You are on page 1of 41

BAB 1

KEMUNCULAN DAN
PERKEMBANGAN
NASIONALISME DI ASIA
TENGGARA
1.1

IMPERIALISME BARAT
DI ASIA TENGGARA
Objektif Pembelajaran
Di akhir pembelajaran bagi sup topik ini
pelajar dapat:

Menghuraikan faktor-faktor
imperialisme Barat di Asia Tenggara
MAKSUD IMPERIALISME
1.1 MAKSUD IMPERIALISME

Imperialisme merupakan dasar


sesebuah negara meluaskan
pengaruh dan wilayahnya
dengan menjajah negara lain
untuk kepentingan tertentu
KUASA IMPERIALISME
1.1.2 KUASA IMPERIALISME

1 2 3

IMPERIALIS SEPANYOL PERANCIS BRATAIN

as as

TANAH JAJAHAN FILIPINA INDOCHINA TANAH MELAYU


FAKTOR IMPERIALISME
BARAT DI ASIA TENGGARA
Kekayaan bahan mentah
rialier
Sistem pengangkutan dan perhubungan

1.1.3
Faktor
Imperialisme Persaingan kuasa-kuasa Barat
Barat Di Asia
Tenggara

Beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun

Revolusi perindustrian
KBAT

Pada pandangan anda,


mengapakah kuasa imperialis
dapat menguasai negara-
Negara di Asia Tenggara dengan
begitu mudah?
KBAT

Sebagai generasi muda, apakah


yang anda dapat lakukan untuk
mengelakkan berlakunya
penjajahan moden?
1.2

PERUBAHAN SISTEM
POLITIK
Objektif Pembelajaran
Di akhir pembelajaran bagi sup topik ini
pelajar dapat:

Mengenalpasti perubahan dalam sistem


politik yang diperkenalkan oleh kuasa-
kuasa Barat di Asia Tenggara

Membandingkan sistem pentadbiran


sebelum dan semasa penjajahan kuasa-
kuasa Barat di Asia Tenggara
CIRI-CIRI BIROKRASI
BARAT DI ASIA TENGARA
IK
Penubuhan
Pelantikan
Kerajaan Pusat
pegawai Barat
hasil penyatuan Pelaksanaan
sebagai ketua
wilayah-wilayah pentadbiran
biro
di tanah jajahan melalui biro
(jabatan)

Perlantikan Ciri-ciri
umum Pengenalan
Gabenor Jeneral
undang-undang
sebagai ketua sistem
Barat
Pentadbir di birokrasi
tanah jajahan Barat
CONTOH PERUBAHAN
SISTEM POLITIK
TRADITIONAL KE SISTEM
BIROKRASI BARAT DI
BEBERAPA BUAH NEGARA
ASIA TENGARA
1.2.2 PERUBAHAN SISTEM POLITIK FILIPINA

Sistem Pemerintahan di Filipina

Sistem Pemerintahan Tradisional Sistem Birokrasi Barat

a) Terdiri daripada daerah-daerah a) Barangay-barangay digabungkan


kecil yang dikenali sebagai barangay membentuk encomienda

b) Barangay diperintah oleh golongan b) Gabenor Jeneral mengetuai


datu pentadbiran pusat

c) Di selatan kepulauan Filipina c) Pentadbiran peringkat tempatan


terdapat kerajaan kerajaan Islam dilaksanakan di bawah Sistem
Encomienda yang diketui oleh
encomiendero
1.2.2 PERUBAHAN SISTEM POLITIK INDONESIA

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem Pemerintahan Tradisional Sistem Birokrasi Barat

a) Terdiri daripada beberapa kerajaan a) Pentadbiran pusat diketuai oleh


berasingan seperti kerajaan Gabenor Jeneral
Mataram dan kerajaan Bantam di
Jawa b) Pentadbiran tempatan dikendalikan
oleh pembesar tempatan dengan
b) Sistem pemerintahan diketuai oleh pengawasan pegawai Belanda
raja dan dibantu oleh golongan
pembesar c) Penubuhan Jabatan Kerajaan, Dewa
Tempatan, dan Volksraad (majlis
c) Pemerintahan peringkat tempatan Rakyat)
diketuai oleh pembesar-pembesar
atau bupati (di jawa)
1.2.2 PERUBAHAN SISTEM POLITIK BURMA

