You are on page 1of 82

a. Pormal – Ito ay antas ng wika na
pamantayan at kinikilala/ginagamit ng
nakararami. Kabilang dito ang
sumusunod:

• Pambansa – Ito ay ginagamit ng
karaniwang manunulat sa aklat at
pambalarila para sa paaralan at
pamahalaan.
Halimbawa:
– asawa, anak, tahanan

• Pampanitikan o panretorika – Ito ay
ginagamit ng mga malikhaing
manunulat. Ang mga salita ay
karaniwang malalim, makulay, at
masining.
Halimbawa:
– kahati sa buhay
– bunga ng pag-ibig
– pusod ng pagmamahalan

b. Impormal – Ito ay antas ng wika na karaniwan,
palasak, pang-araw-araw, at madalas gamitin sa
pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. Kabilang dito
ang sumusunod:
• Lalawiganin – Ito ay gamitin ng mga tao sa
partikular na pook o lalawigan. Makikilala ito sa
kakaibang tono o punto.
Halimbawa:
– Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)
– Nakain ka na? (Kumain ka na?)
– Buang! (Baliw!)

sa’kin. kelan – Meron ka bang dala? . Maaaring may kagaspangan nang kaunti. pa’ no. Halimbawa: – Nasan.• Kolokyal – Pang-araw-araw na salita. Maaari din itong maging kagalang-galang ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa. dalawa o higit pang titik sa salita.

tama Umaastang sa madaling mayaman. Hahaha. ako ba ang topic nyo? Totally right! . Ambisyosa! Teka. wala Girls. look sabi… at her ! namang tsekot.

mababa ang antas na ito. ikalawa sa antas bulgar. ito ay slang. Halimbawa: – chicks (dalagang bata pa) – orange (bente pesos) – pinoy (Pilipino) . Nagkakaroon ng sariling codes.• Balbal – Sa Ingles.Bebot (babae) .tsekot (kotse) .yosi (sigarilyo) .

Samakatwid, sa pagsulat ng katawan ng teksto,
mahalagang maisaalang-alang ang mga sumusunod na
katangian :

a. Anu-ano ang mga mahahalagang impormasyon o
detalyeng kailangan ilahad at talakayin sa katawan?

b. Bakit iyon mahalaga at kailangan?

c. Paano dapat ilahad ang mga impormasyon o
detalyeng iyon?

Wakas : Paglalagom at Kongklusyon
Ito ang panghuling bahagi ng teksto. Tulad ng
panimula, kailangan din itong maging makatawag-
pansin sapagkat ang pangunahing layunin sa
pagbubuo nito ay ang pag-iiwan ng isa o ilang
mahahalagang kakintalan sa mambabasa.

Ito ang nagsisilbing huling impresyon na
mananatili sa isipan ng mga mambabasa na maaaring
makaimpluwensya sa pagbabago ng kanyang pananaw
ukol sa paksang tinalakay o impormasyong natutunan.

Sa pagsulat ng bahaging ito ng teksto,
mahalagang magamit ang kasanayan sa paglalagom at
pagbubuo ng kongklusyon.

Ang lagom ang pinakabuod ng kabuuan ng
teksto. Dito inilalahad ang kabuuan ng teksto sa
pinakamaikling paraan.

Ang kongklusyon ang naglalahad ng inferences,
proposisyon o deductions na mahahango sa
pagtatalakay sa teksto.

Mga dapat tandaan sa pagsulat ng wakas :  Hindi dapat maging mahaba at maligoy ang pagwawakas ng teksto.  Maari itong maging isang pangungusap lamang o isang naghahamong katanungan. .  Kailangan na maisaalang-alang kung angkop ito sa paksang tinatalakay sa layunin sa pagsulat at kung epektib ito sa pag-iiwan ng inaasahang impresyon sa mga mambabasa.

.

.Mahahalagang Kabatiran sa Akademikong Pagsulat • Ang akademikong papel ay may higit na masinsinang pagtalakay at may sinasagot na katanungan o larangan ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga datos o impormasyong makakalap mula sa mga makikitang pag-aaral at literatura.

