1

1.0 PERNIAGAAN & PERSEKITARANNYA 1.1 Pengenalan kepada perniagaan i. Definisi perniagaan ii. Perniagaan dan bukan perniagaan iii. Perniagaan dan untung iv. Perniagaan dan ekonomi v. Perniagaan dan masyarakat. vi. Faktor pengeluaran vii.Memenuhi keperluan dengan sumber terhad . viii.Proses perniagaan. x. Perniagaan kini dan aktiviti perniagaan masa depan. 1.2 Persekitaran Perniagaan. i. Persekitaran umum -Ekonomi -Persaingan dan jaringan -Sosiobudaya. -Politik dan perundangan -Teknologi. -Fizikal ii. Persekitaran Tugas -Pelanggan. -Pembekal -Pembiaya dan pemodal -Pesaing. -Kerajaan -Pekerja.

1.3 Entiti Perniagaan. i. Entiti perniagaan. -Tunggal -Perkongsian. -Syarikat. -Koperasi. ii. Aktiviti perniagaan. - Pengeluaran: Ekstraktif Barangan konsumer Barangan industri Pembuatan Pemasangan. - Perkhidmatan Runcit Borong Kewangan Profesional Perhotelan Pendidikan iii Sektor - Swasta - Awam -Badan Berkanun iv Tahap Perniagaan Primer Sekunder Tertiar Huluan Hiliran Domestik Antarabangsa 2

3 .

**Barangan dan perkhidmatan a)Barangan ialah produk fizikal seperti roti.DEFINISI PERNIAGAAN Sebagai aktiviti menyediakan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan bermotifkan keuntungan.kereta.keuntungan perniagaan serta memuaskan keperluan dan kehendak. pertukaran nilai.salon .syarikat pengangkutan. **Pertukaran nilai a)Pertukaran nilai merujuk kepada semua aktiviti urusniaga di mana pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual sebagai pulangan kepada produk yang didapatinya samada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan. b)urusniaga tersebut selalunya melibatkan pertukaran wang (nilai pada kadar semasa) 4 . b)Perkhidmatan merupakan sesuatu aktiviti yang mendatangkan faedah kepada konsumer dan lain lain perniagaan.telivisyen dan komputer yang dikeluarkan untuk kegunaan pengguna akhir atau untuk tujuan pengeluaran dan jualan semula.agen perlancongan adalah merupakan contoh perniagaan yang berorientasikan perkhidmatan.Ianya merangkumi empat perkara yang berikut iaitu barangan dan perkhidmatan.

b) Kehendak pengguna adalah tidak terhad yang merangsang pangguna untuk memiliki barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh pemasar. pengguna.kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan atau jumlah jualan. pemasar. **Memuaskan keperluan dan kehendak pengguna a) Pengguna mempunyai keperluan semulajadi untuk barangan asas seperti makanan. minuman. perniagaan. pakaian dan tempat tinggal. b) Keuntungan diperolehi setelah semua kos pengeluaran . pasaran. c) Keuntungan ialah kayu pengukur kejayaan dan juga ganjaran bagi sesuatu perniagaan yang mampu bersaing di pasaran. tinggal. jualan.**Keuntungan perniagaan a) Keuntungan ialah matlamat dalam semua perniagaan.syarikat perniagaan perlu menawarkan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. . c) Untuk memastikan urusniaga berlaku dan keuntungan diperolehi.

Lebih memikul tangungjawab sosial dan ditubuhkan untuk memenuhi keperluan awam . hospital.PERNIAGAAN DAN BUKAN PERNIAGAAN Organisasi Perniagaan Mempunyai objektif memaksimumkan keuntungan disamping objektif penakatan (survival). universiti.Contohnya :.sekolah.Aktiviti mereka dibantu dan dibiayai oleh kerajaan. persatuan dan kelab dan lain-lain. pertumbuhan dan tangungjawab sosial. 6 . .Objektifnya untuk meningkatkan taraf hidup ahli. derma dan sumbangan. . Organisasi Bukan Perniagaan .Elemen keuntungan tidak wujud dalam menjalankan aktiviti perniagaan. menjaga kepentingan ahli dan penglibatan ahli dalam aktivitinya. .

