You are on page 1of 3

IKATAN LOGAM

Ikatan logam adalah ikatan
yang terbentuk akibat adanya
gaya tarik–menarik antara
muatan positif dari ion–ion
logam dengan muatan negatif
dari elektron–elektron bebas
yang bergerak dalam logam
tersebut.

Skema ikatan logam dapat dilihat pada gambar di samping ini. .