You are on page 1of 52

PENTAKSIRAN BERASASKAN

SEKOLAH
(PBS)

1

PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)

• Sebahagian daripada proses Pengajaran dan
Pembelajaran yang dijalankan secara
berterusan.
• Hasil daripada penilaian digunakan untuk
tindakan susulan bagi meningkatkan
pembelajaran murid serta memperbaiki
pengajaran guru.

MATLAMAT

• Memastikan pengurusan dan pengendalian
Pentaksiran Berasaskan Sekolah dilaksanakan
dengan sempurna dan mengikut prosedur
yang ditetapkan.

OBJEKTIF
• Memastikan semua sekolah di daerah Kulaijaya melaksanakan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

• Memastikan pengurusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan
Sekolah didokumenkan.

• Memastikan dokumen dan bahan/buku panduan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah ditadbir secara sistematik.

• Memastikan arahan dan prosedur keselamatan mengenai Pentaksiran
Berasakan Sekolah dipatuhi.

• Mengenalpasti masalah dan membantu menyelesaikannya.

• Memberi syor/cadangan untuk penambahbaikan dalam urusan dan
pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN
Jawatankuasa Pengurusan PBS Peringkat Sekolah
Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan (Akademik)
Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa : Ketua Bidang Sains & Matematik
Ketua Bidang Bahasa
Ketua Bidang Teknik & Vokasional
Ketua Bidang Kemanusiaan
Ketua Bidang Sains Dan Matematik
Guru Cemerlang (mata pelajaran
berkaitan)
Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)

5

4. 2. 3. 5 dan 6 (PLBS) . 5 dan 6 SAINS . 4.BAHASA MELAYU TAHUN 1. 2.BAHASA INGGERIS (SBOA) TAHUN 1. MATAPELAJARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SEKOLAH RENDAH ) MATA INSTRUMEN TAHUN PELAJARAN PLBS BAHASA . 3. AGAMA ISLAM PAFA 5 dan 6 PeKA SAINS TAHUN 4.

MATAPELAJARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD TAHUN 1 2011 MATA PELAJARAN INSTRUMEN TAHUN BAHASA MALAYSIA KERJA KURSUS TAHUN 1 BAHASA INGGERIS TAHUN 1 KERJA KURSUS MATEMATIK TAHUN 1 KERJA KURSUS KERJA KURSUS TAHUN 1 SAINS KERJA KURSUS TAHUN 1 PAJK .

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan PBS Peringkat Sekolah 8 .

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Sebelum Pentaksiran • Menerima surat pekeliling PBS daripada JPN • Menerima dokumen PBS daripada JPN • Pengetua menubuhkan Jawatankuasa PBS • Pengetua melantik pentaksir bagi setiap mata pelajaran • Menghantar senarai Jawatankuasa PBS dan pentaksir kepada JPN • Memperbanyakkan dokumen PBS untuk kegunaan pentaksir • Menyediakan jadual pelaksanaan PBS dan menghantar salinan kepada JPN dan Pentaksir Kawasan 9 .

10 . Peralatan dan bahan hendaklah mencukupi bagi membolehkan murid melaksanakan PBS bagi tujuan pentaksiran dan pembelajaran. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN • Pihak sekolah hendaklah menyediakan kemudahan tempat seperti makmal dan bengkel untuk menjalankan PBS.

Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan pentaksiran. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN • Pihak sekolah mestilah menamakan guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan PBS. • Memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada murid • Memastikan setiap murid memiliki fail PBS 11 . Pentaksir berperanan menjalankan PBS serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Skor Individu. menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dan mengeluarkan sijil di peringkat sekolah.

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Semasa Pentaksiran • Pentaksiran dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • Penyelarasan skor di peringkat sekolah • Pemantau dalaman membuat pemantauan • Pentaksir merekod skor dalam Borang Skor Individu 12 .

