disusun oleh

Ahmad Sarwat, Lc
www.ustsarwat.com

Menu Utama

muamalat
Pengantar
pernikahan

FIQIH kuliner
thaharah
pakaian
shalat
rumah
zakat ubudiyah non ubudiyah
wanita
puasa
mawaris
haji
pengadilan
perkembangan zaman
kedokteran

kontemporer politik

Pengantar
Ilmu fiqih
pengertian proses hukum bidang

index

bahasa paham . kami tidak FIQIH ilmu tentang banyak mengertihukum-hukum tentang apa yang kamu katakan itu (QS. Hud: 91) syar’iyah ‫ب ممين‬ ‫س‬‫م‬‫ت‬‫ك‬‫ي‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ م ب‬bersifat‫ا‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫شرمعيممة اليعملم‬ ‫م‬ ‫ م‬amaliyah ‫ي‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫م‬ َ‫كا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫اليمعيلم م‬ َ‫با‬ ‫ب‬ ‫صيلميممة‬‫أممدلمتممهاَ التمنيف م‬ istilah yang diistimbath dari sumber yang rinci .mengerti ‫ب مماَ نمنيفمقهب مكمثيررا مممماَ تمنبقوُبل‬ ‫مقاَبلوُا مياَ بشمعيي ب‬ PENGERTIAN “Mereka berkata: "Hai Syuaib.

bersumber dari wahyu metodologi yang akurat semua aspek kehidupan lentur dan fleksible KEISTIMEWAAN FIQIH memberi kemudahan khazanah umat ikut perkembangan zaman banyak pendapat & berpahala .

At-Taubah al Ilmu 1/234 dan Muslim : 16/223) dalam al-Ilmu 122) . (QS. Ketika orang-orang bodoh itu orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang ditanya tentang masalah agama mereka berfatwa tanpa ilmu. supaya mereka itu dapat (HRmenjaga Bukhari dalamdirinya. akhirnya agama dan untukmereka memberi sesatperingatan kepada kaumnya apabila dan menyesatkan mereka telah kembali kepadanya.(QS. Tidak tapi sepatutnya (ulama) Allah mencabut jika ilmu kamu dengan bagi mu'minin tidak dicabutnya itu pergi mengetahui nyawa para semuanya. ulama. Mengapa Hingga tidakketika pergitidak daritersisa tiap-tiap An-Nahl satu : 43) pun dari ulama. golongan di orang-orang antara menjadikan mereka beberapa orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. DALIL KEWAJIBAN BELAJAR ILMU FIQIH hadits quran ‫ة‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫موُماَ مكاَمن اليميؤمممبنِوُمن ملينينِممفروُا ممكاَمفمةر فمنلموُلْ نمنمفر ممن بكللم فمرمقمةة مم ينِنمبهم مطاَئمم‬ ‫إم من ال لْم بينيقبض مالعيلبم انيتزاعاَ ي ننِتمزع مه م ين العباَيد وُلمكني ينيقبض‬ ‫م م ب م م ر م يم ب ب م م م ي م ب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هوُا‬ ‫ق‬‫م‬‫م‬‫ف‬ ‫ن‬‫يت‬ ‫م‬ ‫م‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫م‬ َ‫س بربءوُرسا‬‫ال ممفاَ ميسيأمبلوُام أمبيهم ممل مالذميكمر مإ مينبب يبكمينِتب يمم رلْ تمنميعلمبموُ م‬ ‫نب‬ َ‫نِا‬ ‫الم‬ ‫ذ‬‫م‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ما‬ ‫ل‬َ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ق‬‫م‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ذال‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫إ‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫ماَء‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ق‬‫م‬‫ب‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ضيمليح‬ ‫لوُامذبروُمن‬ ‫م‬ ‫م‬‫أ‬ ‫ه‬ُ‫و‬‫م‬ ‫ل‬ ‫لوُا‬ ‫ع‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫م‬‫ض‬‫ه‬‫م‬‫م‬‫ف‬ ‫ي‬‫م‬‫ل‬‫م‬‫م‬ ‫إ‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫عوُا‬ ‫ج‬‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫ي‬ ‫غ‬‫م‬‫ب‬ ‫ذا‬ ‫م‬ ‫وُا‬ ‫ب م بر ي ب ي م ب يم ي م ميم م ب ي مي م مب ي م‬‫إ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫نت‬‫ي‬‫ف‬ ‫ه‬‫أ‬ ‫م‬‫م‬‫ف‬ُ‫و‬‫لوُا‬ ‫ن‬‫م‬‫ق‬ ‫ب‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫روُا‬‫ذ‬‫م‬ ‫ف‬ ‫م‬ ِ‫ن‬ ‫ن‬ْ‫ل‬ ‫لي‬ َ‫ها‬ ُ‫و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫دي‬‫ل‬ ‫ال‬ ِ‫في‬‫م‬ Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah pengetahuan manusia.

identitas keislaman kunci memahami Quran Sunnah porsi terbesar ajaran Islam tingginya kedudukan ulama HIKMAH BELAJAR FIQIH mengurangi perpecahan eksistensi umat menangkal liberalisme & sekulerisme meruntuhkan ekstrimisme .

HUKUM BELAJAR ILMU FIQIH fardhu ‘ain fardhu kifayah setiap muslim ulama dasar ibadah pendalaman .

DIKERJAKAN DITINGGALKAN wajib PAHALA DOSA sunnah PAHALA TIDAK DOSA HUKUM mubah TIDAK PAHALA TIDAK DOSA FIQIH makruh TIDAK DOSA PAHALA haram DOSA PAHALA .

proses terbentuknya hukum fiqih budaya zaman quran sumber realitas peradaban hukum kehidupan sunnah statis dinamis adat FAHAM FAHAM hukum ijtihad sosial ULAMA KAIDAH fiqih wajib sunnah mubah makruh haram .

quran sunnah muttafaq ijma’ qiyas SUMBER FIQIH mashalih mursalah istidlal istishab mukhtlaf sadd adz-dzari’ah istihsan ‘urf syar’u man qablana .

. bahasa ‫بميذل اليبوُيسمع موُالمطاَقممة‬ Mengerahkan kemampuan dan tenaga PENGERTIAN IJTIHAD ‫بميذبل البوُيسمع فميِ نمنييمل بحيكةم مشيرمعييِ معمملمييِ بمطممرييمق‬ istilah ‫املْيستمينِمباَمط‬ Mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat praktek dengan metode istimbath.

muslim shahihul fahm muttafaq mengenal sumber fiqih SYARAT mukhtalaf MUJTAHID ilmu nasakh mansukh ilmu bahasa arab ilmu ushul fiqih .

mutlaq ghairu mustaqil PERINGKAT MUJTAHID muqayyad tarjih .

Ahmad . punya semua syarat mujtahid menciptakan kaidah istimbath sendiri 1 MUJTAHID MUTLAQ pendiri mazhab mainstream tidak ada lagi di masa kini Abu Hanifah – Malik – Syafi’i .

Muhammad maliki Abul Qasim – Ashab tokoh syafi`i Albuwaithy – Almuzani hambali Al-Astram – Almarwadzi . punya semua syarat mujtahid pakai kaidah istimbath imamnya 2 bisa berbeda dgn imamnya GHAIRU MUSTAQIL tidak ada lagi di masa kini hanafi Abu Yusuf .

Alqairuwani tokoh Almarwadzi .Albazdawi maliki Alabhari .Asyirazi Ibnu syafi`i Khuzaemah hambali Alqadhi Abu Ya’la . punya semua syarat mujtahid pakai kaidah istimbath imamnya 3 berijtihad pada yg belum difatwakan GHAIRU MUQAYAD nisbah kepada mazhab bukan imam hanafi Attahawi – Alkarkhi .

Albaghdadi . punya semua syarat mujtahid pakai kaidah istimbath imamnya 4 mentarjih perbedaan dlm mazhab TARJIH hanafi Alqaduri maliki Al’allamah Khalil tokoh An-Nawawi – Arrafi’i syafi`i hambali Almardawi .