syarikat menggunakan bahan bahan 7 pembungkusan yang boleh di kitar semula.produktiviti dan pembangunan individu adalah objektif pertumbuhan yang sangat penting. Keuntungan untuk perniagaan adalah untuk tujuan-tujuan berikut:a)Penakatan merupakan objektif untuk terus beroperasi di pasaran kerana hanya apabila sesebuah syarikat itu dapat terus hidup.kos operasi dan cukai ditolak daripada jumlah pendapatan dan jumlah jualan.pembukaan beberapa cawangan MAKRO diseluruh malaysia adalah satu objektif malalui pertumbuhan.contohnya untuk mengawal pencemaran persekitaran. .Peningkatan syer pasaran. b)Pertumbuhan pula adalah objektif untuk memajukan syarikat.objektif objektif lain boleh tercapai.Perniagaan memperolehi keuntungan setelah semua kos pengeluaran . c)Tanggungjawab sosial ialah satu komitmen oleh pihak syarikat untuk memberi perhatian kepada keperluan dan kebajikan awam disamping aktiviti utama syarikat yang bermatlamatkan keuntungan.PERNIAGAAN DAN UNTUNG Keuntungan ialah baki pendapatan setelah semua perbelanjaan pengeluaran dan pemasaran barangan dan perkhidmatan di tolak dari jumlah pendapatan atau jumlah penerimaan.

-peluang pekerjaan yang luas.PERNIAGAAN DAN EKONOMI Hubungan antara perniagaan dan ekonomi. -peluang sempit dalam sistem ekonomi sara diri -berlakunya pencemaran alam sekitar iaitu mengkhusus kepada air. Kesan baik -perniagaan akan dapat mempengaruhi perniagaan. Tenaga Upah Pekerja/ Pengguna Barang Harga Kesan Persekitaran ekonomi dan Perniagaan. -dapat wujudkan persaingan yang sihat. Kesan buruk -perniagaan akan menjadi lembap dalam keadaan ekonomi yang tidak baik. -perniagaan akan maju dalam keadaan ekonomi baik.udara dan bunyi -berlaku kekurangan bekalan air akibat kekurangan kawasan tadahan air -kesan terhadap penindasan iaitu tenaga yang disumbangkan tidak setimpal -masyarakat menghadapi masalah sosial terutamanya dengan kedatangan pekerja asing 8 Pengeluar/ Pengusaha .

Menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan kurang berupaya seperti orang cacat.Memberi sumbangan derma kepada badan badan kebajikan .Apa yang baik untuk masyarakat juga baik untuk perniagaan . .Menyediakan prasarana seperti taman reakreasi.Penjimatan tenaga dan penghapusan amalan amalan diskriminasi memberi sumbangan derma kepada badan badan kebajikan . . Hubungan perniagaan dengan masyarakat . 9 .Membekalkan kepakaran dalam bidang pelajaran dan kemahiran .PERNIAGAAN DAN MASYARAKAT.Mestilah menerima tanggungjawab untuk melindungi persekitaran seperti mengawal pencemaran .Menyediakan prasarana seperti taman rekreasi dan sebagainya Konsep kepercayaan yang harus ada dalam sesebuah perniagaan .Objektif sosial sebenarnya meningkatkan lagi keuntungan syarikat dalam jangka masa panjang .Membekalakan kepakaran dalam bidang pelajaran dan latihan. .Melindungi persekitaran seperti kawasan pencemaran.Menyediakan pekerjaan kepada orang yang kurang berupaya seperti golongan cacat .Syarikat perlu menyumbang ke arah pembentukan persekitaran yang sihat untuk memastikan keadaan masyarakat (dimana syarikat memperolehi keuntungan ) akan berkekalan pada masa masa akan datang contohnya bersama-sama menyumbang dalam aktiviti sosial Tanggungjawab sosial perniagaan terhadap masyarakat .penjimatan dan penghapusan amalan diskriminasai.

