You are on page 1of 7

Ang konseptong papel ay isang maikling

akademikong papel na nagbibigay ng


pangkalahatang impormasyon tungkol sa isang
panukalang saliksik.
Ang unang suliraning kinakaharap ng isang
mananaliksik ay ang pagpili ng paksa. Ang paksa ay
ang problemang nais lutasin ng pananaliksik o ang
penomenong nais pag-aralan. Ang paksa ng
pananaliksik ay dapat manggaling sa mga suliraning
personal, propesyonal, teoretikal, iskolarli, politikal o
panlipunan.

Dapat ding personal na gusto ng mananaliksik ang


paksa o magkaroon ito ng tanging halaga sa kaniya
upang hindi mawala ang interes niya rito at talagang
ipursige niya ito (DePoy at Gitlin, 2015).
Ngunit ang pagpili ng paksa ay hindi lang natatapos sa
pagtukoy ng interes. Kailangan din ng mananaliksik na
magbasa muna ng mga kaugnay na pag-aaral at
literatura na naisulat tungkol sa paksa.

Sa isang ganap na pananaliksik gaya ng tesis, ang


mga kaugnay na pag-aaral o literatura ay nasa
ikalawang kabanata. Maaaring isiping ito ang
ikalawang bahaging ginagawa pagkatapos ng
panimula.
WEB DIAGRAM CONCEPT MAP
Politikal Pangkalikasan Komento

Ekonomiko/
Larawan
Komersiyal Kultural
Mga Post

Mga ideolohiyang Video


Maaaring Isulong INSTAGRAM

Mga Personalidad na
may Instagram
Mga
Pagpapahayag ng Pinaggagamitan Mga
Sarili kompanya,
Mga sikat na Organisasyon
Koneksiyon sa Personalidad o Ahensiya
Tao
Mga
Dokumentasyon Pag-
Ordinaryong
ng Buhay eendorso o
Tao
Pagbebenta