredbama prava one drave u kojoj je registrirano
sjedite drutva preuzimatelja
Podjele drutava kapitala

Podjela

Razdvajanje Odvajanje

Razdvajanje Razdvajanje Odvajanje Odvajanje


s osnivanjem s preuzimanjem s osnivanjem s preuzimanjem
Podjela - pojam

Pojam podjele - drutvo kapitala moe se podijeliti razdvajanjem ili


odvajanjem
Razdvajanje se provodi istodobnim prijenosom svih dijelova
imovine drutva koje se dijeli, uz njegov prestanak bez provedbe
likvidacije, na 2 ili vie novih drutava koja se osnivaju radi
provedbe razdvajanja (razdvajanje s osnivanjem) ili na 2 ili vie
drutava koja ve postoje (razdvajanje s preuzimanjem).
Odvajanje se provodi prijenosom jednog ili vie dijelova imovine
drutva koje se dijeli, a da to drutvo ne prestaje, na 1 ili vie
novih drutava koja se osnivaju radi provedbe odvajanja
(odvajanje s osnivanjem) ili na 1 ili vie drutava koja ve postoje
(odvajanje s preuzimanjem).
Podjelu je doputeno provesti tako da se dijelovi imovine
istodobno prenose na nova i na drutva koja ve postoje
Na nova drutva ili na drutva koja ve postoje (drutvo ili drutva
preuzimatelji) podjelom prelaze dijelovi imovine, obveze i pravni
odnosi drutva na nain odreen planom podjele
Nova drutva, odnosno drutvo ili drutva preuzimatelji
sveopi su pravni sljednici drutva koje se dijeli te
odgovaraju za obveze tog drutva (univerzalna sukcesija)
lanovi drutva koje se dijeli stjeu udjele u novim
drutvima ili drutvu ili drutvima preuzimateljima
razmjerno udjelima koji su im pripadali u drutvu koje se
dijeli
Pored udjela, lanovi drutva koje se dijeli imaju pravo i na
doplate u novcu koje mogu iznositi najvie 10 %
nominalnog iznosa udjela koje ti lanovi stjeu u novim
drutvima ili drutvima preuzimateljima, odnosno najvie
ukupno 10 % temeljnog kapitala svih novih drutava ili
drutava preuzimatelja zajedno, ako broj ili ukupni
nominalni iznos udjela jednog lana u drutvu koje se dijeli,
odnosno iznos dijela temeljnog kapitala na koji se taj udio
ili udjeli odnose, nije dovoljan da taj lan stekne cijeli broj
dionica, odnosno najmanje jedan poslovni udio u novim
drutvima ili drutvima preuzimateljima
doplatu u novcu mogu platiti i tree osobe, ako je to tako
predvieno planom podjele, pri emu se ne primjenjuje
ogranienje doplata do iznosa od 10 %
Podjela s osnivanjem