•Ang isang akademikong papel sa antas kolehiyo ay karaniwang binubuo ng 2. maipaliwanag mapasubalian at mapahalagahan ang isang paksain. . • Ang pagsulat ng akademikong papel ay nangangailangan ng masusi at maingat na pagsisiyasat at pangangalap ng mga datos upang mapagtibay.000 salita o 15 hanggang 20 pahina.000 hanggang 3.

Mapapaunlad ang kakayahan sa paggamit ng aklatan sa paghahanap ng mga materyales at mapapaunlad ang mga pagpapahalagang iskolarli. .Mga Pakinabang na Dulot ng Akademikong Pagsulat a.

pagbabalangkas ng mga ideya at pag- oorganisa ng mga impormasyon sa isang mapanghikayat na sulatin.b. pagtatala. Makikilala ang mundo ng aklatan bilang balon ng impormasyon at datos at ang mundo sa pangkalahatan bilang batis ng iba’t ibang kaalamang kailangan salain at suriin para sa akademikong pagsulat. Malilinang ang kakayahan sa mapanuring pagbasa at pagsulat tulad ng paggawa ng buod. . c.

. f.d. Malilinang ang pagpapahalaga sa paggalang sa katotohanan --.ang paggalang sa likha at akda ng iba bunga ng kanilang pag-aaral at akademikong pagsisikap. Magkakaroon din ng kasiyahan sa pagtuklas ng kaalaman at sa pagkakataong makapagdagdag sa kaalaman ng lipunan. e. Magkakaroon din ng kasiyahan sa pagtuklas ng kaalaman at sa pagkakataong makapagdagdag sa kaalaman ng lipunan.

g. . Inaasahan ding mabubuksan ang isip ninyong mag-aaral sa mapanuring pagbasa sa pamamagitan ng pagharap ng hamon ng pagiging obhetibo sa pagtanaw sa mga pangyayari at impormasyon. h. Sa pamamagitan ng pagtatala at maingat na dokumentasyon ng pinaghalawan ng mga ideya at impormasyon ay maaari ring masanay sa pagkilala ng akda ng may akda at ang pagpapahalaga sa katapatang intelektwal bilang sangkap ng akademikong pagsulat.

Matututunan din ninyo ang pagiging mapili sa pagsusuri ng mga datos na mahalaga at hindi ng mga impormasyong kapaki. pakinabang para sa inyong tinutuntong imbestigasyon. .i.

. Mahalagang maisaloob ang sistematikong paghahanay ng mga ideya at ang pag-uugnay sa mga ito bilang batayan ng mga obserbasyong bubuuin. 2. MGA KASANAYANG MAHALAGANG MALINANG UPANG MAKABUO NG ISANG MAAYOS NA KONSEPTONG PAPEL 1. Mahalagang matutunan ang pagbuo ng isang konseptong papel bilang gabay sa masinop na pagsisiyasat at pananaliksik.

sintesis at hawig at ang maingat na pagsasalin ng mga datos sa Filipino bilang pagtitiyak sa kawastuhan ng mga datos na makakalap.3. mahalagang malinang ang kasanayan sa pagbuo ng isang mapanghikayat at maayos na sulatin upang matugunan ang simulaing naging tulak ng pagsisiyasat at pananaliksik sa napiling paksa . 4. Mahalagang matutunan ang kasanayan sa pagtatala. paggawa ng buod. presi. Sa pag-oorganisa ng mga datos at obserbasyon.

.

• Bawat paksain ay may isang pangkalahatang larangang kinabibilangan. panitikan. Tiyak na Paksa • Isa sa mga tinitiyak sa pagbubuo ng akademikong papel ay ang pagpili at pagtiyak ng paksa o larangan ng pagsisiyasat na nais isagawa. kasarian. . Halimbawa nito ay ang larangan ng agham. etnisidad. pilosopiya.

lugar o espasyong pinangyarihan. . proseso ng paglikha o pag-iral. heyograpiya.• Maaaring limitahan ang mga paksain sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa mga usaping may kinalaman sa panahon. wika at ibang salik ng buhay at kulturang nakaaapekto sa isang paksain.

