You are on page 1of 23

RANGKA TOPIK
 Pengenalan
Pengambilan & Pengrekrutan
Latihan & Pembangunan
Ganjaran & Faedah
 Jenis-jenis Ganjaran
a) Ganjaran Dalaman
b) Ganjaran Luaran
 Sifat-sifat Ganjaran
 Perkembangan & Pembangunan Kerjaya
* Perancangan Kerjaya
* Pengurusan Kerjaya
* Kemajuan Kerjaya

aset yang bernilai dalam organisasi  Organisasi berjaya mempunyai program pengurusan sumber manusia yang mantap  Organisasi berjaya mempunyai beberapa keupayaan : a) Mendapatkan pekerja yang berkebolehan.1. sistem penilaian prestasi & upah yang setimpal kepada pekerja. 2.0 Pengenalan  Sumber manusia . b) Mengadakan program-program latihan & Pembangunan. c) Memberi layanan yang baik. d) Mewujudkan sistem kebajikan serta bantuan kepada pekerja mereka.0 Pengambilan Dan Pengrekrutan  Langkah awal dalam proses pembangunan sumber manusia  Organisasi melakukan analisis kerja .

Analisis kerja .Pertanyaan i) Kandungan dan Konteks Pekerjaan ii) Kemahiran dan Kebolehan pekerja .

Apa Dia – bentuk dan jenis jawatan Bila masa – bila pekerjaan diperlukan Dimana – dimanakah jawatan Analisis Kerja Jawapan diperlukan Bagaimana – bagaimanakah sesuatu pekerjaan bakal dilakukan Siapa – calon yang layak .

Syarat-syarat Kelayakan Jawatan 1) Kelayakan Akademik 2) Kemahiran dan Kecekapan Iktisas 3) Pengalaman Kerja 4) Kelayakan Fizikal 5) Syarat – syarat tambahan .

Pengambilan Pekerja 1) Pengambilan Dalaman Pekerja baru diambil dikalangan pekerja sedia ada (kenaikan jawatan) 2) Pengambilan Luaran Pekerja baru bukan dari kalangan pekerja yang sedia ada .

Pengiklanan Jawatan Media Cetak & Elektronik Pemohon Isi Borang Permohonan Proses Penilaian Organisasi Temuduga Pengambilan Pekerja – Perjanjian Kontrak .

Sumber Manusia perlu mendapat latihan perkhidmatan yang terbaik. Tujuan latihan kepada kakitangan 1) Memberikan pengetahuan baru 2) Memberikan kemahiran teknikal baru 3) Mengubah sikap dan tingkah laku pekerja .

Latihan merupakan satu pelaburan organisasi ke arah pencapaian prestasi yang lebih baik. 4 peringkat latihan bersistematik : Melakukan analisis keperluan harian Perancangan dan persediaan latihan Pelaksanaan program latihan Penilaian latihan .

3) Mewujudkan hubungan komunikasi yang baik antara pekerja dan majikan. 4) Memenuhi keperluan dasar peraturan organisasi. 1) Menilai pencapaian bagi tempoh-tempoh tertentu. 2) Mendapatkan maklumbalas – pengetahuan.Pengurusan Prestasi :  Prestasi pekerja akan dinilai oleh majikan  Tujuan penilaian prestasi. kemahiran dan sikap pekerja. .

2.Tiga langkah utama dalam menguruskan prestasi pekerja dalam organisasi : 1. * Sasaran juga tidak mustahil untuk dicapai. * Sasaran boleh disesuaikan dengan keadaan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. * Penilaian dilakukan berasaskan kepada sasaran. * Sasaran mestilah mencabar serta merangsang pekerja. * Majikan dan pekerja akan bersama-sama berbincang serta mencapai persetujuan. Menetapkan Matlamat * Penetapan matlamat yang dilakukan bersama antara majikan dengan pekerja. . * Ganjaran dinyatakan sekiranya pekerja mencapai sasaran. * Penilaian boleh dilakukan mengikut tempoh-tempoh tertentu. Menilai Prestasi * Prestasi atau pencapaian pekerja dalam sesuatu tempoh masa akan dinilai.

* Hukuman akan dikenakan kepada yang gagal menunjukkan prestasi yang baik. 4. * Pihak organisasi juga berjaya memberi fardah-faedah tertentu kepada pekerjanya. 3. Ganjaran Dan Faedah * Sesebuah organisasi memberi ganjaran yang setimpal kepada pekerja-pekerjanya yang mencapai standard yang cemerlang. . Memberi Ganjaran * Ganjaran akan diberikan kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang baik.

