You are on page 1of 25

KEPIMPINAN

Keupayaan serta kebijaksanaan seseorang ketua dalam menguruskan


kakitangan bawahannya dan sumber yang ada.

Danielson (2006) melihat kepimpinan guru sebagai himpunan


kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada
mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya, sama
ada di dalam atau di luar sekolahnya.
Profesor Robert House

Teori Laluan Matlamat

Fungsi utama seorang pemimpin ialah membentuk matlamat


penting bagi para pengikut atau para pekerjanya serta
menggariskan laluan-laluan ke arah pencapaian matlamat.

Pemimpin yang berkesan menggunakan 2 dimensi


kepimpinan sama ada untuk menjelaskan laluan ataupun
memudahkannya untuk dijalankan (dalam situasi struktur
kerja yang kompleks) .
Teori X dan Y

Diasaskan oleh Douglas McGregor (1960).

Teori X Andaian Teori


Pendekatan
Pekerja semula jadinya malas dan akan mengelak
Carrot and Stick
daripada bekerja kecuali dipaksa .

Pekerja tidak mempunyai cita-cita dan tidak mahu


memikul akauntabiliti

Pekerja tidak mempunyai motivasi untuk


menjayakan matlamat organisasi

Pekerja hanya mahu bekerja kerana dirangsang


oleh keperluan psikologi dan keperluan
keselamatan mereka sahaja.
Teori Y Andaian Teori

Bercirikan
motivasi dan Kerja sebagai satu perkara semula jadi iaitu suatu
pengiktirafan perkara biasa sama seperti bermain,bersukaria dan
lain-lain jika keadaan kerja itu baik,tetapi mereka
akan menganggap kerja sebagai beban jika
pengalaman bekerjanya pada masa lepas tidak
menyenangkan.

Pekerja mencari dan mahukan akauntabiliti


kerana ia membawa kepada kepuasan jiwa.
Teori Perhubungan Manusia

Menurut kajian oleh pelopor teori ini didapati bahawa terdapat dua
corak perlakuan pemimpin yang sangat disukai orang-orang bawahan
iaitu ;

Perhatian dan penekanan terhadap tugas untuk mencapai


matlamat organisasi (task-orientation )

Perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara


pemimpin dengan orang-orang bawahan ( Human relations
orientation )

Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas
dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya.
Teori Kepimpinan Mengikut Situasi
( Situational Leadership Theories )

Fred Fiedlier telah mencadangkan satu model Kotegensi Kepimpinan yang efektif.
Model ini mengandungi hubungan antara gaya kepimpinan dengan suasana situasi
yang menyenangkan.

Kesesuaian situasi ini bergantung kepada 3 dimensi berikut ;

Hubungan antara pemimpin dan pekerja berdasarkan


kepada percaya dan hormat menghormati.

Darjah struktur tugas, iaitu sejauh mana tugas itu


didefinisikan dengan jelas atau kabur.

Kedudukan dan kuasa pemimpin yang didapati melalui


autoriti formal, sama ada pemimpin / individu boleh
mempertimbangkan untuk memberi ganjaran,dendaan,
menilai atau menaikkan pangkat kakitangan.
Situasi yang menyenangkan akan diperoleh sekiranya ketiga-tiga dimensi tersebut
positif.

Keadaan yang berbeza memerlukan cara memimpin yang berbeza, jika


keberkesanan ingin diwujudkan.
Kesimpulan teori.
Cara memimpin yang berbeza boleh berkesan,bergantung kepada
kematangan orang-orang bawahan ; mereka yang matang kurang
memerlukan penyeliaan, manakala mereka yang kurang matang
memerlukan arahan dari ketua.
Cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza ;
cara paling baik hendaklah mengambil kira faktor-faktor penting
sebelum sesuatu keputusan dibuat.
Tidak ada hanya satu saja cara memimpin yang paling baik ;
keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada persekitaran
yang berupa manusia dan keadaan.
Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan
menunjuk jalan kepada orang bawahan untuk menghasilkan sesuatu
yang paling baik.
Teori Perlakuan

Didapati dua corak perlakuan pemimpin yang sangat mempengaruhi orang


bawahan iaitu :

2. Perhatian dan penekanan


1. Perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik
terhadap tugas untuk mencapai antara pemimpin dengan orang
matlamat organisasi ( task bawahan
orientation ) ( Human relations orientation )
Berdasarkan teori-teori yang dibincangkan, garis-garis panduan yang boleh
digunakan untuk menjadi pemimpin yang berkesan ialah :

Mengetahui dan melatih diri

Mengetahui dan mengawal gaya

Mempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lain

Memenuhi keperluan-keperluan staf

Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja

Bertindak sebagai pemimpin


Teori Perhubungan Teori Kepimpinan
Teori X dan Y Teori Perlakuan
Manusia Mengikut Situasi
Diasaskan oleh Menjelaskan bahawa Teori ini menyatakan Perhubungan
Douglas McGregor, perhubungan cara memimpin yang kemanusiaan boleh
1960 manusia boleh berbeza boleh mempengaruhi
Teori X mengandaikan mempengaruhi berkesan, bergantung kelakuan dan
bahawa pekerja kelakuan dan kepada kematangan perlakuan
semulajadinya malas perlakuan antara orang bawahan Pemimpin yang
dan akan mengelak kedua-duanya Teori ini menyatakan berjaya ialah
daripada bekerja Terdapat 2 corak bahawa cara pemimpin yang
kecuali dipaksa perlakuan pemimpin memimpin yang mengambil berat
(keperluan psikologi yang disukai: Task berbeza sesuai dalam tentang tugas dan
dan keselamatan) Orientation dan keadaan yang berbeza yang menjaga
Teori Y bercirikan Human Relation Tidak ada hanya 1 perhubungan baik
motivasi dan Orientation saja cara memimpin dengan pengikutnya
pengiktirafan. Pemimpin yang yang paling baik Kesan perlakuan
Teori ini berjaya ialah Pemimpin yang pemimpin
mengandaikan pemimpin yang berkesan adalah berdasarkan
bekerja sebagai mengambil berat mereka yang tanggungjawab
sesuatu yang baik jika tentang tugas dan mendorong dan berorientasikan tugas
menyeronokkan yang menjaga menunjukkan jalan dan orientasi pekerja
tetapi mereka akan perhubungan yang kepada orang telah memberi impak
menganggap kerja baik dengan bawahan untuk terhadap
sebagai beban jika pengikutnya manghasilkan sesuatu keberkesanan
tidak menyenangkan yang paling baik peranan kepimpinan
mereka
Aspek aspek kepimpinan Guru Besar

Perancangan Pengelolaan

Pengarahan Pengawalan
Perancangan

Menentukan matlamat jangka panjang dan pendek dan kaedah kaedah untuk
mencapainya.

Pengelolaan

GB perlu memilih gaya kepimpinan yang sesuai untuk mengelola, menyeleraskan


sumber-sumber manusia dan bahan. Pengelolaan yang berkesan akan meningkatkan
penyempurnaan perancangan dan membantu mencapai matlamat organisasi sekolah.
Pengarahan

Bagaimana seseorang pentadbir dan pengurus sekolah itu memberikan tugas ,


mempengaruhi kakitangan bawahnya dan mendapatkan kerjasama mereka bagi
melaksanakan tugas

Pengawalan

untuk menentu dan menjamin agar kegiatan pekerja terarah kepada pencapaian
matlamat.
supaya prestasi guru-guru dan kakitangan tidak terkeluar daripada garis-garis
perancangan.
menentukan perancangan selaras dengan persekitaran dan keadaan yang sentiasa
berubah-ubah.
Kepimpinan Guru Besar dan guru yang berkesan juga perlu mengambilkira segala
aspek yang melibatkan unsur kemanusiaan.

Hubungan Guru Besar dan guru di sekolah haruslah ;

menganggap semua guru, pekerja dan murid sebagai anak buah masing-masing
Menyampaikan arahan secara berdiplomasi
Menghargai pendapat, daya usaha ataupun penglibatan yang diberikan oleh
anak buahnya
memberi kepercayaan kepada orang kanannya dan murid yang dibimbing.
Bagi menjayakan kurikulum dan mencapai matlamat yang ditetapkan, maka setiap
pemimpin di sekolah haruslah berperanan untuk ;

Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum

Mengagihkan tugas-tugas akademik dan bukan akademik kepada staf

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum atau Panitia Mata


Pelajaran

Merancang jadual waktu

Menyediakan takwim akademik sekolah

Menyelia pengajaran dan pembelajaran


Menyemak buku rancangan pelajaran

Menyediakan panduan dan perincian


tugas-tugas kepada staf

Merancang program sokongan akademik

Merancang pelbagai kegiatan berkaitan


dengan kurikulum

Menyenerai kegiatan mengikut


keutamaan

Menetapkan sasaran akademik untuk


tahun semasa
Ciri ciri Guru Besar Berkesan

Memiliki sense of mission dan sense of purpose, berwawasan, jelas hala tuju dan
matlamat yang hendak dicapai oleh sekolah melalui pernyataan visi dan misi
sekolahnya.

Berkeupayaan menjelaskan kepada warga sekolah dan komuniti setempat tentang visi
dan misi sekolah dengan amalan walk the talk iaitu kepimpinan melalui teladan.

Bertindak sebagai perancang strategi yang berkesan dan memiliki kecekapan


merangka strategi supaya dapat menjamin visi dan misi yang tersurat dan tersirat
tercapai.

Berupaya mengemblengkan segala sumber yang ada di sekolah secara maksimum dan
bertindak pantas menangani kekurangan dan kekangan yang akan mengagalkan
pencapaian visi.
Menjadi ketua guru dan ketua pedagogi serta mempunyai kemahiran membimbing
guru dan bertindak sebagai pedagogical innovator.

Mempunyai personaliti dan kekuatan minda dari segi intelek dan ilmu bagi
menghadapi cabaran serta dapat membuat keputusan dengan tangkas dan tepat.

Memiliki kemahiran berkomunikasi interpersonal dengan baik dan berfikir reflaktif,


kreatif dan konstruktif.

Kemahiran komunikasi dan diplomasi boleh meraih sokongan guru dan sekaligus
mengalakkan penglibatan ibu bapa serta komuniti setempat dalam usaha
meningkatkan kualiti pendidikan sekolah.

Mempunyai gaya kepimpinan yang dapat menarik sokongan dan kerja sepasukan,
berpersonaliti, ada ketokohan dan world view pendidikan yang luas.
Guru yang bertindak sebagai pemimpin
perlu

berwawasan

berani mengambil risiko

berpengaruh dan berintegriti

komitmen kepada pembelajaran

Optimis dan bersikap positif


Kepimpinan Guru di Sekolah

Pengurus Pertengahan

Mengajar sebagai Ketua Pasukan


tugas harian Pengurus