Sistem Pemerintahan di Burma

Sistem Pemerintahan Tradisional Sistem Birokrasi Barat

a) Burma mengamalkan system a) Pesuruhjaya Tinggi British dilantik menjadi


pemerintahan beraja di bawah pemerintah tertinggi
Dinasti Konbaung
b) Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan
b) Raja merupakan ketua pemerintah Akta Perkampungan Burma 1889 melenyapkan
dan penanung kepada sami Budhha system pemerintahan tradisional

c) Pentadbiran daerah diambil aloh oleh Myo-ok iaitu


c) Pentadbiran Raja dibantu oleh
pegawai bandaran
Hluttaw (majlis diraja) dan wun
(pegawai tinggi kerajaan) d) Sistem undang-undang Barat dan Majlis
Perundangan diperkenalkan
d) Pentadbiran tempatan dilaksanakan
oleh Athi, iaitu pembesar-pembesar e) Jabatan perhutan, jabatan kesihatan dan jabatan
tradisional pelajaran ditubuhkan
1.2.2 PERUBAHAN SISTEM POLITIK INDOCHINA

Sistem Pemerintahan di IndoChina

Sistem Pemerintahan Tradisional Sistem Birokrasi Barat

a) Negeri-negeri di IndoChina ditadbir a) Struktur pentadbiran Perancis di IndoChina


oleh kerajaan pusat yang berkuasa diketuai oleh Gabenor Janeral yang
mutlak bertanggungjawab terus kepada Kementerian
Tanah Jajahan di Paris
b) Kerajaan pusat memberikan kuasa
penuh kepada pembesar tempatan b) Sebuah kerajaan pusat dibentuk dengan
untuk mentadbir negeri penubuhan Union Indochinoise

c) Setiap birokrasi diketuai oleh c) Semua rang-rang undang perlu mendapat


golongan mandarin kelulusan daripada Parlimen Perancis

d) Golongan Mandarin di Vietnam d) Pentadbiran kerajaa tempatan tidak dicampuri


dipengaruhi oleh sistem pentadbiran oleh kerajaan pusat tetapi perlu membayar
Tanah Besar China cukai dan menyediakan kerahan tenaga.
1.2.2 PERUBAHAN SISTEM POLITIK TANAH MELAYU
Sistem Pemerintahan di Tanah Melayu

Sistem Pemerintahan Tradisional Sistem Birokrasi Barat

a) Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan a) Sewaktu penguasaan British, Melaka, Pulau


Sistem Pembesar Empat Lipatan Pinang dan Singapura digabungkan menjadi
Negeri-negeri Selat
b) Sultan mengetuai teraju pemerintahan dan
dibantu oleh empat orang pembesar yang b) Sistem Residen diperkenalkan di Negeri-negeri
dikenali sebagai Pembesar Berempat Melayu bersekutu

c) Pembesar berempat dibantu oleh Pembesar c) Sistem penasihat British diperkenalkan di Negeri-
berlapan, Pembesar Enam Belas, dan negeri Melayu Bersekutu
Pembesar Tiga Puluh Dua
d) Sistem kehakiman dan sistem kutipan cukai
d) Pembesar diberi kuasa untuk mentadbir diperkenalkan.
wilayah yang dipanggil kawasan pegangan
e) British membahagikan negeri kepada beberapa
e) Pembesar di kawasan jajahan dan daerah di daerah dan menubuhkan balai polis.
tugaskan untuk mengutip cukai
1.2.2 Sistem Birokrasi Barat telah diperkenalkan sendiri oleh
Perubahan pemerintah Thailand
rialier
Sistem Politik
Thailand Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai
pelbagai jabatan disamping melatih pegawai-pegawai tempatan

Penasihat kewangan dan pelabuhan di bawa dari Britain


Sistem
Birokrasi Penasihat Kastan dibawa dari Amerika Syarikat dan penasihat
Barat Di ketenteraan di bawah dari Perancis
Thailand
Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Majlis Penasihat
Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri

Juruaudit dari Bratain telah dilantik untuk berkhidmat dalam


perbendaharaan Negara

Sistem raja berpelembagaan diperkenalkan pada tahun 1932 bagi


mengantikan system raja berkuasa mutlak
KBAT

Jelaskan peranan anda sebagai


generasi muda hari ini dalam
mengekalkan kedaulatan
dan kemerdekaan tanah air kita
daripada diganggu gugat kuasa
asing.
KBAT

Berdasarkan pengetahuan
sejarah anda, apakah kebaikan
pengenalan sistem birokrasi
barat ke atas kemajuan negara
kita?
1.3

NASIONALISME DI ASIA
TENGGARA
Objektif Pembelajaran
Di akhir pembelajaran bagi sup topik ini
pelajar dapat:

Menghuraikan faktor-faktor
nasionalisme di Asia Tenggara

Menghuraikan perkembangan gerakan


nasionalisme di Asia Tenggara
FAKTOR KEMUNCULAN
SEMANGAT
NASIONALISME DI ASIA
TENGGARA
Pengaruh
Dasar Karya
Agama
Penjajahan Kesusaste-
Barat raan

