You are on page 1of 25

PEMBENTANGAN

KAJIAN TINDAKAN
FOKUS KAJIAN
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM OPERASI DARAB
NOMBOR TIGA DIGIT DENGAN DUA DIGIT YANG MELIBATKAN
PENGUMPULAN SEMULA DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH OBJEKTIF KAJIAN
SURIA
KUMPULAN
SASARAN

NORZIYANI BT ZAHARI TINDAKAN KAJIAN
PPG MATEMATIK AMBILAN FEB 2012
ANALISIS DAN
PENSYARAH PEMBIMBING : INTERPRETASI DATA

ENCIK AZIZI DAPATAN KAJIAN
PENGENALAN
FOKUS KAJIAN

 Peserta kajian keliru meningkatkan OBJEKTIF KAJIAN
penguasan dalam operasi darab nombor
KUMPULAN
tiga digit dengan dua digit yang SASARAN
melibatkan pengumpulan semula .
TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
REFLEKSI PdP

FOKUS KAJIAN

 Tidak menguasai nilai tempat sa,puluh ,
OBJEKTIF KAJIAN
ratus,ribu dan puluh ribu
 Kesilapan mendarab (keliru dalam KUMPULAN
penyusunan tempat) SASARAN

 Kesilapan dalam meletakkan hasil darab TINDAKAN KAJIAN
kedua pada kedudukan yang sepatutnya
ANALISIS DAN
 kesilapan dalam mengumpul semula INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
• Penggunaan bahan bantu mengajar dapat
mempertingkatkan kefahaman pelajar
selain meningkatkan kefahaman murid FOKUS KAJIAN
dan dapat merangsang minat dan sikap
murid yangn lebih positif. OBJEKTIF KAJIAN
(Herlinda, 2008)
KUMPULAN
SASARAN
• kaedah pendaraban secara konkrit dan
jelas dapat mengatasi masalah pendaraban TINDAKAN KAJIAN
dengan memfokuskan penglihatan
ANALISIS DAN
terhadap ilustrasi tanpa banyak diberikan INTERPRETASI DATA
arahan.
DAPATAN KAJIAN
(Novi Astriani , 2013)
FOKUS KAJIAN
 Mengenalpasti masalah yang
dihadapi oleh murid yang
FOKUS KAJIAN
melibatkan tajuk.
OBJEKTIF KAJIAN
 Mengkaji keberkesanan penggunaan
Kaedah Suria untuk membantu murid KUMPULAN
SASARAN
meningkatkan penguasaan murid
dalam operasi darab nombor tiga digit TINDAKAN KAJIAN
dengan dua digit yang melibatkan ANALISIS DAN
pengumpulan semula. INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
FOKUS KAJIAN
KESILAPAN DALAM
PENYUSUNAN MELETAKKAN KESILAPAN
NOMBOR HASIL DARAB DALAM
PADA NILAI KEDUA PADA MENGUMPUL FOKUS KAJIAN
TEMPAT KEDUDUKAN YANG SEMULA
SEPATUTNYA
OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN
KELIRU DALAM KESILAPAN SASARAN
PENYUSUNAN MENDARAB
TEMPAT
TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM OPERASI
DARAB NOMBOR TIGA DIGIT DENGAN DUA DIGIT YANG
MELIBATKAN PENGUMPULAN SEMULA DENGAN DAPATAN KAJIAN
MENGGUNAKAN KAEDAH SURIA
OBJEKTIF UMUM

kajian ini adalah untuk meningkatkan
FOKUS KAJIAN
penguasaan kemahiran pendaraban
nombor tiga digit dengan dua digit
yang melibatkan pengumpulan OBJEKTIF KAJIAN

semula.dikalangan murid Tahun lima
KUMPULAN
dan juga dengan cepat dan tepat serta SASARAN
menarik minat murid terhadap
matematik. TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

