You are on page 1of 7

Batas Pangkagawaran Blg. 52, s.

1987
Ang Patakaran sa Edukasyong Bilingguwal ay
naglalayong makapagtamo ng kahusayan sa Filipino at
Ingles sa antas pambansa, sa pamamagitan ng
pagtuturo ng dalawang wikang ito sa paggamit ng mga
ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas.
Ang aspirasyon ng bansang Pilipinas ay makapag-
angkin ng ang mga mamamayan nito ng sapat na
kasanayan sa Filipino at Ingles upang makatugon sa
mga pangangailangan ng bayan.
Kautusang Tagapagpaganap Blg.
210, s. 2003
Pinamagatang: Establishing the Policy to Strengthen the
Use of English as a Second Language in the
Educational System. Isinasaad ang mga ss.
English shall be taught as a second language at all
levels of the Educational system, starting with the first
grade.
English shall be used as the medium of instruction for
English, Mathematics and Science from at least the
Third Grade level.
As the primary medium of instruction, the percentage
of time allotment for learning areas conducted in the
English language is expected to be not less than
seventy percent (70%) of the total time allotment for
all learning areas in the secondary level.
The Filipino language shall continue to be the medium
of instruction in the learning areas of Filipino and
Araling Panlipunan.
Filipino ang Wikang Pambansa at Ingles ang Wikang
Internasiyonal.
Ipinakilala ang Kto12 Curriculum na nagsasabing ang
unang wika ang gagamitin sa pagtuturo sa mga piling
asignatura sa unang tatlong baitang ng elementarya
bago ipakilala ang mga dayuhang Ingles. Ito ay
tinatawag na Mother-Tongue based, Multilingual
education o MTB-MLE
Ito ay alinsunod sa Seksiyon 5 ng Batas Republika Blg.
10533.