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Semasa Pentaksiran • Pentaksir menyimpan eviden pentaksiran dalam fail individu • Pentaksir memaklumkan skor kepada murid yang ditaksir dan murid menandatangani Borang Skor Individu bagi setiap taksiran • Pentaksir memindahkan skor dari Borang Skor Individu ke Borang Gred Induk 13 .

Satu salinan dihantar kepada JPN melalui KPKw 14 .PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Selepas Pentaksiran • Borang Skor Individu disemak dan disahkan oleh Pengetua dan disimpan di sekolah • Borang Gred Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua.

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Selepas Pentaksiran • Setiausaha Peperiksaan bertanggungjawab memastikan pentaksir sekolah memasukkan GRED calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM • Setiausaha Peperiksaan menyerahkan salinan cetakan Borang Gred Induk calon untuk disahkan oleh Pengetua • Mengeluarkan sijil PBS kepada calon. 15 .

PENYELARASAN 16 .

penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor. PENYELARASAN Konsep • Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran. 17 .

sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan. PENYELARASAN Objektif • Memastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil. 18 .

PENYELARASAN Prosedur • Melantik Penyelaras • Penyelaras diberi taklimat penyelarasan • Melaksanakan penyelarasan • Memilih sampel skor secara rawak mengikut aras pencapaian calon • Membandingkan skor penyelaras dengan skor pentaksir 19 .

PENYELARASAN Prosedur • Memberikan skor baru • Pengetua mengesahkan skor yang telah diselaraskan • Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh LPM • Menyerahkan disket dan cetakan skor kepada PPD / PPG • JPN menyerahkan disket dan cetakan skor ke LPM 20 .

 Penyelaras terdiri daripada 2 kategori iaitu: 1. PENYELARASAN Penyelaras  Penyelaras adalah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melaksanakan penyelarasan PBS. Penyelaras Luaran 2. Penyelaras Dalaman 21 .

PENYELARASAN 1. Penyelaras Luaran • Pegawai LPM (mata pelajaran berkaitan) • Pentaksir Kebangsaan • Pentaksir Negeri • Pentaksir Kawasan 22 .

PENYELARASAN 2. Penyelaras Dalaman • Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan) • Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) • Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan) • Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan) • Guru yang dilantik oleh Pengetua melalui Jawatan Kuasa Kes Khas 23 .

PENYELARASAN Instrumen Penyelarasan • Instrumen Penyelarasan yang digunakan terdapat di dalam setiap Buku Format Pentaksiran yang dikeluarkan oleh LPM 24 .

PEMANTAUAN 25 .

PEMANTAUAN Konsep • Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan 26 .

sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan • Mengelakkan penyelewengan dalam PBS 27 . PEMANTAUAN Objektif • Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan adil.

PEMANTAUAN Prosedur • Pemantau akan diberi taklimat penataran berkaitan PBS • Memantau pelaksanaan PBS di sekolah sekurang- kurangnya sekali setahun • Bilangan sekolah yang dipantau oleh seseorang pemantau akan ditetapkan oleh JPN / PPD • Pemantau menggunakan Borang Pemantauan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah • Pemantau menyediakan laporan kepada JPN / PPD 28 .

Pegawai Pemantau Luaran 2. PEMANTAUAN Pemantau • Pegawai Pemantau ialah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM • Pemantau terdiri daripada: 1. Pegawai Pemantau Dalaman 29 .

PEMANTAUAN Pegawai Pemantau Luaran • Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia • Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri • Pegawai PPD • Jemaah Nazir Sekolah • Pegawai daripada Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia • Pegawai yang dilantik dan diberi tauliah oleh LPM 30 .

PEMANTAUAN Pegawai Pemantau Dalaman • Pengetua • Guru Penolong Kanan (Akademik) • Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan) • Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) • Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan) • Ketua Pentaksir Sekolah mata pelajaran berkaitan • Guru yang dilantik oleh Pengetua 31 .

Sebelum Pemantauan • Menerima surat pelantikan pemantauan daripada JPN • Menerima taklimat tugas pemantauan • Merancang jadual pemantauan • Menghubungi pihak sekolah • Menyediakan dokumen-dokumen pemantauan 32 . PEMANTAUAN Tanggungjawab Pemantau : 1.