Plan podjele izrauju ga uprava/izvrni direktori drutva


koje se dijeli
ZTD odreuje obvezatni sadraj plana (subjekt podjele,
uvjeti podjele, omjer zamjene udjela i doplate u novcu,
vrijeme nastupanja pravnih uinaka, zakljune i poetne
bilance i diobena bilanca i dr.)
izmeu dana s kojim su sastavljeni zakljuni i poetni
izvjetaj o financijskom poloaju/diobeni izvjetaj o
financijskom poloaju i dana podnoenja prijave za upis
podjele u sudski registar ne smije proi vie od 9 mjeseci
ovi izvjetaji se ne moraju se objaviti, ali se moraju dati
na uvid lanovima drutva koje se dijeli
potpis na ponudi tree osobe za isplatu doplate u novcu
ovjerava javni biljenik
Ouvanje kapitala - zbroj nominalnih iznosa temeljnih kapitala
novih drutava nakon podjele mora biti najmanje jednak
nominalnom iznosu temeljnog kapitala drutva koje se dijeli
kakav je bio prije podjele (to vrijedi i za zbroj zakonskih
rezervi, statutarnih rezervi i drugih rezervi koje se mogu
upotrijebiti samo za odreenu svrhu)
pri podjeli odvajanjem drutvo koje se dijeli moe smanjiti
temeljni kapital i bez primjene propisa ZTD-a o smanjenju
temeljnog kapitala (ako se smanjenje temeljnog kapitala
provodi suglasno odredbama ZTD-a o redovnom smanjenju,
doputeno je odstupiti od obveze jednakog zbroja temeljnih
kapitala i rezervi)
Osnivanje novih drutava - pri osnivanju novih drutava
primjenjuju se odredbe ZTD-a o simultanom osnivanju d.d.,
odnosno osnivanju d.o.o. (osniva je drutvo koje se dijeli)
obveza revizije osnivanja novih drutava
Odgovornost organa - lanovi uprave/izvrni direktori i lanovi
nadzornog/upravnog odbora drutva koje se dijeli, kao i tree
osobe koje su iskoristile svoj utjecaj u drutvu, odgovaraju
svim drutvima koja sudjeluju u podjeli te lanovima tih
drutava, za tetu koja im je priinjena podjelom
Izvjee o podjeli sastavljaju ga uprava/izvrni
direktori drutva koje se dijeli
u njemu se detaljno obrazlae podjela te navode pravni i
gospodarski razlozi za nju
upozorenje na tekoe pri utvrivanju vrijednosti
drutava koja sudjeluju u podjeli te uputa na sadraj
revizije osnivanja novih drutava
izvjee o podjeli ne mora se izraditi ako svi imatelji
udjela dadu izriitu izjavu u obliku javnobiljenike
isprave da se odriu izvjea o podjeli (tu izjavu
zamjenjuje jednoglasna odluka glavne skuptine d.d.,
odnosno skuptine d.o.o. zabiljeena u javnobiljenikom
zapisniku o osloboenju uprave od obveze izrade
izvjea o podjeli, uz uvjet da su na skuptini drutva
koje se dijeli sudjelovali svi lanovi drutva koje se dijeli
izvjee o podjeli nije potrebno i ako lanovi u novim
drutvima dobivaju udjele u istom omjeru kao to su ih
imali u drutvu koje se dijeli
Revizija podjele - plan podjele mora provjeriti
revizor podjele kojeg imenuje sud
revizor podjele sastavlja pisano izvjee o reviziji
plana podjele s izjavom o tome je li primjeren
omjer zamjene udjela, uzimajui u obzir doplate u
novcu
izvjee o reviziji se upuuje upravi/izvrnim
direktorima drutva koje se dijeli i njegovom
nadzornom/upravnom odboru
revizija podjele nije potrebna u istim sluajevima
kada nije potrebna ni izrada izvjea o podjeli
Izvjee nadzornog/upravnog odbora
nadzorni/upravni odbor drutva koje se dijeli duan je
provjeriti plan podjele i reviziju podjele te izraditi o
tome pisano izvjee koje upuuje glavnoj skuptini
d.d., odnosno skuptini d.o.o.
ako drutvo nema nadzorni odbor, uprava drutva
prosljeuje skuptini drutva izvjee revizora sa
svojim primjedbama
skuptina drutva moe izabrati posebno
povjerenstvo koje e provjeriti plan podjele i reviziju
podjele i o tome sastaviti pisano izvjee (lanovi
povjerenstva ne moraju biti lanovi drutva)
izvjee n.o./u.o. nije potrebna u istim sluajevima
kada nije potrebna ni izrada izvjea o podjeli,
odnosno izvjea o reviziji
Priprema i provedba skuptine radi odluivanja o podjeli:
a) ako je drutvo koje se dijeli d.d., plan podjele treba
dostaviti u sudski registar na ijem je podruju sjedite
drutva koje se dijeli prije nego to se sazove gl.
skuptina koja treba odluiti o podjeli,
b) ako je drutvo koje se dijeli d.o.o., tu prijavu treba
dostaviti najmanje 1 mjesec prije dana kada e lanovi
toga drutva odluivati o podjeli.
u glasilu drutva i na internetskoj stranici na kojoj se
nalazi sudski registar mora se objaviti obavijest da je
dostavljen plan podjele u sudski registar (to nije
potrebno ako je plan podjele dostupan na Internet
stranicama drutva)
Pravo uvida i pravo na presliku dioniara u odreene
isprave, od objave sazivanja gl. skuptine d.d. koja treba
odluiti o podjeli, u poslovnim prostorijama drutva u
njegovu sjeditu:
a) plan podjele,
b) GFI drutva za posljednje 3 poslovne godine, kao i
zakljuni izvjetaj o financijskom poloaju drutva koje se
dijeli,
c) izvjee uprave/izvrnih direktora o podjeli,
d) izvjee o reviziji podjele,
e) izvjee nadzornog/upravnog odbora o podjeli i
f) nova GFI (ako lanovi u novim drutvima ne dobivaju
udjele u istom omjeru kao to su ih imali u drutvu koje
se dijeli, a starija su od 6 mjeseci).
Pravo na presliku navedenih isprava imaju i vjerovnici
drutva i zaposleniko vijee ako postave zahtjev
ako je drutvo koje se dijeli d.o.o., svim lanovima toga
drutva dostavlja se preslika isprava
pravo uvida u navedene isprave i za vrijeme odravanja
gl. skuptine ili skuptine drutva
uprava/izvrni direktori moraju na poetku rasprave
uiniti dostupnim plan podjele i upoznati lanove drutva
sa svim bitnim promjenama imovine drutva do kojih je
dolo nakon izrade plana podjele
iskljuenje prava uvida dioniara u isprave u sluaju
njihove objave na Internet stranicama drutva
Odluka o podjeli - odlukom gl. skuptine d.d. ili
skuptine d.o.o. o odobrenju plana podjele donosi
se i odluka o podjeli drutva
odluka o podjeli se mora donijeti u obliku
javnobiljenike isprave
odluka o podjeli se donosi veinom koja je potrebna
za izmjenu statuta d.d. ili izmjenu drutvenog
ugovora d.o.o. ( veina)
temeljnim aktom drutva moe se odrediti vea
veina te ispunjenje dodatnih pretpostavki
ako se podjela provodi tako da lanovi drutva koje
se dijeli ne stjeu udjele u novim drutvima u istom
omjeru kao to su im pripadali u drutvu koje se
dijeli, odluka o podjeli se donosi veinom glasova
koji ine najmanje 90 % temeljnog kapitala drutva
koje se dijeli
Posebne suglasnosti - ako se podjelom pojedinim lanovima