4 Imam Mazhab • Abu Hanifah • Malik • Syafi’i • Ahmad .

> 4 imam mazhab Abu Hanifah 80 – 150 H sejarah manhaj karya murid .

> 4 imam mazhab > Abu Hanifah Sejarah  Namanya An-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha. putera asli Persia  Lahir dan Meninggal di Kufah (80 – 150 H)  Kufah terkenal dengan para pemalsu hadits  Bekerja sebagai pedagang kain di Kufah  Mengalami masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah  Tabi’in : bertemu Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits (‫)طلباففلعلم ففففريضة علىك ل مسلم‬  18 tahun belajar khusus fiqih kepada Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim An-Nakha`i  Digelari sebagai Faqih Ahli Iraq sejarah manhaj karya murid .

> 4 imam mazhab > Abu Hanifah Manhaj  Ushul Manhaj Quran .Qiyas .Istihsan  Sangat ketat dalam menerima hadits  Imam Ahli Ra’yi  Meluaskan qiyas dan komparasi sejarah manhaj karya murid .Ijma` .Sunnah .

> 4 imam mazhab > Abu Hanifah Murid  Abu Yusuf (118-132 H)  Muhammad (132-189 H)  Zufar (110-158 H)  Al-Hasan bin Ziyad (204 H) sejarah manhaj karya murid .

> 4 imam mazhab > Abu Hanifah Karya  Abu Hanifah tidak menulis sendiri ilmunya  Murid-muridnya yang menuliskannya  Kitab-kitab Mazhab Hanafi sejarah manhaj karya murid .

Malik 93 – 179 H sejarah manhaj karya murid .

maka Malik adalah bintang kejora sejarah manhaj karya murid .> 4 imam mazhab > Malik Sejarah  Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi  Lahir dan wafat di Madinah (93-179 H)  Mengalami masa Umawi dan Abbasi  Imam Ahli Hadits dan Fiqih di Madinah  Mengambil hadits dari Nafi` dari Ibnu Umar (silsilah dzahabiyah)  Menjadi guru Imam Asy-syafi`i waktu kecil  Asy-Syafi`i : Bila disebutkan daftar para ulama.

Ijma h Nash 12. Istishab 10. Qiyas Sunnah 13. Istihsan h Nash Sunnah 16.> 4 imam mazhab > Malik Manhaj Ushul Manhaj : 20 point  Quran – Sunnah : 1. Mura’atul Khilaf 20. Zhahir Nash Quran Sunnah 3. Mafhum Muqafaqah Nash Quran 7. Nash 2. Tanbih 17. Amalu Ahlil-Madinah 9. Sadd Adz-Dzariah nash 18. Tanbih nash Quran 8. Zhahir Nash 4. Nash Quran 6. Mafhum 14. Mafhum Mukhalafah Nash Quran Sunnah 5. Qaul Shahabi Mukhalafa 15. Mashlahah Al-Mursalah Sunnah 19. Mafhum  Lainnya : Muqafaqa 11. Syar’u man qablana sejarah manhaj karya murid .

Abu Abdullah Al-Qurtubi 193 H 2. Al-Qadhi Abu Ishak 282 H 4. Abu Marwan Al-Majisyun 212 H 2. Asad bin Al-Furat (145 – 213 H) 5. Abu Muhammad 125 – 197 H 2. Muhammad bin Ibrahim Al- Iskandari 269 H sejarah manhaj karya murid . Abdul Malik Assulami 238 H Hakam 268 H 7. Ahmad bin Al-Mu`adzdzal 3. Isa bin Dinar 212 H 3. Yahya Al-Laitsi 234 H 6. Ashab bin Abdil Aziz 150 H 3. Abul Hasan At-Tunisi 183 H 1. Asbagh bin Al-Farj 225 H 5.> 4 imam mazhab > Malik Murid Al-Imam Malik Mesir Maghrib Hijaz & Iraq 1. Sahnun 240 H 7. Abu Abdullah 191 H 1. Abdulah bin Abd Hakam 214 H 4. Muhammad bin Abdullah bin Abd 6.

> 4 imam mazhab > Malik Karya  Al-Muwaththa` Kitab hadits tershahih sebelum era shahih Bukhari dan Muslim karya Al-Imam Malik rahimahullah sejarah manhaj karya murid .

> 4 level mujtahid Asy-Syafi’i 150 – 204 H sejarah manhaj karya murid .

Muhammad bin Az- Zinji.  Lahir di Gaza Palestina 150 H wafat di Mesir 204 H  Usia 2 tahun kembali ke Mekkah dan belajar syi`ir Arab dan syariah  Berguru kepada Mufti Mekkah. hingga di usia 15 tahun dizinkan menjadi mufti Mekkah  Menghafal Quran di usia 7 tahun dan menghafal Al- Muwaththa` dalam 9 malam  Berguru kepada Imam Malik mazhab ahli hadits di Madinah di usia 15 tahun menjadi murid termuda  Mencari ilmu ke Yaman dan Iraq berguru kepada fuqaha Hanafi ahli ra’yi.> 4 imam mazhab > Syafi`i Sejarah  Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`. sejarah manhaj karya murid .

Qiyas  Menolak : Aqwal Shahabah – Istihsan – Al-Mashlahah Al-Mursalah – Amalu Ahlil Madinah  Meramu 2 Kekuatan Mazhab Besar :  Ahli Hadits (Madinah) : Pembela Sunnah  Ahli Ra’yi (Iraq)  Imam dalam bidang Hadits – Fiqih – Ushul Fiqih sejarah manhaj karya murid .> 4 imam mazhab > Syafi`i Manhaj  Ushul Mazhab : Quran – Sunnah – Ijma` .

> 4 imam mazhab > Syafi`i Murid Al-Imam Asy-Syafi`i 1. Al-Muradi 270 H 4. Harmalah 266 H 5. Al-Buwaythi 231 H 2. Al-Muzani 264 H 3. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 268 sejarah manhaj karya murid .

• Dengan kitab ini Asy-Syafi`i dinobatkan menjadi Peletak Dasar Ilmu Ushul Fiqih sejarah manhaj karya murid .> 4 imam mazhab > Syafi`i Karya  Ar-Risalah • ARRISALAH adalah kitab pertama yang menjelaskan ushul fiqih secara tersendiri. terstruktur dan lengkap.

> 4 imam mazhab > Syafi`i Karya • Al-Umm • AL-UMM berarti Induk • Merupakan kitab Fiqih yang berisi mazhab As-Syafi`i yang baru (qaul jadid) sejarah manhaj karya murid .

> 4 level mujtahid Ahmad bin Hanbal 164 – 241 H .

.

.

.

index najis wudhu mandi tayammu m haidh Kitab Thaharah nifas istihadhah .

menu thaharah kesucian najis hadats fisik hukum ringan sedang berat kecil besar wudhu mandi pensucian tayammum .

menu thaharah kesucian najis hadats fisik hukum ringan sedang berat kecil besar wudhu mandi pensucian tayammum .

menu 1 Najis hukum pembagian pensucian .

bahasa َ‫اَلرقرذاَررة‬ kotoran PENGERTIAN ‫صلممة بممه‬ ‫صوُفممهاَ ممينِمع ايستممباَمحمة ال م‬ ُ‫و‬ ‫ب مي ب‬ ‫م‬‫صمفة حيكمميمة بتوُمجب لم‬ ‫ب‬ ‫م‬ istilah ‫أميوُ مفيمه‬ Sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan shalat bila terkena atau berada di dalamnya .