Semasa Pemantauan • Berjumpa dengan Pengetua / pentadbir sekolah untuk mendapat maklumat awal tentang PBS di sekolah berkenaan • Bertemu dengan pentaksir sekolah • Menyemak dokumen / evidens yang berkaitan • Membincangkan dapatan dengan pihak sekolah 33 . PEMANTAUAN 2.

PEMANTAUAN 3. Selepas Pemantauan • Menyediakan laporan dapatan pemantauan • Menghantar laporan dapatan pemantauan dan instrumen pemantauan yang lengkap kepada urusetia / ahli jawatankuasa PBS JPN • Menghantar satu salinan laporan dapatan pemantauan ke sekolah 34 .

35 . PEMANTAUAN Instrumen Pemantauan • Instrumen Pemantauan adalah dokumen yang disediakan oleh LPM untuk memantau pelaksanaan PBS di sekolah.

PROSEDUR KESELAMATAN 36 .

• Skor dan evidens perlu diuruskan mengikut prosedur keselamatan yang telah ditetapkan 37 . PROSEDUR KESELAMATAN • Skor yang diberi berdasarkan evidens calon menunjukkan calon telah ditaksir mengikut ketetapan dalam dokumen pentaksiran PBS.

PROSEDUR KESELAMATAN Proses Pengurusan Skor • JPN menerima aplikasi kemasukan skor PBS daripada LPM dan mengedarkan ke sekolah melalui PPD • Pengetua bertanggungjawab memastikan skor dihantar ke PPD akur dengan prosedur penghantaran yang ditetapkan (bagi mata pelajaran tertentu) • PPD memastikan skor diterima daripada sekolah dan dihantar ke JPN akur dengan prosedur penskoran dan jadual penghantaran yang ditetapkan 38 .

PROSEDUR KESELAMATAN Proses Pengurusan Skor • JPN memastikan skor diterima dari PPD dan dihantar ke LPM akur dengan prosedur penskoran dan jadual penghantaran yang ditetapkan • Pengetua bertanggungjawab memastikan skor calon disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan 39 .

evidens produk hendaklah dibawa ke sekolah baru 40 . PROSEDUR KESELAMATAN Pengurusan Evidens • Pengetua bertanggungjawab memastikan evidens calon disimpan seperti ketetapan yang terdapat dalam Dokumen Pentaksiran PBS mata pelajaran yang berkaitan • Evidens produk calon yang berpindah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens produk belum disiapkan sepenuhnya.

PROSEDUR KESELAMATAN Pengurusan Evidens • Tempoh penyimpanan evidens produk ialah enam (6) bulan selepas keputusan PMR diumumkan • Tempoh penyerahan evidens produk kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat • Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh penyerahan 41 .

PENGURUSAN & PROSEDUR KES KHAS 42 .

butiran pentaksiran dan skor calon diterima daripada sekolah asal • Sekolah baru bertanggungjawab memasukkan skor calon ke dalam aplikasi yang ditetapkan bersama-sama skor calon lain. 43 . PENGURUSAN & PROSEDUR KES KHAS • Sekolah asal calon bertanggungjawab memastikan rekod. butiran pentaksiran dan skor calon yang terkini dihantar ke sekolah baru • Sekolah baru bertanggungjawab memastikan rekod.

PENGURUSAN & PROSEDUR KES KHAS Calon Daftar Lewat • Calon hanya dinilai dalam tempoh pelaksanaan PBS • Skor calon hanya akan diambil kira dalam tempoh calon melaksanakan PBS 44 .