• Halimbawa: Larangan: Dula sa Pilipinas Tiyak na paksa: Kasaysayan ng dula sa Pilipinas Lalong tiyak na paksa: Kasaysayan at pagpapakahulugan sa salitang “dula” .

mangyayaring maihanay ang mga motibasyon at inspirasyong nagtulak sa pagtatangi ng napiling paksain. . Rasyunal • Sa pagtitiyak ng mga paksang nais talakayin at sa larangang kinabibilangan ng paksaing nais siyasatin.

Layunin . . sino. saan. kailan at bakit.halimbawa ay ang mga tanong na ano.ang pagtukoy ng layunin ng pagsisiyasat ay maaaring maihayag sa pamamagitan ng isang katanungang nagbubukas ng pinto ng pagsisiyasat. .

.• Bawat isang katanungan ay nagtatakda na rin ng isang antas ng lalim ng pagsusuring nais isagawa ng nagsisiyasat. • Hal. Maaaring ang pagtatanong ay nasa antas ng ano kung ang nais na siyasatin ay ang mga larangang may kinalaman sa paglalahad ng isang bagay o pangyayari.

. PANIMULANG HAKA .hindi dapat na maging tiyak sapagkat ito ay pagtantiya lamang sa posibleng kahihinatnan ng pagsisiyasat at pananaliksik. . pagbuo ng panimulang tugon sa suliraning nais tuntunin.

nagmula sa salitang “dula” mula sa Cebuano na ang ibig sabihin ay “laro”. . Ang mga katangian ng “dula” ay maaaring nahalaw sa mga salita at katuringang iniuugnay sa salitang “dula”.

Sarbey ng mga Sanggunian .Ang panimulang sarbey ng sanggunian o kaugnay na pag-aaral ay listahang bibliyograpikal ng mga pag-aaral na makatutulong sa pagpapahusay ng pagsisiyasat. .

. .ito ay bahagi ng pagtitiyak na ang isasagawang pag-aaral at pananaliksik ay nagmumula sa mga nagawa nang pananaliksik at nakabatay sa mga kaalamang lalong pagyayamanin ng isasagawang pagsisiyasat at pananaliksik.

maaaring uriin ang mga metodo sa ilang pangunahing pamamaraang ginagamit– ang pananaliksik sa mga aklatan at arkibya. pag- eeksperimento sa laboratoryo o sa isang kontroladong espasyo. sa pangkalahatan.Metodolohiya o Pamamaraan ng Pananaliksik . pagsasagawa ng field work. .

.

. nangyayaring makapangalp ng mga datos at impormasyon na kinakailangang ilagay sa masinop na paghahanay upang madaling masuri at maisistematays. Sa proseso ng pagsisiyasat at pananaliksik.

. Mahalagang kasanayan sa pagkakataong ito ang mapanuring pagsasala ng datos. Balikan kung naaayon ang mga datos na nakuha sa mga susing salita ay kabuuang larngan ng pagsisiyasat na tinutunton. Gamiting gabay ng pagpili ang suliraning sinasagot.

a. Ang gamit ng Tala. At ang 5x8 notecard para sa pagtatala ng datos mula sa isang sanggunian. Note Cards at Reference Cards Karaniwang dalawang uri ang note card ang giagamit---ang 3x5 notecard para sa paglilista ng mga sanggunian . .

maaaring itala ang bibliographic entry ng sanggunian sa gitna. Sa kaliwang itaas na bahagi makikita ang call number o ang pinagmulan ng sanggunian(kung saan ito nakuha o nakita). Isang kard kada isang sanggunian ng gamit upang madaling makita kung ilang sanggunian na ang nasusuri ng mananaliksik. . Sa 3x5 note card ng sanggunian. Sa kanang itaas na bahagi naman ay ilalagay kung ano ang pangkalahatang paksa ng sanggunian. Ang 3x5 notecard ay pinagtatalaan ng mga sanggunian.