menu thaharah najis berdosa boleh menyentuh yahudi badan dipotong pakaian syarat ibadah shalat – itikaf – thawaf – sa’i ‫ومبيلل ْرلم ْاَلططيرباَ ب‬ ‫ت ْروميررمم ْرعلرويبهمم ْاَولررباَئب ر‬ ‫ث‬ Dan menghalalkan bagi mereka segala ‫ر مم ر‬ haram dimakan yang baik dan mengharamkan bagi mereka HUKUM segala yang buruk. Bukhari dan Muslim) haram terkena tempat suci masjid – mushaf – kitab syariah . lantaran telah diharamkan lemak hewan. Muslim radhiyallahuanhu bahwa RasulullahAbu SAWDaudtelahdan Tirmizy) bersabda.”Allah SWT haram diperjual-belikan telah melaknat orang-orang Yahudi. (QS. (HR. Al-A'raf : 157) ‫نتررهاَرناَ ْأرون ْيروستْرتونبجري ْبرربجويمع ْأروو ْبرعظرمم‬ NAJIS haram buat istinja’ َ‫وُاَ ْأروثراَنرترها‬Beliau ‫طررم ْرعلرويبهوم ْاَللش‬kita ْ ‫لررعرن ْاَللطهم ْاَوليرتمهوُرد ْإبطن‬ ‫اَللطره ْرح‬beristinja' ‫معوُرهاَ ْروأرركلم‬SAW َ‫محوُرم ْفرتربا‬melarang dengan Dari tahi atau Abu Daud tulang. namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya”. (HR.

darah dan mani.menu thaharah najis ‫ش ْبمون ْبترووُبل ْاَرلومغلُبم‬ ‫لاَبريربة ْرويتمرر ل‬ ‫يتموغرسمل ْبمون ْبترووُبل ْاَر رو‬ Air kencing bayi perempuan harus dicuci ringan sedangkankencing bayi laki air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. An-Nasai dan Al-Hakim) ْ ‫س ْبمرن‬‫ب ْبمون ْرخو م‬ ‫رياَ ْرعطماَمر ْإ م ر م و م‬ ُ‫و‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ث‬‫اَل‬ ْ ‫ل‬‫س‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ناَ ْي‬ ‫ر‬‫ط‬‫ب‬ ‫اَلورغاَئببط ْرواَولبرتووُبل ْرواَلورقىبء ْرواَلطدبم ْرواَلورم رب‬ ‫ن‬ PEMBAGIAN Wahai Ammar. Muslim) . (HR. sesungguhnya ‫و‬ sedang NAJIS pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal : kotoran. (HR. Abu Daud. muntah. air kencing. salah satunya dengan tanah. Ad-Daruquthny ْ ‫ب ْأرون ْيتروغبسلرمه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬‫ر‬َ‫ا‬ ‫ب‬ ْ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫في‬ ْ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫و‬ ْ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ْ ‫م‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ح‬‫ر‬‫أ‬ ‫ب‬ ْ ‫ء‬ َ‫ا‬ ‫ر‬‫ن‬‫طرمهوُر ْإب‬ ‫ م‬anjing babi ‫ر‬ ‫ر و ر‬ ‫م‬ berat ‫ت ْمأولمهطن ْبباَلتْلتراَ ب‬ ‫ب‬ ‫سبع ْمطراَ م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫رو‬ sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali. (HR.

darah nanah muntah bangkai susu hewan haram dagingnya benda keluar dari kemaluan .

menu thaharah najis istihalah najis samak PENSUCIAN cuci NAJIS siram tambah air warna terkena najis kerik hilang aroma keset rasa lap jemur .

menu thaharah 2 Wudhu rukun keharusan sunnah membatalkan .

apabila kamu mengusap sebagian lepala hendak mengerjakan shalat. dan membasuh sapulah kedua kaki kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah : 6) tertib . maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku...menu thaharah wudhu niat ‫رياَ ْأريتلرهاَ ْاَلطبذيرن ْآرمنموُواَ ْإبذراَ ْقمومتْموم ْإبرل ْاَل ط‬ ْ ‫صلُبةَ ْفاَوغبسلموُواَ ْمومجوُرهمكوم‬ ْ ‫روأريوبديرمكوم ْإبرل ْاَلورمرراَفببق ْرواَومرسمحوُواَ ْبمرمؤوبسمكوم ْروأرورمجلرمكوم ْإبرل‬ membasuh wajah RUKUN membasuh kedua tangan َ‫اَلوركوعربي‬ WUDHU Hai orang-orang yang beriman. (QS.

: 79) Malik). yang kecuali Al-Waqi`ah suci”. (HR. Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. khutbah Jumat Abu Daud dan Ibnu Majah) ‫طاَبهرر‬ ْ ‫رون‬ ‫ن ْإبطه مط‬ ‫ل ْ ر‬ ‫س ْإباَرلولمقط و ْاَرآلرطر‬ ‫أرون ْ رر‬ ْ ‫ل ْريريرلس طمه‬ ْ ‫ل‬ TidakJanganlah tawaf ada yang ‫ م‬seseorang menyentuhnya kecuali menyentuh orang-orang Al-Quranyang kecuali suci. Ibnu Hibban. Tawaf di Ka`bah itu orang adalah (QS. Al-Hakim dan Tirmizy) .shalat.(HR.menu thaharah wudhu shalat menyentuh mushaf ‫ضووُرء ْلرمه‬‫و‬ ْ ‫ل‬ ‫ر‬ ْ ‫ن‬‫رل ْصلُرةَ ْلب‬ ‫رر و مم‬ DISYARATKAN WUDHU Tidak ada shalat kecuali ‫ر‬ dengan wudhu'. (HR. Ahmad.

menu thaharah wudhu cuci tangan basmalah kumur istinsyak istintsar sikat gigi SUNNAH resapkan air ke jenggot WUDHU tiga kali membasahi seluruh kepala memasuh telinga mendahulukan kanan takhlil .

menu thaharah wudhu keluar sesuatu dari kemaluan tidur hilang akal MEMBATALKAN WUDHU menyentuh kemaluan menyentuh lawan jenis terkena najis .

menu thaharah 3 Mandi Janabah mewajibkan haram dilakukan rukun sunnah mandi sunnah .

menu thaharah mandi haidh nifas wanita melahirkan MEWAJIBKAN MANDI hubungan seksual keluar mani Pria wanita meninggal .

menu thaharah mandi shalat sujud tilawah puasa tawaf HARAM DILAKUKAN sa`i menyentuh mushaf melafadzkan Quran masuk masjid .

menu thaharah mandi niat RUKUN MANDI JANABAH meratakan air ke seluruh tubuh .

menu thaharah mandi mencuci tangan membersihkan kemaluan SUNNAH MANDI menghilangkan najis JANABAH wudhu mendahulukan kanan .

menu thaharah mandi shalat Jumat shalat Ied shalat gerhana MANDI SUNNAH setelah memandikan mayat sadar dari pingsan gila mabuk haji umrah .

menu thaharah tayammum 4 Tayammum syarat rukun membatalkan .

menu thaharah tayammum air tidak ada air tidak terjangkau air tidak cukup SYARAT TAYAMMUM sakit dingin habis waktu shalat .

menu thaharah tayammum

niat

mengusap wajah dengan tanah
RUKUN
TAYAMMUM
mengusap kedua tangan hingga siku dengan tanah

tertib

menu thaharah tayammum

semua yang membatalkan wudhu

BATAL
air ditemukan
TAYAMMUM

hilangnya penghalang

menu thaharah

5
Haidh
darah wanita usia haidh masa haidh masa suci larangan masa iddah

menu thaharah haidh

haidh keluar karena sehat

DARAH
nifas keluar saat melahirkan dan sesudahnya
WANITA

istihadhah selain haidh dan nifas

menu thaharah haidh awal 9 tahun jumhur USIA HAIDH 50 tahun hanafi akhir 70 tahun maliki tanpa batas syafi’i .

menu thaharah haidh sekejap maliki minimal 1 hari 1 malam syafi’i 3 hari 3 malam hanafi MASA HAIDH 10 hari hanafi maksimal 15 hari syafi’i hambali .

menu thaharah haidh 13 hari hambali minimal 15 hari jumhur MASA SUCI maksimal tanpa batas jumhur .

menu thaharah haidh shalat puasa tawaf sa’i HARAM DILAKUKAN menyentuh mushaf melafadzkan quran masuk masjid jima’ diceraikan .