* Ia bersifat kekal serta mempertingkatkan pencapaian dirinya. . Jenis-jenis Ganjaran * Ganjaran merupakan sesuatu yang amat penting dalam Organisasi.5. Ganjaran Luaran * Ganjaran luaran ialah ganjaran yang bersifat luaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja-pekerjanya. * Iaitu majikan diberi kepada pekerja-pekerjanya. * Ganjaran ini dalam bentuk hadiah serta faedah-faedah tertentu. i. ii) Ganjaran Dalaman * Ganjaran dalaman merupakan ganjaran yang bersifat dalaman. * Terdapat dua jenis ganjaran.

* Ganjaran sesuatu yang menarik minat pekerja untuk memperolehinya. .1. Diberikan pada masa yang sesuai: * Ganjaran perlu diberikan kepada mereka yang layak pada masa yang sesuai. Mampu diperolehi: * Sesuatu ganjaran itu tidak semata-mata dinyatakan. 2. * Ganjaran dapat memotivasikan pekerja. * Sesuatu ganjaran yang dirasakan oleh pekerja terlalu mustahil dicapai akan menyebabkan mereka tidak berminat terhadapnya. Berdasarkan kepada pencapaian: * Perlu selaras dengan pencapaian prestasi. Sifat-sifat Ganjaran * Ganjaran tidak boleh diberikan sembarangan. * Sesuatu ganjaran yang bersifat baik perlu mempunyai ciri-ciri berikut: 1. ganjaran itu mungkin tidak begitu bernilai kepada mereka. Berkekalan lama * Menarik perhatian pekerja. 4. * Sekiranya diberikan pada masa yang lama. Setara dan adil * Setara dengan pekerja dan hasil kerja. * Ia perlu realistik serta mampu dicapai oleh pekerja. 3. 5.

Terdapat tiga elemen dalam kerjaya a) Perancangan kerjaya. • Secara semulajadi manusia inginkan perubahan.  Apa yang dilalui oleh pekerja seperti kenaikan pangkat & peningkatan gaji. • Kenaikan pangkat. c) Kemajuan Kerjaya. kedudukan akan memberi kepuasan.• Pekerja tertekan & jemu sekiranya kerjayanya tidak berkembang. b) Pengurusan Kerjaya. .  Bagaimana organisasi membentuk & melaksanakan program pembangunan kerjaya untuk sumber manusia.  Bagaimana seseorang individu merancang dan melaksanakan objektif kerjaya.

Tahap Pemantapan. • Mampu berdikari. Tahap pengunduran. 3. • Kurang pasti & kurang mahir. • Mencapai kepuasan kerjaya. 4. • Melibatkan usia 50 tahu ke atas. sokongan dan tunjuk ajar. memerlukan bimbingan. • Tahap awal bagi pekerja • Mula bekerja & sehingga umur 26 tahun. 2. • Pekerja berusia 40 tahun hingga 50 tahun. • Memikirkan samada terus kekal atau tidak dalam organisasi. . Tahap Pengekalan. Tahap Pengembangan. • Menjadi mentor. • Pekerja berusia 26 tahun sehingga 40 tahun. • Mula memikirkan persaraan.1.

• Memberi tumpuan terhadap hubungan pekerja dan majikan. Hubungan majikan dan kesatuan sekerja • Bidang-bidang tumpuan 1. Proses membuat keputusan • Sistem perhubungan industri melibatkan majikan.• Salah satu dari aktiviti pengurusan sumber manusia yang penting. Undang-undang & peraturan yang memberi kesan terhadap persekitaran kerja 2. • Aspek penting adalah: 1. Hak & tanggungjawab majikan dan pekerja 4. Hubungan majikan dan pekerja 2. Hubungan pekerja dan majikan 3. Syarat dan terma pekerjaan 3. pekerja dan kerajaan & dikenali sebagai sistem “tripartie” .

pemindahan dan pemberhentian kerja.• Keputusan majikan yang tidak melibatkan campur tangan atau penglibatan pihak pekerja atau kerajaan • Majikan akan menetapkan hal-hal berhubung dengan pengambilan pekerja. . promosi.

• Melibatkan interaksi dan kerjasama pekerja dan majikan • Pekerja diwakili kesatuan sekerja .

• Melibatkan campurtangan kerajaan • Merangka dan meluluskan undang-undang berkaitan pekerjaan .

• Penting dalam pengurusan organisasi • Bantuan kebajikan meliputi beberapa kriteria a) Jantina • Wanita memerlukan lebih banyak bantuan b) Usia • Skim perubatan dan program kecergasan c) Golongan Kurang Upaya • Sumbangan perlu dihargai d) Budaya • Budaya perlu dihormati serta diberi kemudahan untuk dipraktikan e) Tekanan Hidup • Organisasi perlu mengatur program untuk menangani masalah stress f) Pengangkutan dan Penginapan • Kemudahan perlu disediakan untuk pekerja luar bandar atau luar negara .

• Manusia merupakan sumber yang penting dalam organisasi •Perjalanan. Keberkesanan dan Kecemerlangan organisasi banyak bergantung kepada sumber manusia .