PENGURUSAN & PROSEDUR KES KHAS Pengecualian PBS • Calon yang ingin mendapat pengecualian PBS hendaklah mengemukakan permohonan dan mendapat kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri. JPN hendaklah menghantar salinan yang telah diluluskan ke LPM. 45 .

jadual pelaksanaan dll) • Pelaksanaan PBS tidak dicatat dalam buku rekod mengajar • Kod fail tidak akur dengan kod fail terkini . Isu-isu • Fail induk tidak wujud • Tiada jawatankuasa kes-kes khas • Tiada/kurang pemantauan dalaman walaupun wujud jawatankuasa pemantauan • Fail tidak lengkap dan kemas (tiada minit mesyuarat. surat pekeliling.

81 60.61 85.25 59.36 89.25 65.49 95.93 Bahasa Cina Penulisan 90.96 Bahasa Cina Pemahaman 91.57 78.19 Bahasa Melayu Penulisan (SK) 90.47 86.46 90.6 78.19 91.18 59.62 90.80 Sains 88.7 60.8 91.51 82.85 Bahasa Tamil Penulisan 82.14 Bahasa Tamil Pemahaman 91.53 78.8 88.37 Bahasa Melayu Pemahaman (SJK) 64.56 81.11 91.39 93.31 95.15 87.69 85.78 72.46 Bahasa Inggeris (SK) 73.59 .84 81.21 92.15 91.95 91.71 Bahasa Inggeris (SJK) 68.8 90.26 90.57 64.79 67.83 63.4 90.39 69.85 89.23 89.48 88.4 94.37 92.15 90.59 89.86 89.9 78.05 Bahasa Melayu Penulisan (SJK) 63.9 95.24 64. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN DALAM 5 TAHUN mata pelajaran 2006 2007 2008 2009 2010 Bahasa Melayu Pemahaman ( SK ) 95.04 Matematik 90.23 60.

18 Bahasa Cina Penulisan 1556 86.87 1396 64.05 2.79 Bahasa Inggeris (SK) 2605 79.80 2.3 3.25 .02 3.08 2.98 Bahasa Melayu Penulisan (SJK) 1355 63.54 2.02 1291 60.16 1445 67.34 2.14 2.54 2.93 2.38 1598 88.45 4990 91.64 2.11 Bahasa Melayu Pemahaman (SJK) 1404 65.4 2.5 5072 93. PERBANDINGAN UPPM3 DAN UPSR 2010 UPPM3 2010 UPSR 2010 NAMA MP JCLULUS PLULUS GP JCLULUS PLULUS GP Bahasa Melayu Pemahaman ( SK ) 3129 95.37 Bahasa Tamil Pemahaman 303 86.21 2.11 311 87.46 1.85 2.04 2.03 3126 95.93 2.12 Bahasa Tamil Penulisan 289 82.64 2.41 303 85.19 2.96 Bahasa Cina Pemahaman 1566 87.19 1.85 Bahasa Melayu Penulisan (SK) 3026 92.96 2.1 2.42 1530 85.53 2.84 Bahasa Inggeris (SJK) 1558 72.59 2.19 2938 89.63 Matematik 4227 77.01 Sains 4536 83.65 2662 81.

96 2. PERBANDINGAN UPSR 2010 DAN TOV 2011 UPSR 2010 TOV 2011 NAMA MP JCLULUS PLULUS GP JCLULUS PLULUS GP Bahasa Melayu Pemahaman ( SK ) 3126 95.79 3144 86.28 2.04 2.96 .49 Bahasa Tamil Penulisan 303 85.37 1856 83.14 2.75 2.65 Bahasa Tamil Pemahaman 311 87.19 1.88 Matematik 4990 91.28 2.05 2.85 3144 92.18 1854 88.46 3.21 2.63 3144 76.24 Bahasa Melayu Penulisan (SJK) 1445 67.24 2.93 3.48 3.05 2.34 2.17 2.63 2.12 377 77.26 Bahasa Melayu Penulisan (SK) 2938 89.24 Bahasa Cina Pemahaman 1598 88.43 Bahasa Cina Penulisan 1530 85.59 2.36 Bahasa Inggeris (SK) 2662 81.80 2.85 2.16 2.63 Bahasa Melayu Pemahaman (SJK) 1291 60.77 Sains 5072 93.98 2265 56.44 Bahasa Inggeris (SJK) 1396 64.25 377 70.93 2.01 5375 68.46 1.11 5375 80.66 2.84 2197 52.96 2231 59.