menu thaharah haidh MASA IDDAH WANITA YANG DICERAI 3 quru’ 3 kali haidh 3 kali suci ْ ‫صرن ْ برأنمفبسبهطن ْثرلُرثررة ْقمتررومء‬ ‫رواَلوممطرل م ر و‬ ‫ط‬‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ْ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت ْي‬ َ‫قا‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫م‬ Suci 1 dicerai ‫ر‬Suci 1 diri Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan (menunggu) Haidh 1 tiga kali 7 hariquru. (QS. Al-Baqarah 7 hari : 228) Haidh 1 Suci 2 23 hari 23 hari Suci 2 Haidh 2 7 hari 7 hari Haidh 2 Suci 3 23 hari selesai Suci 3 Haidh 3 7 hari Suci 4 selesai .

menu thaharah 6 Nifas pengertian masa nifas .

menu thaharah nifas nifas darah yang keluar dari kemaluan wanita saat melahirkan atau sesudahnya .

menu thaharah nifas minimal sekejap jumhur MASA NIFAS 40 hari hanafi hambali maksimal 60 hari syafi’i .

menu thaharah 7 Istihadhah pengertian bentuk hukum .

menu thaharah istihadhah istihadhah darah yang keluar dari kemaluan wanita selain haidh dan nifas .

menu thaharah istihadhah keluar darah sebelum usia haidh (9 tahun) keluar darah setelah usia haidh (50-70 tahun) TERMASUK keluar darah setelah masa haidh (13-15 hari) ISTIHADHAH keluar darah sebelum melahirkan keluar darah setelah masa nifas (40-60 hari) .

menu thaharah istihadhah wajib shalat 5 waktu wajib puasa ramadhan boleh tawaf sa’i tidak berlaku boleh menyentuh mushaf larangan haidh boleh melafadzkan quran boleh masuk masjid HUKUM boleh jima’ ISTIHADHAH boleh diceraikan menyumbat hadats kecil berwudhu tiap shalat tidak wajib mandi .

index hukum waktu syarat rukun sunnah membatalkan kitab Shalat shalat safar shalat jumat berjamaah .

menu shalat dosa besar meyakini kewajiban UKHRAWI kafir mengingkari kewajiban HUKUM MENINGGALKAN SHALAT bunuh hanafi penjara .pukul DUNIAWI maliki syafi’i bunuh hambali bunuh .

"Bangunlah dan lakukan shalat". Maka beliau melakukan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Maka beliau SAW melakukan shalat Maghrib ketika WAKTU maghrib terbenam matahari s/d isya matahari terbenam. Maka beliau terbit fajar shadiq shalats/d terbit matahari Shubuh ketika waktu fajar menjelang. zhuhur zawal matahari s/d ashar Kemudian waktu Ashar menjelang dan Jibril berkata. Kemudian waktu Isya' menjelang dan Jibril berkata. Kemudian waktu Shubuh menjelang dan Jibril berkata. Nasai dan Tirmizy) .s/d maghrib bayangan Kemudian waktu Maghrib menjelang dan Jibril berkata."Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAWisya melakukan shalat Isya' hilangnya megaketika merah syafaq (mega s/d subuh merah) menghilang."Bangun dan subuhSAW melakukan lakukan shalat".menu shalat Nabi SAW didatangi oleh Jibril ‘alaihissalam dan berkata kepadanya. Maka beliau SAW melakukan shalat Ashar ketika panjang bayangan segalaashar benda sama dengan panjang bendapanjang = panjang benda itu."Bangun dan lakukan shalat"."Bangun dan lakukan shalat". (HR. Ahmad.

menu shalat muslim WAJIB baligh berakal SYARAT tahu sudah masuk waktu suci dari hadats SAH suci dari najis menutup aurat menghadap kiblat .

menu shalat niat takbiratul ihram berdiri alfatihah ruku` i`tidal RUKUN sujud tuma’ninah SHALAT duduk antara 2 sujud duduk tahiyat akhir baca tahiyat akhir shalawat salam tertib .

tasbih ruku & sujud - tangan di paha waktu duduk .doa iftitah - ta’awudz .duduk ifitrasy .ta’min .baca ayat – jahr - HAI’AT takbir intiqal .tawaruk pada tahiyat akhir - salam kedua .menu shalat tasyahhud awal AB’ADH shalawatnya sujud sahwi qunut shubuh & witir SUNNAH angkat tangan – sedakep .

hilang akal berubah niat meninggalkan 1 rukun mengucapkan salam .menu shalat berbicara makan minum banyak gerak tidak menghadap kiblat terbuka aurat MEMBATALKAN berhadats SHALAT kena najis tertawa murtad .

menu shalat Shalat Safar jama’ qashar syarat qashar syarat jama’ .

menu shalat safar qashar 4 rakaat menjadi 2 rakat SHALAT SAFAR taqdim dzhuhur dzhuhur & ashar ta’khir ashar jama’ taqdim maghrib maghrib & isya ta’khir isya’ .

menu shalat safar niat safar bukan safar maksiat SYARAT minimal berjarak 89 km QASHAR tidak bermakmum kepada muqim niat qashar tiap shalat .

menu shalat safar sesuai urutan shalat niat jama’ sejak awal JAMA’ TAQDIM bersambung masih dalam perjalanan SYARAT JAMA’ niat menta’khir sejak waktu awal JAMA’ TA’KHIR masih dalam perjalanan .

menu shalat Shalat Jumat yang diwajibkan tidak diwajibkan syarat sah rukun khutbah .

menu shalat jumat muslim berakal baligh DIWAJIBKAN SHALAT JUMAT laki-laki muqim sehat merdeka .

menu shalat jumat sakit musafir TIDAK WAJIB SHALAT JUMAT anak-anak wanita .

Abu Daud dan Al-Baihaqi) tidak didahului jumat yang lain dilokasi yang sama diawali 2 khutbah َ‫س ْبروتيتنرتمهرما‬ ‫يَ ْريلب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ْ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ط‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ْ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫م‬‫ل‬ َ‫ا‬ ْ ‫م‬ُ‫و‬‫ت‬ ‫ب ْي‬‫ط‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ‫ل ْص‬ َ‫ركاَرن ْررمسوُمل ْا‬ ‫م ر و ر م م ر م رر و و م‬ Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat dengan dua khutbah dan duduk di antara keduanya (HR. berapa jumlah kalian. Bukhari Muslim) .menu shalat jumat dilaksanakan dalam pemukiman dilaksanakan di waktu dzhuhur SYARAT SAH َ‫ت ْركوم ْركونتْموم؟ْ ْرقاَرل ْأروربربعي‬ ‫م‬ ‫مقل‬ minimal 40 orang yang wajib shalat jumat SHALAT JUMAT Aku bertanya. Dia menjawab : 40 orang (HR.

menu shalat jumat hamdalah khutbah 1 -2 shalawat Nabi khutbah 1 -2 RUKUN KHUTBAH washiyat taqwa khutbah 1 JUMAT baca sebagian Quran khutbah 2 doa buat mukminin khutbah 2 .

Abu Daud) Beliau berdiri berpegangan duduk waktu adzan SUNNAH KHUTBAH JUMAT pegang busur / tongkat ‫ب‬ ‫فرأرطويلموُاَ ْاَل ط‬ ‫صلُررةَ ْروأرقوصمرواَ ْاَلمطوبرةر‬ khutbah singkat ‫ب‬ Panjangkanlah shalat dan pendekkan khutbah (HR. Bukhari) .menu shalat jumat ‫س ْاَبلرمماَم ْرعلرى ْاَلبون ربب‬ ‫ركاَرن ْاَلطتْأبذين ْيتوُم ْاَلمعبة ْبحيَ ْيلب‬ ‫و م رو ر مم ر و ر ر م‬ Adzan dilaksanakan saat imam duduk di atas mimbar (HR. Abu Daud) mengeraskan suara ‫ب ْرعلرى ْاَلبون ربب‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ركاَرن ْرسوُمل ْاَ ب‬ ْ ‫ل ْص‬ ‫رم‬ Rasulullah SAW khutbah di atas mimbar (HR. Bukhari) di atas mimbar ‫فرترقاَرم ْممتْرتروُركأأ ْرعلرى ْقرتووُمس ْأروو ْرع ر‬ َ‫صا‬ menyampaikan salampada busur atau tongkat (HR.