Ang 5x8 note card naman ang pinaglalagyan ng mga datos o tala na makukuha sa mga babasahi. sa 5x8 note card. . nakasulat ang mga impormasyon mag-uugnay sa tala sa 3x5 reference card. Maaaring ilagay rito ang iba’t ibang uri ng datos. Makakatulong din kung maglalagay ng mga pamagat ng paksa at tanda ng tala sa bawat kard.

Sa pagtatala . Kasunod ng tuwirang sipi. Mangyaring ipaloob sa panipi ang sipi upang matandaan na ito ay tuwirang sipi. Walang ibang gagawin kundi ang kopyahin ang ideya sa kard.Tuwirang Sipi-pinakamadaling pagtatala ang pagkuha ng tuwirang sipi. a. pagsasalin sa Filipino mula Ingles at iba pang wikang banyaga. presi. . madalas ding gamitin ang paggawa ng buod o summary sa pagkuha ng tala. maaring pumili ng iba’t ibang paraan ng pagkuha ng tala---paggawa ng buod. tuwirang sipi.

b.Maaaring ring gumawa ng presi o hawig(paraphrase) o di kaya ay salin sa Filipino ng datos na nakasulat sa wikang banyaga o rehiyunal na wika. Taglay nito ang mga pangunahing ideya ng panulat nang may bahgyang pagdedetalye upang mabigyan ng pangkalahatang ideya ang nagbabasa sa tinatalakay na paksa. Buod. . Presi at Hawig-Ang buod o sinopsis ay isang uri ng pinaikling bersyon ng isang panulat.

Ang presi ay higit na maikli kaysa sa orihinal nang may 5 hanggang 40 porsyento ng haba ng orihinal na akda. sa pinakamaikling paraan. gamit ang sariling salita ng nagbabasa. . Ibig sabihin . Inilalahad ang mga ideya ng akd sa paraang walang komentaryo o interpretasyon at sa parehong mood o tono. at punto de vista ng orihinal na akda. ito ay isang tiyak na paglalahad ng mga mahahalagang ideya ng isang mahanang prosa o berso.Ang presi ay galing sa salitang Pranses na ang ibig sabihin ay pruned or cut-down statement.

3. maaaring sundan ang ilang mungkahi: Maaring ang presi ay isang pangungusap o isang talata na maaaring ito ang sentral na ideya o sintesis na mahahalagng ideya. Isulat ang presi ayon sa talang ginawa. Gamitin ang sariling salita halip na ang mga salita ng may-akda. Ihambing ang iyong presi sa orihinal na akda. 2. Basahin ng ilang ulit ang akda upang masundan ang ayos n paglalahad at matukoy ang mga ideyang binibigyang-diin sa akda. . 4. Upang magabayan sa paggawa ng presi . 1. Basahing mabuti ang akda upang matukoy ng sentral na ideya at ang mga detalyeng maaaring maisantabi.

. ang hawig o paraphrase ay isang hustong paghahanay ng mga ideyang gamit ang higit n payak na salita ng nagbabasa. Di tulad ng presi na naglalahad ng mahahalagang pangyayari sa orihinal na akda. nagagawang higit na nauunawaan ang mga akdang teknikal o anumang akdang mahirap intindihin. Mahalaga ang pagsasanay sa paggawa ng hawig. Sa pamamagitan ng hawig.Bukod sa paggawa ng presi. ang paggawa ng hawig ay pagsasanay sa maingat at mapanuring pagbasa. Bukod dito. mahalaga ring matutunan ang paggawa ng hawig.

. Tiyakin na maayos ang pagkakapili ng mga salita. at maingat maaaring ang isaalang- akda upang alang ang mga sumusunod: maunawaan ang mahahalagang ideya ng akda. maayos ang gramatika t malinaw ang pahyag ayon sa nakasulat sa akda. 2. Gumawa ng hawig na gamit ang iyong mga salita. Alalahaning hindi dapat isama ang presonal na palagay o pananaw sa paggawa ng hawig.upang magabayan 1. Kung may salitang hindi maunawaan ay tingan agad sa diksyunaryo at sumangguni sa ibang aklat . Ihambing ang iyong hawig sa orihinal na akda. Basahin sa pagsulat ng mabuti ng hawig. 3.