43 7 54 73% 2.98 15 SK BANDAR TENGGARA 1 3 81.28 1 18 100% 1.89 .15 2.53 4 25 73.65 1.31 8 SK POLIS KEM 7 55.07 68.86 2.07 2 SK KULAI 18 68.33 1.83 16 SK FELDA PENGELI TIMUR 2 67.47 2.43 5 48 72% 2.16 78.21 73.84 94.55 0 47 77% 2.45 1.23 72.65 72.42 2.21 1.28 66.85 12 SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG) 3 69. ANALISA PENCAPAIAN UPPM 3.06 80.83 91.76 1.18 75.63 2.11 78.4 2.53 17 116 64% 2.59 2.09 20 SK SAYONG PINANG 0 20 3.67 2.32 1.16 5 SK LKTP BUKIT PERMAI 1 61.16 2.68 100 1.45 1.54 4 25 74% 2.84 2.95 3 SK AYER MANIS 3 60.37 71.31 34 233 81% 2.85 2.63 2.85 95.42 9 47 75% 2.16 1.78 18 SK FELDA INAS 0 83.94 1.64 1.53 2.69 1.28 72.62 95.13 83.24 11 SK LKTP PASIR RAJA 4 67.42 2.11 91.06 31 SK BANDAR PUTRA 19 67.37 2.96 32 SK KULAI 1 0 67.94 1.67 2.95 87.94 26 SK TAMAN MUHIBBAH 9 60.93 83.39 50.37 25 122 79% 2.34 2.78 2.52 10 60 59% 2.11 29 SK TAMAN INDAHPURA 1 5 60.92 23 SK SRI GUNUNG PULAI 2 78.65 1.89 91.37 2.92 17 SK FELDA SUNGAI SIBOL 3 76.07 78.33 35 216 84% 1.02 76.24 77.4 2.1 25 SK SENAI UTAMA 9 72.38 2.17 78.44 1.6 2.34 5 49 83% 1.17 2.65 2.3 0 4 100% 1.6 14 96 73% 2.17 2.96 80.29 83.09 90.4 2.83 92.8 2.28 4 SK LKTP BUKIT BATU 0 61.09 89.07 18 138 87% 1.64 1.44 0 2 40% 3.58 16 112 72% 2.85 2.13 78.74 2.06 76.29 2.12 50.27 2.00 3.29 2.07 76.83 2.78 2.47 95.41 1 17 89% 2.1 75.21 91.35 75.61 2.65 7 SK SEDENAK 1 70.7 1.14 84.44 16 69 68% 2.09 24 SK TAMAN KOTA KULAI 11 59.12 2.67 2.02 10 SK SENAI 4 60.45 2.12 21 SK BANDAR TENGGARA 2 21 77.85 2.38 2.63 2.5 1 16 73% 2.46 2.61 2.63 2.33 1.09 30 SK TAMAN INDAHPURA 2 5 73.32 1.33 2.17 76.46 7 33 80% 2.89 86.16 1.19 77.05 13 SK LKTP BUKIT BESAR 2 61.69 1.2 81.92 92.09 71.32 1.25 74.44 1.29 2.72 1.85 84.99 83.83 2.2 90.78 2.3 13 64 72% 2.35 2.44 1.21 1.62 6 SK LADANG FRASER 0 100 2.00 3.7 1.22 78.53 2.33 2.83 22 SK TAMAN SRI PULAI 17 70.15 100 1.38 2.42 17 133 73% 2.07 14 SK LKTP BUKIT RAMUN 3 73.39 8 51 86% 1.68 19 SK MURNI JAYA 2 57.4 29 186 76% 2.01 2.18 28 SK KANGKAR PULAI 2 25 65.92 83.43 2.99 27 SK TAMAN KOTA KULAI 2 5 53.21 71.47 77.2 94.23 9 SK KANGKAR PULAI 3 71.13 2.68 5 77 65% 2. UPSR 2010 DAN ETR UPPM3 UPSR 2010 ETR 2010 ETR 2011 NAMASEK Semua A % ABC GPS Semua A BIL ABC % ABC GPS % GPS % GPS 1 SK SINAR BAHAGIA 2 66.37 11 94 79% 2.98 81.78 2.18 2.07 87.42 4 44 67% 2.92 94.95 2.33 22 121 72% 2.78 95.34 66.09 2.92 2.84 2.57 2.8 2.4 21 105 76% 2.94 84.24 75.56 1 19 61% 2.57 2.76 1.05 77.

