Main peranan . isi mengelola dan menjalankan objektif jangka panjang. dirancang dan ditentukan sistematik dan dirancang melaskanakan penyampaian bertujuan memudahkan cara dengan baik untuk bahan pengajaran kepada suatu jenis pembelajaran memudahkan cara meransang murid dari segi langkah- suatu situasi.Perbincangan . mengajar untuk mencapai pembelajaran bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahan pengajaran.Demonstrasi . Satu kemahiran atau cara guru ingin mengajar muridnya. • Pendekatan induktif • Strategi berpusatkan guru .Sumbang saran . langkah dalam aktiviti pembelajaran Cara guru mengajar sesuatu Kaedah menyampaikan Cara guru mengelola dan Satu kemahiran guru untuk mata pelajran berdasarkan pengajaran yang bertujuan menggunakan Teknik. pembelajaran murid.Bercerita • Pendekatan deduktif • Strategi berpusatkan murid . membantu murid mencapai kandungan dan bahan bantu langkah-langkah dalam aktiviti objektif pembelajaran.Belajar sambal bermain • Pendekatan elektik • Strategi berasaskan .Penyelesaian masalah • Pendekatan tematik • Strategi berasaskan tugasan/aktiviti . PENDEKATAN STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENGAJARAN TEKNIK PENGAJARAN Perincian tentang cara seorang Satu pelan tindakan yang Suatu prosedur yang tersusun.Simulasi • Pendekatan bersepadu sumber/bahan .