You are on page 1of 45

Sebelum menunaikan
Solat,
apakah yang perlu
dilakukan jika tiada air
atau sakit yang tidak
boleh terkena air?......

BERSUCI IBADAH TAHUN 5

TAYAMMUM
Ta’rif

Sebab

Rukun

Sunat http://www.vbaitullah.or.id

Syarat Klik pada menu yang anda pilih untuk seterusnya

Batal Hikmah Nasyid Soalan

Ta’rif Tayammum
•Menyapu debu kemuka dan
dua tangan sebagai
ganti kepada wudhuk
atau mandi wajib
dengan syarat-syarat tertentu.

ِ ‫س ُحوا بِ ُر ُءو‬ َ ‫ام‬ ْ ‫َو‬ dan jika kamu sakit (tidak boleh ‫ط َّه ُروا َو ِإ ْن‬ َّ ‫ا ْل َك ْعبَ ْي ِن َو ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُجنُبًا فَا‬ kena air).Disyari‘atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata‘ala: • Maksudnya: • ‫صال ِة‬ َّ ‫ِين آ َمنُوا إِ َذا قُ ْمت ُ ْم إِلَى ال‬ َ ‫يَا أَيُّ َها الَّذ‬ “Dan jika kamu berjunub ‫ق‬ ِ ِ‫سلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ْي ِديَ ُك ْم ِإلَى ا ْل َم َراف‬ ِ ‫فَا ْغ‬ ‫س ُك ْم َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْم إِلَى‬ (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib. sedang ‫ص ِعيدًا َط ِيبًا‬ َ ‫ت َ ِجدُوا َما ًء فَتَيَ َّم ُموا‬ kamu tidak mendapat air (untuk ‫س ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأ َ ْيدِي ُك ْم ِم ْنهُ َما‬ َ ‫ام‬ْ َ‫ف‬ berwudhu’ dan mandi). ‫سفَ ٍر أ َ ْو َجا َء أَ َحد‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ضى أ َ ْو‬ َ ‫ُك ْنت ُ ْم َم ْر‬ َ َ َ ‫سا‬ ْ ‫ِم ْن ُك ْم ِم َن ا ْلغَائِ ِط أَ ْو ال َم‬ atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air. atau dalam musafir. atau ‫ء فل ْم‬ َ ِ‫ست ُ ُم الن‬ kamu sentuh perempuan. maka hendaklah kamu bertayammum ‫ج َولَ ِك ْن‬ ٍ ‫علَ ْي ُك ْم ِم ْن َح َر‬َ ‫َّللاُ ِليَ ْجعَ َل‬ َّ ‫يُ ِري ُد‬ dengan tanah – debu yang ‫علَ ْي ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم‬ َ ُ‫يُ ِري ُد ِليُ َط ِه َر ُك ْم َو ِليُتِ َّم نِ ْع َمتَه‬ bersih.” َ ‫شك ُُر‬ ‫ون‬ ْ َ‫ت‬ (Surah Al-Ma’idah. 5:6) .

Klik pada gambar .

Klik pada huruf yang berwarna hijau .Ada air tetapi digunakan untuk keperluan makan dan minum sahaja. 3. Sebab-sebab yang mengharuskan tayammum 1.Ketiadaan air 2.Tidak boleh menggunakan air kerana sakit.

Sakit yang tidak boleh terkena air pada anggota wudhuk .

Tiada air .

.Ada air tetapi hanya mencukupi untuk digunakan sebagai keperluan Makan dan minum Sahaja.

Niat 2.Menyapu debu tanah kemuka 4.Menyapu debu tanah kedua belah tangan 5.Tertib Klik pada huruf yang berwarna hijau .Memindahkan debu tanah 3. Tatacara Tayammum (Rukun) 1.

Lafaz niat tayammum Meletakkan tapak tangan pada debu tanah .

Memindahkan debu tanah .

Menyapu debu kemuka .

Menyapu debu kedua belah tangan .

Klik pada gambar .

Menanggalkan cincin ketika bertayammum. 7. . 6. 2. Mengadap ke arah qiblat. Menjarangkan anak jari supaya debu tidak lekat banyak. Tidak mengangkat tangan dari anggota tayammum sebelum selesai menyapunya. Menyapu muka dengan debu tanah dari atas ke bawah. Menyedikitkan debu seperti menepuk dengan tepi tapak tangan. Mendahulukan sapu tangan kanan dari yang kiri. 3. 8. 4. 5. Membaca doa seperti doa selepas wudhuk. 9. Menyelati anak-anak jari dengan debu. 10. Sunat Tayammum 1. Membaca( ) ketika menepuk debu tanah.