Sa pagsasalin. Salin-mahalaga na matutunan ang pagsasalin sa Filipino upang maging malawak ang batis ng impormasyong magagamit sa pananaliksik.b. pinaanatili pa rin ang dangal ng paggamit ng wikang piangsasalinan nang may pagsasaalang-alang sa akdang nakasulat sa ibang wika. .

Ang Kalupi ni Benjamin Pascual) . Marami sa atin ang mapanghusga sa kapwa dahil lamang sa katayuan sa buhay ng isang tao . c. Hal. Sintesis Pagsusuma ng mga mahahalagang paksang tinalakay sa isang akda.

.

Pagbuo ng sistematikong paghahanay ng mga ideya upang malinaw ang kanilang ugnayan.  Sa pamamagitan nito. . magagabayan ang pagsasaayos ng mga ideya mula sa pinakamalawak at tiyak na ideya.

(Kaugnay na ideya) 2. (Kaugnay na ideya) 2. (Kaugnay na ideya) II.Anyo ng balangkas Pamagat ng Pananaliksiksik/Papel Punong ideya o Panimulang Haka Balangkas I. (Suportang Ideya) 1. (Kaugnay na ideya) 2. (Pangalawang Ulo ng Balangkas) A. (Suportang Ideya) 1. (Suportang Ideya) 1. (Suportang Ideya) 1. (Kaugnay na ideya) 2. (Kaugnay na ideya) B. (Kaugnay na ideya) B. (Kaugnay na ideya) . (Unang Ulo ng Balangkas) A.

Ang lalim at detalye ng mga ideyang nakapaloob sa balangkas ay tinitiyak ng bilang ng antas ng balagkas. .Ang ulo ng balangkas ay tumutukoy sa pinakamalawak na konsepto sa pananaliksik. Sa pinakamahigpit na kaayusan mg balangkas. Dahil ito’y malawak na konsepto. ang suportang ideya sa bawat ulo ng balangkas ay kinakailangang pantay-pantay. maaari pang maglagay ng suporta at kaugnay na ideya.

_______________________________ . _______________________________ B. Unang Antas I. ________________________________ A. _______________________________ B. ________________________________ 2. ________________________________ II. Dalawang Antas I. ________________________________ A.Kaantasan ng Pagbabalangkas 1. _______________________________ II.

_______________________________ 2. _______________________________ B. _______________________________ 1. _______________________________ 1. _______________________________ 2. _______________________________ B.3. _______________________________ 2. ________________________________ A. _______________________________ II. Tatlong Antas I. _______________________________ 1. _______________________________ 1. _______________________________ . ________________________________ A. _______________________________ 2.

____________________________ . ______________________________ a. ____________________________ b. ______________________________ a. ____________________________ 2. __________________________________ A. _______________________________ 1. ______________________________ a. ______________________________ a. ____________________________ 2. ____________________________ b. ____________________________ b. ____________________________ b. Apat na antas I. _______________________________ 1. ____________________________ B.4.

Ang mabilis na pag-unlad ng mga Tsino kaysa sa mga Pilipino sa larangan ng pagnenegosyo sa Pilipinas I. Paglalahad ng Suliranin C. Metodolohiya II. Kasaysayan ng pagnenegosyo sa Pilipinas C. Layunin ng Pananaliksik E. Ikalawang kapanayam D. Panimula A. Panukalang Pahayag B.Hal. Saklaw at Delimitasyon F. Kahulugan ng mga Katawagan III. Datos/Buhay ng mga negosyanteng Tsino 1. Ikatlong kapanayam IV. Ikalawang kapanayam 3. Katawan A. Konklusyon . Unang kapanayam 2. Datos/Buhay ng mga negosyanteng Pilipino 1. Pagtalakay at Pagsusuri ng Resulta/Panayam V. Unang kapanayam 2. Intoduksyon sa Negosyo B. Kabuluhan ng Pananaliksik D.

