You are on page 1of 22

Guru mengawasi murid-murid

dan peka terhadap kesukaran-


kesukaran yang dihadapi mereka

Komunikasi berkesan antara


Guru memahami masalah-
guru dengan murid akan
masalah yang dihadapi oleh
menigkatkan iklim pembelajaran
murid
kepada yang lebih baik.

Pencapaian akademik dan


tingkah laku murid Guru memberikan sokongan,
dipengaruhi oleh kualiti maklum balas dan nasihat yang
hubungan guru-murid, ( bersesuaiaan.
Jones,1995)
Hubungan guru- Komunikasi yang
murid memerlukan baik menyebabkan
kerjasama kedua- rutin bilik darjah
dua belah pihak lebih teratur.

Aktiviti pengajaran
& pembelajaran Menyumbang
akan dijalankan kepada peningkatan
dengan lebih prestasi murid.
berkesan
Kebaikan kepada Guru
Menaikkan motivasi
Guru

Dapat mengawal
murid dengan lebih
baik.
Meningkatkan
kerjasama dengan
murid

Imej guru lebih baik


KEBAIKAN KEPADA MURID

Murid lebih
Minat murid Pencapaian Murid lebih
senang
untuk belajaar akademik murid bermotivasi
bekerjasama
meningkat meningkat untuk belajar.
dengan guru
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI
HUBUNGAN GURU-MURID

Penampilan
Tingkah laku
dan bahasa
guru
badan

Persekitaran Menunjukkan
pembelajaran contoh
di dalam bilik teladan yang
darjah baik
Penampilan
menunjukkan
ciri-ciri
profesionalisme
guru & etika
berpakain

Penampilan
Berusaha
guru yang
menonjolkan
beretika :
perwatakan
menjadi role
positif
Penampilan model
& Bahasa
Badan

Guru
Menunjukkan
menunjukkan
kewibawaan
kontak mata
sebagai seorang
dengan murid-
guru
murid mereka
Menunjukkan
minat

Kelihatan
Berempati ceria dan
tenang

Menunjukka
n contoh
teladan
yang baik
Bersemanga Komunikasi
t kekitaan berkesan

Mengambil
Ikhlas
berat
Ceria, bersih
& teratur

Mempunyai
Menarik
ruang untuk
perhatian
meningkatk
murid untuk
an potensi
Persekitaran belajar
murid
Pembelajaran
di dalam Bilik
Darjah

Lengkap
dengan
Memotivasikan
bahan
murid
bantu
mengajar
Tanam Agihkan
Ingat nama
semangat tanggungjawab
murid
cintakan kelas bersama

Tetapkan
Tunjukkan Masukkan unsur
jangkaan yang
keprihatinan kecindan
realistik
Integriti
Ingatan Emosi
Autentik
Hormat
Penerimaan

Interaksi
Kepercayann Hormat dua hala

Beri
perhatian &
mengambil
berat
Tidak takut untuk
mengaku bersalah

Memberi maklum Bertanggungjawab


balas dengan atas tingkah laku
jujur sendiri

Menyedari emosi
Menjadi diri sendiri & orang
sendiri Autentik lain serta
mengawalnya
Bertimbang
KEPRIHATINAN rasa

Peka kepada
kehendak dan Mengambil
emosi orang berat
lain

Saling Boleh berkongsi


bekerjasama masalah
Berbincang secara
langsung persepsi
murid pada setiap
masa

Proaktif
semasa
Tegur kelakuan
berdepan
Integriti murid yang
dengan
masalah Emosi kurang
menyenangkan
tiangkah
laku murid

Mendapatkan
akuantabiliti murid
Dinamika bilik darjah ialah apabila sesuatu kumpulan rakan sebaya
berupaya menggerakkan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang
sama, terbahagi kepada :

Dinamika kumpulan - boleh dikenal pasti memalui kajian


sosiometri

Kajian sosiometri - membantu guru melihat pola


persahabatan/kumpulan dalam bilik darjah

Penularan - ciri-ciri atau tingkah laku ahli kumpulan dinamika yang


diikuti dan mempunyai pengaruh kepada ahli kumpulan yang lain
Murid dapat Belajar mengawal
meluahkan emosi emosi dalam
mereka secara kalangan murid.
positif.

Pembelajaran tidak
Murid berasa selesa
langsung yang dapat
kerana emosi &
mengukuhkan
perasaan mereka
hubungan murid di
dihargai.
kelas
Strategi mengamalkan Budaya
Penyayang

Guru
Menyerapkan Membina mengamalkan Komited
sifat semangat ciri-ciri dengan usaha
mengambil kekitaan penyayang & yang
berat &keupayaan. menjadi role berterusan
model