Nota: Nyatakan juga hubungan faktor pengeluaran dengan faktor pembayaran untuk setiap satunya.setiap pekerja mampunyai kemahiran yang berbeza dan pengurusan merupakan aspek penting bagi tenga buruh dalam sesebuah organisasi.jentera dan bangunan yang digunakan untuk pengeluaran barang dan perkhidmatan. 10 .FAKTOR PENGELUARAN a) Tanah /Bahan Mentah Merupakan alam semulajadi yang boleh digunakan untuk keluaran barang dan perkhidmatan. Merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan sesuatu barangan dan ia juga merujuk kepada bentuk penggunaan mesin ataupun cara mengeluarkan sesuatu barangan.sumber perusahaan dan sumber galian dan juga barang-barang separuh siap. Merupakan semua sumber manusia yang diperlukan untuk menukarkan bahan bahan mentah kepada barangan dan perkhidmatan termasuk dalam organisasi dati atas hing ke peringkat bawahan.kelengkapan. d) Keusahawanan Himpunan kemahiran dan keupayaan menghadaoi risikoserta kreativiti yang perlu digabungkan dengan faktor faktor pengeluaran yang lai untuk peneluaran barang dan perkhidmatan e) Teknologi.sumber pertanian.meliputi semua sumber perhutanan. b) Buruh/ Guna tenaga. c) Modal Adalah jumlah kewangan dan peralatan .ianya bukan sahaja merujuk kepda wang kerana wang tidak proaktif namun wang digunakan untuk membeli kelengkapan organisasi tersebut dan barulah wang tersebut dikenali sebagai wang yang proaktif.

Persoalan di atas dapat diselesaikan dengan mengambil kira masalah asas ekonomi di bawah 1. e) Menabung untuk kegunaan pada masa hadapan atau tidak memaksimumkan penggunaan sedia ada. Untuk Siapa Dikeluarkan 4.MEMENUHI KEPERLUAN DENGAN SUMBER TERHAD Bagaimana perniagaan menggunakan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan yang tidak terhad:a) Memastikan sumber itu betul betul diagihkan untuk pengeluaran yang benar benar dikehendaki oleh pengguna untuk memenuhi keperluan pengguna. Bagaimana Hendak Mengeluarkannya 3. 11 . d) Memenuhi kehendak setiap lapisan masyarakat walaupun secara minimum. Berapa banyak Hendak Digunakan dan Berapa Banyak Hendak Ditabungkan. Apa Yang Hendak dikeluarkan 2. b) Memastikan sumber sumber yang digunakan secara maksimum tanpa pembaziran c) Memastikan barang barang yang dikeluarkan cukup-cukup untuk memenuhi keperluan pasaran tanpa pembaziran.

PROSES PERNIAGAAN 1. menjadual. MEMBANGUNKAN KELUARAN Mengenal pasti apakah produk yang hendak dikeluarkan: a) Produk Inovasi b) Produk Baru 2. pembungkusan & pesanan c) Peranan mewujudkan permintaan 3. jualan.menyimpan dan lain-lain. mengumpul. PENGURUSAN PERMINTAAN Mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna a) Penyelidikan pemasaran b) Promosi. MEMENUHI PESANAN a) Perlu efisyen dan efektif b) Merangkumi proses memesan bahan. c) Pastikan keperluan mencukupi supaya pesanan dapat dipenuhi secepat mungkin dan mengikut spesifikasi 12 . pengiklanan.

PERNIAGAAN KINI DAN AKTIVITI PERNIAGAAN MASA DEPAN.jumlah syarikat perniagaan dan peratusan transaksi atau urusniaga di peringkat antarabangsa semakin meningkat. 13 .kehadiran robot dan teknologi laser amat diperlukan dalam aktiviti perniagaan. Antara cabaran . b) Pentingnya perniagaan di peringkat antarabangsa Kini perniagaan antarabangsa semakin mendapat perhatian kerana skop pasaran yang luas. Melalui pengunaan komputer dan penelitian terhadap kerja-kerja yang baru.perniagaan perlu mencipta kaedah baru untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang menggunakan sumber tenaga yang sedikit atau mencari sumber alternatif tenaga yang lain.industri berat seperti besi dan automotif perlu dilengkapi dengan teknologi baru sekiranya syarikat ingin bersaing seiring dengan syarikat-syarikat di peringkat antarabangsa. c) Cabaran teknologi Kebanyakkan industri berada di pertengahan revolusi teknologi .cabaran kepada perniagaan pada masa depan a) Kekurangan sumber tenaga yang semakin ketara. d) Meningkatkan produktiviti Kemahiran pengurusan perlulah ditumpukan terhadap produktiviti(output) seorang pekerja seharusnya setanding dengan output pekerja negara negara lain. Apabila sumber tenaga berkurangan. e) Pentingnya tanggungjawab sosial di kalangan syarikat perniagaan Semakin banyak tekanan di kenakan terhadap sektor perniagaan untuk menyempurnakan objektif dua hala iaitu objektif keuntungan dan tanggungjawab sosial. f) Penipuan dalam dunia perniagaan dengan bantuan teknologi yang canggih.