drutva iskljuuju ili umanjuju posebna prava koja im
pripadaju na temelju statuta ili drutvenog ugovora (voenje
poslova drutva, imenovanje lanova uprave ili lanova
nadzornog odbora, prava u vezi s prijenosom udjela u
drutvu), za donoenje odluke o podjeli potrebna je i
suglasnost tih lanova drutva
ako su udjeli u drutvu koje se dijeli bili slobodno prenosivi, a
plan podjele i statut, odnosno drutveni ugovor novog drutva
uvodi vinkulaciju, za donoenje odluke o podjeli potrebna je
suglasnost svih lanova drutva koje se dijeli
suglasnost je mogue dati i pisanim putem izvan skuptine u
obliku javnobiljenike isprave
Pravo na primjerenu otpremninu pravo
svakog lana drutva koje se dijeli, a koji je
na zapisnik izjavio protivljenje odluci o
podjeli, na primjerenu otpremninu u novcu
ako:
a) pri podjeli ne stjee udjele u novim drutvima
u istom omjeru kao to su mu pripadali u
drutvu koje se dijeli,
b) se ograniava prenosivost udjela u drutvu
statutom, odnosno drutvenim ugovorom
novog drutva (vinkulacija), a to nije bilo
sluaj s udjelima drutva koje se dijeli,
c) novo drutvo ima drukiji pravni oblik od
drutva koje se dijeli.
ta protivljenja moe na zapisnik izjaviti i onaj lan drutva
koje se dijeli koji je glasovao za odluku o podjeli, kao i onaj
lan drutva koje se dijeli koji nije sudjelovao u radu
skuptine kada se odluivalo o podjeli, ako mu je sudjelovanje
bilo protupravno onemogueno, ako skuptina nije bila
valjano sazvana ili ako predmet odluivanja nije bio pravilno
objavljen
lanu drutva koji ima pravo na otpremninu drutvo ili drutva
koja mu je duguju moraju na njegov zahtjev dati osiguranje
zahtjev za isplatu otpremnine lan drutva moe postaviti
najkasnije u roku od 2 mjeseca raunajui od dana objave
upisa podjele u sudski registar, a otpremnina se mora
ponuditi u roku od 1 mjeseca od dana primitka zahtjeva
rok za prihvat ponude je 1 mjesec dana, a otpremnina se
mora isplatiti u roku od 2 mjeseca od prihvata ponude
Iskljuenje razloga za pobijanje i sudsko
utvrivanje iznosa otpremnine - odluka o
podjeli ne moe se pobijati zbog nedostataka u
odreivanju omjera zamjene dionica i doplata u
novcu ili nedostataka u odreivanju primjerene
otpremnine
lan drutva koji je pravodobno postavio
zahtjev, ali mu u propisanom roku nije
ponuena primjerena otpremnina ili ponuena
otpremnina nije primjerena, moe do isteka
roka od 1 mjeseca za prihvat ponude od
nadlenog suda zatraiti da utvrdi iznos
primjerene otpremnine
Prijava za upis podjele u sudski registar - prijavu za upis
podjele u sudski registar podnose lanovi uprava/izvrni
direktori i predsjednici nadzornih/upravnih odbora, svih
drutava koja sudjeluju u podjeli u registarskom sudu
nadlenom po mjestu sjedita drutva koje se dijeli
prijavi se prilau propisani prilozi
prijava i prilozi podnose se u onoliko primjeraka koliko se
novih drutava osniva radi provedbe podjele uz 1 primjerak
prijave i svih priloga za registarski sud kod kojeg je upisano
drutvo koje se dijeli
Upis podjele - u sudski registar suda nadlenog po mjestu
sjedita drutva koje se dijeli istodobno se upisuju podjela i
osnivanje novih drutava
o upisu osnivanja novih drutava taj sud upuuje obavijest
registarskom sudu nadlenom po mjestu sjedita pojedinog
novog drutva
Pravne posljedice upisa - upisom podjele u sudski registar
nastupaju sljedee pravne posljedice:
a) dijelovi imovine drutva koje se dijeli, obveze i pravni
odnosi, suglasno planu podjele sveopim sljednitvom
prelaze na nova drutva,
b) kod podjele razdvajanjem dolazi do prestanka drutva
koje se dijeli,
c) kod podjele odvajanjem stupaju na snagu planom podjele
predviene izmjene statuta ili drutvenog ugovora, a
temeljni kapital drutva koje se dijeli smatra se
smanjenim, ako je takvo smanjenje bilo predvieno
planom podjele,
d) lanovi drutva koje se dijeli stjeu udjele u novim
drutvima suglasno planu podjele,
e) prava treih osoba koja su postojala na udjelima u drutvu
koje se dijeli nastavljaju se na udjelima u novim drutvima
za koje su ovi zamijenjeni i na dodatnim isplatama u
novcu
f) konvalidira odluka o podjeli koja nije sastavljena u
javnobiljenikom obliku.
nedostaci odluke o podjeli ne utjeu na
valjanost upisa i na pravne posljedice podjele
dunik drutva koje se dijeli, sve dok nije
obavijeten o tome kojemu novom drutvu,
odnosno drutvu koje je sudjelovalo u podjeli je
prenesena njegova obveza, moe valjano
ispuniti svoju obvezu bilo kojemu od njih
vjerovnik drutva koje se dijeli, sve dok nije
obavijeten o tome na koje od novih drutava,
odnosno drutava koja sudjeluju u podjeli je
prela obveza iz njegove trabine, moe
zahtijevati njeno podmirenje od bilo kojeg od
njih
Osiguranje vjerovnika - za sve obveze drutva koje se dijeli, a koje
su nastale do upisa podjele u sudski registar odgovaraju, zajedno s
onim drutvom na koje je ta obveza prela suglasno planu podjele,
sva ostala drutva koja su sudjelovala u podjeli
ta ostala drutva odgovaraju kao solidarni dunici, ogranieno, do
iznosa vrijednosti dijela imovine koja je prela na svakog od njih
suglasno planu podjele, umanjene za obveze koje su pojedinom
drutvu dodijeljene suglasno planu podjele
glavni dunik je ono drutvo na koje je ta obveza prela suglasno
planu podjele, koje odgovara neogranieno cijelom svojom
imovinom
vjerovnicima drutva koje se dijeli, a ije su trabine nedospjele,
nova drutva, odnosno drutva koja sudjeluju u podjeli moraju dati
osiguranje, ako su vjerovnici svoje trabine prijavili bilo kojem od
navedenih drutava u roku od 6 mjeseci raunajui od objave upisa
podjele u sudski registar
nakon primljenog osiguranja vjerovnici se ne mogu pozivati na
solidarnu odgovornost drutava koja su sudjelovala u podjeli
Zatita imatelja zamjenjivih obveznica, obveznica s pravom na
dividendu, obveznica s pravom prvenstva pri stjecanju dionica te
drugih osoba koje su imale takva prava ili pravo sudjelovanja u
dobiti drutva koje se dijeli pravo na primjerenu novanu naknadu
u sluaju ako im u novim drutvima nisu dana jednaka takva prava
Pravo treih osoba na obavijetenost - svaka
osoba kojoj je podjelom povrijeen pravni
interes moe od svakog od drutava koje je
sudjelovalo u podjeli zahtijevati obavijesti o
tome kako su rasporeeni dijelovi imovine,
obveze i pravni odnosi drutva koje se dijeli,
a ako je drutvo uskrati, ona se moe
zahtijevati putem suda
Podjela s preuzimanjem