Objektif Kajian Soalan Kajian
MENINGKATKAN Adakah tahap FOKUS KAJIAN
PENGUASAAN MURID pencapaian murid-
DALAM OPERASI murid meningkat OBJEKTIF KAJIAN
DARAB NOMBOR TIGA
DIGIT DENGAN DUA dalam menguasai
KUMPULAN
DIGIT YANG operasi darab SASARAN
MELIBATKAN selepas kaedah
PENGUMPULAN terapi yang telah TINDAKAN KAJIAN
SEMULA DENGAN dijalankan?
MENGGUNAKAN ANALISIS DAN
KAEDAH SURIA. INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
Objektif Kajian Soalan Kajian
Menentukan Adakah “Kaedah
keberkesanan Suria” dapat FOKUS KAJIAN
penggunaan menimbulkan
“Kaedah Suria” minat pelajar
OBJEKTIF KAJIAN
dalam dalam matematik?
menyelesaikan KUMPULAN
operasi darab. SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
KUMPULAN SASARAN

FOKUS KAJIAN
• Murid Tahun 5
OBJEKTIF KAJIAN
• Seramai 4 Orang
KUMPULAN
SASARAN
• 1 orang perempuan
TINDAKAN KAJIAN

• 3 orang lelaki ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
TINDAKAN YANG DIJALANKAN

Model Kurt Lewin (1948)
FOKUS KAJIAN
Perancangan
OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN
SASARAN
Refleksi Tindakan
TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA
Pemerhatian
DAPATAN KAJIAN

(Rosinah Edinin, 2011)
PERLAKSANAAN INTERVENSI

Sesi pertama FOKUS KAJIAN

 Peserta kajian diberi penerangan OBJEKTIF KAJIAN
tentang langkah-langkah kaedah suria.
KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

Rajah 1: Langkah 1 Rajah 1.1: Langkah 2 DAPATAN KAJIAN
Sesi kedua
 Penerangan kepada peserta kajian
untuk menyelesaikan operasi darab
menggunakan kaedah suria. FOKUS KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN

Rajah 1.3 – 11.7: Langkah 3-8
FOKUS KAJIAN

Rajah 1.8: Guru memberikan penerangan
OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA
Rajah 1.9: Murid diberikan bimbingan Rajah 2.0: Contoh kesilapan Murid
mendarab DAPATAN KAJIAN
Sesi ketiga
 Pengukuhan – latihan bertulis kepada
murid
FOKUS KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN

Rajah 2.1: Intervensi
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Keputusan Ujian Sebelum Intervensi
FOKUS KAJIAN
Nama Peserta Kajian Ujian sebelum intervensi

OBJEKTIF KAJIAN

Peserta kajian 1 1/10
KUMPULAN
SASARAN
Peserta kajian 2 0/10

Peserta kajian 3 0/10 TINDAKAN KAJIAN

Peserta kajian 4 1/10 ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

Jadual 1: Keputusan ujian sebelum intervensi
DAPATAN KAJIAN
Keputusan Ujian Selepas Intervensi

Nama Peserta Kajian Ujian selepas Markah Ujian (%)

intervensi
FOKUS KAJIAN

Peserta kajian 1 10/10 100
OBJEKTIF KAJIAN

Peserta kajian 2 10/10 100
KUMPULAN
SASARAN
Peserta kajian 3 10/10 100

TINDAKAN KAJIAN
Peserta kajian 4 10/10 100

ANALISIS DAN
Jadual 2: Keputusan ujian selepas intervensi
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
Graf perbandingan keputusan sebelum
dan selepas intervensi.

KEPUTUSAN UJIAN SEBELUM DAN SELEPAS INTERVENSI
FOKUS KAJIAN
100

90

80 OBJEKTIF KAJIAN
70

60 KUMPULAN
50 SASARAN
Peratus

Ujian Sebelum Intervensi
40 Ujian Selepas Invervensi

30 TINDAKAN KAJIAN
20

10 ANALISIS DAN
0 INTERPRETASI DATA
R1
R2
R3
R4
DAPATAN KAJIAN
Peserta Kajian

Jadual 3: Keputusan sebelum dan selepas intervensi
Penelitian Dokumen
Sebelum Intervensi Sebelum Intervensi