1.2. ______________________________ 1. Modernong Istilo ng Balangkas 1.1.1. _______________________________ 1. __________________________________ 1.1. ____________________________ 1.2.2.1.1. ____________________________ 1.2.1.2.1.2.1.2.2. ____________________________ .2.1.2. ______________________________ 1.1. ______________________________ 1. ______________________________ 1.1.2. ____________________________ 1. _______________________________ 1.1.2. ____________________________ 1. ____________________________ 1.2.1.2.2.2.2. ____________________________ 1.1. ____________________________ 1.1.1.

-ang mga ideya ay inihahanay lamang sa pamamagitan ng mga buong pangungusap na nasa anyong pasalaysay(deklarativ) Hal. I. Uri ng Balangkas  Balangkas na talata -paghahanay nang isa-isang mga ideya. (Ulo ng Balangkas) _______________________________ ___________________________________ ___________________________________ .

_______________________________ II. ________________________________ A. _______________________________ B.parirala sa paghahanay ng datos. _______________________________ . Hal. -gumagamit ng salita. _______________________________ B. Balangkas na Paksa -gumagamit ng karaniwang anyo ng balangkas.parirala ay nagsisimula sa malaking titik at hindi gumagamit ng tuldok sa pagtatapos ng talata. -ang mga salita. ________________________________ A. I.

-kailangan maipakita rin dito ang wastong gamit ng malaki at maliit na titik at wastong pagbabantas. . -kailangan maging konsistent sa gamit ng uri ng pangungusap.• Balangkas na Pangungusap -gumagamit ng buong pangungusap sa paghahanay ng mga datos.patanong kung nasa antas pa lamang ng pagbuo ng mga datos na nais kalapin. -pasalaysay kung tiyak na ang datos na ilalagay.

________________________________. ________________________________. _______________________________.Hal. A. I. B. B. _______________________________. A. II. _______________________________. _______________________________. .

.

Ito ang batayan ng panghikayat sa mambabasa. Ang Lohika at Pagsulat • Ang lohika ay tumutukoy sa agham at sining ng tamang pag-iisip. • Sa akademikong pagsulat. katulad nga ng nabanggit na. ang lohika ay isang pangangailangan. . madalas na may mga katwirang kailangan pangatwiranan. Sa larangang ito.

Mga mungkahi upang matiyak na magiging lohikal ang iyong pagsulat: a.p c. Alamin ang paksa ng sulatin at magsaliksik ng tungkol dito kung kinakailangan. b. Alamin ang proposisyong kaugnay ng paksa upang mapili ang argumentong magagamit. Alamin ang paraan ng pangangatwirang angkop gamitin sa iyong mga argumento. .

Iwasan ang mga maling pangangatwiran. . Ngunit tandaang ang ebidensya ay kailangang mahalaga. matibay at nauugnay sa argumento. Mangalap ng mga datos na magpapatibay sa iyong argumento. at e. Madalas din. kinakailangang maglatag ng mga ebidensya upang lumakas ang isang argumento.d.

Obserbasyong pansarili o kaya’y ng ibang tao. at c. Pangyayaring nauugnay sa argumento. . May iba’t ibang ebidensyang maaring magamit. Mga awtoridad na makapagbibigay ng mga pahayag na makapagkokolaboreyt sa isang argumento. Ito ay ang mga sumusunod: a. b. c. Mga saksi.

kaisipan o konsepto. Lohikal na Pangangatwiran Dalawang panlahat na kategorya ng lohikal na pangangatwiran: (a) Pangangatwirang Pabuod – ito ay nagsisimula sa maliliit na halimbawa o kaya’y sa mga partikular na bagay at katotohanan at nagtatapos sa isang panlahat na tuntunin. .

konsepto o ideya na sinusundan nga mga partikular na bagay na sumusuporta o nagpapatotoo sa inilahad sa una.(b) Pasaklaw na Pangangatwiran – ito naman ay nagsisimula sa panlahat na tuntunin. Ang ganitong pangangatwiran ay madalas na gumagamit ng silohismo tulad ng mga sumusunod: .

Tiyakang Silohismo Pangunahing Premis: Lahat ng katoliko ay Kristiyano Pangalawang Premis: Si Juan ay Katoliko Kongklusyon: Si Juan ay Kristiyano .

