Pedagogia personalizată

Ilie Vancea, prorector
Institutul de Formare Continuă

Există un model al educației
Există un model al educației?

• Criza mondială a educației este demonstrată prin existența a patru categorii de
contradicții fundamentale:
• Contradicția dintre cererea mare de educație de calitate și imposibilitatea sistemelor
de învățământ de a oferi o educație de calitate
• Contradicția dintre investiția în educație și rezultatele obținute în timp
• Contradicția dintre sistemele sociale ce devin din ce în ce mai flexibile în societatea
modernă și sistemele de învățământ, care rămân tot mai conservatoare
• Contradicția dintre nevoia celor educați de înnoire, de inovație și “scleroza tradiției”,
caracteristică unor profesori, dar și celor care proiectează educația

Există un model al educației
Există un model al educației?

La începutul secolului al XX-lea, un grup
important de pedagogi, psihologi, medici și
dascăli acuză cu vehemență instituția școlară
pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor și la
cerințele pieței muncii. Școala, considerau ei,
deformează copilul în loc să-l formeze, îi închide
orizontul în loc să î-l deschidă, îl obligă la
nemișcare, lipsă de reacție și deci, nu-l pregătește
pentru viață.

rolurile școlii? Faceți o listă a achizițiilor necesare în viață și pe care școala le oferă sau ar trebui să le ofere elevilor. Temă de discuție Există un model al educației Ce păreri aveți despre incriminările de mai sus? Este nevoie ca școala să pregătească pentru viață? Care sunt. . după părerea dumneavoastră.

Temă de reflecție Există un model al educației Ce procent din ceea ce predați dumneavoastră este util pentru viața socio-profesională și personală a viitorului absolvent? Faceți o listă a achizițiilor cu adevărat utile pe care le predați .

Preferințele elevilor privind metodele de predare Stil Plăcut Neplăcut Neutru % % % Discuții în grup 80 4 17 Jocuri/simulări 80 2 17 Drama 9 22 Lucru la arte 67 9 26 Design 4 33 Experiment 61 11 28 Opțiuni(la alegeri) 61 4 33 Calculator 59 22 20 Explorarea sentimentelor(empatie) 59 11 30 Citirea literaturii englez[ 57 9 35 Idei practice 52 9 37 Lucrări de laborator 50 11 37 Cercetare la bibliotecă 50 24 26 Planșe. tabele 46 15 37 Abilități practice 43 17 39 Lucrări de teren 43 20 35 Lucrări cu final deschis 43 20 37 Lucrări tematice 41 11 48 Crearea de produse 41 11 43 Lucru individual 41 26 33 Invenții 39 20 41 Organizarea de date 37 20 43 Empatia 35 30 35 Observarea 30 13 57 Fișe de lucru 28 17 52 Citirea pentru informație 26 30 43 Folosirea tehnologiei 24 26 46 Termene limită 24 50 26 Planificări orare 17 41 41 Analiza 17 35 46 Teorie 39 43 Eseuri 28 54 Prelegeri 11 70 19 .

Iată câteva rezultate ale acestor studii: Elevii sunt atenți numai 40% din timpul afectat prelegerii(Pollio. în care profesorul ține o prelegere. Preferințele elevilor privind metodele de predare Cercetări efectuate în ultimii 25 de ani arată că pasivitatea din clasă(înțeleasă ca rezultat al predării tradiționale.1984) Elevii rețin 70% din conținuturile prezentate în primele 10 minute și numai 20% din cele prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii(McKeachie.1988) . iar elevii îl urmăresc) nu produce învățare decât în foarte mică măsură.1986) Elevii care au urmat un curs întroductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat că știu numai cu 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul de loc! (Rickard. eventual face o demonstrație.

Inteligențele multiple ale lui Gardner • Inteligență lingvistică • Inteligență muzicală • Inteligență logico-matematică • Inteligență kinestezică • Inteligență interpersonală • Inteligență intrapersonală • Inteligență naturalistă .

Dar cu adevărat de instruire au mai multă nevoie oamenii cu capacităţi. Dacă el este supraîncărcat până pierderea cunoștințelor(cum se întâmplă deseori cu dictări. ci trebuie să . talent fiindcă mintea lor nefiind antrenată în ceva folositor se va ocupa de lucrul fără folos lipsite de conţinut şi chiar nefast • Instruirea nu trebuie transformată în efort ci trebuie să fie o plăcere. Comenius • Omul – este cea mai perfectă creaţie a Domnului • Seminţele instruirii. noţiuni.virtuţilor şi evlaviei sunt puse în noi de natură • Nu este necesar să implementăm persoanei ceva din afară dar e important de cultivat aceea cu ce la înzestrat natura • Cine ar avea dubii că instruirea este necesară oamenilor mărginiţi că să-i eliberăm de prostia naturală. A. Tortura – este pentru adolescent: dacă el este impus să realizeze zilnic un program din 6-7-8 ceasuri şi în afară de această câteva ore lucru pentru acasă. fraze. alcătuirea exercițiilor. Axiomele lui I. opinii a diferitor autori. învățarea pe de rost a unor a unor mari crâmpei din diferite lucrări • E corect când se spune că instruirea tineretului nu înseamnă să le îmbibi capul cu un conglomerat de cuvinte.