14 . Komputer telah mempermudah dan mempercepat pelbagai proses pengeluaran seperti menyimpan rekod pelanggan dan membantu pengeluar mencipta produk baru. Contohnya melalui usaha pelbagai pihak khasnya pengeluar . b) Kemajuan dalam bidang komunikasi kesan daripada usaha giat pengeluar untuk berhubung dengan pengguna tentang barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan.Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh peniaga: a) Peningkatan tahap dan kualiti kehidupan manusia melalui hasil keluaran yang lebih berkualiti seperti telivisyen yang membolehkan individu memperolehi maklumat dan hiburan. c) Peningkatan mutu perkhidmatan kesan daripada penggunaan komputer yang semakin berleluasa. pelbagai barangan dan perkhidmatan dapat di pesan melalui komputer dengan kemudahan internet kini atau e-dagang.

15 .PEMILIK PENGURUS PEKERJA LEMBAGA PENGARAH PERSEKITARAN PERNIAGAAN.

Setiap sistem yang diamalkan akan memberi kesan yang berbeza dari segi pemilikan perusahaan. persaingan monopolistik. Didalam persekitaran persaingan terdapat beberapa struktur pasaran iaitu persaingan monopoli. sosialisme. amalan. .Persekitaran ekonomi. Persekitaran sosiobudaya. nilai. Oleh itu syarikat perniagaan yang ingin menebusi sesuatu pasaran perlu terlebih dahulu mengetahiu budaya tempat berkenaan kerana budaya penduduk sesuatu tempat itu 16 mempengaruhi gaya hidup. cara pembelian dan pemikiran mereka. bentuk syarikat sama ada syarikat domestik atau syarikat asing dan juga saiz syarikat. Antara sistem yang diamalkan ialah sisitem ekonomi kapitaslisme. Persaingan persaingan tersebut secara tidak langsung dapat membantu syarikat perniagaan dalam meningkatkan kualiti sesuatu perniagaan yang hendak di jalankan. imbuhan dan pampasan pekerja. hak pekerja. Ianya merangkumi aspek aspek kebendaan dan bukan kebendaan. campuran dan sisitem ekonomi islam. Sosiobudaya adalah satu set gabungan kepercayaan . hak keatas keuntungan. adat. pengurusan perusahaan.persaingan oligopoli. Ini bermaksud sesuatu perniagaan yang hendak dijalankan mestilah mendasari kepercayaan masyarakat itu kerana jika perniagaan yang dijalan tidak memenuhi kehendak masyarakat tersebut maka ianya tidak dapat menembusi sesuatu pasaran. idea dan sikap yang serupa yang terdapat dalam sesuatu kumpulan. Persekitaran persaingan / jaringan Ianya merupakan faktor yang mempengaruhi usaha usaha pemasaran syraikat oleh itu syarikat perlu untuk mengkaji pesaingnya dari segi strategi pemasaran. Melihat kepada sistem ekonomi yang diamalkan di dalam sesebuah negara. persaingan tulen.

bahan galian dan hasil tanaman yang dijadikan sebagi input untuk pengeluaran barangan. 17 . Penemuan teknologi baru boleh menyebabkan perubahan perubahan seperti:-Mewujudkan industri baru. -Merangsang pasaran dan industri yang tidak berkaitan dengan teknologi baru. Begitu juga dengan perubahan politik di sesuatu tempat.Persekitaran politik dan undang undang Persekitaran politik dan undang undang mengandungi undang undang dan peraturan yang kebanyakkannya menyekat aktiviti perniagaan. corak perbelanjaan dan ekonomi masyarakat. Teknologi telah mendatangkan kesan jangka panjang kepada gaya hidup. Persekitaran fizikal Merangkumi semua sumber semulajadi termasuk air . udara . Persekitaran teknologi Merujuk kepada ciptaan baru yang dihasilkan oleh penyelidikan. -Mengubah atau menghapuskan industri yang sedia ada. mewujudkan persaingan yang sihat dan dapat melindungai pengguna dari di kelirukan oleh syarikat perniagaan yang tidak bertanggungjawab. -Berlaku kemajuan dalam teknologi seperti internet. Namun perniagaan memerlukan politik dan perundangan yang dibuat oleh kerajaan untuk melindungi masyarakat daripada alam sekitar.

