You are on page 1of 25

அன்பும் கல் வியும் .

.

பெண்களிடையே கல் வியின் முக்கிேத்துவம் காலத்தின் பெண்ணுரிடம அவசிேம் சுேகாலில் மக்களுக்கு நிற் றல் யேடவோற் றுதல் .

.

ோவித்திரி அன் னபூர ணி இடளஞன் .

ஏ. பதாண்டு) ேரஸ்வதி யதவி ஆவதாரம் அன்புக்கு கை்டுெ்ெை்ைவர் முேற் சி டகவிைார் ( கல் வி கற் றவர் கடிதத்டதெ் பெற் ற அன்று (என்னுடைே (பி. தாண்டிேவர் ஆனார் அநாடதெ் புண்கள் முதலியோருக்குத் என்று போல் ல முடிோது.டி முேற் சிகளுக்பகல் லா எனக்கு ஏற் ெை்ை அவமானமும் ெை்ைம் ) ம் மூலகாரணம் மனயவதடனயும் என்டன அன்புதான்) யமலும் ெடிக்க தூண்டிேது) . அன்னபூரணி 50 வேது – இளடம யதாற் றம் 6 வேதில் பெண்களின் முன்யனற் றத்திற் கு பகாண்ைவர் (அவர் திருமணம் முக்கிேத்துவம் தருெவர் முகத்டதெ் பேே் து 9 (இளம் பிராேத்தில் கணவடன ொர்க்கும் யொது வேதில் இழந்தவர்கள் .எல் . கணவன் மார்களால் 50 வேது டகம் பெண் புறக்கணிக்கெ் ெை்ைவர்கள் .

எல் .ஶ்ரீமதி ோவித்திரி வித்ோலேத்தின் உதவி ஆசிரிேர் கல் வி அறிவு பகாண்ைவர் (எம் . (தானும் பெண் குலத்தின் பதாண்டுக்காகயவ வாணாடள அர்ெ்ெணம் பேே் தாபலன்ன என்று எண்ண மிடுவதுடு .ஏ.டி ெை்ைம் ) 25 வேது பெண் குலத்திற் குத் பதாண்டு பேே் ெவள் .

அன்னெ் பூரணிடே த் திருமணம் பேே் ே ஆடேக்பகாண்டிரு ந்தார். ெடித்தார் ெணம் யமாகம் இல் லாதவர்.ஏ. இடளஞன் பேன் டனயில் இராஜதானியி ல் பி. .

சீனி அம் புஜம் வாேன் அன் னபூரனியின் சித்தியின் மகள் ோவித்திரியி 14 வேது (எனக்கு ன் வரும் கால இரண்டு வேது சின் னவள் கணவன் சிறு வேதில் திருமணம் .ைா.

.

சிக்கல் கடிதம் கிடைத்தல் கடத வளர்ே்சி அண்ணபூரனிக்கு சிக்கல் அவிழ் ெ்பு ெடழே நிடனவுகள் -யமற் ெடிெ்பு நிடனவுக்கு -கடிதம் ெடித்தல் வருகின்றன. பதாைக்கம் முடிவு - பெண் கடதமாந்தர்களி குலத்துக்குே் ன் அறிமுகம் யேடவோற் றுதல் -வித்ோலேம் .

பின்ன ணி .

இைெ் தேவி விே்யாலய தோட்டம் பின்னணி தேப் ப மரம் அடியில் (அன் னபூரணி சிமமண்ட் பங் களா உலாவி தமடட (நாதஸ்வர கீதம் ) பகாண்டிருத்தல் . சில பெண்கள் ோவித்ரி விடளோடுதல் ) உடரோடுதல் ) ‘குவின் தமரிஸ்’ காமலஜ் சிே்தி வீடு அம் புஜம் (ோவித்ரி (அன் னபூரணி மாமியார் வீடு கல் விடே வாழ் ந்த இைம் . (கடிதம் யமற் பகாண்ைா நிே்ேேம் ) வழங் குதல் ) ள் ) . (அன் னபூரணி.

ேருேல் அம் புஜே்தின் •அன்னபூரணி. கல் யாணம் சாவிே்ரி உடரயாடுேல் •அம் புஜே்டே மாமியார் வீட்டிற் கு அடைே்துச் மசல் லுேல் . காலெ் சுதந்திர யொராை்ை பின ் னணி மாடல இரவு காலம் •எழுே்ோளர் •விே்யாலயே் •பூரணச் கல் கி டே உலா சந் திரன்.

ேமுதாேெ் பின்னணி டகம் மபண்கள் அனாடே மபண்கள் கல் வி மபற் ற மபண்கள் பிராமணர்கள் .

.

•யெே்சு வழக்கு •இலகுவான பமாழி .

நவிற் சி . • அண்ணபூரனியின் உைல் நடுக்கம் புேல் காற் றில் இடலகள் ஆடிேதற் கு உவடமெ்ெடுத்தெ்ெை்ைது. உேடம • கண்ணில் ஜலம் ெள் ளத்தில் யதங் கிக் கிைக்கும் தண்ணீருக்கு உவடமெ்ெடுத்தெ் ெடுகிறது. உேடம • அன்னபூரணியின் யதாற் றம் உள் ளது உள் ளவாயர ேன்டம குறிெ்பிை்டுள் ளது. உேடம • கண்ணீர ் துளிகள் பவண்ணிலாவின் ஒலிெை்ை முத்துகளுக்கு உவடமெ்ெடுத்தெ் ெை்ைது.

நிடல புறயநாக்கு நிடல .

உே்தி கள் .

உடரோைல் (அன்னபூரணி- ோவித்ரி) கடித உத்தி (இடளஞன் –அன்னபூரணி) பின்யனாக்கு உத்தி (அன்னபூரணி) நனயவாடை உத்தி (அன்னபூரணி-நடுக்கம் ) .

.

• பெண்களுக்குக் கல் வி அவசிேமாகும் • விதடவ பெண்களுக்கு வாழ் வு பகாடுத்தல் • உேர்ந்த எண்ணம் இருத்தல் . (வாழ் வில் உள் ள இன்னல் கடள ேந்தித்தல் ) .