Na podjelu s preuzimanjem na odgovarajui se nain


primjenjuju odredbe ZTD-a o podjeli s osnivanjem
Razlike:
a) pri podjeli s preuzimanjem plan podjele zamjenjuje ugovor o
podjeli i preuzimanju koji u obliku javnobiljenike isprave
sklapaju uprave/izvrni direktori drutva koje se dijeli i
drutva preuzimatelja,
b) novo drutvo nadomjeta se drutvom preuzimateljem,
c) ako nakon sklapanja ugovora o podjeli i preuzimanju, a prije
dana odravanja gl. skuptine d.d., odnosno skuptine d.o.o.
koje se dijeli na kojoj se donosi odluka o podjeli, doe do
bitne promjene imovine i obveza toga drutva,
uprava/izvrni direktori drutva koje se dijeli moraju o tome
obavijestiti uprave/izvrne direktore svih drutava
preuzimatelja, kako bi o toj promjeni mogli izvijestiti svoje
skuptine,
d) u ugovoru o podjeli i preuzimanju mora se navesti
od kada udjeli u drutvima preuzimateljima
njihovim novim imateljima daju pravo na
sudjelovanje u dobiti tih drutava,
e) prijavu za upis podjele u sudski registar moe
podnijeti svako od drutava sudionika podjele.
u sluaju da su drutva preuzimatelji jedini lanovi
drutva koje se dijeli, ugovor o podjeli i
preuzimanju ne treba odobriti gl. skuptina d.d.,
odnosno skuptina d.o.o. koje se dijeli
Prijenos imovine dionikog drutva

Prijenos imovine na osobe javnog prava d.d. moe


cijelu svoju imovinu bez provedbe likvidacije prenijeti
na RH, upaniju, opinu ili grad
za drutvo koje prenosi svoju imovinu na
odgovarajui se nain primjenjuju odredbe ZTD-a o
drutvu koje se pripaja
upisom prijenosa imovine d.d. u sudski registar u
kojem je ono upisano to drutvo prestaje
imovina drutva zajedno s obvezama prelazi na
preuzimatelja
umjesto odnosa zamjene dionica, utvruju se oblik i
visina naknade za prenijetu imovinu
Prijenos imovine na druge osobe - za valjanost ugovora
kojim se d.d., osim u sluaju pripajanja, spajanja ili
podjele, obvezuje prenijeti na drugog cijelu svoju imovinu
ili imovinu ija je vrijednost vea od 1/4 iznosa temeljnog
kapitala, kad bi u ovom drugom sluaju to znailo znaajnu
strukturnu promjenu d.d., ako se istodobno s time ne
mijenja i predmet poslovanja d.d., potrebna je suglasnost
gl. skuptine koja se donosi glasovima koji ine
temeljnog kapitala zastupljenog na gl. skuptini
statutom je mogue odrediti i veu veinu te ispunjenje
dodatnih pretpostavki
ako d.d. istodobno mijenja i predmet poslovanja, za
prijenos imovine nije potrebna posebna odluka gl.
skuptine
ovim se odredbama tite dioniari d.d. koje prenosi imovinu
te ograniavaju ovlasti uprave/izvrnih direktora u
raspolaganju imovinom
d.d. za svo vrijeme nakon objave poziva za gl. skuptinu
mora u poslovnim prostorijama u sjeditu drutva
omoguiti dioniarima uvid u ugovor o prijenosu, kao i
pravo na presliku ugovora na zahtjev
pravo na uvid dioniari imaju i tijekom trajanja gl.
skuptine
uprava/izvrni direktori d.d. moraju objasniti ugovor o
prijenosu prije donoenja odluke o davanju suglasnosti
pravo uvida dioniara iskljueno je ako je ugovor
objavljen na internetskim stranicama drutva
ugovor se mora priloiti zapisniku s gl. skuptine
ako prijenos imovine dovodi do prestanka drutva,
prijavi za upis nastupanja razloga za prestanak drutva
mora se priloiti primjerak ugovora o prijenosu imovine
ovjeren od strane javnog biljenika (prijenos cijele
imovine)
Preoblikovanje trgovakih drutava