Faktor
Kemunculan
Pengaruh Sistem
Luar
Nasionalisme Pendidikan
Di Asia
Tenggara

Sistem Kemunculan
Pegangkutan Golongan
dan Pengaruh Intelektual
Pehubungan Media Massa
PERKEMBANGAN
SEMANGAT
NASIONALISME BAGI
NEGERA-NEGERA ASIA
TENGGARA
1.3.2 TAHAP PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

a) Penentangan masyarakat secara terbuka a) Gerakan yang lebih redikal dan berorganisasi
tetapi bersifat setempat
b) Dipimpin oleh golongan berpendidikan serta
b) Dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpengatahuan luas dalam bidang kebudayaan
berpendidikan Barat dan Asia Barat dan ilmu pengetahuan barat

c) Menekankan kesedaran politik berbanding c) Peke dengan perubahan yang diperkenalkan oleh
tindakan politik penjajah serta kesannya terhadap bangsa dan
Negara
d) Menuntut hak hak mereka dikembalikan dan
taraf hidup mereka di baiki d) Matlamat perjuangan ialah menuntut
kemerdekaan
e) Tidak meminta kemerdekaan mereka dengan
segera e) Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
TOKOH-TOKOH DAN
SUMBANGAN KEPADA
SEMANGAT
NASIONALISME DI ASIA
TENGGARA
1.3.3 TOKOH DAN SUMBANGAN TERHADAP NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Mahatma Andres Bonifacio


Tokoh Jose Rizal Gandhi
as as

Sumbangan Menubuhkan Katipunan Yang


Menubuhkan Menentang Menuntut Kemerdekaan Fili[ina
Liga Filipina British Di India melalui Revolusi

Raden Anjang Soekarno


Tokoh Emilio Aguinaldo Kartini
as as

Bekerjasama dengan Memajukan


Sumbangan Menubuhkan Parti Nasional
Amerika untuk Pendidikan
Indonesia dan menuntut
mengusir Sepanyol Kaum Wanita
Kemerdekaan secara redikal
di Filipina di Indonesia
1.3.3 TOKOH DAN SUMBANGAN TERHADAP NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tokoh Phan Boi Chai Ho Chi Minh Aung San Phibul Songram
as as as

Sumbangan
Terlibat aktif
Memimpin
Mengisytiharkan dalam gerakan Menubuhkan
gerakan revolusi
kemerdekaan Blok Parti Rakyat dan
dan
dan menjadi Pembebasan melancarkan
menubuhkan
Presiden yang menuntut Revolusi Thai
Vietnam Quang
Vietnam Utara kemerdekaan
Phu Hoi
Burma
CONTOH PERKEMBANGAN
SEMANGAT
NASIONALISMAE DI
BEBERAPA BUAH NEGARA
ASIA TENGARA
1.3.4 PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA-FILIPINA
Gerakan Nasionalisme Di Filipina

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

a) Jose Rizal memimpin gerakan dakyah a) Penentangan secara terbuka bermula apabila
Andres Bonifacio menubuhkan Katipunan
b) Menuntutkan Filipina dijadikan wilayah
Sepanyol, bangsa Filipina dan diberi hak yang b) Bermatlamat menyatukan bangsa Filipina dan
sama seperti bangsa Sepanyol dan mencapai kemerdekaan melalui Revolusi
kebebasan bersuara
c) Katipunan menggunakan akhbar Kalayam untuk
c) Penubuhan Liga Filipina yang mendesak menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat
kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan
politik, ekonomi dan social d) Kerjasama Emilio Aguinaldo dengan Amerika
Syarikat Berjaya mengusir Sepanyol tetapi telah
d) Kerajaan Sepanyol berasa terancam lalu memulakan penguasaan Amerika Syarikat
bertindak menangkap dan menjatuhkan terhadap Filipina
hukuman buang negeri terhadap Jose Rizal
e) Pada 1930-an nasionalis Filipina kembali
menuntut kemerdekaan setelah pucuk pimpinan di
Amerika Syarikat bertukar kepada yang lebih
liberal
1.3.4 PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA-INDONESIA
Gerakan Nasionalisme Di Indonesia

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

a) Para nasionalis memberikan sepenuh a) Perjuangan Parti-Parti Politik redikal seperti


tumpuan terhadap isu-isu pendidikan Serekat Islam (SI), Parti Komunis Indonesia (PKI)
dan Parti Nasional Indonesia (PNI)
b) Raden Adjeng Kartini berusaha memajukan
pendidikan untuk kaum wanita b) Parti-parti politik begitu lantang menuntut
kemerdekaan Indonesia sekalipun dengan cara
c) Karya Raden Adjeng Kartini Habis Gelap kekerasan
Terbitlah Terang dan Penulisan seorang
Putri Jawa telah mendedahkan kemunduran c) PNI dibawah pimpinan Soekarno begitu popular
rakyat Indonesia dan penindasan oleh kerana perjuangannya dapat mempengaruhi
penjajah Belanda rakyat Indonesia

d) Muhammadiyah ditubuhkan untuk d) Belanda bertindak balas dengan menangkap


menyebarkan Islam yang sebenar dan pemimpin yang redikal termasuklah Soekarno dan
menghindari ancaman sekuralisme Barat mengharamkan PNI
serta agama Kristian.
1.3.4 PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA-INDOCHINA (VIETNAM
Gerakan Nasionalisme Di Vietnam