3. Perkara-perkara yang membatalkan tayammum 1.Ada air sebelum solat.Melakukan perkara yang membatalkan wudhuk 2.Sembuh daripada penyakit Klik pada huruf yang berwarna hijau .

Bertayammum setelah masuk waktu. 5.Bukan debu/tanah yang musta’mal.Debu/tanah yang suci 3. 6. 2.Bertayammum hanya untuk sekali solat sahaja . 4.Debu/tanah yang tidak bercampur dengan benda lain.Menggunakan debu/tanah. Syarat-syarat tayammum 1.

kering atau basah. membuang air kecil atau besar. . haid dan sebagainya. Keluar sesuatu dari Qubul dan dubur sama ada suci atau najis. kecuali air mani. seperti kentut.

Bersentuhan kulit Diantara lelaki dengan perempuan bukan muhrim .

Tidur yang tidak tetap punggung ke lantai .

Hilang akal dengan di sebabkan Mabuk. gila dan sebagainya . pitam.

. Menyentuh qubul dan halaqah dubur dengan tapak tangan tanpa berlapik.

. iaitu menganut agama lain (murtad). Keluar dari Agama Islam .

Ada air .

Sihat Sakit yang tidak boleh terkena air .

3. 2.Istiqamah dalam ibadah.Sebagai keringanan kepada orang yang uzur. 5.Memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan air.Hikmah / kebaikan bertayammum 1. .Menjaga kebersihan. 4.Menunjukkan pentingnya ibadah solat.

MARI KITA JAWAB SOALAN Tahap 1 Tahap 2 .

Pilih jawapan A . C atau D. B. Jawap semua soalan ‘Semoga berjaya’ .

1. D ( ) Klik pada (A/B/C/D) . B ( ) C. C ( ) D. A ( ) B. Lafaz niat tayammum ialah… A.

2. Alat yang digunakan untuk bertayammum ialah… A. A Kulit kayu B. B Debu/tanah yang suci C. D Daun kering Klik pada (A/B/C/D) . C Air yang suci D.

manakah perkara yang membatalkan tayammum. 3. Diantara berikut. •A Ada air untuk minum sahaja •B Pengsan atau pitam • Bertayammum setelah masuk C waktu •D Bertayammum menggunakan debu/tanah yang suci Klik pada (A/B/C/D) .

Ahmad bertayammum kerana hendak menunaikan solat. 4. tiba- tiba air hujan turun dengan lebatnya. •C Dia tidak mengambil wudhuk •D Tayammumnya tidak batal Klik pada (A/B/C/D) . •A Dia terus menunaikan solat •B Dia segera menadah air hujan tersebut untuk berwudhuk.

kecuali… •A Sebagai keringanan kepada orang yang uzur. 5. •C Sentiasa kotor •D Menjaga kebersihan. Klik pada (A/B/C/D) . •B Menunjukkan pentingnya ibadah solat. Berikut adalah hikmah bertayammum.

Klik pada gambar .

.

.

.

.

.

. TAHNIAH!.. .... ANDA TELAH MENGIKUTI PELAJARAN INI DENGAN BAIK SEMOGA DAPAT MENGAPLIKASIKANNYA SUATU HARI NANTI APABILA DIPERLUKAN....

Disusun oleh: SITI ZAITUN BINTI HAMZAH (KETUA) PPG/20570/11 MOHD FARID BIN HAMZAH PPG/20555/11 RABIATUL ADAWIYYAH BINTI RAZAK PPG/20732/11 JAMILAH BINTI MAT AKHIR PPG/20485/11 AMRI BIN DOHAT PPG/20275/11 PPG USM SEMESTER 1/2011 .

Ziadul Muta’allim – Ibnu ‘Akil.vbaitullah. Nota Rujukan Pendidikan Islam Tahap 2 : Edisi Khas 2.1. 3. Info islam | www. 6.com 5.or. Panduan Ibadah – Hj Muhammad bin Jusoh. CD Panduan Fardhu Ain .al. http://www.azim.id 4.

Ya Tidak . Adakah anda pasti ingin menamatkan sesi pembelajaran ini…….