Pojam - svako trgovako drutvo moe na temelju


odluke organa drutva i u skladu s odredbama ZTD-
a o preoblikovanju drutava promijeniti pravni oblik
i nastaviti djelovati kao drutvo drugog pravnog
oblika
Vrijeme preoblikovanja - drutvo ne moe
promijeniti oblik prije nego to proteknu 2 godine
od njegova upisa u sudski registar ili od upisa u
registar posljednje promjene oblika drutva
Iskljuenje likvidacije - prilikom promjene oblika ne
provodi se likvidacija drutva
drutvo nad kojim se provodi postupak likvidacije
na temelju odluke organa drutva o prestanku
drutva ili zbog proteka vremena na koje je ono
osnovano, moe promijeniti oblik do poetka diobe i
isplate lanovima ostatka likvidacijske mase, koji
preostane nakon to se podmire vjerovnici drutva
oblik ne moe promijeniti drutvo nad kojim je
otvoren steajni postupak, osim pri provedbi
steajnog plana.
Pravna osobnost - nakon preoblikovanja drutvo
nastavlja djelovati kao ista pravna osoba, ali drugog
pravnoga oblika
Preoblikovanje drutva upisuje se u sudski registar
Vrste preoblikovanja:
1. Preoblikovanje d.d.-a u d.o.o. (l. 557-563. ZTD);
2. Preoblikovanje d.o.o.-a u d.d. (l. 564-570. ZTD);
3. Preoblikovanje d.d. u j.t.d. i k.d. (l. 571-576.
ZTD);
4. Preoblikovanje d.o.o.-a u j.t.d. i k.d. (l. 577.
ZTD)
5. Preoblikovanje drutva osoba u drutva kapitala
(l. 579-582. ZTD)
Preoblikovanje d.d.-a u d.o.o.

Odluka gl. skuptine - odluku o preoblikovanju d.d.-a u d.o.o.


donosi gl. skuptina drutva glasovima koji predstavljaju
najmanje 90 % temeljnog kapitala zastupljenog na gl.
skuptini prilikom donoenja odluke
statutom se moe odrediti i vea veina te ispunjenje
dodatnih pretpostavki
ako postoje dionice vie rodova, za odluku gl. skuptine
potrebna je suglasnost dioniara svakog roda dionica
(odvojeno glasovanje ili posebna skuptina)
Bitni sastojci odluke o preoblikovanju odreeni ZTD-om
Zamjena dionica - preoblikovanjem d.d.-a u d.o.o. dioniari
postaju lanovima d.o.o.-a i u njemu stjeu poslovne udjele
razmjerno nominalnom iznosu svojih dionica , odnosno
temeljnom kapitalu koji otpada na njihove dionice bez
nominalnog iznosa
odlukom o preoblikovanju moe se za neke dioniare odrediti
nominalni iznos udjela koji nije razmjeran nominalnom iznosu
njihovih dionica, odnosno temeljnom kapitalu koji otpada na
njihove dionice bez nominalnog iznosa, ako se s time izriito
suglase dioniari koji su time oteeni (suglasnost se daje u
obliku javnobiljenike isprave )
Upis u sudski registar - nakon to se donese odluka o
preoblikovanju d.o.o. podnosi registarskom sudu prijavu za upis
preoblikovanja u sudski registar s propisanim prilozima
Uinci upisa preoblikovanja u sudski registar:
a) d.d. nastavlja djelovati kao d.o.o.,
b) dionice postaju poslovni udjeli u d .o.o.-u odreeni brojem i
nominalnim iznosima dionica, odnosno temeljnim kapitalom koji
otpada na dionice bez nominalnog iznosa pojedinih bivih
dioniara, a sada lanova d.o.o.-a,
c) prava koja su tree osobe stekle na dionicama vrijede glede
poslovnih udjela u koje su pretvorene,
d) lanovi uprave/izvrni direktori i lanovi nadzornog/upravnog
odbora d.d.-a postaju lanovima uprave i nadzornog odbora
d.o.o.-a, ako odlukom o preoblikovanju nije to drugo odreeno .
Posebna prava dioniara (otpremnina) - na zahtjev svakog
dioniara koji je glasovao protiv donoenja odluke o
preoblikovanju d.d.-a u d.o.o., drutvo mu mora dati
otpremninu u novcu, ako taj dioniar to zatrai u roku od 2
mjeseca od kada je objavljen upis preoblikovanja u sudski
registar
dioniar se moe odrei prava na otpremninu izriitom
pisanom izjavom
dioniar i drutvo sporazumno utvruju iznos otpremine, a
ako ne postignu sporazum u roku od 30 dana od dana kada je
dioniar postavio zahtjev, drutvo je duno dioniaru platiti
primjerenu naknadu koju na prijedlog dioniara ili drutva
odredi sud
odluku o preoblikovanju ne moe se pobijati zbog toga to
otpremina nije plaena ili zbog toga to nije primjerena
Zatita vjerovnika - vjerovnik drutva ija je trabina nastala
prije objave upisa preoblikovanja drutva u sudski registar,
moe u roku od 6 mjeseci od upisa preoblikovanja u taj
registar zahtijevati osiguranje svojih trabina, ako one jo nisu
dospjele
Preoblikovanje d.o.o.-a u d.d.