astfel încât şi rezultatele examenului de bac să devină satisfăcătoare. ci. dorim să aprofundăm profilul pe care ni l-am ales conştient. fiind motivaţi de interesele şi aptitudinile individuale • Suntem convinși că în urma aplicării acestor idei. ca sa avem mai puţine discipline obligatorii şi mai multe opţionale. elevă în clas XI-a. pentru a ne simţi. de facto studiem multe discipline dar realmente cunoaştem prea puţine lucruri folositoare. r. mai degrabă. Liceul Teoretic Lipcani. Briceni. interesul şi plăcerea elevelor pentru studii vor creşte. Pentru că. Noi credem că ar fi mult mai bine să avem trei patru materii obligatorii. Făclia 26 septembrie 2014 • Nu este vorba de faptul că nu vrem să învăţăm. iar restul sa fie la alegere. ulterior. • Ne adresăm reprezentanțelor Ministerului Educaţie să iniţieze descongestionarea Planului – cadrului de învățământ. la vreo facultate pe deplin împliniți şi satisfăcuţi • În rândul elevelor de mult timp circulă idea că alegerea personalizată a obiectelor de studii ar face procesul de învățare mai agreabil. să descoperim lumea cunoştinţelor. Considerăm că programele pe discipline au nevoie de revizuire din perspectiva utilităţii conţinuturilor studiate şi aplicabilităţii lor în viaţă . să învăţăm doar ceea ce ne place. Învăţăm multe dar însuşim puţine Există un model al educației lucruri utile Ana-Maria CHIFA.

profesor de biologie Vasile Grati. în loc de clase grupe de doua tipuri:  Educaţionale  Instruire • Potrivit lor. Trebuie să renunţăm la sistemul vechi . doctor habilitat. . conferenţioar universitar Laurenţia Artiomov. doctor. grupele de instruire se formează la începutul fiecărui an de studiu. În fiecare an școlar elevii vor alege obiectele de studii. În societatea democratică va învăța ceea ce consideră necesar . doctor în ştiinţe Făclia 26 august 2016 • Autorii propun a coborî vârsta de şcolarizare de la 7 la 5 ani.„clase plutoane sau detaşamente”. fără a i se impune o programă școlară ce convine unor grupări sau unui anumit sistem politic.Există Cuvântun model nou al educației în reforma şcolii Oleg Botnaru. care obligă elevii să parcurgă prea multe discipline de studiu • Elevii vor avea posibilitate de aşi alege învățătorul şi colegii de clasă indiferent de vârstă. • Principalele trepte a învățământului obligatoriu:  Învățământul preşcolar 0-4 ani  Învățământul primar 4-10 ani  Învățământul secundar 11-15 • Autorii de asemenea propun. profesor universitar Diana Coşcodan. profiluri întreţinute în mod artificial. Elevii cu capacităţi intelectuale deosibite au dreptul de a studia după programe speciale şi de a absolvi şcoala înainte de termen. conform constituţiei şi în limitele legii. Înscrierea elevelor în clasă se va face în baza unor teste psihologice complexe. Scopul lor este studierea disciplinelor şcolare doar la solicitarea elevelor.

РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА 10%. DEPĂȘIREA REGIMULUI DE ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО TEMPERATURĂ CU 2-3 C (NORMA FIIND РЕЖИМА НА 2-3 С (НОРМА СОСТАВЛЯЕТ +17-+18 С) ПРИВОДИТ К РЕЗКОМУ 17-18 C) DUCE LA SCĂDEREA BRUSCĂ A СНИЖЕНИЮ ВОСПРИЯТИЯ И УСВОЕНИЯ PERCEPERII ȘI ASIMILĂRII НОВОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (В MATERIALULUI NOU DE STUDII (ÎN СРЕДНЕМ 2-3 РАЗА) MEDIU DE 2-3 ORI) .DEPĂȘIREA CONȚINUTULUI ПРЕВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ DIOXIDULUI DE CARBON CU 1-2% УГЛЕКИСЛОТЫ В АУДИТОРИЯХ НА 1- FAȚĂ DE NORMĂ IN AUDITORIU DUCE 2% ОТ НОРМАТИВНОГО ПРИВОДИТ К LA MICȘORAREA CAPACITĂȚILOR СНИЖЕНИЮ УМСТВЕННОЙ INTELECTUALE CU 10%.

mijlocele de comunicaţie obţinere şi prelucrare a informaţie inclusiv Internet • Discipline şcolare care se referă la arte şi activitatea practică a elevului în domeniul artelor: cântul.Guzic • Sfânta scriptură • Disciplinele academice moderne. muzica instrumentală. coreografia.P. arta teatrală • Activitatea practică de producere în procesul căruia se scot în evidenţă se realizează şi se dezvoltă dinamic capacitățile înnăscute a le copilului • Activitatea sportivă ce corectează.Sistema Există organizării un model procesului al instructiv educației educativ după metoda academicianului N. păstrează şi îmbunătăţeşte starea sănătăţii elevelor şi obținerea înaltelor rezultate sportive de către elevii ce eu calităţi sportive deosibite .

Procesul are loc până la stabilirea unei componenţe omogene a claselor . socoti şi a scrie • Pentru asigurarea instruirii dezvoltării şi educaţiei elevului sunt formate trei cale(grupe) conform ritmului de însuşire a programelor școlare şi anume: I.Guzic • Înscrierea elevelor în şcoală are loc numai în urma unei pregătiri reale a persoanei către o instruire sistematică • Criteriul de bază înscrieri elevului în clasa întâi pentru instruirea sistematică este dorinţa elevului de a învaţă în şcoală dată • Principalul criteriul de determinate a punctului de pornire în instruirea elevului sunt abilităţile lui de a citi. Principiile organizării procesului instructiv educativ în şcoală începătoare după sistema academicianului N.P. Clasa care însușește programa învățământului primar in 5 ani de zile • După trei patru luni de instruire are loc regruparea claselor cu permutarea elevelor care depăşesc sau rămân în urmă faţă de ritmul stabilit privind însușirea programului. Clasa care însușește programa învățământului primar in 3 ani de zile II. Clasa care însușește programa învățământului primar in 4 ani de zile III.