A KTA B E K A L A N

E L E KT R I K 19 9 0 ( A KTA
4 47 )

NAMA :
M U H A M M A D S YA F I B I N M A H A Z I R
NAMA GURU :
P N . K A S M AWA T I B T J E L A N I

Lesen dikehendaki bagi penggunaan pepasangan: terma. tiada seorang pun. Bahagian 4 Pepasangan Berlesen Dan Berdaftar Seksyen 9(1). . m/s 25. syarat dan kandungan lesen. Akta A1501].BAHAGIAN IV PERPASANGAN BERLESAN DAN BERDAFTAR 9. [Pind. mengerjakan atau mengendalikan atau membenarkan diguna. (1)Tertaluk kepada apa-apa pengecualian yang diberikan di bawah Akta ini ditetap. atau b) Membekalkan elektrik daripada mana-mana pepasangan kepada atau bagi kegunaan mana-mana orang lain. Akta Bekalan Elektrik 1990. Selain pihak berkuasa bekalan. boleh : a) Menggunakan. dikerja atau dikendalikan apa-apa pepasangan .

BAHAGIAN VIIA KESELAMATAN PEPASANGAN DAN KELENGKAPAN 33A. m/s 58. Akta Bekalan Elektrik 1990. ikut keselamatan bukan domestik. kod keselamatan infrastruktur elektrik. atau jika tiada apa-apa peraturan atau kod dengan standad dan amalan pengunaan yang berhemat sebagaimana yang ditetunkan oleh Suruhanjaya. Akta A1501]. 33C. Akta Bekalan Elektrik 1990. m/s 60. Akta A1501]. Tanggungjawab pemegang lesen terhadap keselamatan (1) Seseorang pemegang lesen yang mengedalikan dan menyenggara apa-apa infrastruktur bekalan elektrik hendaklah mematuhi apa-apa peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. Seksyen 33A. [Mas. [Mas. Seksyen 33C. Bahagian 8. Bahagian 8. mengikut mana-mana yang berkenaan atau jika tiada apa-apa peraturan atau kod dengan standard dan amalan industri yang berhemat sebagai mana ditentukan Suruhanjaya. Menjalan Kerja Elektrik (1) Seseorang orang kompeten atau orang dibawah kawalan orang kompeten yang menajalankan kerja elektrik hendaklah memastikan bahawa kerja elektrik itu mematuhi apa-apa peraturan yang dibuat dibawah akta ini. .

Akta A1501]. mana-mana orang yang pada masa perlakuan kesalahan itu ialah pengarah ketua pegawai eksekutif. Bahagian 11.BAHAGIAN IX KESALAHAN DAN PENALTI 37A. Kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan (1) Jika suatu kelasahan terhadap akat ini atau perundangan subsidarinya telah dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan. [Mas. Seksyen 37A. . setiausaha atau pegawai serupa yang lain dalam pertubahan perbahanan itu atau yang berupa bertindak atas sifat sedemikian atau yang mengikut apa-apa cara atau pada apa-apa takat tanggungjawab bagi pengurusan apa-apa hal ehwal pertubuhan perbadanan itu atau yang membantu dalam pengurusan sedemikian- a) Boleh dipertuduh secara berasingan atau bersesama dalam prosiding yang sama bersekali dengan pertubuhan perbadanan itu. ketua pegawai operasi. pengurus. Akta Bekalan Elektrik 1990. m/s 71.

KESALAHAN KETIKA BERTUGAS • Tidak memakai pekaian yang mengikut etika pemakaian yang betul • Tiada sebarang kelengkapan keselamatan ketika bertugas • Leka ketika bertugas • Tidak berhati-hati ketika bertugas atau cuai • Tiada bantuan kecemasan disediakan Dua Pekerja Bangunan Tersengat Listrik Hingga Terpental .YouTube.MKV .

ETIKA PEMAKAIAN YANG BETUL .