menu shalat Shalat Berjamaah hukum imam makmum ketentuan shaf rakaat .

menu shalat berjamaah sunnah muakkadah fardhu kifayah HUKUM ikhtilaf SHALAT ulama BERJAMAAH fardhu ‘ain syarat sah shalat .

menu shalat berjamaah paling fasih paling paham fiqih paling mengerit ilmu shalat bukan wanita kecuali wanita SYARAT IMAM sah shalatnya diridhai makmumnya imam rawatib banyak hafalannya .

menu shalat berjamaah niat jadi makmum tidak melewati posisi imam tahu gerakan imam tidak terpisah dengan imam SYARAT MAKMUM tidak tertinggal 2 gerakan rukun tidak mendahului imam ikut semua gerakan imam mengakui sahnya shalat imam .

menu shalat berjamaah imam tidak harus niat jamaah boleh beda jenis shalat gerakan shalat harus sama KETENTUAN BERJAMAAH jumlah rakaat tidak kurang dari imam shalat imam sah imam wanita = makmum wanita .

menu shalat berjamaah urutan shaf imam posisi makmum dewasa laki posisi makmum anak-anak laki posisi makmum anak-anak wanita posisi makmum dewasa wanita .

menu shalat berjamaah membentuk shaf imam 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 26 24 22 20 18 16 14 15 17 19 21 23 25 38 36 34 32 30 28 27 29 31 33 35 37 39 .

menu shalat berjamaah sendiri dalam shaf imam 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 26 2624 2422 2220 2018 1816 1614 1415 1717 1919 2121 2323 2525 27 .

menu shalat berjamaah makmum masbuk muwafiq tidak ruku’ ruku’ bersama bersama imam imam tertinggal mendapat rakaat rakaat .

menu shalat Shalat Sunnah rawatib dhuha istisqa tarawih `ied gerhana tahajjud istikharah tasbih .

menu shalat 2 rakaat sebelum shubuh 2 rakat sebelum zhuhur muakkadah 2 rakaat sesudah zhuhur 2 rakaat sesudah maghrib RAWATIB 2 rakaat sesudah isya` 2 rakaat sebelum ashar ghairu 2 rakat sebelum maghrib muakkadah 2 rakaat sebelum isya` .

menu shalat 2 rakaat sebelum shubuh 2 rakat sebelum zhuhur muakkadah 2 rakaat sesudah zhuhur 2 rakaat sesudah maghrib TARAWIH 2 rakaat sesudah isya` 2 rakaat sebelum ashar ghairu 2 rakat sebelum maghrib muakkadah 2 rakaat sebelum isya` .

Kitab Zakat pengertian proses hukum bidang index .

menu zakat menjaga harta menyembuhkan penyakit HIKMAH memperbanyak harta mensucikan jiwa .

menu zakat dimiliki secara sempurna produktif melebihi nishab KRITERIA HARTA ZAKAT melewati haul melebihi hajat selamat dari hutang .

profesi kontemporer 8. peternakan 2. fithr 6. perdagangan klasik JENIS 4. persewaan . rikaz 7. emas perak uang ZAKAT 5. pertanian 3.menu zakat 1.

sudah masuk islam MUSTAHIQ ZAKAT budak menebus diri untuk merdeka berhutang hutang penyambung hidup sabilillah perang fisik membela agama islam ibnu sabil kehabisan bekal .menu zakat fuqara punya penghasilan tapi tidak cukup miskin tidak punya penghasilan amil petugas pengumpul .pendistribusi muallaf diharapkan .

menu zakat Zakat Ternak .

kerbau nisab ZAKAT kambing nisab .menu zakat unta nisab TERNAK sapi .

20 ekor syaah 4 2 tahun masuk tahun ke-3 35 .36 ekor bintu labun 1 ke-4 jaza'ah = unta betina 60 .130 hiqqah dan 2 syaah (hanafi) 2 139 .121 banat labun / 2 hiqqah + 1 ekor syah (hanafi) 3 134 .91 hiqqah 3 129 .menu zakat Nishab Unta Nisab Besar Zakatnya : Keterangan syaah = kambing betina 9-5 ekor syaah 1 bintu makhadh = unta betina genap berusia 14 .25 ekor bintu makhadh 1 hiqqah = unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun 45 .10 ekor syaah 2 1 tahun masuk tahun ke-2.15 ekor syaah 3 bintu labun = unta betina genap berusia 24 .61 ekor jaza'ah 1 ke-5 90 .140 hiqqah dan 4 syaah (hanafi) 2 .46 ekor hiqqah 1 genap berusia 4 tahun masuk tahun 75 .135 hiqqah dan 3 syaah (hanafi) 2 144 .76 ekor bintu labun 2 120 . 19 .

menu zakat Nishab Sapi .30 'ekor tabii 1 jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk 59 .120 'ekor musinnah atau 4 ekor tabii 3 .110 'ekor musinnah dan 1 ekor tabii 2 . . musinnah = sapi betina yang 69 ..70 ekor tabii' dan 1 ekor musinnah 1 3.80 ekor musinnah 2 99 .100 'ekor musinnah dan 2 tabii 1 119 .Kerbau Nisab Besar Zakatnya Keterangan tabii' = sapi betina atau 39 .60 'ekor tabii 2 sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke- 79 . 89 .90 'tabii 3 109 ..40 ekor musinnah 1 tahun ke-2.

200 .500 ekor kambing betina 5 .40 ekor kambing betina 1 kambing.201 ekor kambing betina 3 499 .menu zakat Nishab Kambing Keterangan Nisab Besar Zakatnya Demikian seterusnya. setiap bertambah 100 ekor ada 39 .121 ekor kambing betina 2 399 .1 tidak wajib zakat kewajiban zakat berupa 1 ekor 120 .400 ekor kambing betina 4 599 .

menu zakat Zakat Tanaman .

menu zakat anggur buah kurma kismis jenis gandum jelai butir beras TANAMAN jagung nishab 520 kg waktu tiap panen 5% diairi zakat 10 % tidak diairi .

menu zakat Zakat Emas Perak .

menu zakat syarat tidak dipakai sbg perhiasan 85 gram emas nishab EMAS 595 gram perak PERAK waktu tiap tahun qamariyah zakat 2.5 % .

menu zakat Zakat Perdagangan .

menu zakat nilai barang yang dihitung diperdagangkan nishab setara 85 gram emas PERDAGANGAN waktu tiap tahun qamariyah zakat 2.5 % .

menu zakat Zakat Rikaz .

menu zakat penemuan barang berharga definisi peninggalan orang kafir masa lalu nishab setara 85 gram emas RIKAZ waktu waktu ditemukan zakat 20 % .

menu zakat Zakat Profesi .

menu zakat ZAKAT PROFESI ikhtilaf wajib tidak wajib orang kaya wajib zakat tidak ada nash qardawi wahbah zuhaili .

menu zakat kotor langsung bayar gaji bersih sisa kebutuhan pokok nishab setara 520 kg gabah ZAKAT PROFESI waktu waktu menerima gaji zakat 2.5 % .

Kitab Puasa rukun syarat yang membatalkan dispensasi disunnahkan diharamkan index .

menu puasa muslim WAJIB baligh berakal SYARAT PUASA muslim berakal SAH suci dari haidh nifas bukan di hari haram .

menu puasa harus sejak malam puasa wajib niat tidak harus puasa sunnah RUKUN sengaja makan minum PUASA sengaja muntah jima’ walau tanpa inzal imsak sengaja keluar mani haidh nifas murtad .

Siapa yang tidak mampu (boleh tidak puasa) dan bayarlah fidyah memberi makan orang miskin (QS. (boleh hamil menyusui tidak puasa) dan=> gantilah 89 km di hari lain.menu puasa semakin parah sakit tertunda pulih ْ ‫فمن ْكاَن ْمنكم ْمريضاَ ْأو ْعلى ْسفر ْفعدةَ ْمن ْأياَم ْأخر‬ qadha’ َ‫وعلى ْاَلذين ْيطيقوُنه ْفدية ْطعاَم ْمسكي‬ DISPENSASI mubah PUASA bepergian Siapa diantaramu sakit atau bepergian. Al-Baqarah tua renta : 184 ) tidak mampu fidyah tidak sembuh .

menu puasa mengakhirkan sahur mempercepat ifthar tidak bicara kotor SUNNAH DALAM baca quran BERPUASA infaq tidak bersyahwat mubah memberi ifthar .

menu puasa idul fithr idul adha HARI HARAM BERPUASA 11-12-13 dzulhijjah hari jumat saja hari syak (meragukan) .

