You are on page 1of 30

BANAL NA MISA

ANG PAGDIRIWANG
PAANYAYA NI HESUS SA BANAL NA MISA

Noon pa man ay naglaan na ang


Diyos ng isang araw ng pamamahinga.
Ang araw na ito ay ginawa niyang isang
pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Ang
pag-anyayang ito ay ginawa niya
maging sa mga unang magulang natin,
ang ating mga ninuno.
"Anim na araw kang kakain
ng tinapay na walang
lebadura, at sa ikapitong
araw, magkakaroon ng
maringal na pagtitipon sa
karangalan ni Yahweng
inyong Diyos at hindi ka
magtatrabaho.
(Deuteronomio 16:8)
Ang ikapitong araw
(Linggo) ay araw ng
pahinga na dapat ay
nakalaan sa pagtitipon
sa karangalan ng Diyos.
Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng
Lawa ng Galilea. Nakita niyang
naghahagis ng lambat sa lawa ang
dalawang mangingisda, si Simon na
tinatawag ding Pedro, at ang kapatid
niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa
kanila, Sumunod kayo sa akin at
gagawin ko kayong mga mangingisda
ng mga tao. Noon di'y iniwan nila
ang kanilang mga lambat at sumunod
kay Jesus. (Mateo 4:18-20)
Tayong lahat, walang
itinatangi, ay inaanyayahan ni
Jesus at sinabi pa niyang
magyaya pa tayo ng iba
upang mamuhay na kasama
niya kasama ang Diyos.
Ang pakikiisa sa Banal na Misa ay
isang pagpapadama sa Diyos na
tayong lahat ay nagkakaisa sa
pagdiriwang para sa kanyang
karangalan sa mga kabutihang
ipinagkaloob niya sa atin. Isa itong
espesyal na paraan
upang alalahanin natin siya at ang
ating mga tungkulin sa ating kapwa.
Lahat ng uri ng mabuting katuruan
na kailangan natin sa pang-araw-araw
na buhay, ay maririnig natin sa Banal
Misa. Ang kailangan lang natin ay
pagsasabuhay.
Kung lagi tayong nakikiisa sa mga
gawain sa Simbahan, lalo na ang
pagsasama-sama sa Banal na
Misa, tinatanggap natin ang paanyaya
ni Jesus.
Sinasabi ng Banal na Aklat: "Ipangilin ninyo ang araw
ng pahinga at ituring itong Banal. Patayin ang
sinumang hindi mangilin at sa halip ay magtatrabaho
sa araw na ito. Anim na araw ang sa
pagtatrabaho ngunit itatalagang araw ng ganap na
pahinga ang ikapitong araw sa karangalan ni
Yahweh. Patayin ang sinumang magtatrabaho sa
araw ng pahinga. Mangilin ang mga Israelita sa araw
ng pahinga at sundin ito sa lahat ng salinlahi bilang
walang hanggang pakikipagtipan sa akin. Isang
panghabampanahong tanda sa akin at sa mga anak
ng Israel ang araw ng Pahinga, sapagkat anim na
araw nang ginawa ni Yahweh ang langit at lupa, at
nagpahinga siya sa ikapitong araw. (Exodo 31:14-17)
MGA DAPAT PAGHANDAAN BAGO DUMALO
SA PAGDIRIWANG NG BANAL NA MISA:

1. Iwasang mahuli sa bawat


pagdiriwang ng Banal na Misa lalo
na kung tatanggap ng komunyon.
Kinakailangang abutan ang
bahagi ng "Pagsisisi" sa Banal na
Misa.
MGA DAPAT PAGHANDAAN BAGO DUMALO
SA PAGDIRIWANG NG BANAL NA MISA:

2. Huwag kakain ng anuman,


maliban sa tubig, isang oras bago
tumanggap ng komunyon, at
iwasang kumain ng kahit na anong
bagay sa loob ng Simbahan.
MGA DAPAT PAGHANDAAN BAGO DUMALO
SA PAGDIRIWANG NG BANAL NA MISA:

3. Magsuot ng
naaayon sa
pagsimba
sapagkat ang
simbahan ay
bahay ng Diyos.
PAGPASOK NG MGA MANANAMPALATAYA SA
LOOB NG SIMBAHAN

1. Sa pagpasok sa
simbahan, isawsaw
natin ang kamay sa
lalagyanan ng banal
na tubig at mag
antanda para sa pag-
aalaala ng Binyag.
PAGPASOK NG MGA MANANAMPALATAYA SA
LOOB NG SIMBAHAN