Odluka skuptine - na preoblikovanje d.o.o.-a u d.d. na


odgovarajui se nain primjenjuju odredbe ZTD-a o izmjeni
drutvenog ugovora d.o.o.-a
ako se poslovni udjeli u d .o.o.-u mogu ustupiti samo uz suglasnost
jednog ili vie lanova drutva, drutvo se ne moe preoblikovati
bez suglasnosti tih lanova
ako lanovi d.o.o.-a osim obveze uplate uloga imaju prema drutvu i
druge obveze (dodatne inidbe) , a prilikom preoblikovanja te
obveze ne mogu ispuniti, s odlukom o preoblikovanju moraju se
suglasiti i ti lanovi drutva
Bitni sastojci odluke o preoblikovanju propisani ZTD-om
ako je odlukom o preoblikovanju utvren nominalni iznos dionice
koji nije manji od 10,00 kn, ali ukupni nominalni iznos dionica,
odnosno dio temeljnog kapitala koji otpada na dionice bez
nominalnog iznosa koje bi imale pripasti nekome dioniaru nije
jednak nominalnom iznosu njegovog poslovnog udjela u d .o.o.-u, s
odlukom se mora suglasiti oteeni dioniar izjavom danom u obliku
javnobiljenike isprave.
Ispitivanje osnivanja i odgovornost lanova drutva
odgovarajua primjena odredbi o osnivanju d.d.
na preoblikovanje d.o.o.-a u d.d.
u izvjeu o osnivanju d.d. navode se podaci o
poslovima i o stanju d.o.o.-a
Zamjena udjela - na zamjenu udjela za dionice na
odgovarajui nain primjenjuju se odredbe ZTD-a o
oglaavanju isprava o dionicama nevaeim
na spajanje udjela na odgovarajui se nain
primjenjuju odredbe ZTD-a o oglaavanju dionica
nevaeima
za zamjenu poslovnih udjela za dionice, kao ni za
spajanje udjela nije potrebno odobrenje suda
Upis u sudski registar - nakon donoenja odluke o
preoblikovanju, d.d. podnosi sudu prijavu za upis
preoblikovanja u sudski registar uz propisane priloge
Uinci upisa preoblikovanja u sudski registar:
a) d.o.o. nastavlja djelovati kao d.d.,
b) poslovni udjeli u d.o.o. zamjenjuju se dionicama
d.d.,
c) prava koja su tree osobe stekle na poslovnim
udjelima vrijede glede dionica u koje su pretvoreni,
d) lanovi uprave d.o.o. postaju lanovima
uprave/izvrni direktori d.d., a lanovi nadzornog
odbora d.o.o. lanovima nadzornog/upravnog
odbora d.d., ako odlukom o preoblikovanju nije to
drugo odreeno.
Posebna prava lana drutva (otpremnina) - na zahtjev
svakog lana drutva koji je u zapisnik izjavio protivljenje
odluci o preoblikovanju d.o.o. u d.d., drutvo mu mora
dati otpremninu u novcu, ako taj lan drutva to zatrai
u roku od 2 mjeseca od dana kada je objavljen upis
preoblikovanja u sudski registar
sporazumno utvrenje iznosa otpremnine izmeu lana i
drutva
ako ne postignu sporazum u roku od 30 dana od dana
postavljanja zahtjeva, drutvo je duno dionice koje mu
pripadaju u njegovo ime i za njegov raun izloiti prodaji
na ureenom tritu ili na javnoj drabi, ako dionice nisu
uvrtene na ureeno trite radi trgovanja, te mu predati
iznos ostvaren prodajom, nakon odbitka trokova
prodaje
odluka o preoblikovanju ne moe se pobijati zbog toga
to otpremnina nije plaena
ovime se ne ograniava pravo lana drutva da raspolae
svojim dionicama prenosei ih drugim osobama
(vinkulacija se tada ne primjenjuje)
Preoblikavanje d.d. u drutva osoba i
preoblikovanje d.o.o. u drutva osoba

Odluka glavne skuptine - za odluku gl. skuptine o


preoblikovanju d.d. u j.t.d. moraju glasovati svi
prisutni dioniari
dioniari koji nisu prisustvovali gl. skuptini moraju
se suglasiti s preoblikovanjem davanjem izjave u
obliku javnobiljenike isprave
Bitni sastojci odluke o preoblikovanju odreeni
ZTD-om
Postupak preoblikovanja:
a) svi lanovi drutva moraju izriito prihvatiti
drutveni ugovor u obliku javnobiljenike isprave ,
b) gl. skuptini koja odluuje o preoblikovanju treba
podnijeti financijska izvjea izraena s danom od
kada lanovi j.t.d. trebaju sudjelovati u dobiti i u
snoenju gubitaka drutva
c) ako to treba biti nakon to gl. skuptina donese
odluku o preoblikovanju, financijska izvjea treba
podnijeti s danom koji nije vie od 6 mjeseci prije
donoenja te odluke
Upis u sudski registar - nakon to se donese odluka
o preoblikovanju, j.t.d. podnosi registarskom sudu
prijavu za upis preoblikovanja u sudski registar uz
propisane priloge
odgovarajua primjena odredbi o prijavi osnivanja
j.t.d.-a
Uinci upisa preoblikovanja u sudski registar:
a) d.d. nastavlja djelovati kao j.t.d.,
b) lanovi j.t.d. odgovaraju osobno, neogranieno i
solidarno vjerovnicima drutva i za one obveze
drutva koje su nastale prije upisa preoblikovanja u
sudski registar,
c) prestaju sve ovlasti uprave/izvrnih direktora i
nadzornog/upravnog odbora d.d.
Preoblikovanje d.d.-a u k.d. odgovarajua
primjena odredbi ZTD-a o preoblikovanju d.d.-a u
j.t.d.
u odluci gl. skuptine d.d. o preoblikovanju tog
drutva u k.d. moraju se navesti komanditori i
njihovi ulozi u k.d.
Preoblikovanje d.o.o.-a u j.t.d. i k.d.
odgovarajua primjena odredbi ZTD-a o
preoblikovanju d.d.-a u j.t.d. i k.d.
Preoblikovanje drutava osoba u
drutva kapitala