Kitab Haji index .

al-haram mekkah 2020 .

niat wukuf di arafah qadha’ RUKUN tawaf LUPUT HAJI sa’i dam tahallul .

ihram dari miqat mabit di muzdalifah dam WAJIB mabit di mina LUPUT HAJI 3 hari di haji melontar jamarat puasa 7 hari pulang tawaf wada’ .

pakaian berjahit menutup kepala (laki) menutup wajah (wanita) berparfum menyisir rambut LARANGAN DALAM cukur rambut IHRAM potong kuku jima’ akad nikah berburu menebang pohon .

suci dari hadats menutup aurat SYARAT mulai dan berakhir di hajar aswad TAWAF ka’bah di sebelah kiri 7 putaran .

setelah tawaf mulai dari safa SYARAT SA’I berahir di marwah 7 putaran .

RITUAL TAWAF hijir ismail KA’BAH hajar aswad .

RITUAL SA’I shafa marwah .

8 ke mina 9 10 JADWAL HAJI 11 12 13 .

kitab Muamalat jual-beli riba bagi hasil kredit gadai index .

menu muamalat 1 Jual Beli dalil pengertian rukun .

Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (QS.menu muamalat jual-beli ْ ‫ ْرعرممل ْراَلطرمجبل ْبيربدبه ْرومكلل ْبترويمع‬:ْ ‫ب ْ؟ْ ْقراَرل‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ْ ‫ب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬‫ر‬َ‫ا‬ْ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ر ومبتمرومر‬ Pekerjaan apakah yang paling baik?. Al-Baqarah : 275) . (HR Al-Bazzar) َ‫روأررحطل ْاَللهم ْاَولبرتويرع ْرورحطررم ْاَلرربا‬ Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.

menu muamalat jual-beli bahasa tukar menukar PENGERTIAN JUAL-BELI  tukar barang dengan uang istilah  melepaskan hak kepemilikan  saling rela .

menu muamalat jual-beli penjual pelaku aqil baligh pembeli suci bermanfaat RUKUN barang dimiliki JUAL-BELI bisa diserahkan terukur akad .

menu muamalat 2 Riba dalil pengertian rukun .

‫ت‬ ‫س‬ pencatatnya. Ahmad) . Ibnu Rajah dan Al-hakim) ‫و‬‫ب‬ْ ‫ه‬ ْ ‫ي ْمررنر‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫ب‬ َ‫كا‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫و‬ ْ ‫ه‬ ْ َ‫ما‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ْ َ‫ا‬ ‫و‬‫و‬ ُ‫مو‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ْ َ‫با‬ ْ ‫ه‬ ‫ر‬‫ل‬ ‫اَل‬ ‫ر‬ْ ْ ‫ل‬ ‫ر ر رر م ر ر م م ر رر ر م م مر ر ر ررم‬‫و‬َ‫ا‬ ُ‫و‬‫ق‬‫ك‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ه ْص ْآ‬ َ‫ا‬ ْ َ‫ا‬ ‫و‬ُ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ن ْآ‬ ‫اَل‬ ‫ذي‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ‫ل‬‫ط‬ ‫م‬ ‫ل‬ ُ‫سو‬ َ‫ا‬ ْ ‫ر‬ َ‫ها‬‫ل‬‫ت‬ ْ ‫ن‬ ‫ي‬‫ر‬‫أ‬ ‫ع‬ ْ َ‫يا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ Rasulullah SAW melaknat pemakan riba’. (HR.menu muamalat riba ‫سبتمعوُرن ْرباَأباَ ْأريورسمررهاَ ْبمثومل ْأرون ْيرتونبكرح ْراَلطرمجمل ْأمطممه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫ر‬ ُ‫ثل‬ ‫ر‬ ْ َ‫با‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫اَل‬ ‫ر‬ Riba itu terdiri dari 73 pintu. ‫شاَاَلبهررردباَيو ْبه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ (HR. Hai orang-orang‫ت ْوثرلُرثب‬ kedua orang saksinya yang ‫بدرهم ْبرباَ ْيأومكلمه ْاَلطرجل ْوهوُ ْيتعلرم ْأررشلد ْبمن ْ ب‬ danbertakwalah beriman. yang memberi ‫يَ ْرزنبيطمة‬ makan. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri.(HR kepadaMuslim) Allah ‫ر ور‬ ‫و‬ dan tinggalkan sisa riba ‫ور م ر ر م م م ر مر رو م‬ )QS Al-Baqarah 276( Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyah dari pada 36 wanita pezina.

emas nasi’ah  dengan charge  apapun namanya .menu muamalat riba emas perak gandum beda jenis fadhl pertukaran kurma beda ukuran terigu JENIS garam RIBA  pinjam alat tukar : uang .

menu muamalat riba riba bagi hasil riba kredit SOLUSI ubah RIBA transaksi riba gadai riba hibah .

menu muamalat 3 Bagi Hasil dalil pengertian rukun .

menu muamalat 4 Kredit dalil pengertian rukun .

menu muamalat 5 Gadai dalil pengertian rukun .

rahin yang menggadaikan murtahin yang menerima gadai RUKUN GADAI rahn barang yang digadaikan marhun bihi uang yang dipinjam dengan jaminan gadai akad ijab kabul .

kitab Pernikahan hikmah hukum memilih mahram rukun index .

‫م‬Ar-Ra’d mereka ‫م‬ ‫ ر ر‬:38) ‫ ر م‬ialah isteri-isteri dan OrangDia Dan diketurunan yang diberi menciptakan ‫ب‬untukmu ‫ليرم‬rizki ‫رواَبس‬isteri-isteri ‫رع ْرع‬oleh ‫ رواَللط‬SWT kekuasaan-Nya ْ ‫مه‬Allah dari jenismu sendiri. (QS.(QS.menu pernikahan sunnah para nabi ‫لُ ْرمن ْقرتبلب‬ ْ ‫ك ْرورجرعولرناَ ْرلموم‬ tanda kekuasaan Allah ‫رولررقود ْأروررسولرناَ ْمرمس أ و ر‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ط‬‫ر‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫و‬ ْ َ‫جا‬ َ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫أ‬ ‫روبمون ْآرياَتببه ْأرون ْرخرلررق ْلر رمكم ْرمون ْرأنمفس‬ ْ ‫مكوم‬kaya menjadi ‫ب‬ ‫أ‬ URGENSI َ‫ها‬ ‫ت‬‫لي‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ْ َ‫ا‬ ُ‫و‬ Dan sesungguhnya Kami telah mengutus ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫س‬ ْ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ْ َ‫جا‬ َ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬‫و‬‫ر‬‫أ‬ NIKAH ‫ب‬ ‫ب‬ beberapa Rasul ْ ‫ضله‬ ‫ف‬ ْ ‫من‬‫ب‬ ْ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫اَل‬ ْ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ب‬ sebelum ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫اَء ْي‬ ‫ر‬ kamu ‫ق‬ ‫أ‬‫ت‬‫ف‬ْ َ‫ا‬‫ر‬ ُ‫و‬ dan ‫ن‬ ُ‫كو‬ ‫م‬ Kami ‫ي‬ ْ ‫إن‬‫ب‬ setengah memberikan ‫ر‬ ‫ و‬antara‫ م‬tanda-tanda agama kepada ‫و‬ ‫(م‬QS. An-Nur : 32) lagi Maha separuh sisanya. (HR. Dan Allah Maha Maka dia tinggal menyempurnakan ciri luas makhluk hidup Mengetahui. . supaya kamu cenderung dan merasa seorang tidak ada istrihalshalihah Empat pembujangan berarti yang merupakan telah sunnah dibantu para rasul : tenteram kepadanya Hinna'. (HR. berparfum. Thabarani dan Al- Hakim 2/161).dan siwak Ar-Ruum :21) menikah. At-Tirmizi) memampukan mereka dengan kurnia-Nya. oleh Jika Allah SWTmiskin mereka pada separuh Allah akan agamanya.