2. Ginagawa ang
pagluhod sa
pagpasok, paglabas o
pagdaan Banal na
Sakramento na nasa
Tubernakulo.
PAGPASOK NG MGA MANANAMPALATAYA SA
LOOB NG SIMBAHAN

2. Ginagawa ang
pagluhod sa pagpasok,
paglabas o pagdaan
Banal na Sakramento
na nasa Tubernakulo.
PAGPASOK NG MGA MANANAMPALATAYA SA
LOOB NG SIMBAHAN

3. Obserbahan
ang
katahimkan sa
loob ng
Simbahan.
MGA PAGKILOS SA PAGDIRIWANG NG BANAL NA MISA

I. PAMBUNGAD NA BAHAGI
1. PAGPASOK - Lahat ay tatayo sa pagpasok ng pari sa
simbahan, kasama niya ang mga "altar servers, lectors
and commentators, deacon/lay ministers", na magiging
mga katulong niya sa altar.
Ang prusisyon patungong altar pag-aalaala sa pagpasok
ni Hesus sa Jerusalem noong Linggo ng Palaspas.
Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa
kanya. Sigaw nila, Purihin ang anak ni David! Pinagpala
ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang
Diyos!' (Mateo 21:9)
Sa Pagpasok na Prusisyon, sinasalubong natin si Hesus
na sa pamamagitan ng Pari na gumaganap bilang nito
(persona Christi).
HANAY NG PRUSISYON PATUNGONG ALTAR
2. PAGBATI -
Magsisimula ang pari sa
pag-aantanda ng Santa
Krus at pagbati sa mga
tao. Isang halimbawa
at karaniwang
ginagamit ay ang
pagbati sa: 2 Corinto
13:13-14: "Ang biyaya
ng Panginoong
Jesukristo at ang pag-
ibig ng Diyos at ang
pakikiisa ng Espiritu
Santo ay sumainyong
lahat!"
BANAL NA SANTATLO:
ANG AMA Lumikha
Anak Manunubos
Espiritu Santo - Gabay
Ang pagbating Sumainyo ang Panginoon ay ang
pagpapahayag natin ng pananampalataya. Ito ay
tumutukoy panganko ni Hesus, Sapagkat saan
man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa
pangalan ko, naroon akong kasama nila. (Mateo
18:20)
Ang Pambungad na Pagbati ay
tumutukoy sa pagbati ng
Arkanghel Gabriel sa mahal na
Birhen. Lumapit ang anghel sa
dalaga at binati ito, Magalak ka!
Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng
Diyos. Sumasaiyo ang
Panginoon! (Lucas 1:28)

Ang pagtugon natin ng At


Sumainyo rin, ay ang
nakaugaliang nating mga
Kristiyano panahon pa ng mga
apostol. Nawa'y sumainyong
lahat ang pagpapala ng
Panginoong Jesu-Cristo. (Filipos
4:23)
3. PAGSISI - Sa pagsisimula ng
Banal na Misa, humihingi muna
tayo ng kapatawaran sa Diyos.
Ang paghingi ng kapatawaran sa
Diyos ay isang hakbang upang
magkaroon ng kapayapaan.
Nananalangin tayo kung saan
inaamin natin ang ating naging
mga kasalanan, at humihingi
tayo ng biyaya mula sa kanya.

Inaalala natin ang nangyari sa


Parabula ng Nangongolekta ng
Buwis. (Luke 18:9-14).
"Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at
sa inyo, mga kapatid, na lubha akong
nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa
aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa
Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga
anghel at mga banal, at sa inyo mgakapatid
na ako'y ipanalangin sa Panginoong
ating Diyos."
Kyrie salitang griyego na
ang ibig sabihin ay
Panginoon, Kaawaan mo
kami.
Nang marinig ng bulag na
ang nagdaraan ay si Jesus na
taga-Nazaret, sumigaw siya
nang sumigaw, Jesus, Anak
ni David, mahabag po kayo sa
akin! (Marcos 10:47)
4. PAGLUWALHATI/GLORIA -
Kapag mga araw ng Linggo o
kaya'y espesyal na
pagdiriwang sa Simbahan,
tayo ay nananalangin
o umaawit ng pagluwalhati sa
Diyos bilang papuri at
parangal sa kanya na tanging
mga Kristiyano lamang ang
nagsasagawa nito.
5. Pambungad na
Panalangin -
Inaanyayahan tayong
lahat na ituon ang puso
at diwa sa Panginoon. Ito
ang buod ng lahat ng
intensyon sa misa.