Odluka lanova drutva j.t.d. i k.d. mogu se odlukom svih


lanova drutva preoblikovati u d.d.
Bitni sastojci odluke o preoblikovanju odreeni ZTD-om
Postupak preoblikovanja:
a) lanovima j.t.d. ili k.d. za donoenje odluke o preoblikovanju
u d.d. treba podnijeti financijska izvjea za posljednju
poslovnu godinu i posljednja periodika financijska izvjea
b) ako su financijska izvjea potrebna za obraun sa lanovima
drutva, mora ih se izraditi s danom koji je za to mjerodavan
Upis u sudski registar - nakon to se donese odluka o
preoblikovanju j.t.d., odnosno k.d. podnose sudu prijavu za
upis preoblikovanja u sudski registar s propisanim prilozima
Odgovarajua primjena odredbi ZTD-a o osnivanju d.d.
(ispitivanje osnivanja)
Uinak upisa preoblikovanja u sudski registar:
a) j.t.d., odnosno k.d. nastavljaju djelovati kao d.d.,
b) lanovi j.t.d., odnosno komplementari i komanditori
k.d. postaju dioniari razmjerno svojim dotadanjim
udjelima u drutvu,
c) preoblikovanje ne utjee na odgovornost lanova
j.t.d., odnosno komplementara k.d. za obveze koje
je to drutvo preuzelo
Preoblikovanje drutava osoba u d.o.o.
odgovarajua primjena odredbi ZTD-a o
preoblikovanju drutva osoba u d.d.
Inozemna trgovaka drutva i
inozemna ulaganja
Inozemno trgovako drutvo - trgovako drutvo koje je valjano
osnovano po pravu zemlje u kojoj ono ima registrirano sjedite
izvan RH
Inozemni trgovac pojedinac - fizika osoba kojoj se to svojstvo
priznaje izvan RH u zemlji u kojoj ima registrirano sjedite i gdje
vodi poduzee to posluje u RH
Oblici obavljanja djelatnosti inozemnih trgovaca u RH:
a) osnivanje predstavnitva na podruju RH, u skladu sa Zakonom o trgovini,
b) osnivanje drutva keri u skladu sa ZTD-om ili stjecanje udjela u ve
postojeim domaim trgovakim drutvima,
c) osnivanje podrunice na podruju RH, ako imaju namjeru trajno obavljati
djelatnosti, u skladu sa ZTD-om,
d) neposredno obavljanje djelatnosti inozemnih trgovaca koji imaju sjedite u
dravama lanicama EU, ako imaju namjeru povremeno ili jednokratno
obavljati djelatnosti, odnosno obavljati pojedini posao (sloboda pruanja
usluga).
Inozemna trgovaka drutva i trgovci pojedinci, pod uvjetima
propisanim ZTD-om, izjednaeni su u poslovanju na podruju
RH s domaim osobama
ZTD pravi razliku izmeu inozemnih trgovaca koji imaju
sjedite u dravama lanicama EU i inozemnih trgovaca iz
treih drava
Predstavnitvo - dio inozemnog trgovca, koje nije nije
pravna osoba, a poslove obavlja po nalogu svojega osnivaa
posluje pod tvrtkom osnivaa s naznakom da se radi o
predstavnitvu
osniva se za obavljanje pomonih djelatnosti (istraivanje
trita, promidbeni i informativni poslovi te poslovi
predstavljanja stranog osnivaa na podruju RH)
inozemni trgovci mogu osnovati jedan ili vie ogranaka
predstavnitva koje je osnovano u RH
Inozemni trgovac mora odrediti odgovornu osobu za rad
predstavnitva, koja predstavlja predstavnitvo i radi po
nalozima stranog osnivaa u RH
Upis predstavnitava inozemnih trgovaca u Registar
predstavnitva stranih osoba koji se vodi u Ministarstvu
gospodarstva
uvjet za upis u navedeni registar je postojanje uzajamnosti,
koji se ne primjenjuje na drave lanice WTO
na rad predstavnitva primjenjuju se hrvatski propisi, a
nadzor njihovog rada obavljaju hrvatska nadzorna tijela
inozemni trgovci sa sjeditem u dravama lanicama EU ne
moraju osnivati predstavnitva za obavljanje pomonih
djelatnosti na podruju RH
Podrunica ako inozemni trgovac eli trajno
obavljati gospodarsku djelatnost u RH, mora
osnovati podrunicu u RH
na osnivanje i upis podrunica inozemnih trgovaca u
sudski registar primjenjuju se odredbe ZTD-a po
kojima podrunice osnivaju domai trgovci i posebne
odredbe o osnivanju podrunica inozemnih trgovaca
Sadraj odluke o osnivanju podrunice sastojci
koje mora sadravati i odluka o osnivanju
podrunice domaeg trgovca te:
a) ako je osniva drutvo kapitala, odluka mora
sadravati i podatak o visini temeljnog kapitala i
iznosu uplaenih uloga,
b) ako je osniva drutvo osoba ili trgovac pojedinac,