menu pernikahan wajib mampu lahir batin beresiko zina sunnah mampu lahir batin tidak beresiko zina HUKUM tidak mampu lahir/batin istri rela mubah NIKAH makruh tidak mampu lahir batin istri tidak rela haram tidak mampu lahir batin istri disakiti .

menu pernikahan

asasi kualitas agama

keturunan
MEMILIH manusiawi kecantikan
ISTRI
harta
ilmu

kesuburan budaya

taktis kesetaraan status

kesehatan harta

lifesyle

menu pernikahan

MAHRAM

selamanya sementara

boleh terlihat aurat kecil haram terlihat aurat kecil

boleh bersentuhan haram bersentuhan

boleh berkhalwat haram berkhalwat

boleh bepergian haram bepergian

nasab pernikahan penyusuan

MAHRAM KARENA NASAB

bibi ayah ibu bibi

sdri sdra LAKI sdri sdri

keponakan anak pr keponakan

MAHRAM KARENA PERNIKAHAN

mertua ayah istri ayah

istri LAKI

anak tiri anak laki istri anak

MAHRAM KARENA PENYUSUAN nenek ibu sdri ibu suami sdri wanita LAKI anak pr .

masuk ke perut sampai kenyang SYARAT minimal 5 kali maksimal 2 tahun .

menu pernikahan wali 2 saksi RUKUN ijab kabul NIKAH suami istri .

menu pernikahan tidak poligami bulan syawwal di masjid hari jumat melihat calon SUNNAH penyebutan mahar & waktu pelunasan NIKAH khutbah sebelum akad diumumkan undangan makan doa & tahniah doa suami untuk istri .

selamanya tidak sah bila dibatasi waktu KARAKTER AKAD NIKAH lazim tidak sah dibatalkan salah satu pihak .

Kitab Kuliner skema proses hukum bidang index .

bertaring HEWANI dilarang membunuhnya diperintahkan membunuh khabaits .menu kuliner najis terkontaminasi najis UMUM memabukkan madharat hak orang lain KRITERIA MAKANAN HARAM eksplisit diharamkan bangkai bercakar .

menu kuliner marus darah ular darah lawar sosis darah nanah muntah Benda Najis mazi + wadi air kencing terapi urine tinja .

padat terkena langsung Terkena cair prosentase Najis gas menguap .

Black Pudding .

Marus .

Lawar .

Kue Darah Babi .

Darah Ular .

Air Kencing .

Kopi Luwak ? .

definisi mabuk hilangnya akal sehat diminum memabukkan dimakan khamar alkohol / bukan dihisap disuntik Memabukkan ahli medis + ulama sejumlah relawan identifikasi test mabuk belum pernah mabuk diutamakan non muslim penetapan fatwa resmi .

buah. obat)  Khamar belum tentu Alkohol  (shabu. yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain.> Non Hewani Alcohol  Rumus Kimia  CnH2n + 1 OH'  Sering disebut Etanol  istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. putau. extasy dll) . singkong.  Alkohol belum tentu khamar  (nasi. ganja.

haram bunuh diri dalil haram mencelakakan diri Madharat mematikan kriteria menimbulkan penyakit .

Paku .

Racun .

Kadaluarsa .

Formalin bahan pengawet mayat .

.

Rokok halal atau haram? .

bahan cat sebatang rokok kaya dengan . NIKOTIN pembunuh serangga ARSENIC racun mematikan AMONIA pembersih toilet METHANOL bahan bakar roket CADMIUM bahan baku baterai BUTANE cairan korek api METHANE limbah gas . . .

.

Tidak Halal hak orang lain riba judi pencurian bunga bank resmi perampokan bunga deposito liar penipuan tersamar penggelapan harta anak yatim pemerasan suap korupsi .

Hewan Haram Dimakan 1.bertaring 4. khabaits . bercakar . bangkai 3. dilarang membunuhnya 5. eksplisit diharamkan 2. diperintah membunuh 6.

eksplisit diharamkan

babi keledai peliharaan

‫محرروملت وعلوليمكمم اللومليوتمة وواللددمم وولولحمم اللرخلنرزيرر‬ Dari Abu Tsa’labah bahwa
Rasulullah SAW mengharamkan
Diharamkan bagimu bangkai, darah
dan daging babi (QS. Al-Maidah : daging keledai piaraan
3) (HR Muslim 3582)

mati tanpa disembelih

haram disembelih tidak syar’i

potongan hewan hidup

bangkai

ikan

halal belalang

hewan tanpa darah

‫رورماَ ْأمبهطل ْلبغر وبي ْاَللبه ْببه‬
(Diharamkan bagimu) yang
niat kepada selain
disembelih atas Allah
nama selain Allah
(QS. Al-Maidah 3)
‫ل ْلطمكوم ْرو‬
ْ ‫طررعاَمممكوم‬bukan ‫ب ْبح‬
‫ل‬muslim َ‫تْا‬
‫ر‬ ‫وطرعاَم ْاَلطبذين ْمأوتموُاَو ْاَلو ب‬
‫ك‬
‫ر‬ ‫ر رم ر‬
penyembelih ‫بحلل ْطلموم‬
Sembelihan ahli kitab itu halal untukmu
bukan ahli kitab
penyembelihan dan sembelihanmu halal untuk mereka.
tidak syar`i (QS. Al-Maidah : 5)
syar`i : mengeluarkan semua darah
salah teknis
lewat leher dengan benda tajam

‫ب‬ ‫ب‬
ْ ‫اَلله ْرعلرويه‬hanafi
ْ ‫رواَو ْاَوسرم‬maliki
wajib ‫ رواَوذمك م‬hambali
tanpa basmalah sebutlah nama Allah atas
sunnah syafi`i
penyembelihannya
(QS. Al-Maidah : 4)

ْ ‫ ْ ْرومكلل ْبذي‬:‫ٌ ْرورزاَرد‬-‫ب ْبمون ْراَلرسرباَبع ْفرأرركلرمه ْرحرراَرم‬
‫مكرل ْبذي ْنراَ م‬
‫بمولر م‬
‫ب ْبمون ْراَلططوبي‬
bercakar - Semua hewan yang punya taring dari hewan buas,
bertaring
maka haram hukumnya untuk dimakan". - "Semua
yang punya cakar dari unggas"
(HR. Muslim)

Dari Sa’ad elang. Muslim) . Tokek raksasa. seberat 64 kilogram yang ditemukan di perbatasan gagak Nunukan-Malaysia harganya konon ْ َ‫س ْفرتروُاَبسمق ْيتموقتْرتولرن ْبف ْاَولررربم ْاَلورفأوررمة‬ mencapai 179 milyar elang rupiah ‫خ‬ ‫ر ر‬ ‫و‬ ‫مقوُمر‬kalajengking ‫ب ْاَلورع‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ َ‫ا‬ ‫و‬ ْ ‫ب‬ ‫ر ررمر م ر ر مر م‬ َ‫ا‬ ‫ر‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ َ‫ا‬ ‫و‬ ْ َ‫يا‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬ َ‫ا‬ ‫و‬ ْ ‫ب‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ع‬‫و‬‫ل‬ َ‫ا‬ ‫و‬ dilarang membunuh Limatikus macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid: Tikus. “Nabi SAW tokek memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasiq kecil” (HR. gagak dan anjing bin Abi hitam. kalajengking. Bukhari Muslim) anjing hitam radhiyallahuanhu berkata. Waqqash (HR.