FOKUS KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

Rajah 3: Perbandingan peserta Kajian sebelum dan selepas DAPATAN KAJIAN
intervensi
DAPATAN KAJIAN
 Persoalan Kajian 1:
Adakah tahap pencapaian murid-murid meningkat
dalam menguasai operasi darab selepas kaedah FOKUS KAJIAN
terapi yang telah dijalankan?
OBJEKTIF KAJIAN
 Penggunaan Kaedah Suria telah
membantu meningkatkan KUMPULAN
SASARAN
penguasaan dalam operasi darab
nombor tiga digit dengan dua digit yang TINDAKAN KAJIAN
melibatkan pengumpulan semula.
ANALISIS DAN
 Ia dapat dilihat melalui penelitian INTERPRETASI DATA
dokumen yang dibuat sebelum dan
DAPATAN KAJIAN
selepas intervensi.
 Persoalan kajian 2:
Adakah terdapat perbezaan tahap
pencapai murid dalam ujian sebelum FOKUS KAJIAN
intervensi dan ujian selepas intervensi?
OBJEKTIF KAJIAN
 Penggunaan Kaedah Suria membantu
KUMPULAN
meningkatkan pencapaian peserta SASARAN
kajian
TINDAKAN KAJIAN
 Pencapaian markah ujian peserta kajian
meningkat antara 10% hingga 100% ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
1.Berkaitan minat terhadap matematik.
•Adakah “Kaedah Suria” dapat menimbulkan minat pelajar dalam matematik?

Persoalan Kajian 3:
Adakah “Kaedah Suria” dapat menimbulkan minat
pelajar dalam matematik?
Bil Item Soalan Setuju Tidak Setuju

1 Saya menyukai matapelajaran matematik sejak dari darjah 1 lagi. 2 2 FOKUS KAJIAN

2 Saya dapat meningkatkan motivasi diri apabila belajar matematik. 2 2
OBJEKTIF KAJIAN
3 Saya menyediakan jadual waktu untuk belajar matematik setaip hari. 2 2

KUMPULAN
4 Saya rasa seronok apabila dapat menjawab soalan matematik dengan betul. 4 0 SASARAN

5 Bagi saya matematik sangat mudah sekiranya memahami konsep. 4 0 TINDAKAN KAJIAN

6 Saya dapat mendisplinkan diri saya apabila mempelajari matematik. 2 2
ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA
7 Matematik membantu saya cara berfikir untuk menyelesaikan masalah. 4 0

8 Saya rasa seronok apabila memasuki kelas matematik 4 0
DAPATAN KAJIAN
Hasil daripada analisa jadual 9 dapat dilihat seramai 2
orang responden iaitu 50% minat dalam matapelajaran
matematik manakala 50% lagi responden iaitu 2 orang
FOKUS KAJIAN
menyatakan tidak. Sama seperti hasil temubual secara
tidak langsung yang dijalankan. Tetapi kesemua responden
mengakui bahawa rasa seronok bila berjaya menjawap OBJEKTIF KAJIAN
soalan matematik yang diberi.
KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
Kesimpulan :

FOKUS KAJIAN
Kaedah Suria dapat membantu
meningkatkan penguasaan dalam operasi
OBJEKTIF KAJIAN
darab nombor tiga digit dengan dua digit
yang melibatkan pengumpulan semula . KUMPULAN
SASARAN

TINDAKAN KAJIAN

ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA

DAPATAN KAJIAN
CADANGAN KAJIAN SETERUSYA
• Membina Buku Besar (Big Book)
meningkatkan penguasan dalam operasi darab
nombor tiga digit dengan dua digit yang
melibatkan pengumpulan semula. FOKUS KAJIAN

• Mempertingkatkan kajian dengan OBJEKTIF KAJIAN
menjalankan demonstrasi menggunakan ICT
dalam menghasilkan Kaedah dalam Operasi KUMPULAN
SASARAN
darab.
TINDAKAN KAJIAN
• Saiz responden boleh diperbesarkan antara
20-30 orang supaya dapatan kajian dapat ANALISIS DAN
INTERPRETASI DATA
generalisasikan penggunaan responden yang
besar dapat memberikan dapatan yang lebih DAPATAN KAJIAN
tepat.
SEKIAN, TERIMA KASIH