Kongklusyon: Si Juan ay pupunta sa langit. siya ay pupunta sa langit. Pangalawang Premis: Si Juan ay isang mabuting Kristiyano. .Kondisyunal na Silohismo Pangunahing Premis: Kung si Juan ay isang mabuting Kristiyano.

Pangalawang Premis: Si Pedro ay hindi masamang Kristiyano. . Kongklusyon: Makakarating si Pedro sa langit.Pasakaling Silohismo Pangunahing Premis: Kung masama kang Kristiyano. hindi makakarating sa langit.

Kongklusyon: Si Jose ay Kristiyano. si Jose ay Kristiyano o Muslim. . Pangalawang Premis: Si Jose ay hindi Muslim.May Pamiliang Silohismo Pangunahing Premis: Alin sa dalawa.

Kongklusyon: SI Nena ay isda. . Pansining sa ganitong pangangatwiran ay kailangang maging matibay ang pangunahing premis sapagkat kung hindi. Pangalawang Premis: Si Nena ay lumalangoy. Halimbawa: Pangunahing Premis: Lahat ng lumalangoy ay isda. hahantong ka sa isang maling kongklusyon.

.

kailangang iwasan ang mga palasi ng pangangatwiran dahil nagpapahina ang mga ito ng isang argumento . narito ang mga karaniwang palasi na madalas katisuran ng marami: . Palasi ng Pangangatwiran Sa Pagsulat ng akademikong papel.

c. d. Argumentun ad ignorantiam – nagpapalagay na hindi tototo ang anumang hindi napatutunuyan o kaya’y totoo ang anumang hindi napagsisinungalingan. Halimbawa: Kailangang ipasa ang lahat ng mahihirap na mag- aaral sapagkat lalo silang magiging kaawa-awa kung sila ay lalagpak. . Argumentum ad misericordiam – pagpapaawa o paggamit ng awa sa pangangatwiran.

Halimbawa: Ito ay isang ebidensya at kailangang tanggapin dahil wala namang tumututol dito. Non sequitur – paggamit ng mga argumentong hindi magkakaugnay o ng argumentong does not follow the premise. e. sila ay may higit na karapatang magreklamo sa trabaho. . Halimbawa: Ang mga babae ay higit na masisipag magtrabaho kaysa mga lalaki. kung gayon.

f. . sa katunaya’y isa siyang mabuting anak at mapapatunayan iyan ng kanyang mga magulang. kamag-anak at kaibigan. g. Halimbawa: Hindi siya ang naggahasa sa dalaga. Maling Paglalahat – pagbatay ng isang kongklusyon sa isa o ilang limitadong premis. kapatid. Ignoratio elenchi – pagpapatotoo sa isang kongklusyong hindi naman siyang dapat patotohanan.

Halimbawa: Magiging mabenta ang sorbetes kahit tag- ulan. Maling Analohiya – paggamit ng hambingang sumasala sa matinong kongklusyon. kasi’y mabenta naman ang kape kahit na tag-init. h.Halimbawa: Mahirap mabuhay sa Maynila kung kaya’t masasabing mahirap mabuhay sa buong Pilipinas. .

j. si Pedro Madlangbayan ay isang Amerikano dahil siya ay nasa California.i. Halimbawa: Lahat ng Amerikano ay nasa Amerika. higit nating kailangan ang wikang Ingles kaysa wikang Filipino. Maling Saligan – paggamit ng maling batayan na humahantong sa maling kongklusyon. Maling Awtoridad – paggamit ng tao ng sangguniang walang kainalaman sa isang paksa. . Halimbawa: Wika nga ni Aiza Seguerra. kung gayon.

Mapanlinlang na Tanong – paggamit ng tanong na ano man ang maging sagot ay maglalagay ng isang tao sa kahiya-hiyang sitwasyon. Halimbawa: Hindi ka na ba nagtataksil sa iyong asawa? . Dilemma – pagbibigay ng dalawang opsyon lamang na para bang wala nang iba pang alternatib. Halimbawa: Alin sa dalawa ang mangyayari: ang pumatay o kaya ay mamatay.k. l.