90 54.28 9 SJK(C) BATU 2 25 65.52% 2.29 14 SJKC WOON HWA 8 46 40.49 2.45 2.40 4.00% 2.31 2.55 62.46% 2.63 2.66 3 SJK(C) SENAI 11 117 56.34 8 SJK(C) KULAI 2 16 124 52.26 2.75 2.23 2.28 7 SJK(C) SALENG 8 87 48.23 62.57 3.79% 2.47 1 47.33 1.23 5 SJK(C) KULAI BESAR 27 139 51.47 .35 2.60% 2.29 56.54 56.28 2.76 0.28 56.48% 2.93 2.17 92.91 56.38% 2.38 2.28 56.68 2.85 0 42.38 2.29 54.81 5 57.31 1.73 0.85 2 49.93 2.58% 2.59 56.22 58.41 5.22 6 SJK(C) KULAI 1 18 152 52.16% 2.34 50.60 57.26 2.79 2.69 50.00 2.47 50.07 2.37% 1.00 0 35.41 12 SJK(C) SEELONG 0 14 45.51 56.63 2.41 54.17 2.50 56.75 2.60% 2.28 5.57 3.63 2.41 10 SJK(C) PULAI 8 84 40.31 4 57.78 51.00 0 42.42 65.86 0.17 2.00 0 51.58 58.34 2.54 13 SJK(C) CHING YEH 0 7 35.16 2.95% 1. ANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010 UPSR 2010 UPPM 3 2010 ETR 2010 ETR 2011 BIL SEKOLAH Semua A BIL ABC % ABC GPS % A Semua A % ABC GPS % GPS % GPS 1 SJK(C) SEDENAK 2 15 78.28 4 SJK(C) SAWIT 10 68 46.63 2.26 0 63.41 51.40 6.14 2.94 14.32 2.34 10.25 2.23 1 52.32 6.25 2.92 10.00 2.77% 2.35 1 41.81 0 66.53 1 73.00 0 35.38 6.34 2.35 2.67 2.28 2.85 54.33 1.58 2.48 2.62 50.32 83.57 2 SJK(C) BEMBAN 4 19 70.31 1.66 83.23 2.57 92.00 2.41 11 SJK(C) SENGKANG 0 10 38.

57 2.62 58.00 2.67 2.67 7 51.69 59.00 0 59.76 .26 2.96 2 SJK(T) LADANG KULAI BESAR 15 95 49.67% 1.00% 2.09 2.67% 2.33 1.33 1.74% 2.37 58.83 2.90 0 66.37 3 SJK(T) LADANG KELAN 2 16 69.18 5 SJK(T) LADANG SEDENAK 0 2 66.79 60.76 83.50 69.76 83.96 86.26 2.44 70.30 2.00 4 SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM 0 18 75.18 1 70.76 86.00 2.13 1.13 1.57% 2. ANALISIS PENCAPAIAN UPSRDAN UPPM3 SJKT 2010 UPSR 2010 UPPM 3 2010 ETR 2010 ETR 2011 BIL SEKOLAH Semua A BIL ABC % ABC GPS Semua A % ABC GPS % GPS % GPS 1 SJK(T) KANGKAR PULAI 1 55 48.65 4 50.00 2.26 2.