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

a) Dipelopori oleh golongan bangsawan dan a) Gerakan radikal diperjuangkan oleh Viet Nam
golongan Mandarin Quoc Dang Dang (VNQDD) dan Parti Komunis
Vietnam (PKV)
b) Mereka memperjuangkan pemulihan system
pemerintahan beraja b) Perancis menangkap pemimpin-pemimpin VNQDD

c) Golongan menengah berpendidikan Barat c) Gerakan Nasionalisme di Vietnam kembali


memperjuangkan pendidikan Barat dalam bercorak sederhana di bawah pimpinan Maharaja
kalangan rakyat Bao Dai

d) Phan Boi Chau menubuhkan Viet Nam Quang d) Perancis menghalang Maharaja Bao Dai terlibat
Phu Hoi dan melancarkan beberapa dalam gerakan nasionalisme di Vietnam serta
pemberontakan di Tongkin serta gerakan menyekat pembaharuan yang dibawanya.
dakyah di Vietnam
1.3.4 PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA-BURMA
Gerakan Nasionalisme Di Burma

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

a) Perjuangan oleh golongan sami Budhha dan a) Muncul apabila Laporan Montagu-Chelsford
golongan elit berpendidikan Barat menyatakan bahawa Burma masih belum bersedia
memerintah sendiri.
b) Golongan Sami Budha telah menubuhkan
Persatuan Belia Budha pada tahun 1906 yang b) Pada tahun 1920 tercetus Revolusi Pelajar yang
bertujuan mengekalkan tradisi Budha dan menuntut penubuhan sebuah Universiti untuk
memajukan pendidikan dalam kalangan rakyat mereka
Burma
c) Golongan sami Budha melalui Majlis Am Sangha
c) Persatuan Belia Budha menggunakan Isu kasut Sametggi telah mencetuskan pemberontakan Saya
untuk membangkitkan semangat nasionalisme San yang diketuai oleh Saya San
rakyat
d) Liga Antipemishan menagnggap pemisahan Burma
d) Pada tahun 1916 Persatuan Belia Budha telah dengan India hanya akan melambatkan
dipimpin oleh Nasionalis yang lebih radikal seperi kemerdekaan Burma
U Ba Pe
e) Golongan Thakin (siswazah unirversiti) menubuhkan
e) Kemudiannya Majlis Persatuan Am Kesatuan Aprti Dobama Asiayine pada tahun 1935 untuk
Burma iaitu pertubuhan yang lebih radikal mrnuntut kemerdekaan.
ditubuhkan pada tahun 1920.
1.3.4 PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA-THAILAND
Gerakan Nasionalisme Di Thailand

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

a) Tidak bersifat anti penjajah a) Disebabkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap
cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang
b) Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik Cina
kerabat di raja b) Perdana Menteri Phibul Songram meluluskan
undang-undang
c) Penentangan rakyat terhadap system raja c) Menyekat kebebsan dan penguasaan ekonomi
berkuasa mutlak orang cina
d) Sekolah dan akhbar cina dibubarkan
d) Pendidikan Barat mendedahkan fahaman liberal , e) Penduduk pribumi digalakkan terlibat dalam aktiviti
system demokrasi, dan system raja ekonomi
berpelembagaan kepada golongan intelek f) Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk
pengganut agama Budha
e) Kelemahan system pentadbiran g) Menukar nama Negara Siam kepada Thailand (tanah
Bebas) pada tahun 1939
f) Sikap boros Raja Vajiravudh h) Bekerjasama dengan Jepun semasa perang dunia
kedua
g) Parti rakyat melancarkan Revolusi Thai pada tahun i) Berjaya mendapatkan wilayah-wilayah di IndoChina
1932 dan menamatkan system raja berkuasa dan Tanah Melayu.
mutlak
KBAT

Pada pendapatanda,
bagaimanakah negara-negara
Asia Tenggara dapat
mengelakkan penguasaan
kuasa-kuasa barat pada
masa akan datang.
KBAT

Jelaskan peranan anda sebagai


generasi muda hari ini dalam
mengekalkan kedaulatan dan
kemerdekaan tanah air kita
daripada diganggu gugat oleh
kuasa asing.