odluka mora sadravati i imena osoba koje osobno
odgovaraju za obveze drutva,
c) ako je osniva inozemno drutvo koje ima sjedite u
dravi lanici EU ti dodatni podaci nisu potrebni.
osniva podnosi prijavu za upis podrunice u sudski
registar registarskom sudu na ijem podruju treba
biti sjedite podrunice
Sadraj prijave za upis - sastojci koje mora
sadravati i prijava za upis podrunice domaeg
trgovca te:
a) predmet poslovanja osnivaa,
b) naziv registra u kojem je osniva upisan i broj pod
kojim se u tom registru vodi, ili
c) napomenu da je osniva osnovan u dravi u kojoj
se ne upisuje u takav registar.
ZTD propisuje obvezate priloge koji se podnose uz
prijavu u izvorniku i ovjerenom prijevodu na
hrvatski jezik
Registarski sud e, osim iz razloga zbog kojih moe
odbiti upis svake podrunice u sudski registar,
odbiti taj upis ako osniva ne dokae:
a) da je valjano osnovan u dravi u kojoj ima
registrirano sjedite,
b) da postoji uzajamnost.
c) postojanje uzajamnosti se presumira
d) uvjet uzajamnosti se ne primjenjuje na osnivaa
koji ima sjedite u dravi lanici WTO ili EU
e) Objava upisa na web stranici na kojoj je dostupan
sudski registar
Vie podrunica istog osnivaa - isti osniva moe imati i vie
podrunica u RH
u prijavi za upis u sudski registar mora se naznaiti koja je
podrunica glavna, a za ostale se mora rednim brojevima
oznaiti njihov redoslijed
osniva mora imenovati jednu ili vie osoba u svakoj podrunici
koje su ovlatene da ga zastupaju, moe u vie podrunica
ovlastiti iste osobe ili odrediti da su ga osobe u glavnoj
podrunici ovlatene zastupati i djelovanjem drugih podrunica
Djelovanje podrunice - podrunica djeluje pod svojom
tvrtkom, a mora navesti svoje sjedite i sjedite osnivaa
djelovanjem podrunice prava i obveze stjee, odnosno
preuzima osniva
Voenje poslovnih knjiga - podrunica ih mora voditi u skladu s
hrvatskim propisima
Obveza osnivaa svake godine, u roku od 15 dana od dana
usvajanja, registarskom sudu u RH dostaviti radi upisa predaje
svoja GFI i druge financijske isprave ije je objavljivanje
zakonom propisano
Primjena hrvatskih poreznih propisa na poslovanje podrunice
u RH
Prestanak podrunice:
a) odluka osnivaa o prestanku podrunice na nain
odreen temeljnim aktom osnivaa,
b) registarski sud moe po slubenoj dunosti ili na
prijedlog zainteresirane osobe donijeti rjeenje o
brisanju podrunice ako:
- osniva prestane postojati u dravi u kojoj ima sjedite ili po
propisima te drave izgubi poslovnu sposobnost ili pravo
raspolaganja imovinom ili
- drava kojoj pripada osniva vie ne potuje uzajamnost ,
a) ukidanje podrunice,
b) brisanje podrunice iz sudskog registra po slubenoj
dunosti u sluaju neprijavljivanja promjene
podataka sadranih u odluci o osnivanju i prijavi za
upis.
c) Osniva podnosi registarskom sudu prijavu za
brisanje podrunice iz sudskog registra i prilae joj
odluku o prestanku podrunice
Inozemni ulaga
Inozemni ulaga svaka pravna osoba ije
je registrirano sjedite izvan RH i svaka
fizika osoba koja je strani dravljanin,
izbjeglica ili apatrid, ako stjee udio ili
dionice u drutvu ili u njega ulae na
ugovornoj osnovi
inozemnim ulagaem smatra se i dravljanin
RH koji ima trajno boravite izvan RH
izbjeglice i apatridi, ako imaju prebivalite u
RH, imaju poloaj kao i dravljani RH
Poloaj inozemnog ulagaa - inozemni ulaga, pod
uvjetom uzajamnosti koja se pretpostavlja, osniva ili
sudjeluje u osnivanju trgovakih drutava u RH, u njima
stjee prava i preuzima obveze pod istim uvjetima i ima
isti poloaj kao i domaa osoba
uvjet uzajamnosti ne primjenjuje se na inozemnog
ulagaa koji ima sjedite, odnosno trajno boravite u
dravi lanici WTO, ili je njezin dravljanin
inozemno drutvo kapitala sa sjeditem u dravi koja
nije lanica EU ili EGP moe biti lanom koji za obveze
drutva osobno odgovara u drutvu osoba s
registriranim sjeditem u RH samo onda ako je uz njega
u drutvu barem jo jedan lan drutvo kapitala sa
sjeditem u RH, dravi lanici EU ili EGP ili fizika osoba
koja je dravljanin RH, drave lanice EU ili EGP i koja
osobno odgovara za te obveze