(HR. dan shurad. Abu Daud) . hud- hud. melarang membunuh Rasulullah empat macam hewan: semut. semut ‫ب‬‫ب‬‫ط‬ ‫ن‬ ‫اَل‬ ْ ‫ن‬‫ط‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ْ ْ ْ ‫ن‬ ‫نرتهى ْعن ْقرتوتْبل ْأرربمع ْ ب‬ ‫م‬ ‫ ط‬lebah ‫و ر ر‬ ‫ر رو‬ ‫صرربد‬ ‫ ْاَلنطوملربة ْرواَلنروحلربة ْرواَلمودمهد ْرواَل ل‬:ْ ‫ ْاَلطدرواَبب‬ diperintahkan membunuh hud-hud Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu. shuradsaw. lebah.

khabaits .

Al-A’raf : 157) . ‫وُيح لل معلمييمهم الطميلباَ م‬ ‫ت موُيبمحلربم معلمييمهبم المخمباَئم م‬ ‫ث‬ ‫ب م‬ ‫مب م ب‬ Dan Allah menghalalakan untukmu yang khabaits baik-baik serta mengharamkan atasmu al-khabaits (QS.

” (HR Ibnu Abi Syaibah). . Pengertian Khabaits  Menjijikkan • Relatif • Menurut ukuran orang Arab  Memakan Najis (Jallalah) Dari Ibnu Umar Ra.“Sesungguhnya dia mengurung ayam pemakan najis selama tiga hari.

 Pabrik Tempe Tahu = menjijikkan? .

> Hewani

Sering
Ditanyakan

Hewan Dua Alam
 Khilaf Ulama
 Jumhur ulama tidak mengharamkan amfibi
 Mazhab Syafi`i yang mengharamkan
 Hadits Dhaif
 Hewan Amfibi Terbatas Jumlahnya

Kepiting

 Kepiting bukan amfibi :
 Bernafas dengan insang
 Berhabitat di air (air tawar atau air laut atau
keduanya)
 Tidak ada kepiting yang berhabitat di darat
 Tidak mengeluarkan telur di darat tapi di air
 Fatwa MUI : kepiting halal
• 4 Rabi’ul Akhir 1423 / 15 Ju1i 2002

Bekicot

Khilaf Ulama
 Haram :
 Menjijikkan (khabaits)
 Beracun : (madharat)
 Halal
 Menjijikkan relatif
 Tidak semua beracun

SELESAI .

com/download . MATERI INI BISA DIDOWNLOAD DARI ustsarwat.

Kitab Mawaris urgensi definisi hibah wasiat rukun syarat mencegah index .

Ad-Daruquthuny An-Nisa'dan : 14) Al- mencegah perpecahan Hakim) sesungguhnya mudah . ketentuan-Nya Karena dia setengah (hukum waris). dari ilmu niscaya dan belajar dicabut ilmu Allah dilupakan pertama faraidh? memasukkannya orang.kali Dan diakeadalah dalamyang api neraka pertamakekal kali akandi dalamnya. siksa (HR. ancaman neraka perintah mempelajari perintah ‫سوولمه ووويوتوعدد محمدوودهم ميلدرخللمه وناَدرا و‬ َ‫خاَلرددا رفيوها‬mengajarkan ‫ا ووور م‬‫ص او‬ ‫ووومنَ ويلع ر‬ mengapa َ‫وو أودول م وماَ ميلنوزمع رملن‬kita ‫بلن ممو ر‬ ‫هي ن ونَومه‬ ‫سى‬ ‫ض وووعلرمم و لولووهمه وف وإرعدن و م‬ ‫ذاه نمي‬ ‫وتوعلدمموا الوفورارئ و‬ ِ‫أدمرتي‬ URGENSI banyak WAJIB Dan orang dilupakan yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya ilmu Pelajarilah dan melanggarfaraidh danketentuan.(QS. yang Ibnumenghinakan. dicabut dari Baginya umatku". ajarkanlah. Majah.

berpindahnya sesuatu dari seseorang bahasa kepada orang lain PENGERTIAN berpindahnya hak kepemilikan harta legal dan syar'i istilah dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup .

PERBEDAAN WARIS HIBAH WASIAT WAKTU dibagi setelah wafat dibagi sebelum wafat ditetapkan sebelum wafat diserahkan setelah wafat PELAKSANA ahli waris pemilik harta pemilik harta PENERIMA ahli waris ahli waris + bukan bukan ahli waris HUKUM membagi waris = wajib menghibahkan = sunnah berwasiat = sunnah HITUNGAN sesuai ilmu faraidh terserah pemilik harta maksimal = 1/3 .

muwarrits pewaris pemilik harta yang wafat RUKUN waris ahli waris penerima harta warisan mauruts warisan harta yang dibagi waris .

muwarrits sudah wafat SYARAT PEWARISAN ahli waris masih hidup tidak adanya mawani’ .

pembunuhan MENCEGAH PEWARISAN perbedaan agama perbudakan .

harta bersama pemilahan harta muwarrits milik pihak lain rumah sakit memandikan biaya pengurusan jenazah mengkafani menyolatkan URUTAN KERJA menguburkan pembayaran hutang tidak berlaku sebaliknya pelaksanaan wasiat maksimal 1/3 pembagian waris .

seayah seayah laki laki ibu ibu Jalur B Jalur D Jalur G 2 1 13 14 ‫بنت‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ keponaka keponaka anak pr anak laki n laki-laki n laki-laki Jalur E Jalur A 20 19 ‫بنت ابن‬ ‫ابن ابن‬ cucu pr cucu laki .SESI : 2 Ahli Waris = 22 pihak 21 8 7 ‫أمأ أمأ‬ ‫أمأ أب‬ ‫أب أب‬ ibunya ayahnya ibunya ibu ayah ayah Jalur C 6 5 15 16 ‫أمأ‬ ‫أب‬ ‫عمأ شقيق‬ ‫عمأ لب‬ paman paman ibu ayah seayah. seayah ibu Jalur F 22 10 9 11 12 17 18 3 4 ‫أخت لمأ‬/‫أخ‬ ‫زوجة‬ ‫زوج‬ ‫أخت شقيقة‬ ‫أخ شقيق‬ ‫أخ لب‬ ‫أخت شقيقة‬ ‫ابن عمأ شقيق‬ ‫ابن عمأ لب‬ sdr/i ALM sdri sdr sdr sdri sepupu sepupu istri suami seayah- seibu seayah.

anak angkat – anak asuh anak tiri mantan suami – mantan istri keponakan perempuan BUKAN keponakan dari saudara perempuan AHLI WARIS mertua – menantu saudara ipar cucu dari anak perempuan paman bibi jalur ibu saudara lain ayah lain ibu .

almarhum anak cucu termasuk ahli waris PENERIMA WARIS tertutupnya posisi ahli waris tidak terhijab karena adanya ahli waris lain sehingga tidak menerima waris .

21 8 7 ‫أمأ أمأ‬ ‫أمأ أب‬ ‫أب أب‬ ibunya ayahnya ibunya ibu ayah ayah Jalur C 6 5 15 16 ‫أمأ‬ ‫أب‬ ‫عمأ شقيق‬ ‫عمأ لب‬ paman paman ibu ayah seayah. seayah ibu Jalur F 22 10 9 11 12 17 18 3 4 ‫أخت لمأ‬/‫أخ‬ ‫زوجة‬ ‫زوج‬ ‫أخت شقيقة‬ ‫أخ شقيق‬ ‫أخ لب‬ ‫أخت شقيقة‬ ‫ابن عمأ شقيق‬ ‫ابن عمأ لب‬ sdr/i ALM sdri sdr sdr sdri sepupu sepupu istri suami seayah- seibu seayah. seayah seayah laki laki ibu ibu Jalur B Jalur G Jalur D 2 1 13 14 ‫بنت‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ keponaka keponaka anak pr anak laki n laki-laki n laki-laki Jalur E Jalur A 20 19 ‫بنت ابن‬ ‫ابن ابن‬ cucu pr cucu laki .

.

Kitab Hudud pengertian proses hukum bidang index .

pencurian potong tangan rajam sudah nikah perzinaan cambuk 100 x belum nikah menuduh zina cambuk 80 x HUDUD minum khamar cambuk 40 – 80 x murtad bunuh pembunuhan bunuh bunuh salib hirabah potong tangan kaki dibuang .