kualiti. 18 . -Setiap pelanggan mempunyai ciri yang berbeza sama ada dari segi produk yang dibeli ataupun cara keputusan belian yang dibuat. -Fungsi penting yang dilakuakn oleh mereka ialah:-tiada kekurangan barang berlaku -tiada kelewatan dalam penghantaran barang -barang yang dihantar mestilah mengikut spesifikasi. keperluan pihak pelanggan. peruncit dan agen serta broker. barang siap.Pembekal -Pembekal merupakan orang yang menghubungkan diantara pihak pengeluar dan pelanggan. kerajaan dan syarikat lain. -contoh pelanggan ialah individu. Pelanggan -Pelanggan merupakan komponen terpenting dan fokus utama sesebuah perniagaan dijalankan. -Pembekal adalah pihak yang bertanggungjawab membekalkan bahan mentah. peralatan.Input input tersebut diperlukan oleh peniagaan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatn yang diperlukan oleh pelanggan pelanggan lain. -contoh pembekal ialah pemborong. -Pelanggan adalah oarang yang terpenting dalam menentukan kehendak dan keperluan mereka. dan separuh siap sebagi input kepada sesebuah syarikat perniagaan.

syarikat kewangan. Pekerja. Kerajaan Tangungjawab firma terhadap perniagaan ialah memastikan perniagaan mengikut syaratsyarat. undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dapat meyediakan kemudahan untuk golongan peniaga. syarikat insurans dan syarikat kad kredit yang terlibat dalam urus niaga kewangan yang menaggung risiko dalam urus niaga belian dan jualan barangan. -selain itu pengguna akhir memerlukan khidmat pembiaya untuk membuat pembelian kerana sekiranya tiada pembiaya pengguna akhir tidak dapat melakukan pembelian akibat berlakunya kekangan dalam wang tunai. Berlaku adil semasa melakukan pemilihan pekerja. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapat layanan yang adil dan kesejahteraan dan keadaan fizikal terpelihara. -peniaga kecil banyak bergantung kepada pembiaya dan pemodal dalam mendapatkan sumber modal untuk meningkatkan aktiviti mereka. Perniagaan mesti meyediakan suasana tempat kerja yang baik dan ianya dapat mempengaruhi tingkahlaku pekerja dan akhirnya akan membawa kepada produktivitinya.Pembiaya dan pemodal -Umumnya merujuk kepada bank. Memberikan pelbagai faedah kepada pekerja diamping faedah wajib yang mereka perolehi. 19 . Menyediakan kemudahan tempat kerja yang selamat.

Dimensi Tunggal Jenis Tiada Entiti Tidak Berasingan Sumber Modal 1.7. 4. Skt dgn jaminan dan saham 1. Sykt.48A. 2.49. -Tataurus dan memorendum. Bhd dgn jaminan 5. Milikan Dimiliki oleh seorang sahaja 2 hingga 20 orang Cara Penubuhan Daftar dgn Pejabat Pendaftar Perniagaan. 1. Umum Bhd 3. 3. Jawatankuasa penaja sekurangsekurang-kurangnya 10 org -Akta Koperasi 1993. -Bayaran berasaskan modal dibayar. Pemegang saham -Daftar dgn pendaftar Syarikat. Berasingan Saham beberapa orang tertentu sahaja 2. Koperasi Pengeluar Koop Pengguna Koop perumahan berasingan Yuran ahli 2. Saham ahli 1. -Mengisi Borang A -Bayar Yuran Pendaftaran - Pemilik Tabungan dan Keluarga Perkongsian 1. 2.44. Syt. Dokumen tertentu. Pinjaman 1. -Mengisi Borang A -Bayar Yuran Pendaftaran .Kawalan Akta Perkongsian 1961 - Syarikat Syarikat Sdn.24. Umum Perkongsian Terhad Perkongsian tetap Perkongsian nominal Tidak Berasingan Rakan kongsi 2. Skt Bhd dgn saham 4.Bhd 2.14. Dimiliki oleh ahli sekurangsekurangkurangnya 100 orang dan ditadbir oleh ALP 20 .6.borang 13A. Daftar dgn Pejabat Pendaftar Perniagaan. Saham orang awam 1.ENTITI PERNIAGAAN. - Koperasi 2. 3. -Kawalan Akta Syarikat 1965 Didaftarkan dengan Pendaftar Kopeerasi.

AKTIVITI PERNIAGAAN Pengeluaran Ekstraktif dan perladangan Barangan Pengguna dan industri Pembuatan dan Pemasangan d) Pengangkutan dan pergudangan e) Pembinaan dan kontrak f) Pengurusan profesional dan pembangunan sumber manusia g) Perkhidmatan Perhotelan h) Perkhidmatan Pendidikan 21 Perkhidmatan a) Runcit dan Borong b) Kewangan & Insurans c) Perkhidmatan Profesional .

