கதை

கூறுைல்
த ொனி

அதைவு.  ஒரு பு ் க ்தில் எழு ப் பட்ட எழு து ் க்களுக்கு உயிரரொட்ட ் ரு ் வதகயில் அத கிறது.  இலக்கிய கதலயொகவு ் நொடக கதலயொகவு ் கரு ப் படுகிறது. .  த ொழி. முகப் பொவதனகள் – கரு து ் களின் தவளிப் பொட்டிற் கு ் பொர்தவயொளர்களின் கற் பதன ் திறதன வளர்ப்ப ற் கு ் உ வுகிறது. கத கூறு ல் என் பது?  கத கூறல் என் பது ஒரு கதல.

. .ைலிப் பு ன் த உண்டொகொ ல் இருக்க o ஒவ் தவொரு சூழலுக்கு ஏற் றவொறு த ொனிதய ொற் றியத க்க ரவண்டு ் .த ொனி o ரவக ்த யு ் த துவு ் கவன ்தில் தகொள் ள ரவண்டு ் . த ொனி o குரலின் ஏற் ற ் இறக்க ் .கொ : ரகொப ொக இருக்கு ் ரபொது குரதல உயர் ்தி ரபசு ல் ) o அதிக ொன பயிற் சிகதள ர ற் தகொள் ள ரவண்டு ் .(எ.

• ொறு ல் ஒரு தைொல் லில் இருக்கு ் ஒவ் தவொரு வொர் ்த க்கு ் அழு ் ் தகொடு ் ல் ) • த ொகுதி (குரதல உயர் ் ல் / குதறந் த ொனி) .• 2 வதகயொகப் பிரிக்கலொ ் .