PERANAN KERAIAAN BALAN

PENBANu0NAN EK0N0NI
NEuARA
SITI FARAHIYAH BINTI MUSTAFFA
PPISMP KSBIBM SEMESTER 3
Pelan
rancangan
Menyeimbangkan
antara wilayah
dan kaum
Mempelbagaikan
kegiatan ekonomi
Memantapkan
sistem
pendidikan
Penyertaan
pihak swasta
P
E
R
A
N
A
N
K
E
R
A
J
A
A
N
P
E
R
A
N
A
N
K
E
R
A
J
A
A
N
Pelan Rancangan Pelan Rancangan
RANCANGAN
PEMBANGUNAN
LIMA
TAHUN
(RPLT)
Agenda pembangunan negara yang
mempunyai falsafah tertentu,
objektif dan matlamat, fokus,
program-program dan strategi-
strategi pelaksanaan
Fokus :
pembangunan
luar bandar
dan
meluaskan
kawasan
pertanian
Langkah diambil :
penubuhan RIDA pada tahun 1951 untuk
pembangunan ekonomi,
FELDA(1956) untuk pembangunan tanah,
MARA(1966) untuk bantuan kredit dan
teknikal,
PORIM (1979) untuk pembangunan
penyelidikan pertanian
Unit Perancang Ekonomi (EPU) mempunyai
peranan untuk merancang pembangunan
ekonomi negara
Menyeimbangkan Antara Wilayah dan Kaum Menyeimbangkan Antara Wilayah dan Kaum
Bermula dengan Dasar Ekonomi Baru
(DEB) 1971-1990
Matlamat : membasmi kemiskinan
: menyusun semula masyarakat
untuk menghapuskan
ketidakseimbangan
ekonomi antara kaum.
Bermula dengan Dasar Ekonomi Baru
(DEB) 1971-1990
Matlamat : membasmi kemiskinan
: menyusun semula masyarakat
untuk menghapuskan
ketidakseimbangan
ekonomi antara kaum.
Menawarkan perkhidmatan dan kemudahan awam
seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa
pelajaran dan buku teks, makanan tambahan
kepada kanak-kanak serta program rumah murah
Menawarkan perkhidmatan dan kemudahan awam
seperti program bantuan subsidi baja, biasiswa
pelajaran dan buku teks, makanan tambahan
kepada kanak-kanak serta program rumah murah
*menambahkan peluang untuk
menukar kegiatan yang mempunyai
daya pengeluaran yang rendah kepada
yang tinggi seperti rancangan-
rancangan tanah FELDA, FELCRA,
projek perikanan dan ternakan moden
dan sebagainya
*menubuhkan Dasar Pembangunan
Nasional pada 17 Jun 1991 yang
merupakan usaha atau kesinambungan
kepada perlaksanaan Dasar Ekonomi
Baru. Dasar Pembangunan Nasional ini
menandakan bermulanya Rangka
Rancangan Jangka Panjang Kedua
(RRJP 2).
Mempelbagaikan Kegiatan Ekonomi Mempelbagaikan Kegiatan Ekonomi
Variasikan kegiatan ekonominya seperti
perindstrian dan pertanian.
Kerajaan telah melancarkan dua kajian utama
pada tahun 1983 :
* Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM)
menilai dan mengubahsuai dasar-dasar
perindustrian negara yang ada mengkaji semula
galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar
peningkatan eksport.
* Pelan Induk Perindustrian (PIP).
menggubal objektif pembangunan perindustrian
secara am di samping menentukan strategi-
strategi untuk sektor-sektor kecil yang berpotensi.
Dasar Pertanian Negara (DPN)
‡ Tujuan : mempercepatkan transformasi sektor pertanian
kepada yang lebih moden, berkomersil dan mapan bagi
meningkat komoditi eksport negara seperti hasil
tanaman, ternakan, perikanan dan perhutanan.
Dasar Perindustrian Negara (DPN)
‡ Tujuan : sebagai pemangkin untuk meningkat
produktiviti organisasi, kemahiran
pekerja dan sebagainya
‡ Dalam perancangan bagi Rancangan Malaysia
ke-7, strategi perindustrian adalah bagi
meningkat pengeluaran berasaskan teknologi
tinggi untuk mengurangkan penggantungan ke
atas tenaga buruh.
Memantapkan sistem pendidikan Memantapkan sistem pendidikan
Menyediakan satu sistem pendidikan yang
membolehkan setiap rakyat mendapat ilmu
dgn mudah.
Melakukan pelaburan ekonomi seperti
bantuan kewangan. Contoh : biasiswa dan
tajaan.
Penyertaan Pihak Swasta Penyertaan Pihak Swasta
Dasar Penswastaan Negara
Penjualan perusahaan milikan negara atau
milikan awam kepada sektor swasta yang
akhirnya menyebabkan ekuiti swasta dikuasai
oleh sektor swasta
Contoh : Tenaga Nasional Berhad (TNB),
Telekom Malaysia Berhad (TM), Malaysia
International Ship Company(MISC)
TERIMA
KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.