NAYLI

ANIISA
BINTI
ISMAIL

DATA PS 158 BT 10,JALAN
PUTERA 02700
SIMPANG EMPAT ,
PERLIS

060831090110
31.OGOS
.2006
NAMA : NAYLI ANIISA BINTI ISMAIL
UMUR : 11 TAHUN
MY KID : 0600831090110
T.LAHIR : 31. OGOS.2006
TEMPAT : HOSPITAL TUAKU FAUZIAH ,KANGAR
LAHIR
ALAMAT : PS 158 BT 10,JALAN PUTERA ,02700 SIMPANG EMPAT
,PERLIS
SEKOLAH : SEKOLAH AGAM AL-ISLAHIYAH BOHOR MALI
N.BAPA : ISMAIL BIN CHE ABU BAKAR
N.IBU : HASNIZA BINTI IBRAHIM
NO.TEL : 017-5529360