Sektor awam merujuk kepada organisasi-organisasi milik kerajaan yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan kepada rakyat seperti pendidikan. . .Merupakan entiti berasingan daripada perkhidmatan awam yang diuruskan oleh pengurus-pengurus yang berkemahiran dan kerpengalaman sebagai pentadbir 22 dalam kerajaan. Awam .Ianya dibahagikan kepada peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri.Bentuk pernigaan yang termasuk dalam sektor swasta ialah perniagaan milikan tunggal . perkongsian. rawatan perubatan.Tidak bermatlamat mencari keuntungan Badan berkanun .Organisasi organisasi ini mewujudkan perkhidmatan-perkhidmatan yang penting kepada sektor industri . . perkhidmatan polis dan sebagainya.Sektor swasta merujuk kepada organisasi perniagaan yang dimiliki oleh individu individu atau organisasi organisasi tertentu secara persendirian.SEKTOR Swasta .Merupakan perbadana yang ditubuhkan di bawah undang-undang tertentu .Organisasi ini boleh dibahagikan kepda jabatan-jabatan kerajaan dalam kemeterian tertentu. . . perdagangan dan juga sektor sosial dalam negeri.perniagaan syarikat. .Bermatlamat untuk mencari keuntungan. .

darat. 23 jurutera dan sebagainya. pembalakan. Perkhidmtan yang ditawarkan oleh badan badan profesioanal seperti doktor. Tertier Perniagaan pada tahap ini menghasilkan produk yang tidak ketara /perkhidmatan.sektor dalam tahap primer ini juga termasuk penjanaan kuasa melalui arang batu .pos dan telekom. Sekunder Perniagaan terlibat dalam pemprosesan sumber sumber semulajadi atau bahan mentah kepada barangan siap atau barangan separuh siap. akauntan.TAHAP-TAHAP PERNIAGAAN Primer Merangkumi pengeluaran sumber sumber bahan mentah dari tempat asalnya dan altiviti aktiviti yang menggunakan sumber tersebut dalam bentuk asalnya.contohnya ialah syarikat pengangkutan yang menghantar produk mereka dari kilang ke pasaran melalui udara . laut. Pengeluaran pada tahap sekunder termasuk pengeluaran baramg barang komponen yang di pasang kepada barangan pengguna dan barangan industri.contoh bijih besi ditukarkan kepada kepingan besi.insuran dan kewangan. gas asli dan hidroelektrik. pertanian.sesetengan negara yang tidak mempunyai sumber semulajadi mereka masih mampu untuk mengeluarkan produk sekunder dengan menyimpan bahan mentah yang diperlukan. ternakanikan dan lain lain lagi. bank.Industri yang terlibat dalam tahap ini ialah cari gali minyak. .pengeluaran lain pada tahap tertiar ialah perkhidmatn perkapalan. minyak dan stesen janauasa nuklear. arang batu. besi dan lain lain bahan galian. hotel.

Antarabangsa Perniagaan antarabangsa sama ada kecil atau besar merujuk kepada perniagaan yang memasarkan produknya dalam dua atau lebih negara.Huluan Perniagaan pada peringkat huluan bermaksud perniagaan utama atau teras diwujudkan oleh sesebuah organisasi.pengkibatan perniagaan di perngkat antarabangsa selalunya bermula dengan aktiviti eksport samada diperingkat seratau atau di peringkat global. ternakan dan lain lain.pekilangan dan perkhidmatan.perniagaan ini melibatkan aktiviti yang berasaskan semulajadi seperti bahan galian. 24 . kilang perabot dan sebagaimya. Domestik Perniagaan yang beroperasi di dalam sesebuah negara dan mengeluarkanhasil keluaran untuk pasaran tempatan atau domestikdi negara tersebut sahaja. Hiliran Perniagaan pada tahap hiliran pula meliputi aktiviti aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan yang lain.contohnya peruasahan perusahaan yang berasaskan kayu seperti kayu balak.perladangan .operasi perniagaan selaunya berpusat di negara sendiri.aktivitiaktiviti tersebut boleh dikategorikan kepada pelbagaiindustri seperti industri pertanian pembuatan dan perkhidmatan. Perniagaan domestik di malaysia merangkumi perniagaan yang berteaskan pertanian . tanaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful