Barayti ng Wika

Reaksyon mo, Ipakita Mo!
Panuto: Ipakita ang magiging pagbati at reaksiyon
hinggil sa mga sumusunod na sitwasyon.

❧ Nasalubong mo ang isa sa pinakamalapit
mong kaibigan o kabarkada.
❧ Habang naglalakad kayo ng kaibigan mo ay
nasalubong ninyo naman ang principal ng
inyong paaralan.
❧ Patuloy kayo sa paglalakad nang
masalubong mo ang isa sa mga kaklase mo.
❧ Maya-maya pa’y heto at dumarating naman
ang crush mo.
❧ Bakit kahit magkakapareho ang
sitwasyon ay magkakaiba ang naging
paraan mo ng pagbati o pakikipag-
usap sa mga taong nabanggit?
❧ Ano ang pinatutunayan nito sa
paggamit natin ng wika?
Panuto: Bigyang kahulugan ang sumusunod
na mga salita ayon sa iyong pagkaunawa
gamit ang Concept Map.

Sossy Pa-beg
Panuto: Bigyang kahulugan ang sumusunod
na mga salita ayon sa iyong pagkaunawa
gamit ang Concept Map.

pa-have sachet
Pagbasa
Basahin ang dayalogo at sagutin ang mga
sumusunod na tanong.
Sitwasyon 1
❧Magnanakaw 1: Holdap, make bigay all
your thingies! Don’t make galaw or I will
make tosuk you!
❧Pulis: Make suko, we made you
napaliligaran!
❧Impeachment trial: You are so asar! I’m
galit na to you!
❧Raliyista: Let’s make baka, don’t be takot!
Don’t be sossy, join the rally!
Pagbasa
Basahin ang dayalogo at sagutin ang mga
sumusunod na tanong.

Sitwasyon 2
❧Pasahero 1: Sir, payment!
❧Pasahero 2: Manong, faster
please! I’m nagmama-hurry!
Pagbasa
Basahin ang dayalogo at sagutin ang mga
sumusunod na tanong.

Sitwasyon 3
❧Tsismosa 1: I was like this, he was
like all that, and I was like what’s
your problem?
❧Tsismosa 2: OMG that is like sooo
sad!
Pagbasa
Basahin ang dayalogo at sagutin ang mga
sumusunod na tanong.

Sitwasyon 4
❧Magtataho: Taho! Make bili na
while it’s init, I’ll make it with extra
sagot!
❧Bumibili ng taho: Is it sarap?
Pwede pa-have?
Pagbasa
Basahin ang dayalogo at sagutin ang mga
sumusunod na tanong.

Sitwasyon 5
❧Pulubi: Knock-knock, pa-beg!
❧Janitor: Ekkkk! Kill the ipis, please don’t
step on it ha, I don’t like to feel the
sound!
Source: https://www.
Tumblr.com/search/Israel+lumansang
Pagbasa
Basahin ang dayalogo at sagutin ang mga
sumusunod na tanong.

Sitwasyon 5
❧Pulubi: Knock-knock, pa-beg!
❧Janitor: Ekkkk! Kill the ipis, please don’t
step on it ha, I don’t like to feel the
sound!
Source: https://www.
Tumblr.com/search/Israel+lumansang
Pag-unawa sa Binasa
1. Ano kaya ang mangyayari kung sa ganitong paraan
magsasalita ang lahat ng mga Pilipino? Ipaliwanag.
2. Kung makasasanayan mo ang ganitong paraan ng
pagsasalita ay maaaring madala mo na rin ito
hanggang sa iyong pagtanda at maging sa iyong
paghahanapbuhay. Paano kaya kung newscaster ka ng
isang respetadong news and public affairs program sa
telebisyon subalit ganito kang magsalita: Oh my gosh I
have hot balita to everyone! Paano maaapektuhan nito
ang kredibilidad mo bilang newscaster?
3. Batay sa isinagot mo sa bilang dalawa ano-ano ang
gagawin mo para hindi mangyari ito sayo at malinang
sa iyo ang pagsasalita ng maayos ngayon pa lang?
Pagpanood ng video clip tungkol
sa barayti ng wika mula sa link na ito:
https://www.powtoon.com/online-
presentation/cgKYOsl6Wb2/barayti-ng-wika/?mode=movie
Pangkatang Gawain
Pamantayan sa Pagmamarka/Rubriks

NILALAMAN------------------------------------5
ORGANISASYON ----------------------------5
PAG-UULAT------------------------------------5
PAGKAMALIKHAIN --------------------------5
KABUUAN ----------20
Pangkatang Gawain
Pangkat 1: Magbigay ng tatlong Gay Lingo o
salitang beki na alam mo na ang kahulugan ng
bawat isa at tatlong salita na coño o sosyal at
gamitin sa sariling pangungusap ang bawat
isa.
Pangkat 2: Magbigay ng tatlong pangungusap na
nakasulat sa paraang jejemon.
Pangkat 3: Sumulat ng Limang jargon ng
trabahong ninanais mong makuha o
magampanan balang-araw gamit ang concept
map.
Panoorin ang programang pantelebisyon at
sagutin ang mga tanong.
Angelica spoofs Kris on Aquiknow & Aboonduh Tonight mula sa
programang Banana Split sa link na ito: (Malayang pumili ang
guro ng programang pantelebisyon na maaari niyang ipanood)
https://www.youtube.com/watch?v=t2302wrxso0.

a. Ano-anong barayti ng wika ang kapansin-pansin
sa paraan ng pagsasalita ng host sa programang
pantelebisyon na napanood mo?
b. Bakit sina Boy Abunda, Kris Aquino at Gloria
ang napiling gayahin o i-spoof sa pinanood mo?
Ano ang masasabi mo sa kanilang idyolek
Think-Pair-Share

Bilang isang mag-aaral sa paanong
paraan mo magagamit sa pang-araw-
araw na pakikisalamuha ang mga
“Barayti ng Wika.” Sa pamamagitan
ng isang talata ilahad ang iyong
sagot.
Pagtataya
Panuto: Bumuo ng dayalogo ukol sa
napapanahong isyung panlipunan gamit ang
mga Barayti ng Wika.
(20 puntos)

Pamantayan sa Pagmamarka/Rubriks

Nagagamit ang barayti ng wika------------------ 10
Nilalaman ---------------------------------------------- 5
Pagkakabuo ------------------------------------------ 5
Kabuuan ---------------------------------------------- 20